| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 4 kwietnia 2002 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności operacyjno-rozpoznawczych niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej.

Na podstawie art. 9f ust. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Czynności operacyjno-rozpoznawcze polegające na dokonaniu w sposób niejawny lub złożeniu propozycji nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, zwane dalej „czynnościami”, Straż Graniczna przeprowadza i dokumentuje w sposób zapewniający ochronę niejawności form i metod realizacji zadań, informacji, obiektów i danych identyfikujących funkcjonariuszy oraz osób udzielających im pomocy.

2. Czynności przeprowadza się poprzez:

1) nabycie polegające na odpłatnym lub nieodpłatnym przeniesieniu posiadania przedmiotów, o których mowa w ust. 1, lub złożenie w razie potrzeby propozycji nabycia przedmiotów,

2) zbycie polegające na odpłatnym lub nieodpłatnym przeniesieniu posiadania przedmiotów, o których mowa w ust. 1, lub złożenie w razie potrzeby propozycji zbycia przedmiotów,

3) przejęcie polegające na wejściu w posiadanie przedmiotów, o których mowa w ust. 1, dokonane za zgodą lub bez zgody osób posiadających przedmioty, lub złożenie w razie potrzeby propozycji przejęcia przedmiotów,

4) przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej – środków płatniczych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub rzeczy ruchomych albo nieruchomości, lub złożenie w razie potrzeby propozycji przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej.

3. Przy wykonywaniu czynności podejmuje się przedsięwzięcia i stosuje środki konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonariuszy oraz osób udzielających im pomocy.

§ 2.
1. Okres stosowania czynności rozpoczyna się po wydaniu przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej zarządzenia o ich przeprowadzeniu, zwanego dalej „zarządzeniem”.

2. Czynności prowadzi się przez czas określony w zarządzeniu, chyba że przed upływem okresu, na jaki czynności zostały zarządzone, osiągnięty został ich cel albo ustały przyczyny ich zarządzenia.

3. Zaniechanie czynności z przyczyn, o których mowa w ust. 2, następuje po uzyskaniu zgody organu Straży Granicznej, który zarządził czynności, chyba że zaniechanie czynności nakazał prokurator okręgowy.

§ 3.
1. Przedmiot oraz korzyść majątkową, o których mowa w § 1 ust. 1, opisuje się lub oznacza w sposób umożliwiający identyfikację.

2. Z opisania lub oznaczenia przedmiotu oraz korzyści majątkowej sporządza się notatkę służbową.

3. Przedmiot oraz korzyść majątkową można, w razie potrzeby, poddać badaniu specjalistycznemu identyfikującemu właściwości fizykochemiczne lub inne cechy istotne z uwagi na cel czynności albo rodzaj przejętych przedmiotów lub korzyści majątkowych, a także w celu ustalenia i utrwalenia znajdujących się na nich śladów. Zakres i rodzaj badań określa funkcjonariusz odpowiedzialny za prowadzenie czynności.

§ 4.
1. Dokumentację czynności stanowią:

1) pisemny wniosek kierownika właściwej jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej do Komendanta Głównego Straży Granicznej lub kierownika właściwej komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej do komendanta oddziału Straży Granicznej o zarządzenie czynności lub przedłużenie ich stosowania, zawierający:

a) oznaczenie wniosku,

b) numer sprawy i kryptonim, jeżeli został jej nadany,

c) określenie celu i rodzaju czynności oraz przewidywanego czasu, miejsca i sposobów jej prowadzenia,

d) dane dotyczące osoby, wobec której mają być dokonane czynności,

2) pisemny wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej do prokuratora okręgowego o wyrażenie zgody na zarządzenie czynności lub przedłużenie stosowania czynności,

3) pisemna zgoda prokuratora okręgowego na zarządzenie przeprowadzenia czynności lub przedłużenie stosowania czynności,

4) zarządzenie prokuratora okręgowego nakazujące zaniechanie czynności,

5) pisemne zarządzenie Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej przeprowadzenia czynności lub przedłużenia stosowania czynności,

6) pisemne informacje Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej o przeprowadzonych czynnościach i ich wyniku kierowane do prokuratora okręgowego,

7) notatka służbowa utrwalająca przebieg i wyniki czynności,

8) notatka służbowa z opisania lub oznaczania przedmiotu,

9) opis wyników badań specjalistycznych, o których mowa w § 3 ust. 3.

2. Wzór formularza zawierającego wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej o wyrażenie zgody na zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności, zgodę prokuratora okręgowego na zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności oraz zarządzenie Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej przeprowadzenia czynności lub przedłużenia stosowania czynności stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Dokumentację czynności stanowią także materiały uzyskane podczas przeprowadzania czynności, a w szczególności nośniki, na których zostały utrwalone informacje uzyskane w wyniku stosowania środków technicznych, kopie wykonane z tych nośników, a także dokumenty sporządzone na podstawie informacji zawartych na tych nośnikach.

4. Notatka służbowa, o której mowa w ust. 1 pkt 7, zawiera w szczególności:

1) numer sprawy i kryptonim, jeżeli został jej nadany,

2) określenie rodzaju prowadzonych czynności,

3) czas, miejsce i sposób przeprowadzenia czynności,

4) dane dotyczące osoby, wobec której dokonano czynności (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub inne dane pozwalające na identyfikację osoby),

5) dane dotyczące funkcjonariuszy przeprowadzających czynności,

6) informacje o wyniku przeprowadzonych czynności, w szczególności o ujawnionym przestępstwie i osobach uczestniczących w jego popełnieniu.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6, sporządza się w dwóch egzemplarzach, a dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 7–9, sporządza się w jednym egzemplarzu.

§ 5.
1. Komendant Główny Straży Granicznej oraz komendant oddziału Straży Granicznej prowadzą rejestry dokumentów dotyczących czynności, zwane dalej „rejestrami”.

2. Rejestr może być prowadzony w postaci księgi albo w systemie informatycznym.

3. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 4 kwietnia 2002 r. (poz. 420)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika


infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »