| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 czerwca 2001 r.

w sprawie utworzenia Parku Narodowego „Ujście Warty”

Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 349 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 21) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Tworzy się Park Narodowy „Ujście Warty” położony w województwie lubuskim, zwany dalej „Parkiem”, obejmujący obszar 7955,86 ha.
§ 2.
W skład Parku wchodzi:

1) obszar określony linią graniczną, która wychodzi z północno-zachodniego narożnika działki nr 2/3 i biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż lewego brzegu rzeki Warty, północnymi granicami działek nr 2/3, 2/2 (mapa ewidencyjna obrębu Kostrzyn, arkusz nr 6), nr 287 (mapa ewidencyjna obrębu Przyborów, arkusz nr 9), załamuje się na północ i przecina rzekę Wartę, dochodząc do punktu granicznego nr 41, i dalej biegnie zachodnią granicą działki nr 448, przecina wał przeciwpowodziowy poprzez punkty graniczne nr 42 i 43, dalej biegnie po punktach granicznych nr 44 i 45, a następnie zachodnią i północną granicą działki nr 447/1, załamuje się na północ i biegnie zachodnią granicą działki nr 451, załamuje się na wschód i biegnie północnymi granicami działek nr 451-454 do punktu granicznego nr 10 (mapa ewidencyjna obrębu Dąbroszyn, arkusz nr 4), załamuje się na północ i biegnie zachodnią i północną granicą działki nr 240 (mapa ewidencyjna obrębu Krześniczka, arkusz nr 2) oraz nr 770 do jej północno-wschodniego narożnika, załamuje się na południe i biegnie wschodnią granicą działki nr 770, przecina działkę nr 771 oraz działkę nr 772, załamuje się na wschód i biegnie północną granicą działki nr 773/2, załamuje się na północ i biegnie zachodnią, północną oraz wschodnią granicą działki nr 775 (mapa ewidencyjna obrębu Kamień Mały, arkusz nr 4) do północno-zachodniego narożnika działki nr 787, załamuje się na wschód i biegnie północną granicą działek nr 787 i 786 (mapa ewidencyjna obrębu Kamień Mały, arkusz nr 6) do południowo-zachodniego narożnika działki nr 769/2, załamuje się na północ i biegnie zachodnią i północną granicą tej działki, następnie północną granicą działki nr 797/2 (mapa ewidencyjna obrębu Kamień Mały, arkusz nr 3), przecina działkę nr 196 i działkę nr 195, załamuje się na północ i biegnie zachodnią oraz północną granicą działki nr 276/1, następnie zachodnimi granicami działek nr 276/1 i 197, załamuje się na wschód i biegnie północnymi granicami działek nr 279/1 i 285, załamuje się na północ, przecina działki od nr 287 do 289 i biegnie zachodnią, północną oraz wschodnią granicą działki nr 292/3, przecina działki nr 287, 288, 289 i biegnie w kierunku południowym, wschodnimi granicami działek nr 285 i 286, przecina działkę nr 294 (mapa ewidencyjna obrębu Mościczki, arkusz nr 3), załamuje się na wschód i biegnie północną i wschodnią granicą działki nr 413/1, przecina działkę nr 436 i dalej biegnie wzdłuż wału ochronnego północną granicą działki nr 438/1 do jej północno-wschodniego narożnika, załamuje się na południe i biegnie wschodnią granicą działki nr 438/1 do jej południowo-wschodniego narożnika, przecina działkę nr 441 (mapa ewidencyjna obrębu Białczyk, arkusz nr 2) oraz nr 114, załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie północną, wschodnią i południową granicą działki nr 115, południowymi granicami działek nr 114, 79/2, 79/3, 78 (mapa ewidencyjna obrębu Kłopotowo, arkusz nr 1), nr 148 (mapa ewidencyjna obrębu Kłopotowo, arkusz nr 2), nr 33 (mapa ewidencyjna obrębu Kłopotowo, arkusz nr 1), od nr 148 do 144 (mapa ewidencyjna obrębu Kłopotowo, arkusz nr 2), nr 5/5, 5/3, 5/1 (mapa ewidencyjna obrębu Czaplin, arkusz nr 3), nr 120 i 119, od 117 do 102,122 (mapa ewidencyjna obrębu Czaplin, arkusz nr 2) oraz działki nr 1851 do jej południowego narożnika, dalej biegnie w kierunku zachodnim południową granicą działki nr 1851 do jej południowo-zachodniego narożnika, załamuje się na północ i biegnie wzdłuż działki nr 1850 do południowo-wschodniego narożnika działki nr 1847, załamuje się na zachód i biegnie południową granicą tej działki do jej południowo-wschodniego narożnika, następnie biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1854 (mapa ewidencyjna obrębu PGR Słońsk, arkusz nr 8) i dalej biegnie w kierunku zachodnim południowymi granicami działek nr 297, 305, 297, 285 (mapa ewidencyjna obrębu Przyborów, arkusz nr 2) do północno-wschodniego narożnika działki nr 300 i dalej biegnie w kierunku południowym granicą tej działki, załamuje się na wschód i biegnie wzdłuż drogi, północną granicą działki nr 300, załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnimi granicami działek nr 300, od 302 do 304 (mapa ewidencyjna obrębu Przyborów, arkusz nr 3), załamuje się na wschód i biegnie północną granicą działki nr 329, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, a następnie zachodnim i biegnie wzdłuż drogi krajowej nr 22, południowymi granicami działek od nr 329 do 331 (mapa ewidencyjna obrębu Czarnów, arkusz nr 2), nr 313, od 310 do 308 (mapa ewidencyjna obrębu Czarnów, arkusz nr 1), załamuje się na północny zachód i biegnie południowo-zachodnimi granicami działek nr 286 (mapa ewidencyjna obrębu Przyborów, arkusze nr 7, 8, 9) oraz nr 2/3, załamuje się na północ i biegnie zachodnią granicą tej działki dochodząc do północno-zachodniego narożnika działki nr 2/3 (mapa ewidencyjna obrębu Kostrzyn, arkusz nr 6) i powraca do punktu wyjścia,

2) działka nr 8/8 o powierzchni 6,77 ha (mapa ewidencyjna obrębu Górzyca, arkusz nr 1/13),

3) działka nr 8/12 o powierzchni 0,51 ha (mapa ewidencyjna obrębu Górzyca, arkusz nr 1/13).

§ 3.
W zarząd Parku nie przechodzą nieruchomości Skarbu Państwa będące w dniu wejścia w życie rozporządzenia w zarządzie:

1) Gminy Słońsk - drogi gminne - o powierzchni 1,83 ha,

2) Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze - o łącznej powierzchni 110,55 ha,

3) Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - rzeka Warta, stanowiąca szlak żeglowny, na odcinku od granic miasta Kostrzyn do wschodniej granicy Parku - o łącznej powierzchni 186,82 ha (obręb Dobroszyn działka nr 558, obręb Kamień Mały działka nr 796, obręb Kłopotowo działki nr 114 i 143, obręb Białczyk działki nr 441 i 450, obręb Czaplin działka nr 36, obręb Przyborów działki nr 306 i 143),

4) Kółka Rolniczego w Lubnie - o powierzchni 75,65 ha.

§ 4.
Na obszarze Parku zabrania się:

1) polowania, rybołówstwa, chwytania dziko żyjących zwierząt, płoszenia ich i zabijania, zbierania poroży zwierzyny płowej, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych oraz gniazd ptasich i wybierania z nich jaj,

2) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,

3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości oraz innego zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza,

4) dokonywania zmian przedmiotów ochrony i obszarów objętych ochroną,

5) wydobywania skał, minerałów, w tym torfu,

6) zmiany stosunków wodnych, jeżeli służą one innym celom niż ochrona przyrody,

7) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania,

8) palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, używania źródeł światła o otwartym płomieniu poza miejscami wyznaczonymi,

9) zbioru poza miejscami do tego wyznaczonymi dziko rosnących roślin, grzybów oraz ich części,

10) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego, jazdy konnej wierzchem poza szlakami do tego wyznaczonymi,

11) wprowadzania psów bez smyczy i kagańca,

12) eksploracji zbiorników wodnych poza miejscami do tego wyznaczonymi,

13) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi i innymi drogami do tego wyznaczonymi,

14) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, z wyjątkiem znaków drogowych i innych związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego, na przedmiotach lub obszarach objętych ochroną,

15) sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych poza miejscami do tego wyznaczonymi,

16) zakłócania ciszy,

17) używania łodzi motorowych, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania, żeglowania poza akwenami lub szlakami do tego wyznaczonymi,

18) używania lotni, motolotni i spadolotni,

19) wykonywania lotów cywilnymi statkami powietrznymi poniżej 2000 metrów wysokości względnej, z wyjątkiem lotów patrolowych i interwencyjnych Lasów Państwowych, Państwowej Straży Pożarnej oraz związanych z ochroną bezpieczeństwa publicznego lub ochroną granicy państwowej,

20) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,

21) biwakowania poza miejscami do tego wyznaczonymi,

22) prowadzenia badań naukowych w Parku Narodowym bez zgody dyrektora Parku,

23) wprowadzania gatunków roślin lub zwierząt poza ich naturalne miejsca występowania,

24) wprowadzania organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

§ 5.
1. Wokół Parku tworzy się otulinę o powierzchni 10453,99 ha położoną w województwie lubuskim.

2. W skład otuliny wchodzą obszary określone linią graniczną, która wychodzi z północno-zachodniego narożnika działki nr 2/3 i dalej biegnie w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 2/2 (mapa ewidencyjna obrębu Kostrzyn, arkusz nr 6), dalej biegnie północną granicą działki nr 287 (mapa ewidencyjna obrębu Przyborów, arkusz nr 9), przecina działkę nr 149 na wysokości południowo-zachodniego narożnika działki nr 146 i dalej biegnie zachodnimi granicami działek nr 148 i 146 do jej północno-wschodniego narożnika, następnie załamuje się na wschód i biegnie północnymi granicami działek nr 145 i 144, załamuje się na północ i biegnie zachodnimi granicami działek nr 143, od 112 do 115, z północno-wschodniego narożnika działki nr 115 granica biegnie w kierunku północnym, przecinając działkę nr 109, do południowo-zachodniego narożnika działki nr 108/3, i dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim, zachodnimi granicami działek nr 108/3, 108/1, 100, od 64 do 67, na wysokości punktu granicznego nr 5153 granica przecina działkę nr 55 i dalej biegnie granicami zachodnimi działek nr 54, 26, 28, 29, 30 (mapa ewidencyjna obrębu Kostrzyn, arkusz nr 5), następnie biegnie północnymi granicami działek nr 510, 512 i 441, przecina działkę nr 519 i biegnie dalej zachodnią granicą działki nr 442, załamuje się na północny wschód i biegnie północnymi granicami działek nr 531, 443, 530, 445 do punktu granicznego nr 41 (mapa ewidencyjna obrębu Dąbroszyn, arkusz nr 3) i dalej biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 174, a następnie wzdłuż Kanału Mniejszego, północno-zachodnią granicą działki nr 240 (mapa ewidencyjna obrębu Krześniczka, arkusz nr 2), dalej biegnie wzdłuż Kanału Mniejszego, północnymi granicami drogi - działki nr 225, 257, 295 (mapa ewidencyjna obrębu Kamień Mały, arkusz nr 1), działek nr 515/1, 538, działek nr 539, 548, od 544 do 563, 583 (mapa ewidencyjna obrębu Kamień Mały, arkusz nr 3), działek nr 462, 471, 485, 486, 492, 493 (mapa ewidencyjna obrębu Kamień Mały, arkusz nr 2), załamuje się na wschód i biegnie wzdłuż Kanału Mniejszego, północną granicą działki nr 190, następnie załamuje się na północ i biegnie zachodnimi granicami działek od nr 198/6 do 198/3, 199, 200, 201, 208 oraz działki nr 209/1, do jej północno-zachodniego narożnika, załamuje się na wschód i biegnie północnymi granicami działek nr 209/1, 209/5, 210/1,216, 215, przecina działkę nr 230 i dalej biegnie północnymi granicami działek nr 242, 243/1 oraz działki nr 243/2 do jej północno-wschodniego narożnika, załamuje się na południe i biegnie wschodnimi granicami działek nr 243/2, od 244 do 255 (mapa ewidencyjna obrębu Mościczki, arkusz nr 2), przecina działkę nr 291 i dalej biegnie w kierunku południowym wschodnią granicą działki nr 292/3 (mapa ewidencyjna obrębu Mościczki, arkusz nr 3), dochodzi do punktu granicznego nr 144, załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim, północno-wschodnią granicą działki nr 117/1, przecina działkę nr 170 (mapa ewidencyjna obrębu Białczyk, arkusz nr 1), załamuje się na wschód i biegnie nadal wzdłuż Kanału Małego, północnymi granicami działek nr 350/1, 321, 350/1, 363/1, 395/1 oraz działki nr 409, do jej północno-wschodniego narożnika, załamuje się na południe i biegnie wschodnimi granicami działek nr 409, 410, 421/13 oraz działki nr 434 do jej południowo-wschodniego narożnika (mapa ewidencyjna obrębu Białczyk, arkusz nr 2), załamuje się na wschód i biegnie północnymi granicami działek nr 671/1, 672, 673, 716, 717/1, od 718 do 727, 730/1, 731, od 733 do 736, 737/1, 737/2, od 738 do 745, 746/1, 747, 748, 749, 750/1, od 751 do 754, 755/1, 756, 757, 758, 759/1, 760/1, od 761 do 764, 766/1, 767/1, 770/1, 771, 773, 776/1, 777, 778/1, 779, 780, 784, 789, 786/1, 791 /1, 793/2, 794, 798/1, 801/1, od 802 do 811, 817, 822 (mapa ewidencyjna obrębu Pyrzany, arkusz nr 2), działek nr 190, 189/1, 189/2, od 188 do 184, do północno-wschodniego narożnika działki nr 184, załamuje się na południe i biegnie wschodnią granicą działki nr 184, do jej południowo-wschodniego narożnika, skręca w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działki nr 244/1 do jej północno-wschodniego narożnika, stąd do jej południowo-wschodniego narożnika, załamuje się na zachód i biegnie południową granicą tej działki do mostu na rzece Warcie w Świerkocinie, przecina działkę nr 209 (mapa ewidencyjna obrębu Świerkocin, arkusz nr 1) do północno-wschodniego narożnika działki nr 1, biegnie zachodnią i południową granicą tej działki do północno-wschodniego narożnika działki nr 2, załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnimi granicami działek nr 2 i 98 do południowo-wschodniego narożnika działki nr 98, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż wału ochronnego południową granicą działki nr 98 (mapa ewidencyjna obrębu Boguszyniec, arkusz nr 1), działek nr 101, 100 (mapa ewidencyjna obrębu Boguszyniec, arkusz nr 2), północną granicą działki nr 80 (mapa ewidencyjna obrębu Oksza, arkusz nr 1), działki nr 113/2 do jej północno-zachodniego narożnika, stąd załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnią granicą działki nr 113/2 do jej południowo-zachodniego narożnika, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północną granicą działki nr 112/1 do jej północno-zachodniego narożnika, załamuje się na południe i biegnie wschodnimi granicami działek nr 45, 46/1, 47/1, 47/2, 128, 48/1 oraz działki nr 127 do jej południowo-wschodniego narożnika, stąd skręca w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą tej działki, na wysokości południowo-zachodniego narożnika działki nr 57 granica przecina działkę nr 112/1 i załamuje się w kierunku południowym i dalej biegnie wschodnimi granicami działek nr 32, 118, 29/4, 125, 30/2, 30/1, 30/2 (mapa ewidencyjna obrębu Kłopotowo, arkusz nr 1), działek od nr 38 do 35, 34/3, 34/1, od 33 do 29, 53, 23/4, 23/2, 22/1, 21 /1, 20 oraz działki nr 19 do jej południowo-wschodniego narożnika (mapa ewidencyjna obrębu Budzigniew, arkusz nr 1), przecina działkę nr 208 i dochodzi do północno-zachodniego narożnika działki nr 2, załamuje się na wschód i biegnie północnymi granicami działek nr 2, 216, 18/1, 73/1, 72, 71, 71a, 70/2, 70/1, 69/1, 69/2, 68, 67, 66/2, 66/1, od 65 do 62, 58, 57/1, 57/2 i dalej wschodnimi granicami działek od nr 56 do 53, 223, od 111 do 114, 228, 145, 242, 146, 235, 147, 148, 149/2, 149/1, 150, 151, 152, 233, 161/1, 161/2, 161/3, 163/1, 163/2, 164, 232 (mapa ewidencyjna obrębu Głuchowo, arkusz nr 1), działek nr 176, 175, 284, 174, załamuje się w kierunku południowym i biegnie dalej wzdłuż drogi wschodnimi granicami działek nr 283, 282, 281/3, 281/2, 280, 278, 277, 276, 275/2, 274/2, 274/1, 273/1, 272/1, 271, 270, 269, 268, 267/2, 267/1, 266, 249, 248, 247, 246, 242, 245, 244, 237, 236, 235, do południowo-wschodniego narożnika działki nr 235, stąd granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim, południową granicą tej działki, do jej południowo-zachodniego narożnika, załamuje się na północ i biegnie zachodnimi granicami działek od nr 235 do 237, 231, 232, 233, od 250 do 254, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie południową granicą działki nr 255 do punktu granicznego nr 112, załamuje się na południe i biegnie wschodnimi granicami działek nr 226, 195, 194, 193, załamuje się na zachód i biegnie lewym brzegiem rzeki Postomii działka nr 193 (mapa ewidencyjna obrębu Lemierzyce, arkusz nr 1), działka nr 828 (mapa ewidencyjna obrębu Lemierzyce, arkusz nr 4), działka nr 369 do jej południowo-zachodniego narożnika, załamuje się na południe i biegnie wschodnią i południową granicą działki nr 533/3, południową granicą działek nr 534, 533/3, następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnimi granicami działek nr 533/2, 540, 537/3, 538, 539, 685, 686, 687, 556, 558, 559 oraz działki nr 560 (mapa ewidencyjna obrębu Słońsk, arkusz nr 2), działek nr 1391, 1405, 1406/3, 1406/1, 1410, następnie załamuje się na zachód i biegnie południowymi granicami działek nr 1409, 1408, 1407, 1401, 1400, 1395, 1394, 1392 i 1391 (mapa ewidencyjna obrębu Słońsk, arkusz nr 5), dalej biegnie południowymi granicami działek nr 610, 682/1, 683, 682/1, 664, 663, 646/1 (mapa ewidencyjna obrębu Słońsk, arkusz nr 2), działek nr 1300,1278, 1277, 1253, dalej południowymi granicami działek nr 1251, 1250, 1248/2, 1248/1, 1247/2, 1247/1, 1246/2, 1246/1, 1245, 1244/1, 1243/1, 1228 (mapa ewidencyjna obrębu Słońsk, arkusz nr 5), działek nr 151/1, 146/2 oraz działki nr 156/1 do jej południowo-zachodniego narożnika, następnie załamuje się i biegnie na południe wschodnią granicą działki nr 338, załamuje się na zachód i biegnie południowymi granicami działek nr 338, 169, załamuje się na południe i biegnie wschodnimi granicami działek nr 170, 176, 336, 184/3 do punktu granicznego nr 1132 (mapa ewidencyjna obrębu Przyborów, arkusz nr 1), załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim, północną granicą działki nr 969 i 1047 (droga krajowa nr 22, na odcinku Kostrzyn-Słońsk) i dochodzi do punktu granicznego K 270, następnie granica załamuje się na południowy zachód i biegnie południowo-wschodnią granicą działki nr 1047 do północno-wschodniego narożnika działki nr 1205, załamuje się na południe i biegnie wschodnimi granicami działek nr 1205, 1204, 1208, 1209, 1210, 1211/1, 1211/2, 1198, 1199, 1197/3, 1187, 1186/2, 1185, 1184/4, 1184/5, 1183, 1182/3, 1182/2, 1181/4, 1175, od 1167 do 1174, 1162, 1149/1, 1139, 1138, 1161, 1124, 1125, 1126/1, 1126/2 (mapa ewidencyjna obrębu Słońsk, arkusz nr 4) i dalej granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, południowo-wschodnimi granicami działek nr 400/1, 399/2, 397/3, 112/3, 397/3, 392, 382/1, 389/4, 1016, 389/3, 390/3, 390/2, 343, 344/2, 342, od 341 do 334, 1015, załamuje się na zachód i biegnie wzdłuż drogi, południowo-zachodnimi granicami działek nr 323. 344/2, 321, 344/2, 312, 311, 310/2, 309/2, 1027, 308, 307/1, 306, 305/2, 304/3, 304/4, od 303 do 300, 278, 277/1 (mapa ewidencyjna obrębu Czarnów, arkusz nr 2), dalej na zachód granica biegnie od punktu granicznego nr 409, południową granicą działki nr 425/1 do punktu granicznego nr 406 (mapa ewidencyjna obrębu Czarnów, arkusz nr 1) załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dalej biegnie prawym brzegiem działki nr 846 (mapa ewidencyjna obrębu Żabice, arkusz nr 2), załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działki nr 844/1 (mapa ewidencyjna obrębu Żabice, arkusz nr 4), działki nr 58 (mapa ewidencyjna obrębu Górzyca, arkusz nr 6), przecina działkę nr 206, załamuje się na południe i biegnie południową i wschodnią granicą działki nr 240, przecina działkę nr 293 i dalej biegnie na południowy zachód, wschodnimi granicami działek nr 329, 343, przecina działki nr 361 i 362, załamuje się w kierunku północnym i dalej biegnie zachodnimi granicami działek nr 362 (mapa ewidencyjna obrębu Górzyca, arkusz nr 9), działek nr 184, 641, 184, 640 (mapa ewidencyjna obrębu Górzyca, arkusz nr 8), działki nr 39 (mapa ewidencyjna obrębu Ługi Górzyckie, arkusz nr 5), działki nr 2 do jej północno-zachodniego narożnika, następnie granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim, północnymi granicami działek nr 2 i 3 do punktu granicznego nr 996, załamuje się na południowy wschód i biegnie północno-wschodnią granicą działek nr 4 i 5 oraz 7/3 (mapa ewidencyjna obrębu Ługi Górzyckie, arkusz nr 1) do południowo-zachodniego narożnika działki nr 2/3, załamuje się w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działki nr 2/3 do jej zachodniego narożnika, załamuje się na północny wschód i biegnie północno-zachodnią granicą działki nr 2/3 do jej północno-zachodniego narożnika (mapa ewidencyjna obrębu Kostrzyn, arkusz nr 6) i powraca do punktu wyjścia.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2001 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EurActiv.pl

Portal informacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »