| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 9 kwietnia 2002 r.

w sprawie algorytmu przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom województw i powiatów.

Na podstawie art. 57a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325, Nr 128, poz. 1405, i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa algorytm, szczegółowe zasady i terminy przekazywania przez dysponenta Funduszu Pracy samorządom województw i powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie realizowanych zadań.
§ 2.
1. Dysponent Funduszu Pracy przekazuje samorządom powiatów środki Funduszu Pracy na realizowanie zadań określonych w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, zwanej dalej "ustawą":

1) w pkt 1, 6, 7a, 10, 12, 14, 25 i 30 - dotyczących finansowania obligatoryjnych wypłat,

2) w pkt 2-5, 7, 8, 13, 26, 27, 29 i 30a - dotyczących finansowania programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,

3) w pkt 9, 11, 15, 19 i 20 - w zakresie dotyczącym powiatowych urzędów pracy, a także w pkt 17 - w zakresie nieprzewidzianym do bezpośredniego finansowania przez dysponenta Funduszu Pracy.

2. Dysponent Funduszu Pracy przekazuje samorządom województw środki Funduszu Pracy na realizowanie zadań wymienionych w art. 57 ust. 1 ustawy:

1) w pkt 16 i 18,

2) w pkt 1, 8, 9, 11, 19 i 25 - w zakresie dotyczącym wojewódzkich urzędów pracy,

3) w pkt 17 i 31 - w zakresie nieprzewidzianym do bezpośredniego finansowania przez dysponenta Funduszu Pracy.

§ 3.
Wielkość środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatów na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1 stanowi kwota określona według następującego wzoru algorytmu:

infoRgrafika

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) Kp - łączna kwota środków ustalona dla samorządu powiatu na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1,

2) Op - kwota środków ustalona dla samorządu powiatu na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1,

3) Ap - kwota środków ustalona dla samorządu powiatu na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2,

4) Pp - kwota środków ustalona dla samorządu powiatu na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 3.

§ 4.
1. Wielkość środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatów na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 jest równa kwocie środków niezbędnych na ich realizację.

2. Wielkość środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatów na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 ustala się według następującego wzoru algorytmu:

infoRgrafika

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) Ap - kwota środków ustalona dla samorządu powiatu na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2,

2) Pa - kwota środków przewidziana w planie Funduszu Pracy na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2,

3) Lp - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, dla którego jest wyliczana wysokość środków Funduszu Pracy, zwanego dalej "rokiem poprzednim",

4) Wa - współczynnik korygujący uwzględniający wysokość stopy bezrobocia w powiecie, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, wynoszący:

a) 1,0 - dla powiatów, w których stopa bezrobocia nie przekraczała przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,

b) 1,5 - dla powiatów, w których stopa bezrobocia nie przekraczała 2-krotnej przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,

c) 2,0 - dla powiatów, w których stopa bezrobocia przekraczała 2-krotną przeciętną stopę bezrobocia w kraju,

5) Wb - współczynnik korygujący uwzględniający udział długotrwale bezrobotnych (ponad 12 miesięcy) w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, wynoszący:

a) 1,0 - dla powiatów, w których udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych nie przekraczał 0,7-krotnego przeciętnego udziału długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w kraju,

b) 1,2 - dla powiatów, w których udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych nie przekraczał przeciętnego udziału długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w kraju,

c) 1,4 - dla powiatów, w których udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych przekraczał przeciętny udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w kraju,

6) Wc - współczynnik korygujący uwzględniający udział bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, wynoszący:

a) 1,0 - dla powiatów, w których udział bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych nie przekraczał 0,7-krotnego przeciętnego udziału bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w kraju,

b) 1,2 - dla powiatów, w których udział bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych nie przekraczał 1,2-krotnego przeciętnego udziału bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w kraju,

c) 1,4 - dla powiatów, w których udział bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych przekraczał 1,2-krotny przeciętny udział bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w kraju,

7) Wd - współczynnik korygujący uwzględniający udział bezrobotnych absolwentów w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, wynoszący:

a) 1,0 - dla powiatów, w których udział bezrobotnych absolwentów w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych nie przekraczał 0,7-krotnego przeciętnego udziału bezrobotnych absolwentów w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w kraju,

b) 1,2 - dla powiatów, w których udział bezrobotnych absolwentów w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych nie przekraczał przeciętnego udziału bezrobotnych absolwentów w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w kraju,

c) 1,4 - dla powiatów, w których udział bezrobotnych absolwentów w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych przekraczał przeciętny udział bezrobotnych absolwentów w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w kraju,

8) Lk - łączna liczba zarejestrowanych bezrobotnych we wszystkich powiatach skorygowana wskaźnikami korygującymi Wa - Wd, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,

9) Pw - kwota środków określona w porozumieniu, o którym mowa w ust. 4,

10) R - kwota środków przekazana z kwoty będącej w dyspozycji dysponenta Funduszu Pracy, o której mowa w ust. 5.

3. Dysponent Funduszu Pracy informuje na piśmie marszałków województw o kwocie środków, jaka może być dodatkowo przekazana samorządom powiatów danego województwa na finansowanie zadań określonych w porozumieniach, o których mowa w ust. 4. Kwota ta nie może przekroczyć 46% łącznej kwoty środków ustalonych na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem kwot, o których mowa w ust. 2 pkt 9 i 10, dla samorządów powiatów danego województwa.

4. Marszałkowie województw przedstawiają dysponentowi Funduszu Pracy propozycje przekazania, w ramach kwoty, o której mowa w ust. 3, dodatkowych środków dla samorządów powiatów na finansowanie zadań określonych w porozumieniach zawartych ze starostami, a w szczególności na finansowanie zadań na rzecz aktywizacji zawodowej absolwentów. Kopie tych porozumień marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu Pracy.

5. Dysponent Funduszu Pracy, z własnej inicjatywy lub na wniosek marszałków województw, w ramach kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 10, przekazuje samorządom powiatów, na których terenie nastąpiło w szczególności znaczne pogorszenie sytuacji na rynku pracy lub miały miejsce klęski żywiołowe o znacznym zakresie i skutkach, dodatkowe środki na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.

§ 5.
Wielkość środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatów na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 3 jest ustalana według następującego wzoru algorytmu:

infoRgrafika

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) Pp - kwota środków dla samorządów powiatów na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 3,

2) Pi - kwota środków przewidziana w planie Funduszu Pracy na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, pomniejszona o kwotę przewidzianą w planie Funduszu Pracy na realizację zadań wykonywanych przez samorządy województw i dysponenta Funduszu Pracy,

3) Lp - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,

4) L - liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem w kraju, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

§ 6.
Wielkość środków Funduszu Pracy dla samorządów województw na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 2 ustala się według następującego wzoru algorytmu:

infoRgrafika

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) Kw - kwota środków ustalona dla samorządu województwa,

2) Pb - kwota środków przewidziana w planie Funduszu Pracy na dany rok, na finansowanie zadań wykonywanych przez samorządy województw,

3) Lu - udział liczby powiatowych urzędów pracy w województwie do liczby powiatowych urzędów pracy na terenie całego kraju według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

§ 7.
1. Dysponent Funduszu Pracy przekazuje w ciągu roku samorządom województw i powiatów na wyodrębnione rachunki bankowe środki Funduszu Pracy do wysokości kwot wynikających z algorytmu.

2. Środki Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 1, dysponent Funduszu Pracy przekazuje w terminach umożliwiających bieżące finansowanie realizowanych zadań, z uwzględnieniem środków pieniężnych Funduszu Pracy pozostałych z roku poprzedniego, innych dochodów Funduszu Pracy wpływających bezpośrednio na wyodrębnione rachunki bankowe samorządów powiatów i województw, oraz niezbędnego stanu środków pieniężnych dla bieżącego finansowania realizowanych zadań.

3. W przypadku powstania, po dniu 31 grudnia poprzedniego roku, nowego lub zmiany obszaru działania powiatowego urzędu pracy, starostowie sprawujący zwierzchnictwo nad tymi urzędami pracy, na wniosek dysponenta Funduszu Pracy, przedstawiają informacje o dokonanych uzgodnieniach dotyczących przejęcia zobowiązań z poprzednich okresów oraz proponowany podział środków na finansowanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3. W przypadku niedokonania takich uzgodnień w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku dysponenta Funduszu Pracy, decyzję o przysługujących kwotach na finansowanie tych zadań podejmuje dysponent Funduszu Pracy.

§ 8.
Ustalenie według wzorów algorytmu kwot środków Funduszu Pracy należnych samorządom województw i powiatom jest dokonywane na postawie sporządzonego przez dysponenta Funduszu Pracy planu Funduszu Pracy, określającego kwoty środków na finansowanie przez samorządy województw, powiatów oraz bezpośrednio przez dysponenta Funduszu Pracy poszczególnych zadań.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »