| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 lutego 1999 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 oraz w związku z art. 43 ust. 1–3, art. 44 i 46 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 98, poz. 604, Nr 133, poz. 882 i 883 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 131, poz. 860, Nr 155, poz. 1016 i Nr 162, poz. 1118), a także w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469 i Nr 141, poz. 943), art. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Rządowym Centrum Studiów Strategicznych (Dz. U. Nr 106, poz. 495 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U . Nr 21, poz. 91, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989r. Nr 35, poz. 192, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 128, poz. 602, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek (Dz. U. Nr 49, poz. 306 i Nr 126, poz. 830) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 lit. a) wyrazy „w urzędach terenowych organów administracji rządowej” zastępuje się wyrazami „w urzędach organów administracji rządowej w województwie”,

– w pkt 5 po wyrazie „Narodowej” dodaje się wyrazy „w likwidacji”,

– skreśla się pkt 7,

b) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) strażników Państwowej Straży Rybackiej w zakresie uregulowanym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wydanym na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym,

5) pracowników Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz wojewódzkich i powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego – w zakresie uregulowanym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane.”;

2) w § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Pracownikowi, który wykonuje pracę w urzędzie państwowym lub jednostce wymienionej w § 1 ust. 1 w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu dodatkowego zatrudnienia podlegają zaliczeniu zakończone okresy zatrudnienia podstawowego oraz okres zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu – do dnia rozpoczęcia tego urlopu.”;

3) w § 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Pracownikowi, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce wymienionej w § 1 ust. 1 w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się okres zatrudnienia u tego pracodawcy do dnia rozpoczęcia tego urlopu.”;

4) skreśla się § 16 i 17;

5) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

6) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w ust. 3 w pkt 8 po wyrazie „zakaźnym” dodaje się wyrazy „albo chorymi zakaźnie ludźmi bądź zwierzętami”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 2 lutego 1999 r. (poz. 113)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »