REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 58 poz. 532

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 18 kwietnia 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002 (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 7 i Nr 41, poz. 366) w załączniku nr 3 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) OŚ-4 – sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kar za naruszanie wymagań jego ochrony oraz redystrybucji tych wpływów otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) OŚ-4w/n – sprawozdanie z gospodarowania Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L Miller

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 kwietnia 2002 r. (poz. 532)

Załącznik nr 1

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA OŚ-4 „SPRAWOZDANIE Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA l KAR ZA NARUSZANIE WYMAGAŃ JEGO OCHRONY ORAZ REDYSTRYBUCJI TYCH WPŁYWÓW” – roczne/kwartalne

Objaśnienia ogólne:

1. Podmiotami zobowiązanymi do sporządzenia sprawozdania, zgodnie z Programem badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, są zarządy województw.

2. Dane liczbowe ujęte w sprawozdaniu powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych. Dane dotyczące początku okresu sprawozdawczego powinny być zgodne z analogicznymi danymi wg stanu na koniec okresu poprzedniego. W przypadku niezgodności należy dołączyć do sprawozdania informację wyjaśniającą różnice.

3. Sprawozdanie roczne obejmuje wpływy z tytułu opłat i kar oraz inne wpływy występujące w danym roku sprawozdawczym.

Sprawozdania kwartalne (4 razy w roku) sporządzane są w układzie narastającym, tj. na 30 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia (dział l kolumna 3), jak również obejmują dane dotyczące danego kwartału (dział l kolumna 2), za który sporządza się sprawozdanie.

Informacje o karach wymierzonych oraz wpływach z ich tytułu podaje GIOŚ – ze sprawozdań rocznych OŚ-2b (roczne).

4. Obok działu podstawowego, dotyczącego wpływów z opłat, sporządza się również dział II, który dotyczy podziału otrzymanych wpływów, dział III, który dotyczy zobowiązań zarządu województwa wobec funduszy, dział IV – informujący o zawartych w okresie sprawozdawczym ugodach dotyczących przejmowania akcji i udziałów za wierzytelności z tytułu opłat i kar oraz ich podziału na rzecz poszczególnych funduszy.

5. Zarządy województw sporządzają i przesyłają sprawozdania w terminie do 45 dnia po upływie kwartału sprawozdawczego oraz roczne w terminie do dnia 1 marca po upływie roku sprawozdawczego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

6. GIOŚ raz w roku, w terminie do dnia 30 marca, po roku sprawozdawczym przekazuje informację o karach do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie otrzymanych sprawozdań sporządza zbiorcze zestawienie i przesyła je w terminie do 60 dnia po upływie kwartału sprawozdawczego oraz roczne w terminie do dnia 15 maja po upływie roku sprawozdawczego do:

– Ministerstwa Środowiska,

– Ministerstwa Finansów.

Objaśnienia szczegółowe:

Dział l – Wniesione opłaty, kary oraz ich redystrybucja

Część 1.1. Otrzymane środki oraz ich redystrybucja

Wiersz l – „Stan środków na początek roku sprawozdawczego” – powinien obejmować posiadane środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie oraz akcje i udziały (wg wartości nominalnej), faktycznie będących w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego wg stanu na dzień 1 stycznia roku sprawozdawczego kol. 3 lub 1 dzień kwartału sprawozdawczego, za który to sprawozdanie się sporządza. Kwota ogólna środków na początek roku sprawozdawczego powinna zgadzać się z danymi z końca roku sprawozdawczego poprzedniego; przez analogię dotyczy to również poszczególnych kwartałów.

W wierszu ll od 1.1 do 1.4 „Wpływy środków pochodzących z opłat w roku sprawozdawczym” należy podać wpływy z opłat jako „należność główna” plus wartość nominalna akcji i udziałów, w podziale na dziedziny, zgodnie z ich brzmieniem. W wierszu 1.4 „pozostałe dziedziny” należy m.in. uwzględnić ochronę przyrody.

Wiersze od 2.1 do 2.3 zgodne są z treścią wierszy.

W wierszu 2.4 „Wpływy z tytułu błędnych wpłat podlegających zwrotowi” należy wykazać wpływy wymagające wyjaśnienia co do ich pochodzenia i zakwalifikowania bądź do podziału lub zwrotu. Rozliczenie nastąpi w następnym okresie sprawozdawczym.

W wierszu 2.5 „Pozostałe wpływy” należy ujmować wpływy takie, jak dobrowolne wpłaty, nawiązki itp., które podlegają ustawowemu podziałowi na fundusze.

Wiersz III – „Wydatki w okresie sprawozdawczym” wiersz 3 – obejmują przekazane środki z tytułu ustawowego podziału z opłat na rzecz gminnych, powiatowych, wojewódzkich i Narodowego Funduszu.

Wiersze 4, 5 i 6 zgodne są z treścią wierszy.

Wiersz 7 – w razie nieterminowego przekazania wpływów podaje się w tym wierszu odsetki za zwłokę, określone w przepisach ustawy – Ordynacja podatkowa.

Wiersz IV – „Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego” oblicza się następująco: wiersz l + wiersz II - wiersz III.

Wiersz V – „Kary przeznaczone na rzecz” – wartości te podaje NFOŚiGW raz w roku, ze sprawozdań OŚ-2b – Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Wiersz VI – „Wpływy środków pochodzących z opłat i kar” – kwota wynikająca z sumy wartości pochodzących z opłat i kar (wiersz 1 + wiersz V).

Dział II – Podział otrzymanych wpływów z tytułu opłat w roku sprawozdawczym na rzecz funduszy gminnych i powiatowych, wojewódzkich i Narodowego

W dziale II wiersz 1 kol. 3, 5, 7 i 9 następuje podział otrzymanych środków ze względu na dziedziny, jak również na fundusze (dane przeniesione z działu l wiersz 1).

Dział II wiersz 2 zawiera wpływy z tytułu odsetek karnych oraz wpływy z oprocentowania rachunków bankowych. Te ostatnie powiększone o wpływy z odzyskanych kosztów postępowań egzekucyjnych i pomniejszone o opłaty poniesione na egzekucję należności oraz koszty obsługi rachunków bankowych przekazywane są na rachunki bankowe funduszy.

Dział II wiersz 4 kol. 1 jest sumą wierszy 1, 2 i 3, jak również sumą kol. 3, 5, 7 i 9.

W dziale II w kol. 2, 4, 6 i 8 należy podać udział % kwot z tytułu opłat na rzecz poszczególnych funduszy.

Dział III –Zobowiązania na rzecz poszczególnych funduszy

W wierszu 1 należy wykazać kwoty wpływów w roku sprawozdawczym, które są na rachunku urzędu marszałkowskiego i zostały podzielone odpowiednio dla każdego z funduszy, zgodnie z wyliczeniami zawartymi w dziale II wiersz 4 rubryki 3, 5, 7 i 9, zgodnie również z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

W wierszu 2 należy wykazać kwoty zobowiązań zarządu województwa wobec każdego z funduszy wg stanu na koniec roku poprzedzającego rok sprawozdawczy, łącznie z przejętymi akcjami i udziałami.

W wierszu 3 – „przekazane środki” należy podać wszystkie przekazane faktycznie środki pieniężne, akcje i udziały w okresie roku sprawozdawczego (zbiorczo) na rzecz wszystkich funduszy.

Wyliczenie wiersza 4 „Pozostaje do przekazania...” – kwotę otrzymuje się przez odjęcie od sumy kwot wykazanych w wierszach 1 i 2 kwoty wykazanej w wierszu 3, w danej rubryce.

Sprawdzenie poprawnego wypełnienia danych działu III uzyskuje się poprzez poziome i pionowe podsumowanie kwot zawartych w wierszach od 1 do 3 i rubrykach 3, 5, 7 i 9, przy czym kwota podana w wierszu 4 rubryce 1 jest liczbą kontrolną (tzn. w rubryce 1 suma wiersza 1 i 2 pomniejszona o wiersz 3 powinna być tą samą, jaka wynika z podsumowania rubryk 3, 5, 7 i 9 w wierszu 4).

Dział IV – Informacja o zawartych w okresie sprawozdawczym ugodach dotyczących przejmowania akcji i udziałów za wierzytelności z tytułu opłat i kar oraz ich podziału na rzecz poszczególnych funduszy

Dział ten dotyczy województw, w których wystąpiły przypadki restrukturyzacji wierzytelności dotyczących opłat i kar na akcje i udziały dłużników, ich przejęcie i przekazanie poszczególnym funduszom.

Zawarte umowy powinny być ujmowane w kolejności ich wpływu odpowiednio w rubrykach od 1 do 7 za okres sprawozdawczy.

O ile przekazano funduszom należne im pakiety akcji i udziałów, powinno to znaleźć wyraz w rubrykach następnych, tj. od 8 do 12. Podstawą są stosowne dokumenty przejęcia.

Uwagi końcowe

W przypadku wystąpienia różnic w powiązaniu danych z roku poprzedniego z rokiem sprawozdawczym, należy pod działem IV formularza zamieścić opisowe wyjaśnienia przyczyn powstałych niezgodności.

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika


 

infoRgrafika


OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA OŚ-4w/n „SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA l GOSPODARKI WODNEJ/NARODOWYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA l GOSPODARKI WODNEJ” – roczne/kwartalne

Objaśnienia ogólne:

1. Podmiotem zobowiązanym do sporządzenia sprawozdania (zgodnie z Programem badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002) jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Sprawozdanie prezentuje stan funduszy na początek i koniec danego okresu sprawozdawczego, zwiększenia i wykorzystanie tego funduszu.

3. Dane w sprawozdaniu dotyczą poszczególnych kwartałów roku 2002 i prezentowane są w układzie za dany kwartał oraz narastająco od początku roku. Powinny być one zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych odpowiednich okresów.

4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje sprawozdanie za kolejne kwartały w terminie do 30 dnia po upływie kwartału sprawozdawczego oraz roczne w terminie do dnia 15 marca po upływie roku sprawozdawczego do:

– zarządu województwa (właściwego terytorialnie),

– wojewody,

– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

5. Narodowy Fundusz na podstawie otrzymanych sprawozdań z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sporządza zbiorcze sprawozdanie, jak również opracowuje sprawozdanie z gospodarowania środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwartalne sprawozdania przesyła w terminie do 45 dnia po upływie kwartału sprawozdawczego, roczne w terminie do dnia 15 maja po upływie roku sprawozdawczego do:

– Ministerstwa Środowiska,

– Ministerstwa Finansów.

Z uwagi na to, że formularz sprawozdania jest wspólny dla funduszy wojewódzkich i Narodowego, pewne pozycje mogą nie dotyczyć wojewódzkich funduszy – w takiej pozycji należy wstawić znak (X).

Objaśnienia szczegółowe:

Dział l

Gospodarowanie środkami funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

A. Dane podstawowe

Dane w sprawozdaniu prezentowane są w układzie bilansowym. Kwoty z wierszy o oznaczeniach dwucyfrowych stanowią sumę kwot z wierszy o oznaczeniach trzycyfrowych. Dane prezentowane w wierszach stanowiących wynik sumowania określonych pozycji sprawozdania należy obliczać według informacji zawartej w tych wierszach.

1.1. Stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego

Wiersz 1 jest sumą wierszy 2–8. Suma wierszy 2–7 odpowiada bilansowej sumie aktywów. Wielkość aktywów skorygowana o wiersz 8 (zobowiązania) daje stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego.

1.2. Zwiększenia funduszu w okresie sprawozdawczym

Wiersz 1 zawiera opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, które odzwierciedlają wpływy przekazane Wojewódzkiemu/Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez zarząd województwa oraz opłaty z tytułu działalności górniczej (Prawo geologiczne i górnicze – pozycja dotyczy jedynie Narodowego Funduszu, w przypadku Wojewódzkiego Funduszu należy wstawić „X” – pozycja 1.5).

Wiersz 2 zawiera kary za naruszanie wymagań w zakresie ochrony środowiska, które odzwierciedlają wpływy przekazane Wojewódzkiemu/Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.

Wiersze 3 i 4 zawierają wpływy, które zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska przekazywane mają być przez fundusze gminne i powiatowe z tytułu nadwyżki dochodów (art. 404).

Wiersz 5 zawiera przychody finansowe, które są sumą pozycji z wierszy 5.1–5.5.

W wierszach 5.1 i 5.2 należy wpisać odpowiednio uzyskane kwoty odsetek z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków.

W wierszu 5.5 należy wykazać pozostałe przychody finansowe niewykazane w wierszach 5.1–5.4.

W wierszu 6 należy wyszczególnić inne przychody ze szczególnym uwzględnieniem zysków nadzwyczajnych, opłat prowizyjnych w oparciu o art. 411 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

W wierszu 7 – Pozostałe zwiększenia funduszu – należy podać kwoty niezakwalifikowane do innych pozycji z wierszy 1 – 5 (np. darowizny).

1.3. Wykorzystanie funduszu w okresie sprawozdawczym

Prezentowane są tu wszystkie zdarzenia finansowe zmniejszające stan funduszu w okresie sprawozdawczym.

1.4. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego

Należy dokonać zapisów odpowiednio jak w dziale l pkt 1.1, z tym że na koniec okresu sprawozdawczego.

B. Dane uzupełniające

W grupie tej znajdują się elementy informujące o działalności i wynikach Wojewódzkiego/Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wiersz 4 dotyczy nakładów inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem funduszu. Są to wydatki inwestycyjne własne, które nie pomniejszają majątku funduszu.

W wierszach 5 i 6 należy wpisać odpowiednio zysk lub stratę z bilansu funduszu.

Wiersz 7 dotyczy ilościowej i wartościowej struktury form finansowania i należy w nim oraz w wierszach 7.1–7.6 wpisać ilości oraz wartości zawartych w okresie sprawozdawczym umów.

Wiersze 8 i 9 dotyczą planu z umów zawartych.

Wiersz 10 dotyczy przejętych zobowiązań ministra właściwego do spraw środowiska w oparciu o zapis art. 411 ust.1 pkt 4 i 5 oraz art. 411 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Dział II

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

2. 1. Finansowanie ochrony środowiska w podziale na dziedziny, formy finansowania oraz beneficjentów.

W dziale tym prezentowana jest struktura dokonanych wypłat ze środków będących w dyspozycji funduszu w okresie sprawozdawczym. W wierszach prezentowane są kierunki wydatków, na których dofinansowanie przeznaczone zostały środki funduszu wg trzech głównych form finansowania. W każdej z nich należy ponadto wyszczególnić rodzaj beneficjenta w podziale na dziedziny, które umieszczono w nagłówkach kolumn.

Do sektora finansów publicznych zalicza się (zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych):

– organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki,

– jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych,

– fundusze celowe,

– państwowe szkoły wyższe,

– jednostki badawczo-rozwojowe,

– samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

– państwowe lub samorządowe instytucje kultury,

– ZUS, KRUS i zarządzane przez nie fundusze,

– kasy chorych oraz Krajowy Związek Kas Chorych,

– Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,

– państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA