reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 15 stycznia 2001 r.

w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni

Na podstawie art. 60 ust. 2 i art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne publiczne poradnie specjalistyczne, zwane dalej „poradniami”, udzielają dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

2. Do zadań poradni należy w szczególności:

1) wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,

2) profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,

3) terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,

4) wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny,

5) pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,

6) prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

3. Poradnie specjalistyczne prowadzą działalność ukierunkowaną na specyficzny, jednorodny charakter problemów, z uwzględnieniem potrzeb środowiska. Działalność poradni specjalistycznych może być ukierunkowana w szczególności na:

1) wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny,

2) wczesną interwencję i wspomaganie rozwoju dziecka w wieku od urodzenia do 7 roku życia,

3) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom,

4) udzielanie pomocy młodzieży w rozwiązywaniu problemów okresu dojrzewania,

5) udzielanie pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,

6) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z wybitnymi uzdolnieniami,

7) profilaktykę problemową, w tym profilaktykę uzależnień dzieci i młodzieży.

4. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

1) diagnozę,

2) konsultację,

3) terapię,

4) psychoedukację,

5) rehabilitację,

6) doradztwo,

7) mediację,

8) interwencje w środowisku ucznia,

9) działalność profilaktyczną,

10) działalność informacyjną.

§ 2.
Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne.
§ 3.
1. Organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, określa teren działania poradni.

2. Poradnia udziela pomocy uczniom (ich rodzicom) i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.

3. W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

4. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi poradnie poradnia może udzielać pomocy uczniom (ich rodzicom) i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom, które nie uczęszczają do szkoły (przedszkola), i ich rodzicom.

§ 4.
1. Poradnia wydaje opinie w sprawach:

1) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,

2) pozostawienia ucznia klasy l–III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,

3) objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,

4) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

5) zwolnienia ucznia z wadą słuchu z nauki drugiego języka obcego,

6) udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

7) przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,

8) innych, określonych w odrębnych przepisach.

2. Opinię wydaje się na wniosek rodziców dziecka.

3. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, wydane przez lekarza.

4. Opinia poradni zawiera:

1) oznaczenie poradni wydającej opinię,

2) imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy opinia, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia – również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza,

3) stanowisko poradni w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie,

4) wskazanie odpowiedniej formy pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole lub placówce, stosownie do potrzeb, oraz szczegółowe uzasadnienie wskazanej formy pomocy.

5. Opinię podpisuje dyrektor poradni.

§ 5.
W poradniach działają, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zespoły orzekające o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie indywidualnego nauczania.
§ 6.
1. Poradnią kieruje dyrektor.

2. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych: psychologów, pedagogów, logopedów, socjologów, doradców zawodowych i rehabilitantów.

3. W poradniach, w zależności od potrzeb, zatrudnia się lekarzy oraz pracowników socjalnych, którzy ukończyli studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, socjologia lub politologia (w zakresie pracy socjalnej), a także innych specjalistów.

4. Poradnia zatrudnia pracowników administracyjnych i obsługi.

§ 7.
Pracownicy poradni realizują zadania poradni również poza poradnią, w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym.
§ 8.
Określa się ramowy statut poradni, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 9.
1. Poradnia może posiadać filie.

2. Filie tworzy i likwiduje oraz określa zakres i teren ich działania organ prowadzący, w ramach posiadanych środków, na wniosek dyrektora poradni.

§ 10.
Poradnia prowadzi:

1) skorowidz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni,

2) dokumentację badań,

3) dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych poradni,

4) inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 11.
1. Poradnie działają w ciągu całego roku jako placówki, w których nie są przewidziane ferie szkolne.

2. Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

§ 12.
Rady pedagogiczne poradni, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, dostosują statuty poradni do wymogów wynikających z rozporządzenia.
§ 13.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt

Załącznik 1. [RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ PORADNI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. (poz. 109)

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ PORADNI

§ 1. 1. Statut poradni określa nazwę poradni. Nazwa poradni zawiera:

1) określenie „Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna”, a w przypadku poradni specjalistycznej – określenie „Poradnia Specjalistyczna”, oraz zwięzłe określenie zakresu działania tej poradni,

2) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy poradni psychologiczno-pedagogicznej, wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedna poradnia psychologiczno-pedagogiczna,

3) określenie siedziby poradni.

2. Nazwa filii zawiera nazwę poradni, której filia jest organizacyjnie podporządkowana, oraz określenie „Filia w........”.

3. Poradni nadaje imię organ prowadzący, na wniosek rady pedagogicznej.

§ 2. Statut poradni określa cele i zadania poradni oraz sposób wykonywania tych zadań, z uwzględnieniem potrzeb osób korzystających z pomocy poradni, a także organizację współdziałania z innymi poradniami oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom.

§ 3. Statut poradni określa:

1) szczegółowe kompetencje organów poradni, którymi są:

a) dyrektor poradni,

b) rada pedagogiczna,

2) zasady współdziałania organów poradni oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

§ 4. Statut poradni określa organizację poradni, z uwzględnieniem możliwości tworzenia komórek organizacyjnych.

§ 5. 1. Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni – do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię do dnia 31 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 6. Statut poradni określa zakres zadań pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników poradni, z uwzględnieniem w szczególności zadań realizowanych poza poradnią w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym.

§ 7. 1. W poradni zatrudniającej więcej niż 15 pracowników pedagogicznych może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

2. W poradni posiadającej filię tworzy się stanowisko kierownika filii.

§ 8. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej poradni określają odrębne przepisy.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 10 marca 2001 r.

Rozporządzenie traci moc 5 stycznia 2003 r. na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. Nr 223, poz. 1869).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama