| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 lutego 2001 r.

w sprawie udzielania pomocy publicznej w sektorze żeglugi morskiej

Na podstawie art. 14 ust. 2 oraz art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki dopuszczalności pomocy w sektorze żeglugi morskiej, jej maksymalne wielkości oraz obowiązki sprawozdawcze związane z monitorowaniem.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) sektorze żeglugi morskiej – należy przez to rozumieć przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na:

a) świadczeniu usług transportu morskiego sekcja I, dział 61, grupa 1, klasa 10, podklasa 10 Z,

b) świadczeniu pomocniczych usług transportu morskiego sekcja I, dział 63, grupa 2, klasa 22, podklasy 22 B i 22 C,

zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 128, poz. 829, z 1998 r. Nr 143, poz. 918, z 1999 r. Nr 92, poz. 1047 i z 2001 r. Nr 12, poz. 93), a także przedsiębiorców powiązanych oraz stocznie produkcyjne i remontowe w zakresie związanym z działalnością określoną w lit. a) lub b);

2) statku morskim – należy przez to rozumieć statek w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. – Kodeks morski (Dz. U. z 1998 r. Nr 10, poz. 36 i z 2000 r. Nr 109, poz. 1156 i Nr 120, poz. 1268);

3) przedsiębiorcy powiązanym – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę:

a) który posiada co najmniej 25% akcji lub udziałów w kapitale innego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą określoną w pkt 1 lit. a) lub b) lub

b) którego co najmniej 25% kapitału zakładowego należy do innego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą określoną w pkt 1 lit. a) lub b);

4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Rozdział 2

Szczegółowe warunki dopuszczalności pomocy

§ 3.

Dopuszczalna jest pomoc:

1) na restrukturyzację,

2) na utrzymanie poziomu zatrudnienia,

3) inwestycyjna, w tym na poprawę bezpieczeństwa morskiego,

4) na szkolenia specjalistyczne,

5) na ochronę środowiska morskiego lub inwestycje energooszczędne,

6) na wspieranie prac badawczo-rozwojowych.

§ 4.
Do pomocy na restrukturyzację stosuje się art. 17 ustawy.
§ 5.
Do pomocy na utrzymanie poziomu zatrudnienia stosuje się art. 19 ust. 1 i 3 ustawy.
§ 6.
1. Pomoc inwestycyjna może być przeznaczona wyłącznie na zakup nowych lub używanych statków morskich przez przedsiębiorców prowadzących działalność określoną w § 2 pkt 1 lub przebudowę, odbudowę albo modernizację statków morskich należących do tych przedsiębiorców, w celu dostosowania ich do zmienionych potrzeb przewozowych lub do wymogów konwencji międzynarodowych.

2. Maksymalna intensywność pomocy dla pomocy określonej w ust. 1 przeznaczonej na zakup nowych lub używanych statków wynosi 10% wartości inwestycji, natomiast maksymalna intensywność pomocy przeznaczonej na przebudowę, odbudowę lub modernizację statków wynosi 25% wartości inwestycji.

3. Pomoc inwestycyjna na poprawę bezpieczeństwa morskiego może być przeznaczona wyłącznie na zakup i wyposażenie statków w urządzenia i aparaturę niezbędną do dostosowania statków polskich armatorów do wymogów bezpieczeństwa morskiego wynikających w szczególności z postanowień wiążących Polskę umów międzynarodowych, w tym konwencji Międzynarodowej Organizacji Morskiej i Międzynarodowej Organizacji Pracy.

4. Maksymalna intensywność pomocy określonej w ust. 3 wynosi 50% łącznych kosztów poniesionych bezpośrednio i wyłącznie na finansowanie działań związanych z poprawą bezpieczeństwa morskiego.

§ 7.
1. Do pomocy na szkolenia specjalistyczne stosuje się art. 22 ustawy.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być przeznaczona wyłącznie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków załóg pływających na statkach morskich należących do przedsiębiorców określonych w § 2 pkt 1.

§ 8.
Do pomocy na ochronę środowiska morskiego lub inwestycje energooszczędne stosuje się art. 20 ustawy.
§ 9.
Do pomocy na wspieranie prac badawczo-rozwojowych stosuje się art. 18 ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie.

Rozdział 3

Obowiązki związane z monitorowaniem pomocy

§ 10.

Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2 pkt 1, jest zobowiązany do przekazywania organowi nadzorującemu rocznych sprawozdań na potrzeby monitorowania udzielonej pomocy.
§ 11.
1. Sprawozdania, o których mowa w § 10, zawierają informacje dotyczące w szczególności:

1) pełnej nazwy (firmy), siedziby i adresu przedsiębiorcy,

2) struktury własności przedsiębiorstwa,

3) liczby zatrudnionych,

4) wielkości i struktury przewozów,

5) danych ekonomiczno-finansowych,

6) form, tytułów (przeznaczenia), kwot, intensywności, podstaw prawnych oraz organów udzielających pomocy,

7) wykorzystania otrzymanej pomocy,

8) stopnia wykorzystania zdolności przewozowych,

9) wielkości udziału przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców w rynkach, na których działa przedsiębiorca,

10) skutków udzielanej pomocy dla konkurencji na rynkach, których dotyczy pomoc sektorowa.

2. Dla sprawozdań, o których mowa w ust. 1, ustala się wzór formularza sprawozdawczego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 12.
Sprawozdania, o których mowa w § 11, są przekazywane organowi nadzorującemu w terminie 90 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 13.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 20 lutego 2001 r. (poz. 309)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Objaśnienia:

1. Podstawa prawna otrzymanej pomocy – w przypadku gdy:

– pomoc została udzielona na podstawie ustawy, należy podać: oznaczenie rodzaju aktu, datę aktu i ogólne określenie przedmiotu aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym został opublikowany, oraz oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: artykuł ustawy, ustęp, punkt, litera, tiret),

– pomoc została udzielona na podstawie aktu wykonawczego do ustawy, należy podać: oznaczenie rodzaju aktu, nazwę organu wydającego akt, datę aktu i oznaczenie przedmiotu aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym został opublikowany, oraz oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret),

– pomoc została udzielona na podstawie decyzji lub uchwały, należy podać według kolejności: nazwę aktu, datę wydania i organ wydający ten akt,

– pomoc została udzielona na podstawie umowy, należy podać rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz strony umowy.

2. Forma:

– dotacja,

– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (bezpośrednio dla przedsiębiorców),

– zwolnienie z podatku,

– odliczenie od podatku,

– obniżka lub zmniejszenie, powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku,

– obniżenie wysokości opłaty,

– zwolnienie z opłaty,

– zaniechanie poboru podatku,

– zaniechanie poboru opłaty,

– umorzenie zaległości podatkowej,

– umorzenie odsetek od zaległości podatkowej,

– umorzenie opłaty (składki, wpłaty),

– umorzenie odsetek za zwłokę z tytułu opłaty (składki, wpłaty),

– umorzenie kar,

– oddanie do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków na warunkach korzystniejszych dla przedsiębiorcy od oferowanych na rynku,

– zbycie mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,

– kontyngenty taryfowe,

– wniesienie kapitału,

– konwersja wierzytelności na akcje lub udziały,

– pożyczka preferencyjna,

– kredyt preferencyjny,

– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (dla banków),

– pożyczki warunkowo umorzone,

– odroczenie terminu płatności podatku,

– rozłożenie na raty płatności podatku,

– rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowej,

– odroczenie terminu płatności opłaty (składki, wpłaty),

– rozłożenie na raty opłaty (składki, wpłaty),

– odroczenie terminu płatności kary,

– rozłożenie na raty kary,

– poręczenie,

– gwarancja,

– inne.

3. Przeznaczenie:

– pomoc na restrukturyzację,

– pomoc na utrzymanie poziomu zatrudnienia,

– pomoc inwestycyjna, w tym. na poprawę bezpieczeństwa morskiego,

– pomoc na szkolenia specjalistyczne,

– pomoc na ochronę środowiska morskiego lub inwestycje energooszczędne,

– pomoc na wspieranie prac badawczo-rozwojowych,

– pomoc udzielana w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,

– pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów bez dyskryminacji ze względu na pochodzenie towarów,

– pomoc udzielana w celu likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,

– pomoc udzielana w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,

– pomoc udzielana w celu promowania kultury, nauki i oświaty oraz ochrony dziedzictwa kulturowego,

– pomoc stanowiąca rekompensatę dla przedsiębiorcy z tytułu realizacji zadań publicznych.

4. Kwota:

– należy ją przedstawić jako ekwiwalent dotacji netto, obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704).

5. Intensywność:

– intensywność pomocy liczona jako udział kwoty udzielonej pomocy w kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą.

6. Organ:

– pełna nazwa i siedziba organu udzielającego pomocy.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 19 kwietnia 2001 r.

Rozporządzenie traci moc 23 listopada 2002 r. na podstawie § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze żeglugi morskiej (Dz.U. Nr 186, poz. 1552).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »