reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 13 marca 2002 r.

w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Na podstawie art. 39a ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) przełożonych właściwych do przenoszenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, do dyspozycji,

2) rodzaje stanowisk, na których możliwe jest przeniesienie funkcjonariuszy do dyspozycji,

3) warunki i tryb przenoszenia do dyspozycji,

4) sposób pełnienia służby w okresie pozostawania w dyspozycji.

§ 2.
1. Przełożonymi właściwymi w sprawach przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy są:

1) Komendant Główny Straży Granicznej – dla funkcjonariuszy, których odwołanie lub zwolnienie z dotychczasowego stanowiska służbowego ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwana dalej „ustawą”, zastrzega dla Prezesa Rady Ministrów, dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub dla Komendanta Głównego Straży Granicznej,

2) komendanci oddziałów i ośrodków szkolenia Straży Granicznej – dla funkcjonariuszy, których zwolnienie z dotychczasowych stanowisk służbowych ustawa zastrzega dla tych komendantów.

2. Wykaz stanowisk służbowych, na których możliwe jest przeniesienie funkcjonariuszy do dyspozycji, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3.
1. Przeniesienie funkcjonariusza do dyspozycji właściwego przełożonego następuje na podstawie rozkazu personalnego.

2. W rozkazie o przeniesieniu do dyspozycji określa się datę, z którą następuje przeniesienie do dyspozycji, oraz przełożonego, do którego dyspozycji funkcjonariusz jest przenoszony, jak również wskazuje, czy przeniesienie następuje w związku z przewidywanym wyznaczeniem funkcjonariusza na inne stanowisko służbowe, czy też w związku z przewidywanym zwolnieniem ze służby.

3. Do rozkazu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rozkazu w sprawie mianowania funkcjonariuszy na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk.

§ 4.
Podczas przeniesienia funkcjonariusza do dyspozycji uwzględnia się następujące warunki:

1) dotychczasowy przebieg służby funkcjonariusza, posiadane przez niego kwalifikacje zawodowe oraz predyspozycje, jak również istniejące możliwości etatowe i potrzeby ewentualnego mianowania danego funkcjonariusza na inne równorzędne stanowisko służbowe – jeżeli przeniesienie do dyspozycji ma nastąpić w związku z przewidywanym wyznaczeniem tego funkcjonariusza na inne stanowisko służbowe,

2) podstawy do zwolnienia funkcjonariusza ze służby, przewidywany termin tego zwolnienia oraz występowanie okoliczności uniemożliwiających zwolnienie funkcjonariusza ze służby bezpośrednio po jego zwolnieniu lub odwołaniu go z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego – jeżeli przeniesienie do dyspozycji ma nastąpić w związku z przewidywanym zwolnieniem funkcjonariusza ze służby.

§ 5.
1. Rozkaz w sprawie przeniesienia funkcjonariusza do dyspozycji wydaje się niezwłocznie po podjęciu przez właściwy organ decyzji w sprawie zwolnienia lub odwołania funkcjonariusza z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego.

2. Rozkaz, o którym mowa w ust. 1, podejmuje się z urzędu lub na wniosek dotychczasowego bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza.

§ 6.
1. Funkcjonariuszowi przeniesionemu do dyspozycji nie wyznacza się stałego zakresu obowiązków służbowych.

2. W okresie pozostawania w dyspozycji funkcjonariusz może zostać:

1) wyznaczony do wykonywania określonych zadań służbowych, jeżeli charakter tych zadań odpowiada posiadanym przez funkcjonariusza kwalifikacjom, lub do pełnienia, na określonych warunkach, dyżurów,

2) skierowany do odbycia odpowiednich kursów, szkoleń lub praktyk zawodowych.

3. Określając warunki pełnienia dyżurów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, ustala się w szczególności:

1) miejsce pełnienia dyżurów i sposób bezpośredniego kontaktowania się w tym czasie z funkcjonariuszem, biorąc pod uwagę wnioski funkcjonariusza, o ile ich uwzględnienie nie wpłynie negatywnie na możliwość niezwłocznego podjęcia przez funkcjonariusza wykonania zadania służbowego podczas dyżuru,

2) terminy dyżurów, z zastrzeżeniem że czas trwania jednego dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin oraz że w ciągu jednego dnia nie można wyznaczyć więcej niż dwóch dyżurów, trwających łącznie 2 godziny.

4. W sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3, właściwy jest przełożony, do którego dyspozycji funkcjonariusz został przeniesiony.

5. Przepisy ust. 2–4 nie mają zastosowania do funkcjonariusza przeniesionego do dyspozycji w związku z przewidywanym zwolnieniem ze służby.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Załącznik 1. [WYKAZ STANOWISK, NA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST PRZENIESIENIE FUNKCJONARIUSZY DO DYSPOZYCJI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 13 marca 2002 r. (poz. 321)

WYKAZ STANOWISK, NA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST PRZENIESIENIE FUNKCJONARIUSZY DO DYSPOZYCJI

1. Stanowiska służbowe w Komendzie Głównej Straży Granicznej:

1) Komendant Główny,

2) Zastępca Komendanta Głównego,

3) Dyrektor,

4) Zastępca dyrektora,

5) Główny księgowy budżetu,

6) Doradca komendanta,

7) Kierownik archiwum (laboratorium),

8) Rzecznik prasowy,

9) Dziekan,

10) Główny specjalista,

11) Radca prawny,

12) Naczelnik wydziału,

13) Zastępca naczelnika wydziału,

14) Zastępca kierownika archiwum (laboratorium).

2. Stanowiska służbowe w oddziałach Straży Granicznej:

1) Komendant oddziału,

2) Zastępca komendanta oddziału,

3) Główny księgowy budżetu,

4) Naczelnik wydziału,

5) Rzecznik prasowy,

6) Radca prawny,

7) Kapelan,

8) Zastępca naczelnika wydziału,

9) Kierownik samodzielnej sekcji.

3. Stanowiska służbowe w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej:

1) Komendant,

2) Zastępca komendanta,

3) Główny księgowy budżetu,

4) Kierownik zakładu,

5) Naczelnik wydziału,

6) Radca prawny,

7) Kierownik zespołu,

8) Komendant studium (kursu),

9) Kapelan,

10) Zastępca naczelnika wydziału,

11) Kierownik samodzielnej sekcji.

4. Stanowiska służbowe w dywizjonach Straży Granicznej:

1) Komendant dywizjonu,

2) Zastępca komendanta dywizjonu,

3) Dowódca jednostki pływającej kat. l.

5. Stanowiska służbowe w granicznych placówkach kontrolnych Straży Granicznej:

1) Komendant granicznej placówki kontrolnej,

2) Zastępca komendanta granicznej placówki kontrolnej.

6. Stanowiska służbowe w strażnicach Straży Granicznej:

1) Komendant strażnicy,

2) Zastępca komendanta strażnicy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe EFEKTA

Pełna księgowość dla małych, średnich i dużych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama