REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1337

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 22 grudnia 2000 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku stosowanego w postępowaniu o wydanie pozwoleń na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku, warunków wydania i wykorzystania pozwolenia, sposobu i trybu ewidencjonowania wydanych pozwoleń w ramach kontyngentu taryfowego w roku 2001.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1–3 i 5 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami (Dz. U. Nr 157, poz. 1026, z 1999 r. Nr 55, poz. 587 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 119, poz. 1250) w związku z art. 14 § 6a ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa wzór wniosku stosowany w postępowaniu o wydanie pozwoleń na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, wykaz dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku, warunki wydania i wykorzystania pozwolenia, sposób i tryb ewidencjonowania wydanych pozwoleń w ramach kontyngentu taryfowego ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 120, poz. 1275), zwanego dalej „kontyngentem samochodowym".

2. Pozwolenie na przywóz pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach kontyngentu samochodowego, zwane dalej „pozwoleniem", wydaje minister właściwy do spraw gospodarki na podstawie wniosków składanych przez przedsiębiorców będących osobami krajowymi, zwanych dalej „przedsiębiorcami".

3. Wzór wniosku o wydanie pozwolenia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, odrębnie dla każdej marki pojazdu samochodowego, może występować przedsiębiorca będący wyłącznym przedstawicielem producenta lub producentów pojazdów danej marki, z którym producent zawarł umowę upoważniającą do przywozu w 2001 r. takich pojazdów na polski obszar celny w ramach kontyngentu samochodowego, o którym mowa w ust. 1.

5. Terminy składania wniosków oraz wydawania pozwoleń określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.
Do wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 2, powinny być dołączone następujące dokumenty:

1) aktualne dokumenty potwierdzające prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej,

2) kopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego (REGON),

3) pisemne oświadczenie podmiotu zagranicznego o nadaniu wnioskodawcy wyłącznych uprawnień, upoważniających do przywozu pojazdów samochodowych danej marki na polski obszar celny w ramach kontyngentu samochodowego ustanowionego w 2001 r.; oświadczenie to powinno być potwierdzone wraz z tłumaczeniem na język polski przez właściwy dla siedziby podmiotu zagranicznego urząd konsularny Rzeczypospolitej Polskiej,

4) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane,

5) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez wnioskodawcę z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane,

6) oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z wpłatami z tytułu długu celnego,

7) w przypadku wnioskowania o kolejne pozwolenie, wydawane nie później niż do dnia 30 września 2001 r. – kopia faktury producenta, kopia poprzednio wydanego pozwolenia z potwierdzonym przez organ celny jego wykorzystaniem, fotokopia zgłoszenia celnego potwierdzonego przez organ celny,

8) w przypadku wniosków dotyczących części kontyngentu samochodowego niewykorzystanej przez importerów do dnia 30 września 2001 r. – dodatkowo kopia umowy sprzedaży zawartej z nabywcą pojazdu samochodowego.

§ 3.
1. Warunkiem wydania pierwszego pozwolenia jest:

1) złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z dokumentami wymienionymi w § 2 pkt 1–6,

2) wniesienie opłaty określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie pozwolenia na przywóz towarów na polski obszar celny lub na wywóz towarów z polskiego obszaru celnego (Dz. U. Nr 162, poz. 1127).

2. Warunkiem wydania kolejnego pozwolenia jest:

1) wykorzystanie pozwolenia wydanego na podstawie wniosku poprzedniego,

2) złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w § 2, z wyjątkiem dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 8,

3) wniesienie opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Warunkiem uznania pozwolenia za wykorzystane jest potwierdzenie przez organ celny na pozwoleniu zgłoszenia w urzędzie celnym określonej partii towaru w ramach wydanego pozwolenia.

§ 4.
1. Pozwolenia wydane z terminem ważności do dnia 30 września 2001 r. powinny być wykorzystane do upływu terminu ich ważności.

2. Część kontyngentu samochodowego niewykorzystana do dnia 30 września 2001 r. podlega rozdysponowaniu na podstawie złożonego wniosku o wydanie pozwolenia. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione w § 2, z wyjątkiem dokumentu, o którym mowa w pkt 3, a także informację, o której mowa w ust. 3.

3. Przedsiębiorcy są obowiązani złożyć w Ministerstwie Gospodarki w terminie do dnia 15 października 2001 r. informację z wykorzystania pozwoleń, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, zawierającą kopie udzielonych pozwoleń potwierdzonych przez organ celny wraz z adnotacją o ich wykorzystaniu, fotokopię zgłoszenia celnego potwierdzoną przez organ celny, kopię faktury producenta w przypadku pozwoleń, o których mowa w § 3 ust. 2.

4. Wydanie pozwoleń w ramach części kontyngentu samochodowego, niewykorzystanego do dnia 30 września 2001 r., następuje na rzecz przedsiębiorców, którzy w okresie przed dniem 30 września 2001 r. w pełni wykorzystali wydane im pozwolenie/pozwolenia w ramach kontyngentu samochodowego.

5. Pozwolenia wydane na niewykorzystaną część kontyngentu, o której mowa w ust. 4, są ważne do dnia 31 grudnia 2001 r.

§ 5.
1. Ewidencja wydanych pozwoleń jest prowadzona w Ministerstwie Gospodarki.

2. Wzór arkusza ewidencji wydanych pozwoleń określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 22 grudnia 2000 r. (poz. 1337)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. Nr 120, poz. 1275).

2 Numer rejestracji wpisuje Ministerstwo Gospodarki. Adres dla korespondencji pocztowej : Ministerstwo Gospodarki, skrytka pocztowa P - 22 Warszawa.

3 Wniosek składa się odrębnie dla pojazdów samochodowych osobowych i towarowych.

4 Niepotrzebne skreślić.

Załącznik 2. [TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ WYDAWANIA POZWOLEŃ PRZYWOZU]

Załącznik nr 2

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ WYDAWANIA POZWOLEŃ PRZYWOZU

Ustala się następujące terminy składania wniosków oraz wydawania pozwoleń przywozu:

 

1.

Dla pozwoleń wydawanych 10 01.2001 r. –

składanie wniosku do 02.01.2001 r.

2.

Dla pozwoleń wydawanych 12.02.2001 r. –

składanie wniosku do 02.02.2001 r.

3.

Dla pozwoleń wydawanych 12.03.2001 r. –

składanie wniosku do 02.03.2001 r.

4.

Dla pozwoleń wydawanych 10.04.2001 r. –

składanie wniosku do 02.04.2001 r.

5.

Dla pozwoleń wydawanych 15.05.2001 r. –

składanie wniosku do 07.05.2001 r.

6.

Dla pozwoleń wydawanych 11.06.2001 r. –

składanie wniosku do 01.06.2001 r.

7.

Dla pozwoleń wydawanych 10.07.2001 r. –

składanie wniosku do 02.07.2001 r.

8.

Dla pozwoleń wydawanych 10.08.2001 r. –

składanie wniosku do 02.08.2001 r.

9.

Dla pozwoleń wydawanych 24.10.2001 r. –

składanie wniosku do 15.10.2001 r.

 

Załącznik 3. [EWIDENCJA UDZIELONYCH POZWOLEŃ]

Załącznik nr 3

EWIDENCJA UDZIELONYCH POZWOLEŃ

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-12-31
  • Data wejścia w życie: 2001-01-01
  • Data obowiązywania: 2001-01-01
  • Dokument traci ważność: 2001-07-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA