REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 41 poz. 363

USTAWA

z dnia 20 marca 2002 r.

o finansowym wspieraniu inwestycji

Tekst pierwotny
Art. 1. [Zakres regulacji]
Ustawa określa zasady i formy udzielania wsparcia finansowego przedsiębiorcom dokonującym nowych inwestycji lub tworzącym nowe miejsca pracy związane z tymi inwestycjami.
Art. 2. [Definicje ustawowe]
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) [1] ustawie o pomocy publicznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704 i z 2001 r. Nr 125, poz. 1363),

2) [2] pomocy – należy przez to rozumieć pomoc publiczną dla przedsiębiorców, o której mowa w art. 4 pkt 1 ustawy o pomocy publicznej,

3) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102. poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2),

4) wsparciu finansowym inwestycji – należy przez to rozumieć dotacje celowe określone w art. 76a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

5) [3] nowej inwestycji – należy przez to rozumieć inwestycje, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej,

6) [4] wielkości pomocy publicznej – należy przez to rozumieć wielkość pomocy, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy o pomocy publicznej,

7) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć urządzenia infrastruktury technicznej wymienione w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253),

8) [5] tworzeniu nowych miejsc pracy związanych z inwestycją – należy przez to rozumieć tworzenie miejsc pracy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy publicznej,

9) obszarach wsparcia – należy przez to rozumieć obszary, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 oraz art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253),

10) wartości nowej inwestycji – należy przez to rozumieć wartość kosztorysową inwestycji, obejmującą nakłady łączne na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 i Nr 111, poz. 1195 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253),

11) inwestycji dotyczącej innowacji technologicznej – należy przez to rozumieć inwestycję, która:

a) umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów i usług, w tym nowoczesnych metod dostarczania produktów, lub

b) prowadzi do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub wdrożenia technologii pojawiającej się po raz pierwszy w kraju, lub

c) jest zgodna z kierunkami uznanymi za priorytetowe na podstawie obserwacji trendów rozwoju technologii,

12) inwestycji wpływającej na poprawę stanu środowiska – należy przez to rozumieć inwestycję, która:

a) wprowadza proekologiczne technologie, w szczególności związane: z technologiami energooszczędnymi, ze zmniejszeniem wodochłonności produkcji, zwiększaniem udziału energii ze źródeł odnawialnych, technologiami materiałooszczędnymi, bezodpadowymi lub małoodpadowymi, lub

b) jest realizowana na nieużytkowanych terenach przemysłowych i obejmuje ich rekultywację,

13) [6] dniu udzielenia wsparcia finansowego – należy przez to rozumieć dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o pomocy publicznej.

2. Wyrażone w euro kwoty określone w ustawie są przeliczane na złote według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, ogłoszonego w dniu poprzedzającym dzień udzielenia wsparcia finansowego.

Art. 3. [Przesłanki udzielania pomocy finansowej dla przedsiębiorcy]
1. Przedsiębiorcy można udzielić wsparcia finansowego nowej inwestycji w przypadku, gdy:

1) wartość nowej inwestycji jest nie mniejsza niż równowartość kwoty 10 000 000 euro lub

2) wartość nowej inwestycji jest nie mniejsza niż równowartość kwoty 500 000 euro, w przypadku gdy inwestycja dotyczy rozbudowy lub modernizacji istniejącego przedsiębiorstwa i wiąże się z utrzymaniem co najmniej 100 miejsc pracy lub 50 miejsc pracy w przypadku inwestycji w jednym z obszarów wsparcia, przez nie mniej niż 5 lat, lub

3) w wyniku nowej inwestycji zostało utworzonych co najmniej 20 nowych miejsc pracy na nie mniej niż 5 lat, lub

4) nowa inwestycja wprowadza innowację technologiczną, lub

5) nowa inwestycja wpływa na poprawę stanu środowiska.

2. Przedsiębiorcy można udzielić wsparcia finansowego projektowanej inwestycji, w przypadku gdy spełnia ona, poza warunkami określonymi w ust. 1, co najmniej dwa z niżej wymienionych warunków:

1) inwestycja wpłynie na rozwój gospodarczy regionu,

2) inwestycja będzie zlokalizowana w obszarze wsparcia,

3) inwestycja będzie wprowadzała innowacje technologiczne,

4) inwestycja przyczyni się do rozwoju współpracy z krajowym zapleczem naukowo-badawczym,

5) inwestycja będzie mieć wpływ na lokalny rynek pracy.

Art. 4. [Obliczanie wartości nowych inwestycji]
Przy obliczaniu wartości nowych inwestycji, o których mowa w art. 3, uwzględnia się koszty inwestycji zgodnie z następującymi warunkami:

1) koszty nabycia gruntów nie przekraczają 5% całkowitych kosztów inwestycji,

2) nakłady na budowle i budynki nie przekraczają 40% całkowitych kosztów inwestycji,

3) nakłady na wyposażenie obiektów nie przekraczają 70% całkowitych kosztów inwestycji,

4) nakłady na wartości niematerialne i prawne nie przekraczają 25% sumy kosztów i nakładów, o których mowa w pkt 1–3.

Art. 5. [Wsparcie finansowe nowej inwestycji]
Wsparcie finansowe nowej inwestycji może być udzielone:

1) przedsiębiorcy dokonującemu nowej inwestycji:

a) o wartości nieprzekraczającej 50% maksymalnej wielkości pomocy publicznej przewidzianej dla obszarów określonych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy publicznej,

b) na utworzenie nowych miejsc pracy, w wysokości nieprzekraczającej równowartości kwoty 4000 euro na jedno nowo utworzone miejsce pracy, pomnożonej przez liczbę utworzonych miejsc pracy, przy czym wielkość pomocy nie może przekroczyć dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, na które składają się koszty płacy brutto pracowników powiększone o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem,

c) [7] na szkolenia, o których mowa w art. 22 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy publicznej, w wysokości określonej w art. 22 ust. 4 i 5 tej ustawy, przy czym maksymalna wysokość wsparcia na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć równowartości kwoty 1150 euro,

2) gminie – na tworzenie i modernizację infrastruktury technicznej bezpośrednio związanej ze wspieraną inwestycją określonego przedsiębiorcy.

Art. 6. [Wsparcie finansowe dla gminy]
1. Wsparcie finansowe dla gminy, o którym mowa w art. 5 pkt 2, jest wliczane do ogólnej kwoty pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę.

2. Udzielone przedsiębiorcy kwoty wsparcia finansowego, o których mowa w art. 5, są sumowane, a ich łączna wartość, wraz z pomocą publiczną uzyskaną z innych źródeł, nie może przekroczyć maksymalnej wielkości pomocy publicznej dla danego obszaru, określonej odrębnymi przepisami.

Art. 7. [Organ właściwy do udzielenia wsparcia finansowego]
Organem udzielającym wsparcia finansowego jest minister właściwy do spraw gospodarki.
Art. 8. [Środki budżetowe na wsparcie finansowe]
Wielkość środków budżetowych przeznaczonych na wsparcie finansowe jest corocznie określana w ustawie budżetowej.
Art. 9. [Wniosek gminy o wsparcie finansowe]
1. Gmina ubiegająca się o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 5 pkt 2, składa wniosek do ministra właściwego do spraw gospodarki. Wniosek zawiera w szczególności:

1) nazwę i siedzibę gminy,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

3) nazwę (firmę), siedzibę i adres przedsiębiorcy, na potrzeby którego gmina przygotowuje infrastrukturę techniczną pod nową inwestycję,

4) numer NIP przedsiębiorcy, jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5) zakres działań i kosztorys dotyczący przygotowania infrastruktury technicznej pod nową inwestycję,

6) harmonogram planowanych działań,

7) wnioskowaną wysokość wsparcia finansowego.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, gmina dołącza uwierzytelnioną kopię porozumienia, zawartego między gminą a przedsiębiorcą, określającego plany inwestycyjne przedsiębiorcy oraz zobowiązania gminy w zakresie przygotowania infrastruktury technicznej pod nową inwestycję.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając, że wykazane w nim zostaną dane wymienione w ust. 1.

Art. 10. [Wniosek przedsiębiorcy o wsparcie finansowe]
1. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji składa wniosek do ministra właściwego do spraw gospodarki. Wniosek zawiera w szczególności:

1) nazwę (firmę), siedzibę oraz adres przedsiębiorcy,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) przedmiot wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),

4) zwięzły opis projektu inwestycyjnego,

5) lokalizację i wielkość inwestycji,

6) docelową liczbę zatrudnionych pracowników i ich kwalifikacje,

7) harmonogram realizacji inwestycji,

8) planowaną efektywność ekonomiczną nowej inwestycji w zakresie rzeczowym i finansowym, liczoną według metody wewnętrznej stopy zwrotu (IRR).

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca dołącza:

1) odpis z rejestru przedsiębiorców albo – jeżeli wnioskodawcą jest przedsiębiorca zagraniczny – odpowiedni dokument wydany przez właściwe władze zagraniczne,

2) sprawozdania finansowe z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych,

3) zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przedsiębiorcy z wpłatami odpowiednich należności w ciągu ostatnich trzech lat, jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) dokument potwierdzający tytuł prawny przedsiębiorcy do nieruchomości, na której ma być zlokalizowana inwestycja (odpis księgi wieczystej albo uwierzytelniona kopia umowy), albo uwierzytelnioną kopię umowy przedwstępnej nabycia prawa do takiej nieruchomości czyniącej zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając, że wykazane w nim zostaną dane wymienione w ust. 1.

Art. 11. [Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji]
1. Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji składa się do ministra właściwego do spraw gospodarki w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca oraz w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem art. 18. Kolejność złożenia wniosku nie ma wpływu na udzielenie wnioskowanego wsparcia finansowego.

2. Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji złożone w marcu są rozpatrywane przez ministra właściwego do spraw gospodarki do dnia 30 czerwca danego roku, a wnioski złożone w październiku – do dnia 31 grudnia danego roku.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji, mając na względzie zapewnienie sprawnego przyznawania wsparcia finansowego.

Art. 12. [Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego]
1. Podstawą udzielenia wsparcia finansowego jest umowa zawarta przez ministra właściwego do spraw gospodarki z przedsiębiorcą.

2. W przypadku określonym w art. 5 pkt 2 stroną umowy, o której mowa w ust. 1, jest również gmina.

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa zobowiązania przedsiębiorcy lub gminy, w tym w szczególności: lokalizację, wielkość inwestycji, harmonogram projektu inwestycyjnego, liczbę zatrudnionych pracowników i szkolenia. Umowa określa także wielkość i przeznaczenie wsparcia finansowego oraz zasady rozliczania wsparcia i przyczyny ewentualnego zwrotu udzielonego wsparcia.

Art. 13. [Opiniowanie wniosków i umów]
1. Minister właściwy do spraw gospodarki, przed zawarciem umowy, o której mowa w art. 12 ust. 1, zasięga opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie udzielenia wsparcia finansowego, jeżeli obowiązek wydania takiej opinii wynika z przepisów ustawy o pomocy publicznej.

2. Przy ministrze właściwym do spraw gospodarki tworzy się Zespół do Spraw Udzielania Wsparcia Finansowego Przedsiębiorcom, zwany dalej „Zespołem".

3. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki jako przewodniczący Zespołu oraz wyznaczeni przedstawiciele właściwych ministrów.

4. Do zadań Zespołu należy przygotowywanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki opinii, w formie uchwały, w sprawie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji, w szczególności z uwzględnieniem kryteriów wymienionych w art. 14 ust. 2.

5. Zespół informuje przedsiębiorcę lub gminę o przyczynach negatywnej opinii w sprawie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji. Przedsiębiorca lub gmina mogą zwrócić się w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego stanowiska do ministra właściwego do spraw gospodarki o ponowne przeanalizowanie wniosku i wydanie nowej opinii. Ponowne wydanie opinii następuje w terminie 30 dni.

Art. 14. [Ogólne kryteria udzielania wsparcia finansowego]
1. Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje wsparcie finansowe, po uwzględnieniu opinii, o której mowa w art. 13 ust. 4, oraz dokonaniu oceny spełniania przez nową inwestycję ogólnych kryteriów, o których mowa w ust. 2.

2. Ogólne kryteria udzielania wsparcia finansowego obejmują w szczególności:

1) lokalizację nowej inwestycji,

2) wielkość nowej inwestycji,

3) wielkość zatrudnienia,

4) przewidywaną efektywność ekonomiczną nowej inwestycji,

5) wpływ nowej inwestycji na środowisko,

6) wpływ nowej inwestycji na aktywizację gospodarczą regionu,

7) poziom innowacyjności technologii wytwarzanych w ramach nowej inwestycji wyrobów i usług,

8) zgodność nowej inwestycji z kierunkami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c).

3. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria udzielania wsparcia finansowego, uwzględniając kryteria określone w ust. 2 oraz mając na względzie ich obiektywność.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i terminy udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego, uwzględniając potrzebę szybkiego i efektywnego jego przekazania.

Art. 15. [Ocena realizacji zobowiązań przedsiębiorcy lub gminy]
1. Minister właściwy do spraw gospodarki dokonuje oceny realizacji zobowiązań będących podstawą udzielenia wsparcia finansowego nowej inwestycji.

2. [8] W przypadku niewywiązania się przedsiębiorcy lub gminy z zobowiązań inwestycyjnych zawartych w umowie określonej w art. 12, dokonuje się zwrotu przekazanego wsparcia finansowego, zgodnie z art. 33 ustawy o pomocy publicznej oraz art. 93 ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4. Odsetki od kwoty pomocy są naliczane od dnia przekazania wsparcia finansowego, zgodnie z przepisami art. 93 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Art. 16. [Ustawa o finansach publicznych]
W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623) po art. 76 dodaje się art. 76a w brzmieniu:

„Art. 76a. Dotacja celowa może być udzielona przedsiębiorcy albo przedsiębiorcy i gminie, w przypadku dokonywania przez przedsiębiorcę nowej inwestycji, na zasadach określonych w przepisach o finansowym wspieraniu inwestycji."

Art. 17. [Ustawa o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców]
W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704 i z 2001 r. Nr 125, poz. 1363) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ nadzorujący ogłasza na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informacje o przedłożeniu przez organ udzielający pomocy projektu decyzji albo umowy niezwłocznie po ich otrzymaniu."

2) w art. 30:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stanowisko organu nadzorującego dotyczące pomocy udzielanej na podstawie decyzji albo umowy wyrażone w opinii podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.",

b) skreśla się ust. 3.

Art. 18. [Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego]
1. W 2002 r. wnioski o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji składa się do ministra właściwego do spraw gospodarki w terminie miesiąca, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie dwóch miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie, oraz w terminie od dnia 1 października 2002 r. do dnia 31 października 2002 r.

2. Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji złożone w miesiącu kalendarzowym następującym po upływie dwóch miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie są rozpatrywane przez ministra właściwego do spraw gospodarki do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po upływie czterech miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie.

Art. 19. [Wejście w życie]
[9] Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

[1] Na podstawie art. 50 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 141, poz. 1177) z dniem 6 października 2002 r. w art. 2 w ust. 1 pkt 1 otrzyma brzmienie: „1) ustawie o pomocy publicznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 141, poz. 1177), zwaną dalej <<ustawą o pomocy publicznej>>,”.

[2] Na podstawie art. 50 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 141, poz. 1177) z dniem 6 października 2002 r. w art. 2 w ust. 1 pkt 2 otrzyma brzmienie: „2) pomocy – należy przez to rozumieć pomoc publiczną dla przedsiębiorców w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy publicznej,”.

[3] Na podstawie art. 50 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 141, poz. 1177) z dniem 6 października 2002 r. w art. 2 w ust. 1 pkt 5 otrzyma brzmienie: „5) nowej inwestycji – należy przez to rozumieć nowe inwestycje, o których mowa w art. 7 pkt 11 ustawy o pomocy publicznej,”.

[4] Na podstawie art. 50 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 141, poz. 1177) z dniem 6 października 2002 r. w art. 2 w ust. 1 pkt 6 otrzyma brzmienie: „6) wielkości pomocy publicznej – należy przez to rozumieć wielkość pomocy, o której mowa w art. 7 pkt 4 ustawy o pomocy publicznej,”.

[5] Na podstawie art. 50 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 141, poz. 1177) z dniem 6 października 2002 r. w art. 2 w ust. 1 pkt 8 otrzyma brzmienie: „8) utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z inwestycją – należy przez to rozumieć utworzenie nowych miejsc pracy, o których mowa w art. 7 pkt 12 ustawy o pomocy publicznej,”.

[6] Na podstawie art. 50 pkt 1 lit. d) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 141, poz. 1177) z dniem 6 października 2002 r. w art. 2 w ust. 1 pkt 13 otrzyma brzmienie: „13) dniu udzielenia wsparcia finansowego – należy przez to rozumieć dzień udzielenia pomocy, o którym mowa w art. 7 pkt 2 ustawy o pomocy publicznej.”

[7] Na podstawie art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 141, poz. 1177) z dniem 6 października 2002 r. w art. 5 pkt 1 w lit. c) wyrazy „art. 22 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy publicznej, w wysokości określonej w art. 22 ust. 4 i 5 tej ustawy” zostaną zastąpione wyrazami „art. 20 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy publicznej, w wysokości określonej w art. 20 ust. 4 i 5 tej ustawy”.

[8] Na podstawie art. 50 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 141, poz. 1177) z dniem 6 października 2002 r. w art. 15 w ust. 2 wyrazy „zgodnie z art. 33 ustawy o pomocy publicznej” zostaną zastąpione wyrazami „zgodnie z art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy publicznej”.

[9] Ustawa wchodzi w życie 20 maja 2002 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA