| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 11 lipca 1996 r.

w sprawie trybu gospodarowania przekazanymi Policji środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Policję przestępstw przeciwko mieniu, gospodarczych i skarbowych oraz zasad przyznawania nagród z tych środków.

Na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 269) zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Środki finansowe w wysokości 20% wpływów uzyskanych tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Policję w sposób udokumentowany w aktach procesowych przestępstw przeciwko mieniu, gospodarczych i skarbowych przekazywane są Policji przez urzędy skarbowe oraz przez inne podmioty wykonujące czynności likwidacyjne na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących przepadku rzeczy.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, są przekazywane na rachunek bankowy jednostki organizacyjnej Policji prowadzącej w danej sprawie postępowanie przygotowawcze lub wykonującej inne czynności procesowe, które spowodowały ujawnienie przestępstwa – w terminie odprowadzenia na dochody budżetowe pozostałej części wpływów pochodzących z przepadku rzeczy.

3. Jednostkami organizacyjnymi Policji w rozumieniu ust. 2 są komendy wojewódzkie Policji oraz Komenda Główna Policji.

4. Podstawą ustalenia kwoty środków finansowych, która podlega przekazaniu na rzecz Policji, jest wykaz przedmiotów, dołączony do orzeczenia sądowego o ich przepadku na rzecz Skarbu Państwa.

§ 2.
Gospodarka środkami finansowymi, o których mowa w § 1, odbywa się w Policji na zasadach określonych w obowiązujących w resorcie spraw wewnętrznych przepisach dotyczących środków specjalnych, z uwzględnieniem postanowień niniejszego rozporządzenia.
§ 3.
1. Środki finansowe uzyskane przez komendy wojewódzkie Policji pozostają w 90% w dyspozycji kierowników tych jednostek, a w 10% są przekazywane na rachunek jednostki prowadzącej obsługę finansową Komendy Głównej Policji – do dyspozycji Komendanta Głównego Policji.

2. W razie udziału kilku komend wojewódzkich Policji w realizacji postępowania karnego, środki finansowe wpływają do komendy wiodącej w postępowaniu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, podział kwoty wpływów na jednostki biorące udział w postępowaniu – z uwzględnieniem postanowień ust. 1 – odbywa się w drodze porozumienia kierowników zainteresowanych jednostek. W razie braku porozumienia decyzję w sprawie podziału kwoty wpływów podejmuje Komendant Główny Policji.

§ 4.
1. Uzyskane przez Policję środki finansowe przeznacza się w wysokości do 50% na nagrody dla policjantów (byłych policjantów), którzy przyczynili się bezpośrednio do ujawnienia przestępstw przeciwko mieniu, gospodarczych i skarbowych, a pozostałą część środków przeznacza się na zakupy środków rzeczowych w celu usprawnienia funkcjonowania Policji, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Środki finansowe przekazywane do dyspozycji Komendanta Głównego Policji na zasadach określonych w § 3 ust. 1 mogą być w całości przeznaczone na nagrody dla policjantów, o których mowa w ust. 1.

§ 5.
1. Nagrody za ujawnienie przestępstw przyznają kierownicy jednostek wymienionych w § 1 ust. 3 z własnej inicjatywy lub na wniosek przełożonych niższego szczebla.

2. Nagrody przyznaje się nie wcześniej niż po faktycznym uzyskaniu przez jednostkę środków finansowych z tytułu przepadku rzeczy orzeczonego w konkretnej sprawie.

3. Wypłata nagród następuje niezwłocznie po podjęciu decyzji o wyróżnieniu.

§ 6.
1. Suma nagród wypłaconych z jednego tytułu nie może przekraczać 50% środków finansowych uzyskanych z tego tytułu przez Policję.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Policji może przyznać nagrody ze środków finansowych uzyskanych na zasadach określonych w § 3 ust. 1 z pominięciem ograniczeń wynikających z ust. 1.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: Z. Siemiątkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »