reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 17 grudnia 2001 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:

1) B-01 – sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych,

2) B-02 – sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych,

3) B-02 mutacja – sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych,

4) B-05 – sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych,

5) B-06 – meldunek o budownictwie mieszkaniowym,

6) B-07 – sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych przekazanych do użytku,

7) B-08 – sprawozdanie o budynkach o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, budynkach zbiorowego zakwaterowania oraz urządzeniach zaopatrzenia wsi w wodę – oddanych do użytkowania,

8) B-09 – sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddawanych do użytku,

9) C-01 – sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług,

10) C-01b – sprawozdanie o cenach producentów robót budowlanych,

11) C-02-10 – notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy „owoce” i „warzywa”), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych,

12) C-02-11 – notowania cen detalicznych owoców i warzyw,

13) C-02-13 – notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych, napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych w zakładach gastronomicznych,

14) C-02-30 – notowania cen detalicznych towarów nieżywnościowych konsumpcyjnych,

15) C-02-40 – notowania cen detalicznych usług konsumpcyjnych,

16) C-02-50 – notowania cen detalicznych towarów i usług niekonsumpcyjnych,

17) C-02-91 – notowania cen detalicznych jednolitych w kraju,

18) C-03 – sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych,

19) C-04 – sprawozdanie o cenach robót budowlanych realizowanych na drogach, ulicach i mostach,

20) C-05 – notowania cen hurtowych wybranych towarów,

21) DG-1 – meldunek o działalności gospodarczej (z załącznikiem),

22) DG-1t – meldunek o działalności transportu, gospodarki magazynowej i łączności,

23) DN-1 – karta statystyczna zawarcia małżeństwa,

24) D-R1 – karta statystyczna dotycząca prawomocnego orzeczenia rozwodu,

25) D-S1 – karta statystyczna dotycząca prawomocnego: 1. orzeczenia separacji, 2. zniesienia separacji,

26) DS-01 – sprawozdanie z przyjętych zamówień na sprzęt specjalny i zrealizowanych dostaw,

27) DS-01a – załącznik do sprawozdania DS-01,

28) DS-01b – zestawienie z zawartych umów i zrealizowanych transakcji w handlu zagranicznym sprzętem specjalnym,

29) D-W1 – zestawienie zbiorcze danych:

– o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 2 miesiące,

– o ludności (stałych mieszkańcach gminy) czasowo nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę,

30) D-W2 – dane o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 2 miesiące,

31) D-W3 – dane o ludności (stałych mieszkańcach gminy) czasowo nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę,

32) F-01/b – sprawozdanie o wyniku finansowym działalności banku (wersja bilansowa) (z załącznikiem),

33) F-01/k – sprawozdanie o wyniku finansowym działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (wersja bilansowa),

34) F-01/m – sprawozdanie o wyniku finansowym działalności biura/domu maklerskiego,

35) F-01/s – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych,

36) F-01/z – sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

37) F-02 – statystyczne sprawozdanie finansowe,

38) F-03 – sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych oraz o działalności inwestycyjnej,

39) załącznik do sprawozdań F-03, SP, SG-01 część 4 dotyczący nakładów i efektów rzeczowych inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

40) G-01 – sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów,

41) G-01h – sprawozdanie o zużyciu i zapasach materiałów hutniczych,

42) G-02a – sprawozdanie bilansowe nośników energii,

43) G-02b – sprawozdanie o produkcji, obrotach, zużyciu i zapasach paliw, energii i produktów energetycznych,

44) G-03 – sprawozdanie o zużyciu paliw i energii,

45) G-04 – sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin,

46) G-06 – sprawozdanie o obrocie surowcami wtórnymi,

47) H-01a – ankieta o działalności sklepów detalicznych i stacji paliw,

48) H-01g – ankieta o sieci placówek gastronomicznych,

49) H-01/k – kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych,

50) H-01s – sprawozdanie o sieci handlowej, sprzedaży detalicznej i hurtowej,

51) H-02n – sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów,

52) H-02p – sprawozdanie o dostawach pasz dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów,

53) K-01 – sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej,

54) K-02 – sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej,

55) K-03 – sprawozdanie biblioteki publicznej/zakładowej biblioteki beletrystycznej,

56) K-04 – sprawozdanie biblioteki: naukowej, fachowej, fachowo-beletrystycznej, pedagogicznej, towarzystwa naukowego, ośrodka informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej,

57) K-05 – sprawozdanie z działalności wystawienniczej,

58) K-06 – sprawozdanie z produkcji i usług filmowych,

59) K-07 – sprawozdanie z działalności domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy,

60) K-08 – sprawozdanie kina,

61) KFT-1 – sprawozdanie z działalności klubu sportowego,

62) KT-1 – sprawozdanie o wykorzystaniu obiektu noclegowego turystyki,

63) KT-1a – sprawozdanie o wykorzystaniu obiektu noclegowego turystyki,

64) KZ – sprawozdanie dla spółek z udziałem kapitału zagranicznego,

65) L-01 – sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa (z załącznikiem),

66) L-01/a – sprawozdanie o lasach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (z załącznikiem),

67) L-02 – sprawozdanie o zadrzewieniach,

68) L-03 – sprawozdanie o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (poza Skarbem Państwa) (z załącznikiem),

69) M-01 – sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych,

70) M-01w – sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych wspólnoty mieszkaniowej,

71) M-02 – sprawozdanie o ubytkach zasobów mieszkaniowych,

72) M-04 – sprawozdanie o obrocie nieruchomościami,

73) M-06 – sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji,

74) M-07 – sprawozdanie o wodociągach zbiorowych i zbiorowej kanalizacji wojewódzkich zakładów usług wodnych, spółdzielni mieszkaniowych i zakładów pracy,

75) M-09 – sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów,

76) OB-01 – sprawozdanie z gromadzenia państwowych rezerw mobilizacyjnych,

77) OS-1 – sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających,

78) OS-3 – sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń,

79) OS-4 – sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych,

80) OS-5 – sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich,

81) OS-6 – sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych),

82) OS-7 – sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu (z załącznikiem),

83) P-01 – sprawozdanie o produkcji,

84) P-01 mutacja – sprawozdanie o produkcji,

85) PNT-01 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) (z załącznikiem),

86) PNT-01/s – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych (z załącznikiem),

87) PNT-02 – sprawozdanie o innowacjach w przemyśle,

88) PNT-03 – karta statystyczna wykorzystania licencji zagranicznych,

89) PNT-04 – sprawozdanie o wskaźnikach techniczno-ekonomicznych,

90) Pr-1 – sprawozdanie o rozdysponowaniu mienia sprywatyzowanego metodą bezpośrednią lub zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego,

91) Pr-3 – sprawozdanie o utworzeniu spółki z częściowym lub wyłącznym udziałem Skarbu Państwa,

92) Pr-3b – sprawozdanie o prywatyzacji i restrukturyzacji spółek powstałych w wyniku przekształcenia, prywatyzacji bezpośredniej lub likwidacji przedsiębiorstwa państwowego,

93) PS-01 – sprawozdanie placówki opiekuńczo-wychowawczej i rodzin zastępczych,

94) R-01 – sprawozdanie o użytkowaniu gruntów oraz wykaz dzierżaw i deputatów,

95) R-02 – sprawozdanie o użytkowaniu gruntów w gminie (mieście),

96) R-03 – sprawozdanie o zużyciu i zapasach nawozów mineralnych i wapniowych za rok gospodarczy,

97) R-04 – sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej,

98) R-05 – sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach,

99) R-06 – sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych według użytkowania,

100) R-07 – sprawozdanie o powierzchni i zbiorach z łąk trwałych,

101) R-08 – sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej (z załącznikiem),

102) R-09A – sprawozdanie o stanie pogłowia bydła, owiec, kóz, koni i drobiu (w czerwcu, grudniu) oraz produkcji zwierzęcej w okresie sprawozdawczym,

103) R-09B – sprawozdanie o stanie pogłowia trzody chlewnej (w kwietniu, sierpniu, grudniu) oraz produkcji żywca wieprzowego w okresie sprawozdawczym,

104) R-09U – sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich,

105) R-09W – sprawozdanie o wylęgach drobiu,

106) R-10 – sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych,

107) R-10 – meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych,

108) R-KSRA – badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu (w czerwcu, grudniu) oraz produkcji zwierzęcej,

109) R-KSRB – badanie pogłowia trzody chlewnej (w kwietniu, sierpniu, grudniu) oraz produkcji żywca wieprzowego,

110) SG-01 –statystyka gminy: Samorząd,

111) SG-01 – statystyka gminy: Leśnictwo i ochrona środowiska,

112) SG-01 – statystyka gminy: Gospodarka mieszkaniowa i komunalna,

113) SG-01 – statystyka gminy: Inwestycje i środki trwałe,

114) SOF-1 – sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych,

115) SOF-3 – sprawozdanie z działalności partii politycznych,

116) SOF-4 – sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i zawodowego oraz organizacji pracodawców,

117) SP– roczna ankieta przedsiębiorstwa,

118) SP-3 – sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw,

119) ST-P – statystyka powiatu,

120) ST-W – statystyka województwa,

121) T-02 – sprawozdanie o usługach w transporcie i łączności,

122) T-03 – sprawozdanie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ciągnikach rolniczych i przyczepach,

123) T-04 – sprawozdanie o stanie i pracy taboru samochodowego ciężarowego w transporcie samochodowym zarobkowym,

124) T-05 – sprawozdanie o taborze i przewozach ładunków w transporcie samochodowym gospodarczym,

125) T-06 – sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym,

126) T-08 – sprawozdanie o przewozach żeglugą morską,

127) T-09 – sprawozdanie o morskiej flocie transportowej,

128) T-10 – sprawozdanie o przeładunkach oraz długości nabrzeży w morskich portach handlowych,

129) T-11 – sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej i przybrzeżnej,

130) T11/u – sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej,

131) T-13 – sprawozdanie o ruchu statków i pasażerów w portach morskich,

132) Z-03 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,

133) Z-05 – badanie popytu na pracę,

134) Z-06 – sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy (z załącznikiem),

135) Z-10 – sprawozdanie o warunkach pracy,

136) Z-12 – sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów,

137) ZD-1 – sprawozdanie szpitala ogólnego i sanatorium leczenia gruźlicy i chorób płuc,

138) ZD-1a – sprawozdanie stacjonarnego zakładu opieki zdrowotnej typu opiekuńczo-leczniczego,

139) ZD-2 – sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, sanatorium rehabilitacyjnego i prewentorium,

140) ZD-3 – sprawozdanie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,

141) ZD-4 – sprawozdanie z pomocy doraźnej,

142) ZD-5 – sprawozdanie apteki i punktu aptecznego,

143) ZD-6 – sprawozdanie żłobka,

144) ZD-7 – sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej,

145) Z-KS – karta statystyczna strajku.

2. Ustala się wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych do badań statystycznych, określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na zasadzie dobrowolności udzielenia odpowiedzi:

1) AK-B/m –ankieta koniunktury gospodarczej – budownictwo,

2) AK-H/k – ankieta koniunktury gospodarczej – handel,

3) AK-H/m – ankieta koniunktury gospodarczej – handel,

4) AK-l/p – ankieta koniunktury gospodarczej – inwestycje,

5) AK-P/k – ankieta koniunktury gospodarczej – przemysł,

6) AK-P/m – ankieta koniunktury gospodarczej – przemysł,

7) AW-01 – statystyczna ankieta wyznaniowa,

8) BR-01 – książeczka budżetu gospodarstwa domowego,

9) BR-01a – badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego,

10) BR-01b – badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu,

11) BR-04 – badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym,

12) ankieta C-2002 – porty,

13) ankieta C-2002 północny wschód – piesi,

14) ankieta C-2002 północny wschód – zmotoryzowani,

15) ankieta C-2002 południe – piesi,

16) ankieta C-2002 południe – zmotoryzowani,

17) ankieta C-2002 zachód – piesi,

18) ankieta C-2002 zachód – zmotoryzowani,

19) CBSG/01 – ankieta – reprezentacyjne badanie podmiotów małych i średnich,

20) CBSG/03 – badanie pośrednictwa w sprzedaży produkcji rolniczej,

21) DS-48 – warunki życia ludności,

22) E-U – ankieta o zużyciu energii w zakładach usługowych,

23) KGD-1 – kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) – kwestionariusz respondenta,

24) KGD-1a – kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) – wykaz osób zamieszkałych w mieszkaniu,

25) PL – ankieta dla nowo powstałych przedsiębiorstw,

26) ankieta PL-2002 – porty,

27) ankieta PL-2002 – zachód – piesi,

28) ankieta PL-2002 – zachód – zmotoryzowani,

29) ankieta PL-2002 – północny wschód – piesi,

30) ankieta PL-2002 – północny wschód – zmotoryzowani,

31) ankieta PL-2002 – południe – piesi,

32) ankieta PL-2002 – południe – zmotoryzowani,

33) R-KR – ankieta koniunktury produkcyjnej w rolnictwie (l kwartał),

34) R-KR – ankieta koniunktury produkcyjnej w rolnictwie (III kwartał),

35) R-r-oz – badanie plonów zbóż ozimych w wylosowanych indywidualnych gospodarstwach i działkach rolnych,

36) R-r-pw – badanie plonów głównych ziemiopłodów rolnych w wylosowanych indywidualnych gospodarstwach i działkach rolnych,

37) R-r-z – badanie plonów ziemniaków w wylosowanych indywidualnych gospodarstwach i działkach rolnych,

38) SN-01 – statystyczna ankieta stowarzyszeń narodowościowych (z załącznikiem),

39) ZD ankieta – badanie aktywności ekonomicznej ludności,

40) ZG – kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności,

41) wzór-X-S1 sprawozdanie rolne nr 1–12,

42) wzór-X-S2 sprawozdanie o cenach nr 1–12,

43) wzór-X-S3 sprawozdanie ogrodnicze nr 1–8,

44) wzór-X-S4 sprawozdanie dodatkowe nr 1–4,

45) wzór-X-S5 obrót głównymi ziemiopłodami.

3. Wzory formularzy sprawozdawczych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, w kolejności analogicznej jak ustalona rozporządzeniem.

4. Wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych, o których mowa w ust. 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, w kolejności analogicznej jak ustalona rozporządzeniem.

§ 2.
1. Ustala się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, określonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonego przez Ministra Kultury KN-1 – sprawozdanie z wykonania prac archiwalnych.

2. Ustala się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, określonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej – PM-1 – roczne sprawozdanie o pojazdach i maszynach.

3. Ustala się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonych przez Ministra Środowiska:

1) OŚ-1 – sprawozdanie ze szkód i strat powodziowych oraz akcji przeciwpowodziowych,

2) OŚ-2a – sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie ochrony powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami,

3) OŚ-2b – półroczne sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska,

4) OŚ-2b – roczne sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska,

5) OŚ-3 – sprawozdanie z działalności inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie ochrony przed hałasem,

6) OŚ-4 – sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kar za naruszanie wymagań jego ochrony oraz redystrybucji tych wpływów,

7) OŚ-4g – roczne sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

8) OŚ-4p – roczne sprawozdanie z gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

9) OŚ-4w/n – sprawozdanie z gospodarowania Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

10) OŚ-21 – zestawienie zasobów i danych o złożu,

11) OŚ-22 – zestawienie zmian zasobów złoża,

12) OŚ-23 – roczne uproszczone zestawienie zmian zasobów złoża,

13) OŚ-24 – zestawienie zmian zasobów udokumentowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,

14) OŚ-25 – zestawienie zmian zasobów udokumentowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,

15) OŚ-26 – sprawozdanie z zatwierdzonych zasobów wód podziemnych i z wyników prac hydrogeologicznych,

16) OŚ-27 – sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów leśnych,

17) OŚ-28 – zestawienie zmian zasobów udokumentowanych złóż wód leczniczych, wód o właściwościach leczniczych i wód termalnych,

18) kwestionariusz dotyczący kosztów bieżących ochrony środowiska.

4. Ustala się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

1) MPiPS-01 – sprawozdanie o rynku pracy, z załącznikami:

a) załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni według wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy,

b) załącznik 2 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy,

c) załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności,

d) załącznik 4 do sprawozdania MPiPS-01 Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy,

e) załącznik 5 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni zamieszkali na wsi według wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy,

f) załącznik 6 do sprawozdania MPiPS-01 Programy specjalne,

2) MPiPS-02 – sprawozdanie o dochodach i wydatkach Funduszu Pracy,

3) MPiPS-03 – sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach,

4) MPiPS-04 – sprawozdanie o zezwoleniach na zatrudnienie i zgodach na pracę wydawanych cudzoziemcom w Polsce,

5) MPiPS-05 – sprawozdanie o kontroli legalności zatrudnienia,

6) MPiPS-06 – sprawozdanie o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy,

7) MPiPS-07 – sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.

5. Ustala się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

1) RRW-1 – sprawozdanie z wykonania zadań ochrony roślin,

2) RRW-2 – sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi,

3) RRW-3 – sprawozdanie z realizacji państwowego nadzoru weterynaryjnego, organizacji Inspekcji Weterynaryjnej oraz stanu kadr,

4) RRW-4 – sprawozdanie z prac zakładów higieny weterynaryjnej,

5) RRW-5 – sprawozdanie z działalności i stanu sanitarnego obiektów w zakresie higieny artykułów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego,

6) RRW-6 – sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt rzeźnych, mięsa, drobiu, dziczyzny i królików,

7) RRW-7 – sprawozdanie o zakaźnych chorobach zwierzęcych,

8) RRW-8 – sprawozdanie z wykonania prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa,

9) RRW-9 – sprawozdanie z wykonania prac scaleniowych,

10) RW-10 – sprawozdanie ze stanu ilościowego i utrzymania urządzeń melioracyjnych,

11) RW-11 – sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych w zakresie: wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów,

12) RRW-12 – sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych w zakresie gromadzenia i wykorzystania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

13) RRW-13 – sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej,

14) RRW-14 – sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie dróg gminnych na obszarach wiejskich,

15) RRW-15 – sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie dróg powiatowych,

16) RRW-16 – sprawozdanie z produkcji i sprzedaży suszu paszowego,

17) RRW-17 – sprawozdanie z inseminacji krów i jałowic,

18) RRW-18 – sprawozdanie z inseminacji loch,

19) RRW-19 – sprawozdanie o wykonaniu ważniejszych zadań w zakresie połowów i przetwórstwa ryb,

20) RRW-20 – sprawozdanie o rozliczeniu czasu pracy statków rybackich,

21) RRW-21 – sprawozdanie o połowach w relacji pełnej i wyładunkowej: A bałtyckie,

22) RRW-21 –sprawozdanie o połowach w relacji pełnej i wyładunkowej: B połowy dalekomorskie,

23) RRW-22 – sprawozdanie o połowach według metod połowów, nakładów pracy, podobszarów/rejonów, gatunków ryb oraz typów statków,

24) RRW-23 – sprawozdanie o produkcji i sprzedaży według ilości i wartości w gospodarce rybnej.

6. Ustala się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości:

1) MS-KD1 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w sądach rejonowych i okręgowych,

2) MS-KD2 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń,

3) MS-KD3 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,

4) MS-KD4 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w instytutach resortowych,

5) MS-KD5 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń,

6) MS-KD6–sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń,

7) MS-KD7 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń,

8) MS-Kom 23 – sprawozdanie z czynności komornika,

9) MS-Not 24 – sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych,

10) MS-P1c – sprawozdanie z działalności prokuratury dotyczące spraw cywilnych (według właściwości rzeczowej),

11) MS-P1k – sprawozdanie z działalności prokuratury dotyczące spraw karnych (według właściwości rzeczowej),

12) MS-P2 – sprawozdanie z czynności dochodzeniowych prowadzonych przez innych niż prokurator – oskarżycieli,

13) MS-P3 – karta statystyczna z aktu oskarżenia,

14) MS-RODK 25 – sprawozdanie z działalności Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego,

15) MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych (według właściwości rzeczowej) z ewidencji spraw,

16) MS-S1ck – sprawozdanie w sprawach cywilnych (według właściwości rzeczowej) z ewidencji spraw – wydziały cywilno-karne,

17) MS-S2o – sprawozdanie w sprawach cywilnych (według właściwości rzeczowej) według rodzajów spraw,

18) MS-S2r – sprawozdanie w sprawach cywilnych (według właściwości rzeczowej) według rodzajów spraw,

19) MS-S3 – sprawozdanie w sprawach rejestrowych,

20) MS-S4a – sprawozdanie w sprawach cywilnych w postępowaniu odwoławczym według rodzajów spraw (według właściwości rzeczowej),

21) MS-S4o – sprawozdanie w sprawach cywilnych w postępowaniu odwoławczym według rodzajów spraw (według właściwości rzeczowej),

22) MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych,

23) MS-S5ck – sprawozdanie w sprawach karnych – wydziały cywilno-karne,

24) MS-S6ck – sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (według właściwości rzeczowej) w wydziałach cywilno-karnych,

25) MS-S6 kks – sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji z kodeksu karnego skarbowego,

26) MS-S6o – sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (według właściwości rzeczowej),

27) MS-S6r – sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (według właściwości rzeczowej),

28) MS-S6 wojsk. – sprawozdanie w sprawie osób prawomocnie osądzonych według właściwości rzeczowej,

29) MS-S7 – sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia,

30) MS-S7ck – sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia w wydziałach cywilno-karnych,

31) MS-S8 – sprawozdanie w sprawach karnych w postępowaniu odwoławczym,

32) MS-S9 – sprawozdanie w sprawach o ułaskawienie według właściwości rzeczowej,

33) MS-S10o – sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej,

34) MS-S10r – sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej,

35) MS-S11 – sprawozdanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (według właściwości rzeczowej),

36) MS-S12 – sprawozdanie z zakresu prawa pracy według rodzajów spraw (według właściwości rzeczowej),

37) MS-S13 – sprawozdanie w sprawach z zakresu ubezpieczenia społecznego według rodzajów spraw,

38) MS-S14 – sprawozdanie w sprawach odwoławczych z zakresu prawa pracy,

39) MS-S15 – sprawozdanie w sprawach odwoławczych z zakresu ubezpieczeń społecznych,

40) MS-S16 – sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych,

41) MS-S17 – sprawozdanie w sprawach rodzinnych według rodzajów spraw,

42) MS-S18 – sprawozdanie w sprawach nieletnich,

43) MS-S19 – sprawozdanie w sprawach gospodarczych,

44) MS-S20 – sprawozdanie w sprawach gospodarczych rejestrowych (według właściwości rzeczowej),

45) MS-S20k – sprawozdanie w sprawach wieczysto-księgowych,

46) MS-S21 – sprawozdanie w sprawach gospodarczych według rodzajów spraw (w zakresie właściwości rzeczowej),

47) MS-S22 – sprawozdanie w sprawach gospodarczych w postępowaniu odwoławczym,

48) MS-S28 – karta statystyczna w sprawie karnej z oskarżenia publicznego z orzeczenia prawomocnego,

49) MS-S29 – karta statystyczna w sprawie karnej z oskarżenia prywatnego,

50) MS-Stp 1 –zgłoszenie o wszczęciu postępowania,

51) MS-Stp 2 – zgłoszenie o zakończeniu postępowania,

52) MS-Stp 3 – zgłoszenie o przestępstwie stwierdzonym w zakończonym postępowaniu przygotowawczym, podejrzanych i pokrzywdzonych,

53) MS-ZK-1 – miesięczne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych,

54) MS-ZK-2 – miesięczne sprawozdanie o zatrudnieniu tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych,

55) MS-ZK-3 – kwartalne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych,

56) MS-ZK-4 – kwartalne sprawozdanie z zatrudnienia i wynagrodzeń,

57) MS-ZK-5 – roczne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych i skazanych,

58) MS-ZK-6 – roczne sprawozdanie o szkoleniu skazanych,

59) MS-ZK-7 – roczne sprawozdanie więziennej służby zdrowia,

60) MS-ZK-8 – roczne sprawozdanie o zatrudnieniu funkcjonariuszy i pracowników w jednostkach budżetowych więziennictwa,

61) MS-ZN26p – sprawozdanie z ewidencji wychowanków w zakładzie poprawczym,

62) MS-ZN26s – sprawozdanie z ewidencji wychowanków w schronisku dla nieletnich,

63) MS-ZN27p – sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w zakładzie poprawczym,

64) MS-ZN27s – sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków.

7. Ustala się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

1) MSW-29 – sprawozdanie o zatrudnieniu personelu w służbie zdrowia MSWiA,

2) MSW-30 – sprawozdanie o zatrudnieniu wybranego personelu służby zdrowia,

3) MSW-32 – sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej opieki zdrowotnej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Zarządu Służby Zdrowia MSWiA,

4) MSW-33 – sprawozdanie z działalności diagnostycznej,

5) MSW-34 – sprawozdanie o zarejestrowanych w poradni kardiologicznej,

6) MSW-35 – sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej,

7) MSW-36 – sprawozdanie z działalności poradni zdrowia psychicznego,

8) MSW-37 – sprawozdanie dodatkowe, dane z działalności pracowni ortodontycznej i protetyki stomatologicznej,

9) MSW-38 – sprawozdanie z działalności działów usprawniania leczniczego,

10) MSW-40 – sprawozdanie z małoobrazkowych badań radiofotograficznych,

11) MSW-41 – sprawozdanie z działalności profilaktycznej,

12) MSW-42 – sprawozdanie z działalności ambulatoriów i izb chorych,

13) MSW-43 – sprawozdanie z działalności szpitala, szpitala specjalistycznego,

14) MSW-44 – sprawozdanie z pobrań krwi w punkcie, poza punktem oraz zużycie preparatów krwiopochodnych,

15) MSW-45 – sprawozdanie z działalności leczniczej sanatorium uzdrowiskowego,

16) MSW-47a – sprawozdanie o działalności sanitarno-epidemiologicznej.

8. Ustala się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonych przez Ministra Zdrowia:

1) MZ-01 – kwartalne sprawozdanie z zakresu i rodzaju świadczeń zdrowotnych nabywanych przez kasy chorych,

2) MZ-02 – półroczny meldunek telefoniczny o personelu medycznym i bazie służby zdrowia,

3) MZ-06 – roczne sprawozdanie o opiece zdrowotnej w placówkach oświatowo-wychowawczych,

4) MZ-10A – roczne sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa, aptekarza, pielęgniarki i położnej,

5) MZ-11 – roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej,

6) MZ-11S– roczne sprawozdanie o opiece stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą,

7) MZ-12 – roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej,

8) MZ-13 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc,

9) MZ-14 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej,

10) MZ-15 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni (przychodni) zdrowia psychicznego,

11) MZ-16 – roczne sprawozdanie o leczonych w zakładzie lecznictwa odwykowego (poradnia, przychodnia),

12) MZ-17 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych,

13) MZ-24 – roczne sprawozdanie o ambulatoryjnym dokonywaniu przerywania ciąży,

14) MZ-26 – roczne sprawozdanie stacji (zespołu) radiofotograficznej,

15) MZ-29 – sprawozdanie o działalności zakładu stacjonarnej niepsychiatrycznej opieki zdrowotnej,

16) MZ-30 – roczne sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej,

17) MZ-35 – roczne sprawozdanie z działalności wojewódzkiego (międzywojewódzkiego) ośrodka medycyny pracy,

18) MZ-35A – roczne sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących,

19) MZ-42 – roczne sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,

20) MZ-45 – sprawozdanie o działalności kontrolno-represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,

21) MZ-45A – sprawozdanie z zatrudnienia,

22) MZ-46 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny komunalnej,

23) MZ-48 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

24) MZ-50 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny pracy,

25) MZ-52 – sprawozdanie z zakresu ochrony radiologicznej i przed polami elektromagnetycznymi wysokiej częstotliwości,

26) MZ-53 – roczne sprawozdanie z działalności w zakresie higieny dzieci i młodzieży,

27) MZ-54 – roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych,

28) MZ-55 – dwutygodniowy, tygodniowy, dzienny meldunek o zachorowaniach na grypę lub podejrzeniach,

29) MZ-56 – dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi,

30) MZ-57 – sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości rozkładu,

31) MZ-58 – sprawozdanie o zachorowaniach na różyczkę i odrę,

32) MZ-76 – roczne sprawozdanie z obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I-R oraz ich wyrobu i przerobu,

33) MZ-88 – roczne sprawozdanie o zatrudnieniu wybranego personelu służby zdrowia,

34) MZ-89 – roczne sprawozdanie o zatrudnieniu specjalistów: lekarzy, lekarzy stomatologów, farmaceutów i innych,

35) MZ-101 – karta ewidencyjna (aktualizacyjna) urządzenia medycznego,

36) MZ/G-1 – karta statystyczna chorego nowo zarejestrowanego w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc,

37) MZ/N-1a– karta zgłoszenia nowotworu złośliwego,

38) MZ/SW-2 – zgłoszenie przypadku choroby i kontaktów lub leczenia profilaktycznego,

39) MZ/Szp-11 – karta statystyczna szpitalna ogólna,

40) MZ/Szp-11B – karta statystyczna psychiatryczna,

41) 3-90/62/MZ – karta stwierdzenia choroby zawodowej,

42) 3-90/83/MZ – karta zgłoszenia choroby zakaźnej (podejrzenia), zatrucia (podejrzenia).

9. Ustala się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, określonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonego przez Prezesa Głównego Urzędu Ceł – GUC-1 – sprawozdanie z dozoru i kontroli celnej sprawowanej przez organy celne.

10. Ustala się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, określonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonego przez Ministra Skarbu Państwa – MSP-01 – informacja dotycząca przekształceń własnościowych mienia komunalnego.

11. Ustala się wzór formularza sprawozdawczego, określonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonego przez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń: PUNU/AS-01 – sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń.

12. Wzory formularzy sprawozdawczych, kwestionariuszy i ankiet statystycznych, o których mowa w ust. 1–11, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, w kolejności analogicznej jak ustalona rozporządzeniem.

§ 3.
1. Ustala się wzory zestawień tabelarycznych przekazywanych Głównemu Urzędowi Statystycznemu przez podmioty o ogólnokrajowym zasięgu działania:

1) L-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanego taboru lotniczego w GILC,

2) LOT-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o taborze, sieci i przewozach w transporcie lotniczym rozkładowym,

3) LOT-2 – zestawienie tabelaryczne z danymi o taborze i przewozach w transporcie lotniczym nierozkładowym,

4) ŁP-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie poczty i o usługach pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym,

5) ŁP-2 – zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach pocztowych i o liczbie urzędów pocztowych,

6) ŁP-3 – zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji,

7) ŁT-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach telekomunikacyjnych i o liczbie jednostek telekomunikacyjnych,

8) ŁT-1mk – zestawienie tabelaryczne z danymi o abonentach telefonii komórkowej,

9) ŁT-1mp – zestawienie tabelaryczne z danymi o telefonii przewodowej – łączach głównych,

10) ŁT-2 – zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów telefonii przewodowej (łączy głównych) i teleksowych,

11) ŁT-3 – zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie aparatów telefonicznych ogólnodostępnych,

12) ŁT-4 – zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie telekomunikacji i usługach telekomunikacyjnych w obrocie krajowym i zagranicznym,

13) ŁT-5 – zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych i usługach w zakresie radiokomunikacji,

14) ŁT-6 – zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych i abonentach w zakresie operatorów telekomunikacyjnych poza TP S.A.,

15) ŁT-7 – zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych i usługach radiokomunikacyjnych oraz o abonentach telewizji kablowej operatorów poza TP S.A.,

16) ŁT-10 – zestawienie tabelaryczne z danymi o telefonii komórkowej,

17) MT-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra,

18) PKP-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego,

19) PKP-2 –zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków transportem kolejowym,

20) PKP-2a – zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym,

21) PKP-3 – zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów transportem kolejowym,

22) PKP-3a – zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym,

23) PKP-4 – zestawienie tabelaryczne z danymi o pracy i wskaźnikach techniczno-ekonomicznych taboru kolejowego,

24) PKP-5 – zestawienie tabelaryczne z danymi o sieci kolejowej,

25) PKP-6 – zestawienie tabelaryczne z danymi o taborze kolejowym,

26) PERN-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów, przetłaczaniu ropy i produktów naftowych,

27) PL-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w portach lotniczych PP „Porty Lotnicze”,

28) PL-2 – zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym,

29) TWS-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o długości dróg wodnych śródlądowych,

30) wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej,

31) zestawienie tabelaryczne – imienne dane o statkach, wraz z danymi w postaci numerycznej,

32) zestawienie tabelaryczne z danymi o przeładunkach w portach morskich.

2. Wzory zestawień tabelarycznych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

(Załączniki nr 1–4 do rozporządzenia stanowią oddzielny załącznik do niniejszego numeru.)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama