| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 1 czerwca 2001 r.

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres badań nawozów oraz wymagania dotyczące opinii, umożliwiających stwierdzenie spełnienia warunków niezbędnych do wydania zezwolenia na wprowadzenie nawozu do obrotu,

2) jednostki organizacyjne upoważnione do przeprowadzania badań i wydawania opinii, o których mowa w pkt 1, posiadające odpowiedni potencjał badawczy,

3) szczegółowy zakres dokumentacji dotyczącej nawozów, niezbędnej do przeprowadzenia badań i wydania opinii,

4) wymagania dotyczące treści instrukcji stosowania i przechowywania nawozów, niezbędnej do bezpiecznego ich stosowania,

5) dopuszczalne rodzaje zanieczyszczeń nawozów i ich wartości, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska.

§ 2.
1. Badania stwierdzające przydatność nawozu do nawożenia roślin i gleb lub rekultywacji gleb, oddziaływania nawozu na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na środowisko, spełnienia przez nawóz wymagań jakościowych oraz zawartych w nawozie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń obejmują:

1) badania fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne stwierdzające deklarowany w dokumentacji nawozu skład nawozu, jego parametry fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne oraz spełnienie wymogu niezawierania zanieczyszczeń powyżej dopuszczalnych wartości,

2) badania rolnicze stwierdzające przydatność nawozu do nawożenia roślin i gleb lub rekultywacji gleb, przeprowadzane przez co najmniej jeden sezon wegetacyjny, z zastrzeżeniem ust. 2–4,

3) badania biologiczne stwierdzające stan sanitarny nawozu organicznego oraz organiczno-mineralnego.

2. W stosunku do nawozu mineralnego, którego skład oraz parametry fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne są takie same jak nawozu dopuszczonego do obrotu lub nie odbiegają w istotny sposób od składu oraz parametrów fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych nawozu dopuszczonego do obrotu, przeprowadza się tylko badania fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne.

3. W stosunku do nawozu wapniowego oraz wapniowo-magnezowego przeprowadza się tylko badania fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne.

4. Jeżeli w wyniku badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych nawozu mineralnego stwierdza się, że nawóz będzie przydatny do nawożenia roślin i gleb lub rekultywacji gleb, to nie obejmuje się go badaniami rolniczymi,

§ 3.
1. Jednostkami organizacyjnymi upoważnionymi do prowadzenia badań, o których mowa w § 2, i wydawania opinii na podstawie przeprowadzonych badań są:

1) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z siedzibą w Puławach w zakresie:

a) badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych nawozów organicznych, organiczno-mineralnych, wapniowych oraz wapniowo-magnezowych,

b) badań biologicznych oraz rolniczych nawozu przewidzianego do nawożenia upraw polowych oraz użytków zielonych,

c) wydawania opinii dotyczącej przydatności nawozu do nawożenia roślin i gleb lub rekultywacji gleb – w stosunku do nawozu przewidzianego do stosowania w uprawach polowych oraz na użytkach zielonych,

d) wydawania opinii dotyczącej spełniania przez nawóz organiczny, organiczno-mineralny, wapniowy oraz wapniowo-magnezowy wymagań jakościowych oraz wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w tym nawozie,

e) wydawania opinii o oddziaływaniu nawozu na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko,

2) Instytut Warzywnictwa z siedzibą w Skierniewicach w zakresie:

a) badań biologicznych oraz rolniczych nawozu przewidzianego do nawożenia upraw warzywnych oraz pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe),

b) wydawania opinii dotyczącej przydatności nawozu do nawożenia roślin i gleb – w stosunku do nawozu przewidzianego do stosowania w uprawach roślin warzywnych oraz pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe),

c) wydawania opinii o oddziaływaniu nawozu na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko,

3) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa z siedzibą w Skierniewicach w zakresie:

a) badań biologicznych oraz rolniczych nawozu przewidzianego do nawożenia upraw sadowniczych, roślin ozdobnych oraz trawników,

b) wydawania opinii dotyczącej przydatności nawozu do nawożenia roślin i gleb – w stosunku do nawozu przewidzianego do stosowania w uprawach sadowniczych, uprawach roślin ozdobnych oraz na trawnikach,

c) wydawania opinii o oddziaływaniu nawozu na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko,

4) Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Warszawie w zakresie:

a) badań biologicznych oraz rolniczych w stosunku do nawozu przewidzianego do nawożenia lasów,

b) wydawania opinii dotyczącej przydatności nawozu do nawożenia roślin i gleb w lasach,

c) wydawania opinii o oddziaływaniu nawozu na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko, po prawidłowym jego zastosowaniu w lasach,

5) Instytut Nawozów Sztucznych z siedzibą w Puławach w zakresie:

a) badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych nawozów mineralnych,

b) wydawania opinii dotyczącej spełniania przez nawóz mineralny wymagań jakościowych oraz wymagań dotyczących wartości dopuszczalnych zanieczyszczeń w tym nawozie,

6) Instytut Medycyny Wsi z siedzibą w Lublinie w zakresie:

a) badań biologicznych nawozu,

b) wydawania opinii dotyczącej bezpośredniego oddziaływania nawozu na zdrowie ludzi – w stosunku do nawozów organicznych i organiczno-mineralnych produkowanych na bazie substancji organicznych pochodzących z odpadów komunalnych, przemysłowych oraz kompostów lub nawozów, w których składzie chemicznym występuje substancja dotychczas nieznana lub niestosowana w nawożeniu,

7) Państwowy Instytut Weterynaryjny z siedzibą w Puławach w zakresie:

a) badań biologicznych nawozu,

b) wydawania opinii dotyczącej bezpośredniego oddziaływania nawozu na zdrowie zwierząt – w stosunku do nawozów organicznych oraz organiczno-mineralnych produkowanych na bazie substancji organicznych pochodzących z odpadów komunalnych, przemysłowych oraz kompostów lub nawozów, w których składzie chemicznym występuje substancja dotychczas nieznana lub niestosowana w nawożeniu,

8) Instytut Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie w zakresie:

a) badań biologicznych oraz fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych nawozów organicznych oraz organiczno-mineralnych,

b) wydawania opinii dotyczącej bezpośredniego oddziaływania nawozu na środowisko – w stosunku do nawozów organicznych oraz organiczno-mineralnych produkowanych na bazie substancji organicznych pochodzących z odpadów komunalnych, przemysłowych oraz kompostów lub nawozów, w których składzie chemicznym występuje substancja dotychczas nieznana lub niestosowana w nawożeniu.

2. Wydawanie opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e), pkt 2 lit. c), pkt 3 lit. c) i pkt 4 lit. c), nie dotyczy nawozów organicznych oraz organiczno-mineralnych produkowanych na bazie substancji organicznych pochodzących z odpadów komunalnych, przemysłowych oraz kompostów lub nawozów, w których składzie chemicznym występuje substancja dotychczas nieznana lub niestosowana w nawożeniu.

3. Badania, o których mowa w ust. 1, mogą wykonywać jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji albo Polskie Centrum Akredytacji, jeżeli zakres tych badań jest objęty akredytacją.

§ 4.
1. Opinie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–4, zawierają:

1) nazwę, rodzaj, typ, postać nawozu, kod Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) oraz symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług,

2) zawartość składników nawozowych,

3) rodzaj i wartości zanieczyszczeń nawozu,

4) ocenę nawozu stwierdzającą spełnianie przez nawóz wymagań jakościowych oraz wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w tych nawozach,

5) ocenę nawozu stwierdzającą przydatność nawozu do zastosowania,

6) informację o oddziaływaniu nawozu na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko,

7) informację o możliwości łącznego stosowania nawozu ze środkami ochrony roślin – w stosunku do nawozu przewidzianego do takiego stosowania,

8) propozycję treści instrukcji stosowania i przechowywania nawozu.

2. Opinie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5–8, zawierają:

1) nazwę, rodzaj, typ, postać nawozu,

2) uwagi do projektu instrukcji stosowania i przechowywania nawozu,

3) ocenę nawozu:

a) z Instytutu Nawozów Sztucznych określającą:

– wymagania jakościowe dotyczące nawozu mineralnego oraz potwierdzenie spełnienia przez nawóz mineralny wymagań jakościowych,

– wartości zanieczyszczeń nawozu mineralnego oraz potwierdzenie spełnienia przez nawóz mineralny wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości tych zanieczyszczeń,

b) z Instytutu Medycyny Wsi określającą wpływ nawozu na zdrowie ludzi,

c) z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego określającą wpływ nawozu na zdrowie zwierząt,

d) z Instytutu Ochrony Środowiska określającą wpływ nawozu na środowisko.

§ 5.
1. Na potrzeby badań i opinii, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–4, szczegółowy zakres dokumentacji dotyczącej nawozu zawiera:

1) dane dotyczące:

a) rodzaju i nazwy surowców, z jakich nawóz został wyprodukowany,

b) numeru Polskiej Normy bądź Normy Europejskiej lub deklarację producenta dotyczącą zawartości składników nawozowych, parametrów fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych nawozu oraz zawartych w nim zanieczyszczeń,

2) projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu,

3) badania i opinie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5–8, wymagane dla nawozu,

4) informację z Instytutu Ochrony Roślin o możliwości łącznego stosowania nawozu ze środkami ochrony roślin – w stosunku do nawozu przewidzianego do takiego stosowania,

5) kod Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) oraz symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

2. Na potrzeby badań i opinii, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5–8, szczegółowy zakres dokumentacji dotyczącej nawozu zawiera:

1) z Instytutu Nawozów Sztucznych – dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,

2) z Instytutu Medycyny Wsi i Państwowego Instytutu Weterynaryjnego:

a) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,

b) wyniki badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych,

3) z Instytutu Ochrony Środowiska:

a) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,

b) wyniki badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych nawozu mineralnego.

§ 6.
Treść instrukcji stosowania i przechowywania nawozu zawiera:

1) nazwę nawozu,

2) informację o zakresie, dawce, sposobie i terminach stosowania nawozu oraz sposobie sporządzania cieczy użytkowej dla nawozów stosowanych w postaci płynnej,

3) informację o sposobie przechowywania nawozu,

4) pouczenie o koniecznych środkach ostrożności z uwagi na ochronę zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska.

§ 7.
1. Dopuszczalna wartość zanieczyszczeń w nawozach organicznych oraz organiczno-mineralnych nie może przekraczać:

1) w przypadku pierwiastków toksycznych:

a) chromu – 250 mg na kg suchej masy nawozu,

b) cynku – 1 500 mg na kg suchej masy nawozu,

c) kadmu – 5 mg na kg suchej masy nawozu,

d) miedzi – 400 mg na kg suchej masy nawozu,

e) niklu – 50 mg na kg suchej masy nawozu,

f) ołowiu – 250 mg na kg suchej masy nawozu,

g) rtęci – 3 mg na kg suchej masy nawozu,

2) żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. – nie więcej niż 10 jaj w kg suchej masy nawozu.

2. W nawozach, o których mowa w ust. 1, nie może być bakterii z rodzaju Salmonella.

3. Dopuszczalna wartość zanieczyszczeń w nawozach mineralnych nie może przekraczać:

1) w nawozach mineralnych, z wyjątkiem nawozów wapniowych oraz wapniowo-magnezowych:

a) arsenu – 50 mg na kg masy nawozu,

b) kadmu – 110 mg na kg masy nawozu,

c) ołowiu – 140 mg na kg masy nawozu,

d) rtęci – 10 mg na kg masy nawozu,

2) w nawozach wapniowych:

a) kadmu – 8 mg na kg czystego składnika tlenku wapnia,

b) ołowiu – 200 mg na kg czystego składnika tlenku wapnia,

3) w nawozach wapniowo-magnezowych:

a) kadmu – 15 mg na kg sumy tlenku wapnia i tlenku magnezu,

b) ołowiu – 600 mg na kg sumy tlenku wapnia i tlenku magnezu.

§ 8.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A Balazs

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 28 czerwca 2001 r.

Rozporządzenie traci moc 13 listopada 2004 r. na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 236, poz. 2369).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »