| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 31 stycznia 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz.1194 i Nr 144, poz. 1615) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1:

a) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4) publicznego liceum ogólnokształcącego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej «ustawą», stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

5) publicznego liceum profilowanego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,"

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu:

"5a) publicznego technikum, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d) ustawy, stanowiący załącznik nr 5a do rozporządzenia,

5b) publicznej zasadniczej szkoły zawodowej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy, stanowiący załącznik nr 5b do rozporządzenia,";

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w § 2 w ust. 1:

- po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, jeżeli przedszkole taką działalność prowadzi,"

- w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.",

b) w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.",

c) w § 16 w ust. 3 w pkt 1 skreśla się wyrazy "ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie,";

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w § 1 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. W nazwie szkoły specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umieszczonej na tablicy urzędowej i na sztandarze pomija się określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.",

b) w § 2:

- w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach,"

- ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.",

c) w § 9 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Statut szkoły określa szczegółowo organizację internatu, jeżeli internat został w szkole zorganizowany.",

d) w § 10 w ust. 3 skreśla się wyrazy "obowiązkowych i nadobowiązkowych",

e) § 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. Statut szkoły określa:

1) rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary,

2) przypadki, w których dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

3) warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo.",

f) po § 16 dodaje się § 16a i 16b w brzmieniu:

"§ 16a. Statut szkoły określa szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

§ 16b. 1. Statut szkoły określa prawa ucznia, z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka, oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.

2. Statut szkoły określa obowiązki ucznia.",

g) w § 20 wyrazy "§ 2 ust. 1" zastępuje się wyrazami "§ 2 ust. 1 pkt 1, w części dotyczącej programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki."

h) w § 22 skreśla się ust. 2;

4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w § 1:

- w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) określenie «Gimnazjum», a w przypadku gimnazjum specjalnego, integracyjnego, ogólnodostępnego z oddziałami integracyjnymi oraz gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi - odpowiednio określenie «Gimnazjum Specjalne», «Gimnazjum Integracyjne», «Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi» oraz «Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi»,"

- w pkt 5 wyrazy "w gimnazjach dwujęzycznych" zastępuje się wyrazami "w gimnazjach z oddziałami dwujęzycznymi",

- dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. W nazwie gimnazjum specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umieszczonej na tablicy urzędowej i na sztandarze pomija się określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.",

b) w § 2:

- w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) cele i zadania gimnazjum wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy gimnazjum i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach,"

- w pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) organizację wewnątrz szkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia.",

- ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Program wychowawczy gimnazjum i program profilaktyki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.",

c) w § 7 wyrazy "oddziały klas dwujęzycznych" zastępuje się wyrazami "oddziały dwujęzyczne", a wyrazy "w klasach dwujęzycznych" zastępuje się wyrazami "w oddziałach dwujęzycznych",

d) w § 8 w ust. 2 wyrazy "lub innej" zastępuje się wyrazami " , w tym",

e) w § 11 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Statut gimnazjum określa szczegółowo organizację internatu, jeżeli internat został w gimnazjum zorganizowany.",

f) w § 12 w ust. 3 skreśla się wyrazy "obowiązkowych i nadobowiązkowych".

g) w § 15 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W gimnazjach integracyjnych i w gimnazjach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne. W uzasadnionych przypadkach w gimnazjach tych można zatrudnić pomoc nauczyciela.",

h) § 18 otrzymuje brzmienie:

"§ 18. Statut gimnazjum określa:

1) rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary,

2) przypadki, w których dyrektor gimnazjum może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum,

3) warunki pobytu w gimnazjum zapewniające uczniom bezpieczeństwo.",

i) po § 18 dodaje się § 18a i 18b w brzmieniu:

"§ 18a. Statut gimnazjum określa szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

§ 18b. 1. Statut gimnazjum określa prawa ucznia, z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka, oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.

2. Statut gimnazjum określa obowiązki ucznia.",

j) w § 22 wyrazy "§ 2 ust. 1" zastępuje się wyrazami "§ 2 ust. 1 pkt 1, w części dotyczącej programu wychowawczego gimnazjum i programu profilaktyki,"

k) w § 24 skreśla się ust. 2;

5) w załączniku nr 6 do rozporządzenia:

a) w § 3:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska,"

- w pkt 2 wyrazy "wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia" zastępuje się wyrazami "wspomagania ucznia w jego wszechstronnym rozwoju",

b) w § 6 w pkt 1 w lit. a) po wyrazie "szkoły" dodaje się wyrazy "i programu profilaktyki",

c) w § 12:

- w ust. 1 wyrazy "oddziały klas dwujęzycznych" zastępuje się wyrazami "oddziały dwujęzyczne",

- w ust. 2 wyrazy "klasy dwujęzycznej" zastępuje się wyrazami "oddziału dwujęzycznego",

- w ust. 3 wyrazy "klasy dwujęzycznej" zastępuje się wyrazami "oddziału dwujęzycznego",

d) w § 17 w ust. 3 skreśla się wyrazy "obowiązkowych i nadobowiązkowych",

e) § 22 otrzymuje brzmienie:

"§ 22. Statut szkoły ponadpodstawowej określa:

1) rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary,

2) przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do skreślenia ucznia z listy uczniów,

3) warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo.",

f) po § 22 dodaje się § 22a i 22b w brzmieniu:

"§ 22a. Statut szkoły ponadpodstawowej określa szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły ponadpodstawowej, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

§ 22b. 1. Statut szkoły ponadpodstawowej określa prawa ucznia, z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka, oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.

2. Statut szkoły ponadpodstawowej określa obowiązki ucznia.",

g) w § 26 po wyrazach "z wyjątkiem przepisów" dodaje się wyrazy "§ 3 pkt 1, w części dotyczącej programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,"

h) w § 28 skreśla się ust. 2;

6) załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

7) dodaje się załączniki nr 5a i 5b do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 r.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka

Załącznik 1. [RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2002 r. (poz. 96)

Załącznik nr 1

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

§ 1. 1. Statut publicznego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, zwanego dalej "liceum", określa nazwę liceum. Nazwa liceum zawiera:

1) określenie "Liceum Ogólnokształcące", a w przypadku liceum specjalnego, integracyjnego, ogólnodostępnego z oddziałami integracyjnymi oraz liceum z oddziałami dwujęzycznymi - odpowiednio określenie "Liceum Ogólnokształcące Specjalne", "Liceum Ogólnokształcące Integracyjne", "Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi" oraz "Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi",

2) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy liceum, wyrażony cyfrą rzymską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedno liceum,

3) imię liceum, jeżeli imię takie nadano,

4) oznaczenie siedziby liceum,

5) ewentualne wskazanie organu prowadzącego liceum,

6) ewentualne określenie innego niż polski języka nauczania w liceach z językiem nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych oraz w liceach z oddziałami dwujęzycznymi,

7) w przypadku liceum specjalnego - określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

2. Nazwa liceum wchodzącego w skład zespołu szkół składa się z nazwy zespołu i nazwy tego liceum.

3. Liceum nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady liceum lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do zespołu szkół.

5. Nazwa liceum jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy. Licea z językiem nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych, oprócz nazwy w języku polskim, mogą używać nazwy w języku danej mniejszości narodowej lub grupy etnicznej.

6. W nazwie liceum specjalnego umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo, pomija się określenie "specjalne" oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

§ 2. 1. Statut liceum określa w szczególności:

1) cele i zadania liceum wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy liceum i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach,

2) sposób wykonywania zadań liceum, z uwzględnieniem wspomagania ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziałującego środowiska wychowawczego,

3) zadania zespołów nauczycielskich, o których mowa w § 15,

4) szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów,

5) organizację oddziałów sportowych, oddziałów mistrzostwa sportowego, oddziałów dwujęzycznych, oddziałów integracyjnych i oddziałów specjalnych oraz organizację nauczania języka mniejszości narodowych lub grup etnicznych, jeżeli liceum takie oddziały lub nauczanie prowadzi,

6) organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, jeżeli liceum taką działalność prowadzi,

7) organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych,

8) formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna,

9) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia, a także organizację współdziałania liceum z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom,

10) organizację i formy współdziałania liceum z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

2. Program wychowawczy liceum i program profilaktyki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

3. Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki w oddziałach sportowych, oddziałach mistrzostwa sportowego, oddziałach integracyjnych i oddziałach specjalnych oraz organizacji nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych określają odrębne przepisy.

§ 3. Statut liceum określa:

1) szczegółowe kompetencje organów liceum, którymi są:

a) dyrektor liceum,

b) rada pedagogiczna,

c) samorząd uczniowski,

d) rada liceum oraz rada rodziców - jeżeli zostały utworzone,

2) zasady współdziałania organów liceum oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

§ 4. Statut liceum określa organizację liceum, z uwzględnieniem przepisów § 5-11.

§ 5. 1. Podstawową jednostką organizacyjną liceum jest oddział.

2. Liczba uczniów w oddziale liceum integracyjnego oraz w oddziale integracyjnym w liceum ogólnodostępnym wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

3. Liczba uczniów w oddziale liceum specjalnego oraz w oddziale specjalnym w liceum ogólnodostępnym wynosi:

1) w liceum (oddziale) dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących - od 6 do 8,

2) w liceum (oddziale) dla uczniów niewidomych i słabo widzących - od 8 do 10,

3) w liceum (oddziale) dla uczniów z chorobami przewlekłymi - od 10 do 16,

4) w liceum (oddziale) dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi - od 6 do 8,

5) w liceum (oddziale) dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową - od 8 do 12.

6) w liceum (oddziale) dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania - od 10 do 16.

4. W przypadku gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, określoną w ust. 3 liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.

5. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego liceum, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 3 i 4.

§ 6. 1. Zajęcia edukacyjne w liceum, stanowiące realizację podstawy programowej ustalonej dla liceum ogólnokształcącego, są organizowane w oddziałach, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Statut liceum może przyjąć inną niż określona w ust. 1 organizację zajęć edukacyjnych.

3. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.

4. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów, o których mowa w § 7, mogą być organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych. Liczba uczniów w zespole wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liceum mogą być tworzone zespoły liczące mniej niż 20 uczniów.

5. W liceum integracyjnym i w oddziale integracyjnym w liceum ogólnodostępnym oraz w liceum specjalnym i w oddziale specjalnym w liceum ogólnodostępnym liczba uczniów w zespole, o którym mowa w ust. 4, odpowiada liczbie uczniów określonej odpowiednio dla oddziału liceum integracyjnego i dla oddziału liceum specjalnego.

§ 7. Dyrektor liceum, w porozumieniu z radą liceum albo w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych liceum, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

§ 8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w § 12 ust. 3.

§ 9. W liceum posiadającym odpowiednie warunki kadrowe i lokalowe, za zgodą organu prowadzącego liceum, mogą być tworzone oddziały dwujęzyczne, w których nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: w języku polskim oraz w języku obcym nowożytnym, będącym drugim językiem nauczania. Nauczanie w oddziałach dwujęzycznych odbywa się na warunkach określonych odrębnymi przepisami.

§ 10. 1. Statut liceum określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danego liceum, w szczególności z uwzględnieniem zadań w zakresie:

1) udostępniania książek i innych źródeł informacji,

2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

2. Statut liceum określa zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami.

§ 11. 1. Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania liceum może zorganizować internat.

2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w internacie nie przekracza 35, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej obejmującej wychowanków niepełnosprawnych odpowiada liczbie uczniów w oddziale specjalnym, o której mowa w § 5 ust. 3.

4. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w internacie wynosi co najmniej 49 godzin zegarowych.

5. Za zgodą organu prowadzącego liceum, w internacie można zatrudnić wychowawcę - opiekuna nocnego.

6. Statut liceum określa szczegółowo organizację internatu, jeżeli internat został w liceum zorganizowany.

§ 12. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji liceum opracowany przez dyrektora liceum, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji liceum zatwierdza organ prowadzący liceum - do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji liceum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników liceum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący liceum oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji liceum dyrektor liceum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

§ 13. Statut liceum określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, z uwzględnieniem przepisów § 14-16.

§ 14. 1. W liceum, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2. Dyrektor liceum, za zgodą organu prowadzącego liceum, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 15. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, uwzględniającego także programy nauczania przedmiotów, o których mowa w § 7.

2. Dyrektor liceum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora liceum, na wniosek zespołu.

§ 16. 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych liceum.

§ 17. Statut liceum określa:

1) rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary,

2) przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora liceum do skreślenia ucznia z listy uczniów,

3) warunki pobytu w liceum zapewniające uczniom bezpieczeństwo.

§ 18. Statut liceum określa szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do liceum, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

§ 19. 1. Statut liceum określa prawa ucznia, z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka, oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.

2. Statut liceum określa obowiązki ucznia.

§ 20. 1. Liceum używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zespół szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu, zawierającą nazwę zespołu.

3. Tablice i pieczęcie liceum wchodzącego w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu i nazwę liceum.

§ 21. Liceum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 22. 1. Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej liceum określają odrębne przepisy.

§ 23. Przepisy dotyczące liceum ogólnokształcącego dla młodzieży stosuje się odpowiednio do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, zwanego dalej "liceum dla dorosłych", z wyjątkiem przepisów § 2 ust. 1 pkt 1, w części dotyczącej programu wychowawczego liceum i programu profilaktyki, pkt 10 i ust. 2 oraz § 9 i 11.

§ 24. Statut liceum dla dorosłych, określając organizację nauczania w liceum, ponadto uwzględnia przepisy § 25-27.

§ 25. Kształcenie w liceach dla dorosłych może być prowadzone w formie stacjonarnej lub zaocznej.

§ 26. 1. Zajęcia ze słuchaczami w liceum dla dorosłych kształcącym w formie stacjonarnej odbywają się przez trzy lub cztery dni w tygodniu.

2. W liceum dla dorosłych kształcącym w formie zaocznej:

1) konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez dwa dni,

2) dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20 % ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze,

3) organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą - wprowadzającą do pracy w semestrze, i drugą - przedegzaminacyjną.

§ 27. Statut liceum dla dorosłych określa zasady uczęszczania na wybrane zajęcia edukacyjne przez osoby przygotowujące się do egzaminów eksternistycznych.

Załącznik 2. [RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO LICEUM PROFILOWANEGO]

Załącznik nr 2

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO LICEUM PROFILOWANEGO

§ 1. 1. Statut publicznego liceum profilowanego dla młodzieży, zwanego dalej "liceum profilowanym", określa nazwę liceum profilowanego. Nazwa liceum profilowanego zawiera:

1) określenie "Liceum Profilowane", a w przypadku liceum profilowanego specjalnego, integracyjnego oraz ogólnodostępnego z oddziałami integracyjnymi - odpowiednio określenie "Liceum Profilowane Specjalne", "Liceum Profilowane Integracyjne" oraz "Liceum Profilowane z Oddziałami Integracyjnymi",

2) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy liceum profilowanego, wyrażony cyfrą rzymską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedno liceum profilowane,

3) imię liceum profilowanego, jeżeli imię takie nadano,

4) oznaczenie siedziby liceum profilowanego,

5) ewentualne wskazanie organu prowadzącego liceum profilowane,

6) ewentualne określenie innego niż polski języka nauczania w liceach profilowanych z językiem nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych,

7) w przypadku liceum profilowanego specjalnego - określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

2. Nazwa liceum profilowanego wchodzącego w skład zespołu szkół składa się z nazwy zespołu i nazwy tego liceum.

3. Liceum profilowanemu nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady liceum profilowanego lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do zespołu szkół.

5. Nazwa liceum profilowanego jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy. Licea profilowane z językiem nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych, oprócz nazwy w języku polskim, mogą używać nazwy w języku danej mniejszości narodowej lub grupy etnicznej.

6. W nazwie liceum profilowanego specjalnego umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo, pomija się określenie "specjalne" oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

§ 2. 1. Statut liceum profilowanego określa w szczególności:

1) cele i zadania liceum profilowanego wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy liceum profilowanego i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach,

2) nazwy profili, w których kształci liceum profilowane,

3) sposób wykonywania zadań liceum profilowanego, z uwzględnieniem wspomagania ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziałującego środowiska wychowawczego,

4) zadania zespołów nauczycielskich, o których mowa w § 15,

5) szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów,

6) organizację oddziałów sportowych, oddziałów mistrzostwa sportowego, oddziałów integracyjnych i oddziałów specjalnych oraz organizację nauczania języka mniejszości narodowych lub grup etnicznych, jeżeli liceum profilowane takie oddziały lub nauczanie prowadzi,

7) organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, jeżeli liceum profilowane taką działalność prowadzi,

8) organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych,

9) formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna,

10) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia, a także organizację współdziałania liceum profilowanego z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom,

11) organizację i formy współdziałania liceum profilowanego z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

2. Program wychowawczy liceum profilowanego i program profilaktyki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

3. Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki w oddziałach sportowych, oddziałach mistrzostwa sportowego, oddziałach integracyjnych i oddziałach specjalnych oraz organizacji nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych określają odrębne przepisy.

§ 3. Statut liceum profilowanego określa:

1) szczegółowe kompetencje organów liceum profilowanego, którymi są:

a) dyrektor liceum profilowanego,

b) rada pedagogiczna,

c) samorząd uczniowski,

d) rada liceum profilowanego oraz rada rodziców - jeżeli zostały utworzone,

2) zasady współdziałania organów liceum profilowanego oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

§ 4. Statut liceum profilowanego określa organizację liceum, z uwzględnieniem przepisów
§ 5-11.

§ 5. 1. Podstawową jednostką organizacyjną liceum profilowanego jest oddział.

2. Liczba uczniów w oddziale liceum profilowanego integracyjnego oraz w oddziale integracyjnym w liceum profilowanym ogólnodostępnym wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

3. Liczba uczniów w oddziale liceum profilowanego specjalnego oraz w oddziale specjalnym w liceum profilowanym ogólnodostępnym wynosi:

1) w liceum profilowanym (oddziale) dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących - od 6 do 8,

2) w liceum profilowanym (oddziale) dla uczniów niewidomych i słabo widzących - od 8 do 10,

3) w liceum profilowanym (oddziale) dla uczniów z chorobami przewlekłymi - od 10 do 16,

4) w liceum profilowanym (oddziale) dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi - od 6 do 8,

5) w liceum profilowanym (oddziale) dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową - od 8 do 12,

6) w liceum profilowanym (oddziale) dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania - od 10 do 16.

4. W przypadku gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, określoną w ust. 3 liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.

5. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego liceum profilowane, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 3 i 4.

§ 6. 1. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla liceum profilowanego, oraz zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia w poszczególnych profilach kształcenia ogólnozawodowego, zwanych dalej "profilami", stanowiące realizację podstaw programowych ustalonych dla poszczególnych profili, są organizowane w oddziałach, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Statut liceum profilowanego może przyjąć inną niż określona w ust. 1 organizację zajęć edukacyjnych.

3. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.

4. W liceum profilowanym integracyjnym i w oddziale integracyjnym w liceum profilowanym ogólnodostępnym oraz w liceum profilowanym specjalnym i w oddziale specjalnym w liceum profilowanym ogólnodostępnym liczba uczniów w zespole, o którym mowa w ust. 3, odpowiada liczbie uczniów określonej odpowiednio dla oddziału liceum profilowanego integracyjnego i dla oddziału liceum profilowanego specjalnego.

5. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia w profilach mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, u pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych, oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy liceum profilowanym a daną jednostką.

§ 7. Uczeń deklaruje wybór profilu przy ubieganiu się o przyjęcie do liceum profilowanego. Statut liceum profilowanego określa warunki zmiany profilu w trakcie nauki.

§ 8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w § 12 ust. 3.

§ 9. Statut liceum profilowanego określa organizację pracowni szkolnych dla realizacji ćwiczeń praktycznych, jeżeli liceum takie pracownie posiada.

§ 10. 1. Statut liceum profilowanego określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danego liceum profilowanego, w szczególności z uwzględnieniem zadań w zakresie:

1) udostępniania książek i innych źródeł informacji,

2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

2. Statut liceum profilowanego określa zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami.

§ 11. 1. Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania liceum profilowane może zorganizować internat.

2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w internacie nie przekracza 35, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej obejmującej wychowanków niepełnosprawnych odpowiada liczbie uczniów w oddziale specjalnym, o której mowa w § 5 ust. 3.

4. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w internacie wynosi co najmniej 49 godzin zegarowych.

5. Za zgodą organu prowadzącego liceum profilowane, w internacie można zatrudnić wychowawcę - opiekuna nocnego.

6. Statut liceum profilowanego określa szczegółowo organizację internatu, jeżeli internat został w liceum zorganizowany.

§ 12. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji liceum profilowanego opracowany przez dyrektora liceum profilowanego, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji liceum profilowanego zatwierdza organ prowadzący liceum profilowane - do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji liceum profilowanego zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników liceum profilowanego, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący liceum profilowane oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji liceum profilowanego dyrektor liceum profilowanego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.

§ 13. Statut liceum profilowanego określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, z uwzględnieniem przepisów § 14-16.

§ 14. 1. W liceum profilowanym, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2. Dyrektor liceum profilowanego, za zgodą organu prowadzącego liceum profilowane, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 15. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz programu nauczania z zakresu kształcenia w danym profilu.

2. Dyrektor liceum profilowanego może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora liceum profilowanego, na wniosek zespołu.

§ 16. 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych liceum profilowanego.

§ 17. Statut liceum profilowanego określa:

1) rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary,

2) przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora liceum profilowanego do skreślenia ucznia z listy uczniów,

3) warunki pobytu w liceum profilowanym zapewniające uczniom bezpieczeństwo.

§ 18. Statut liceum profilowanego określa szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do liceum profilowanego, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

§ 19. 1. Statut liceum profilowanego określa prawa ucznia, z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka, oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.

2. Statut liceum profilowanego określa obowiązki ucznia.

§ 20. 1. Liceum profilowane używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zespół szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu, zawierającą nazwę zespołu.

3. Tablice i pieczęcie liceum profilowanego wchodzącego w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu i nazwę liceum profilowanego.

§ 21. Liceum profilowane może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 22. 1. Liceum profilowane prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej liceum profilowanego określają odrębne przepisy.

§ 23. Przepisy dotyczące liceum profilowanego dla młodzieży stosuje się odpowiednio do liceum profilowanego dla dorosłych, z wyjątkiem przepisów § 2 ust. 1 pkt 1, w części dotyczącej programu wychowawczego liceum profilowanego i programu profilaktyki, pkt 11 i ust. 2 oraz § 11.

§ 24. Statut liceum profilowanego dla dorosłych, określając organizację nauczania w liceum, ponadto uwzględnia przepisy § 25-27.

§ 25. Kształcenie w liceach profilowanych dla dorosłych może być prowadzone w formie stacjonarnej lub zaocznej.

§ 26. 1. Zajęcia ze słuchaczami w liceum profilowanym dla dorosłych kształcącym w formie stacjonarnej odbywają się przez trzy lub cztery dni w tygodniu.

2. W liceum profilowanym dla dorosłych kształcącym w formie zaocznej:

1) konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez dwa dni,

2) dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20 % ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze,

3) organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą - wprowadzającą do pracy w semestrze, i drugą - przedegzaminacyjną.

§ 27. Statut liceum profilowanego dla dorosłych określa zasady uczęszczania na wybrane zajęcia edukacyjne przez osoby przygotowujące się do egzaminów eksternistycznych.

Załącznik 3. [RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO TECHNIKUM]

Załącznik nr 3

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO TECHNIKUM

§ 1. 1. Statut publicznego technikum dla młodzieży, zwanego dalej "technikum", określa nazwę technikum. Nazwa technikum zawiera:

1) określenie "Technikum", a w przypadku technikum specjalnego, integracyjnego oraz ogólnodostępnego z oddziałami integracyjnymi - odpowiednio określenie "Technikum Specjalne", "Technikum Integracyjne" oraz "Technikum z Oddziałami Integracyjnymi",

2) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy technikum, wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedno technikum,

3) imię technikum, jeżeli imię takie nadano,

4) oznaczenie siedziby technikum,

5) ewentualne wskazanie kierunku kształcenia zawodowego,

6) ewentualne wskazanie organu prowadzącego technikum,

7) ewentualne określenie innego niż polski języka nauczania w technikum z językiem nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych,

8) w przypadku technikum specjalnego - określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

2. Nazwa technikum wchodzącego w skład zespołu szkół składa się z nazwy zespołu i nazwy tego technikum.

3. Technikum nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady technikum lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do zespołu szkół.

5. Nazwa technikum jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy. Technika z językiem nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych, oprócz nazwy w języku polskim, mogą używać nazwy w języku danej mniejszości lub grupy etnicznej.

6. W nazwie technikum specjalnego umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo, pomija się określenie "specjalne" oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

§ 2. 1. Statut technikum określa w szczególności:

1) cele i zadania technikum wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy technikum i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach,

2) nazwy zawodów, w których kształci technikum,

3) sposób wykonywania zadań technikum, z uwzględnieniem wspomagania ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziałującego środowiska wychowawczego,

4) zadania zespołów nauczycielskich, o których mowa w § 16,

5) szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów,

6) organizację oddziałów integracyjnych i oddziałów specjalnych oraz organizację nauczania języka mniejszości narodowych lub grup etnicznych, jeżeli technikum takie oddziały lub nauczanie prowadzi,

7) organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, jeżeli technikum taką działalność prowadzi,

8) organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych,

9) formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna,

10) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz organizację współdziałania technikum z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom,

11) organizację i formy współdziałania technikum z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

2. Program wychowawczy technikum i program profilaktyki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

3. Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki w oddziałach integracyjnych i oddziałach specjalnych oraz organizacji nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych określają odrębne przepisy.

§ 3. Statut technikum określa:

1) szczegółowe kompetencje organów technikum, którymi są:

a) dyrektor technikum,

b) rada pedagogiczna,

c) samorząd uczniowski,

d) rada technikum oraz rada rodziców - jeżeli zostały utworzone,

2) zasady współdziałania organów technikum oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

§ 4. Statut technikum określa organizację technikum, z uwzględnieniem przepisów § 5-12.

§ 5. 1. Podstawową jednostką organizacyjną technikum jest oddział.

2. Liczba uczniów w oddziale technikum integracyjnego oraz w oddziale integracyjnym w technikum ogólnodostępnym wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

3. Liczba uczniów w oddziale technikum specjalnego oraz w oddziale specjalnym w technikum ogólnodostępnym wynosi:

1) w technikum (oddziale) dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących - od 6 do 8,

2) w technikum (oddziale) dla uczniów niewidomych i słabo widzących - od 8 do 10,

3) w technikum (oddziale) dla uczniów z chorobami przewlekłymi - od 10 do 16,

4) w technikum (oddziale) dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi - od 6 do 8,

5) w technikum (oddziale) dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową - od 8 do 12,

6) w technikum (oddziale) dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania - od 10 do 16.

4. W przypadku gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, określoną w ust. 3 liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.

5. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego technikum, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 3 i 4.

§ 6. 1. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla technikum, są organizowane w oddziałach, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

2. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Statut technikum może przyjąć inną niż określona w ust. 1 i 2 organizację zajęć edukacyjnych.

4. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.

5. W technikum integracyjnym i w oddziale integracyjnym w technikum ogólnodostępnym oraz w technikum specjalnym i w oddziale specjalnym w technikum ogólnodostępnym liczba uczniów w zespole, o którym mowa w ust. 4, odpowiada liczbie uczniów określonej odpowiednio dla oddziału technikum integracyjnego i dla oddziału technikum specjalnego.

6. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych, oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy technikum a daną jednostką.

§ 7. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w § 13 ust. 3.

§ 8. Statut technikum określa szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

§ 9. Statut technikum określa organizację dodatkowych zajęć w formach pozaszkolnych dla uczniów, zwiększających szansę ich zatrudnienia, organizowanych w porozumieniu z organem prowadzącym technikum oraz we współpracy z urzędami pracy, pracodawcami, placówkami kształcenia ustawicznego i placówkami kształcenia praktycznego, jeżeli technikum takie zajęcia prowadzi.

§ 10. Statut technikum określa organizację pracowni szkolnych, w szczególności pracowni ćwiczeń praktycznych, pracowni symulacyjnych oraz warsztatów szkolnych, dla realizacji zajęć praktycznych, jeżeli technikum takie pracownie i warsztaty posiada.

§ 11. 1. Statut technikum określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danego technikum, w szczególności z uwzględnieniem zadań w zakresie:

1) udostępniania książek i innych źródeł informacji,

2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

2. Statut technikum określa zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami.

§ 12. 1. Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania technikum może zorganizować internat.

2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w internacie nie przekracza 35, z zastrzeżeniem ust. 3,

3. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej obejmującej wychowanków niepełnosprawnych odpowiada liczbie uczniów w oddziale specjalnym, o której mowa w § 5 ust. 3.

4. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w internacie wynosi co najmniej 49 godzin zegarowych.

5. Za zgodą organu prowadzącego technikum, w internacie można zatrudnić wychowawcę - opiekuna nocnego.

6. Statut technikum określa szczegółowo organizację internatu, jeżeli internat został w technikum zorganizowany.

§ 13. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji technikum opracowany przez dyrektora technikum, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji technikum zatwierdza organ prowadzący technikum - do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji technikum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników technikum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący technikum oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji technikum dyrektor technikum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.

§ 14. Statut technikum określa zakres zadań nauczycieli i innych pracowników, z uwzględnieniem przepisów § 15-17.

§ 15. 1. W technikum, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2. Dyrektor technikum, za zgodą organu prowadzącego technikum, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 16. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie, z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego.

2. Dyrektor technikum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora technikum, na wniosek zespołu.

§ 17. 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych technikum.

§ 18. Statut technikum określa:

1) rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary,

2) przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora technikum do skreślenia ucznia z listy uczniów,

3) warunki pobytu w technikum zapewniające uczniom bezpieczeństwo.

§ 19. Statut technikum określa szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do technikum, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

§ 20. 1. Statut technikum określa prawa ucznia, z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka, oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.

2. Statut technikum określa obowiązki ucznia.

§ 21. 1. Technikum używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zespół szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu, zawierającą nazwę zespołu.

3. Tablice i pieczęcie technikum wchodzącego w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu i nazwę technikum.

§ 22. Technikum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 23. 1.Technikum prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej technikum określają odrębne przepisy.

§ 24. Przepisy dotyczące technikum dla młodzieży stosuje się odpowiednio do technikum dla dorosłych, z wyjątkiem przepisów § 2 ust. 1 pkt 1, w części dotyczącej programu wychowawczego technikum i programu profilaktyki, pkt 11 i ust. 2 oraz § 12.

§ 25. Statut technikum dla dorosłych, określając organizację nauczania w technikum, ponadto uwzględnia przepisy § 26-28.

§ 26. Kształcenie w technikum dla dorosłych może być prowadzone w formie stacjonarnej lub zaocznej.

§ 27. 1. Zajęcia ze słuchaczami w technikum dla dorosłych kształcącym w formie stacjonarnej odbywają się przez trzy lub cztery dni w tygodniu.

2. W technikum dla dorosłych kształcącym w formie zaocznej:

1) konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez dwa dni,

2) dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze,

3) organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą - wprowadzającą do pracy w semestrze, i drugą - przedegzaminacyjną.

§ 28. Statut technikum dla dorosłych określa zasady uczęszczania na wybrane zajęcia edukacyjne przez osoby przygotowujące się do egzaminów eksternistycznych.

Załącznik 4. [RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ]

Załącznik nr 4

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

§ 1. 1. Statut publicznej zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży, zwanej dalej "szkołą zasadniczą", określa nazwę szkoły zasadniczej. Nazwa szkoły zasadniczej zawiera:

1) określenie "Zasadnicza Szkoła Zawodowa", a w przypadku szkoły zasadniczej specjalnej, integracyjnej oraz ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi - odpowiednio określenie "Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna", "Zasadnicza Szkoła Zawodowa Integracyjna" oraz "Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Oddziałami Integracyjnymi",

2) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy szkoły zasadniczej, wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedna szkoła zasadnicza,

3) imię szkoły zasadniczej, jeżeli imię takie nadano,

4) oznaczenie siedziby szkoły zasadniczej,

5) ewentualne wskazanie kierunku kształcenia zawodowego,

6) ewentualne wskazanie organu prowadzącego szkołę zasadniczą,

7) ewentualne określenie innego niż polski języka nauczania w szkole zasadniczej z językiem nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych,

8) w przypadku szkoły zasadniczej specjalnej - określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

2. Nazwa szkoły zasadniczej wchodzącej w skład zespołu szkół składa się z nazwy zespołu i nazwy tej szkoły.

3. Szkole zasadniczej nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady szkoły zasadniczej lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do zespołu szkół.

5. Nazwa szkoły zasadniczej jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy. Szkoły zasadnicze z językiem nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych, oprócz nazwy w języku polskim, mogą używać nazwy w języku danej mniejszości lub grupy etnicznej.

6. W nazwie szkoły zasadniczej specjalnej umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo, z wyjątkiem szkoły zasadniczej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym, pomija się określenie "specjalna" oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

7. W nazwie szkoły zasadniczej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym, umieszczonej na tablicy urzędowej i na sztandarze, pomija się określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

§ 2. 1. Statut szkoły zasadniczej określa w szczególności:

1) cele i zadania szkoły zasadniczej wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły zasadniczej i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach,

2) nazwy zawodów, w których kształci szkoła zasadnicza,

3) sposób wykonywania zadań szkoły zasadniczej, z uwzględnieniem wspomagania ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziałującego środowiska wychowawczego,

4) zadania zespołów nauczycielskich, o których mowa w § 17,

5) szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów,

6) organizację oddziałów wielozawodowych, oddziałów integracyjnych i oddziałów specjalnych oraz organizację nauczania języka mniejszości narodowych lub grup etnicznych, jeżeli szkoła zasadnicza takie oddziały lub nauczanie prowadzi,

7) organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, jeżeli szkoła zasadnicza taką działalność prowadzi,

8) organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych,

9) formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna,

10) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz organizację współdziałania szkoły zasadniczej z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom,

11) organizację i formy współdziałania szkoły zasadniczej z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

2. Program wychowawczy szkoły zasadniczej i program profilaktyki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

3. Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki w oddziałach integracyjnych i oddziałach specjalnych oraz organizacji nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych określają odrębne przepisy,

§ 3. Statut szkoły zasadniczej określa:

1) szczegółowe kompetencje organów szkoły zasadniczej, którymi są:

a) dyrektor szkoły zasadniczej,

b) rada pedagogiczna,

c) samorząd uczniowski,

d) rada szkoły zasadniczej oraz rada rodziców - jeżeli zostały utworzone,

2) zasady współdziałania organów szkoły zasadniczej oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

§ 4. Statut szkoły zasadniczej określa organizację szkoły, z uwzględnieniem przepisów § 5-13.

§ 5. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły zasadniczej jest oddział.

2. Liczba uczniów w oddziale szkoły zasadniczej integracyjnej oraz w oddziale integracyjnym w szkole zasadniczej ogólnodostępnej wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

3. Liczba uczniów w oddziale szkoły zasadniczej specjalnej oraz w oddziale specjalnym w szkole zasadniczej ogólnodostępnej wynosi:

1) w szkole zasadniczej (oddziale) dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących - od 6 do 8,

2) w szkole zasadniczej (oddziale) dla uczniów niewidomych i słabo widzących - od 8 do 10,

3) w szkole zasadniczej (oddziale) dla uczniów z chorobami przewlekłymi - od 10 do 16,

4) w szkole zasadniczej (oddziale) dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi - od 6 do 8,

5) w szkole zasadniczej (oddziale) dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową - od 8 do 12,

6) w szkole zasadniczej (oddziale) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - od 10 do 16,

7) w szkole zasadniczej (oddziale) dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi - od 2 do 4,

8) w szkole zasadniczej (oddziale) dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania - od 10 do 16.

4. W przypadku gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, określoną w ust. 3 liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.

5. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę zasadniczą, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 3 i 4.

§ 6. 1. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla szkoły zasadniczej, są organizowane w oddziałach, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

2. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Statut szkoły zasadniczej może przyjąć inną niż określona w ust. 1 i 2 organizację zajęć edukacyjnych.

4. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.

5. W szkole zasadniczej integracyjnej i w oddziale integracyjnym w szkole zasadniczej ogólnodostępnej oraz w szkole zasadniczej specjalnej i w oddziale specjalnym w szkole zasadniczej ogólnodostępnej liczba uczniów w zespole, o którym mowa w ust. 4, odpowiada liczbie uczniów określonej odpowiednio dla oddziału szkoły zasadniczej integracyjnej i dla oddziału szkoły zasadniczej specjalnej.

6. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych, oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą zasadniczą a daną jednostką.

§ 7. 1. W szkole zasadniczej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim mogą być organizowane oddziały przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

2. Liczba uczniów w oddziale przysposabiającym do pracy wynosi od 6 do 8. Przepisy § 5 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

3. W oddziałach przysposabiających do pracy prowadzi się zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, oraz zajęcia przysposabiające do pracy.

4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.

5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w szkole zasadniczej albo poza szkołą zasadniczą, na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły zasadniczej, w szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, centrum kształcenia praktycznego, ośrodkiem dokształcania i doskonalenia zawodowego lub pracodawcą.

§ 8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w § 14 ust. 3.

§ 9. Statut szkoły zasadniczej określa organizację pracowni szkolnych, w szczególności pracowni ćwiczeń praktycznych, pracowni symulacyjnych oraz warsztatów szkolnych, dla realizacji zajęć praktycznych, jeżeli szkoła zasadnicza takie pracownie i warsztaty posiada.

§ 10. Statut szkoły zasadniczej określa szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

§ 11. Statut szkoły zasadniczej określa organizację:

1) dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego,

2) zajęć uzupełniających dla młodocianych pracowników w zakresie praktycznej nauki zawodu, przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, organizowanych na wniosek pracodawców,

3) dodatkowych zajęć w formach pozaszkolnych dla uczniów, w tym dla młodocianych pracowników, zwiększających szansę ich zatrudnienia, organizowanych w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę zasadniczą oraz we współpracy z urzędami pracy, pracodawcami, placówkami kształcenia ustawicznego i placówkami kształcenia praktycznego

- jeżeli szkoła takie dokształcanie i zajęcia prowadzi.

§ 12. 1. Statut szkoły zasadniczej określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoły zasadniczej, w szczególności z uwzględnieniem zadań w zakresie:

1) udostępniania książek i innych źródeł informacji,

2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

2. Statut szkoły zasadniczej określa zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami.

§ 13. 1. Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła zasadnicza może zorganizować internat.

2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w internacie nie przekracza 35, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej obejmującej wychowanków niepełnosprawnych odpowiada liczbie uczniów w oddziale specjalnym, o której mowa w § 5 ust. 3.

4. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w internacie wynosi co najmniej 49 godzin zegarowych.

5. Za zgodą organu prowadzącego szkołę zasadniczą, w internacie można zatrudnić wychowawcę - opiekuna nocnego.

6. Statut szkoły zasadniczej określa szczegółowo organizację internatu, jeżeli internat został w szkole zorganizowany.

§ 14. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły zasadniczej opracowany przez dyrektora szkoły zasadniczej, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zasadniczej zatwierdza organ prowadzący szkołę zasadniczą do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji szkoły zasadniczej zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły zasadniczej, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę zasadniczą oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły zasadniczej dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.

§ 15. Statut szkoły zasadniczej określa zakres zadań nauczycieli i innych pracowników, z uwzględnieniem przepisów § 16-18.

§ 16. 1. W szkole zasadniczej, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2. Dyrektor szkoły zasadniczej, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 17. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie, z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego.

2. Dyrektor szkoły zasadniczej może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły zasadniczej, na wniosek zespołu.

§ 18. 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły zasadniczej.

§ 19. Statut szkoły zasadniczej określa:

1) rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary,

2) przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły zasadniczej do skreślenia ucznia z listy uczniów,

3) warunki pobytu w szkole zasadniczej zapewniające uczniom bezpieczeństwo.

§ 20. Statut szkoły zasadniczej określa szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły zasadniczej, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

§ 21. 1. Statut szkoły zasadniczej określa prawa ucznia, z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka, oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.

2. Statut szkoły zasadniczej określa obowiązki ucznia.

§ 22. 1. Szkoła zasadnicza używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zespół szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu, zawierającą nazwę zespołu.

3. Tablice i pieczęcie szkoły zasadniczej wchodzącej w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu i nazwę szkoły zasadniczej.

§ 23. Szkoła zasadnicza może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 24. 1. Szkoła zasadnicza prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły zasadniczej określają odrębne przepisy.

§ 25. Przepisy dotyczące szkoły zasadniczej dla młodzieży stosuje się odpowiednio do szkoły zasadniczej dla dorosłych, z wyjątkiem przepisów § 2 ust. 1 pkt 1, w części dotyczącej programu wychowawczego szkoły zasadniczej i programu profilaktyki, pkt 11 i ust. 2 oraz § 13.

§ 26. Statut szkoły zasadniczej dla dorosłych, określając organizację nauczania w szkole zasadniczej, ponadto uwzględnia przepisy § 27-29.

§ 27. Kształcenie w szkole zasadniczej dla dorosłych może być prowadzone w formie stacjonarnej lub zaocznej.

§ 28. 1. Zajęcia ze słuchaczami w szkole zasadniczej dla dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej odbywają się przez trzy lub cztery dni w tygodniu.

2. W szkole zasadniczej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej:

1) konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez dwa dni,

2) dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze,

3) organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą - wprowadzającą do pracy w semestrze, i drugą - przedegzaminacyjną.

§ 29. Statut szkoły zasadniczej dla dorosłych określa zasady uczęszczania na wybrane zajęcia edukacyjne przez osoby przygotowujące się do egzaminów eksternistycznych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »