| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 lutego 2001 r.

w sprawie udzielania pomocy publicznej w sektorze włókien syntetycznych

Na podstawie art. 14 ust. 2 oraz art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki dopuszczalności pomocy w sektorze włókien syntetycznych, jej maksymalne wielkości oraz obowiązki sprawozdawcze związane z monitorowaniem.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) sektorze włókien syntetycznych – należy przez to rozumieć przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie:

a) produkcji włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania,

b) procesów formowania, teksturowania lub polimeryzacji (włącznie z polikondensacją), jeżeli urządzenia do polimeryzacji i formowania włókien są połączone w jedną linię technologiczną,

c) procesów formowania włókna, które jest formą przejściową przed przetworzeniem w postać materiałów nietkanych (włókniny),

2) rynku produktów – należy przez to rozumieć rynek, na którym występują produkty wytwarzane przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc inwestycyjną,

3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

§ 3.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie:

1) procesów poprzedzających polimeryzację, w tym do produkcji monomerów,

2) procesów technologicznych występujących po procesach formowania lub teksturowania, jeżeli nie są one realizowane w jednej linii technologicznej z procesem formowania lub teksturowania,

3) procesów formowania włókna, które nie jest przeznaczone do produkcji włókienniczej.

Rozdział 2

Szczegółowe warunki dopuszczalności pomocy

§ 4.

1. Dopuszczalne jest udzielanie pomocy przeznaczonej na inwestycje.

2. Dopuszcza się również pomoc przeznaczoną na:

1) wspieranie prac badawczo-rozwojowych,

2) ochronę środowiska lub inwestycje energooszczędne,

3) szkolenia,

4) restrukturyzację.

§ 5.
1. Dopuszczalna intensywność pomocy przeznaczonej na inwestycje dla małych i średnich przedsiębiorców wynosi:

1) do 75% maksymalnej intensywności pomocy przewidzianej dla danego obszaru, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy, jeżeli rynek produktów charakteryzuje się strukturalnym niedoborem podaży i skutkiem tej pomocy nie będzie zwiększenie zdolności produkcyjnych,

2) do 100% maksymalnej intensywności pomocy przewidzianej dla danego obszaru, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 13, jeżeli:

a) skutkiem udzielenia pomocy będzie zmniejszenie zdolności produkcyjnych albo

b) rynek produktów charakteryzuje się strukturalnym niedoborem podaży i udzielona pomoc nie doprowadzi do znacznego zwiększenia zdolności produkcyjnych, a inwestycja objęta pomocą ma na celu wprowadzenie na skalę przemysłową nowych produktów.

2. Dopuszczalna intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, dla przedsiębiorców innych niż mali i średni, wynosi do 50% maksymalnej intensywności pomocy przewidzianej dla danego obszaru, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy, jeżeli skutkiem pomocy będzie zmniejszenie zdolności produkcyjnych lub rynek produktów charakteryzuje się strukturalnym niedoborem podaży i pomoc nie spowoduje istotnego zwiększenia zdolności produkcyjnych.

§ 6.
Do pomocy na wspieranie prac badawczo-rozwojowych stosuje się przepisy art. 18 ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie.
§ 7.
Do pomocy na ochronę środowiska lub inwestycje energooszczędne stosuje się przepisy art. 20 ustawy.
§ 8.
Do pomocy na szkolenia stosuje się przepisy art. 22 ustawy.
§ 9.
Do pomocy na restrukturyzację stosuje się przepisy art. 17 ustawy. Warunkiem dopuszczalności tej pomocy jest znaczne zmniejszenie zdolności produkcyjnych restrukturyzowanego przedsiębiorcy.

Rozdział 3

Obowiązki związane z monitorowaniem pomocy

§ 10.

Przedsiębiorca prowadzący działalność, o której mowa w § 2, jest zobowiązany do przekazywania organowi nadzorującemu rocznych sprawozdań na potrzeby monitorowania pomocy.
§ 11.
1. Sprawozdania, o których mowa w § 10, zawierają informacje dotyczące w szczególności:

1) pełnej nazwy (firmy), siedziby i adresu przedsiębiorcy,

2) struktury własności przedsiębiorstwa,

3) struktury grupy kapitałowej, jeżeli przedsiębiorca do niej należy,

4) liczby zatrudnionych,

5) wielkości i struktury produkcji,

6) danych ekonomiczno-finansowych,

7) form, tytułu (przeznaczenia), kwot, intensywności, podstaw prawnych oraz organu udzielającego pomocy,

8) wykorzystania otrzymanej pomocy,

9) stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych,

10) poszczególnych grup produktowych,

11) rynków, na których działa przedsiębiorca, oraz udziału przedsiębiorcy lub grupy kapitałowej w tych rynkach.

2. Dla sprawozdań, o których mowa w ust. 1, ustala się wzór formularza sprawozdawczego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

3. Przedsiębiorca przekazuje także informacje dotyczące:

1) rynków produktowych, ze względu na rodzaj włókna lub przędzy (przędza dywanowa z włókien ciągłych, tekstylna przędza z włókien ciągłych lub włókno odcinkowe) oraz rodzaj polimeru wykorzystanego w ich produkcji (poliamid, poliester, akryl lub polipropylen),

2) urządzeń, które przy niewielkim nakładzie można dostosować do produkcji innych włókien lub przędzy, czego następstwem byłoby rozszerzenie skutków pomocy na inne rynki produktowe.

§ 12.
Sprawozdania, o których mowa w § 10, są przekazywane organowi nadzorującemu w terminie 90 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 13.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [WZÓR FORMULARZA SPRAWOZDAWCZEGO PRZEDSIĘBIORCY KORZYSTAJĄCEGO Z POMOCY PUBLICZNEJ W SEKTORZE WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 27 lutego 2001 r. (poz. 370)

WZÓR FORMULARZA SPRAWOZDAWCZEGO PRZEDSIĘBIORCY KORZYSTAJĄCEGO Z POMOCY PUBLICZNEJ W SEKTORZE WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Objaśnienia:

1. Podstawa prawna otrzymanej pomocy – w przypadku gdy:

– pomoc została udzielona na podstawie ustawy, należy podać: oznaczenie rodzaju aktu, datę aktu i ogólne określenie przedmiotu aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym został opublikowany, oraz oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: artykuł ustawy, ustęp, punkt, litera, tiret),

– pomoc została udzielona na podstawie aktu wykonawczego do ustawy, należy podać: oznaczenie rodzaju aktu, nazwę organu wydającego akt, datę aktu i oznaczenie przedmiotu aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym został opublikowany, oraz oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret),

– pomoc została udzielona na podstawie decyzji lub uchwały, należy podać według kolejności: nazwę aktu, datę wydania i organ wydający ten akt,

– pomoc została udzielona na podstawie umowy, należy podać rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz strony umowy.

2. Forma:

– dotacja,

– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (bezpośrednio dla przedsiębiorców),

– inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizacją ich zadań statutowych,

– zwolnienie z podatku,

– odliczenie od podatku,

– obniżka lub zmniejszenie, powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku,

– obniżenie wysokości opłaty,

– zwolnienie z opłaty,

– zaniechanie poboru podatku,

– zaniechanie poboru opłaty,

– umorzenie zaległości podatkowej,

– umorzenie odsetek od zaległości podatkowej,

– umorzenie opłaty (składki, wpłaty),

– umorzenie odsetek za zwłokę z tytułu opłaty (składki, wpłaty),

– umorzenie kar,

– oddanie do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków na warunkach korzystniejszych dla przedsiębiorcy od oferowanych na rynku,

– zbycie mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,

– kontyngenty taryfowe,

– wniesienie kapitału,

– konwersja wierzytelności na akcje lub udziały,

– pożyczka preferencyjna,

– kredyt preferencyjny,

– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (dla banków),

– pożyczki warunkowo umorzone,

– odroczenie terminu płatności podatku,

– rozłożenie na raty płatności podatku,

– rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowej,

– odroczenie terminu płatności opłaty (składki, wpłaty),

– rozłożenie na raty opłaty (składki, wpłaty),

– odroczenie terminu płatności kary,

– rozłożenie na raty kary,

– poręczenie,

– gwarancja,

– inne.

3. Przeznaczenie:

– inwestycje,

– wspieranie prac badawczo-rozwojowych,

– ochrona środowiska lub inwestycje energooszczędne,

– szkolenia,

– restrukturyzacja,

– pomoc udzielana w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,

– pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów bez dyskryminacji ze względu na pochodzenie towarów,

– pomoc udzielana w celu likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,

– pomoc udzielana w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,

– pomoc udzielana w celu promowania kultury, nauki i oświaty oraz ochrony dziedzictwa kulturowego,

– pomoc stanowiąca rekompensatę dla przedsiębiorcy z tytułu realizacji zadań publicznych.

4. Kwota:

– należy ją przedstawić jako ekwiwalent dotacji netto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704).

5. Intensywność:

– intensywność pomocy liczona jako udział kwoty udzielonej pomocy w kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą.

6. Organ:

– pełna nazwa i siedziba organu udzielającego pomocy.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 19 kwietnia 2001 r.

Rozporządzenie traci moc 1 stycznia 2003 r. na podstawie § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze włókien syntetycznych (Dz.U. Nr 186, poz. 1551).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Ostrowska

ekspert Instytutu Rozwoju Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »