| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO l BUDOWNICTWA

z dnia 8 lutego 2001 r.

w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz szczegółowych zasad współdziałania między Służbą Geodezyjną i Kartograficzną i Służbą Topograficzną Wojska Polskiego w zakresie wykonywania tych prac, a także wzajemnego przekazywania materiałów

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Następujące rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych mają znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa:

1) zakładanie i modernizowanie podstawowych osnów geodezyjnych oraz osnów grawimetrycznych i magnetycznych,

2) tworzenie i aktualizowanie zbiorów danych dotyczących podstawowych osnów geodezyjnych oraz osnów grawimetrycznych i magnetycznych,

3) sporządzanie, drukowanie i aktualizowanie map topograficznych w skalach 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000 i 1:500 000,

4) opracowywanie i aktualizowanie map grawimetrycznych i magnetycznych,

5) wykonywanie fotogrametrycznych i teledetekcyjnych zdjęć lotniczych oraz przetwarzanie zobrazowań satelitarnych,

6) opracowywanie, drukowanie i aktualizowanie map lotniczych w skalach 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000 i 1:2 000 000,

7) prowadzenie państwowego rejestru granicy Rzeczypospolitej Polskiej,

8) tworzenie i aktualizowanie systemów informacji o terenie, na podstawie rezultatów prac, o których mowa w pkt 3–7.

§ 2.
Służba Geodezyjna i Kartograficzna współdziała ze Służbą Topograficzną Wojska Polskiego w zakresie wykonywania prac określonych w § 1.
§ 3.
1. Główny Geodeta Kraju i Szef Służby Topograficznej Wojska Polskiego przekazują sobie nieodpłatnie, w ramach współdziałania, opracowania i materiały geodezyjne, fotogrametryczne, kartograficzne, grawimetryczne i magnetyczne, niezbędne dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa.

2. Roczne rozliczenie ilościowo-asortymentowe wzajemnie przekazanych opracowań i materiałów dokonywane jest między Głównym Geodetą Kraju a Szefem Służby Topograficznej Wojska Polskiego do dnia 31 marca roku następującego po roku objętym rozliczeniem.

3. Główny Geodeta Kraju i Szef Służby Topograficznej Wojska Polskiego prowadzą na bieżąco, każdy w swoim zakresie, ewidencję przekazywanych sobie wzajemnie opracowań i materiałów.

§ 4.
1. Główny Geodeta Kraju i Szef Służby Topograficznej Wojska Polskiego informują się wzajemnie, do dnia 30 listopada każdego roku, o zamierzeniach na rok następny w zakresie wykonywania prac określonych w § 1. Uzgadniają także ewentualny podział wykonywania tych prac między Służbę Geodezyjną i Kartograficzną a Służbę Topograficzną Wojska Polskiego.

2. Główny Geodeta Kraju i Szef Służby Topograficznej Wojska Polskiego informują się wzajemnie, do dnia 31 marca każdego roku, o zakresie wykonania w roku poprzednim prac określonych w § 1.

3. Główny Geodeta Kraju i Szef Służby Topograficznej Wojska Polskiego ustalają, do dnia 30 listopada każdego roku, rodzaje opracowań i materiałów, które będą w następnym roku wzajemnie przekazane.

4. Główny Geodeta Kraju i Szef Służby Topograficznej Wojska Polskiego uwzględniają w informacjach, o których mowa w ust. 1, opracowania i materiały wykonane w ramach umów zawieranych bezpośrednio przez inne organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z jednostkami organizacyjnymi Służby Topograficznej Wojska Polskiego, w zakresie prac określonych w § 1.

5. Przy ustalaniu zakresu współdziałania przy wykonywaniu prac określonych w § 1, przewidzianych do wykonania w poszczególnych latach, uwzględnia się międzynarodowe zobowiązania w zakresie geodezji i kartografii, podjęte przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw architektury i budownictwa albo, z ich upoważnienia, odpowiednio przez Szefa Służby Topograficznej Wojska Polskiego albo Głównego Geodetę Kraju.

§ 5.
Przy realizacji prac określonych w § 1, wykonywanych w ramach współdziałania, Główny Geodeta Kraju i Szef Służby Topograficznej Wojska Polskiego mogą stosować standardy techniczne wynikające z międzynarodowych umów wojskowych.
§ 6.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa: J. Kropiwnicki

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 29 maja 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Treco Inspiracja do sukcesu

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »