REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 1 poz. 7

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 17 grudnia 2001 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:

1) B-01 – sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych,

2) B-02 – sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych,

3) B-02 mutacja – sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych,

4) B-05 – sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych,

5) B-06 – meldunek o budownictwie mieszkaniowym,

6) B-07 – sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych przekazanych do użytku,

7) B-08 – sprawozdanie o budynkach o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, budynkach zbiorowego zakwaterowania oraz urządzeniach zaopatrzenia wsi w wodę – oddanych do użytkowania,

8) B-09 – sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddawanych do użytku,

9) C-01 – sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług,

10) C-01b – sprawozdanie o cenach producentów robót budowlanych,

11) C-02-10 – notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy „owoce” i „warzywa”), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych,

12) C-02-11 – notowania cen detalicznych owoców i warzyw,

13) C-02-13 – notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych, napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych w zakładach gastronomicznych,

14) C-02-30 – notowania cen detalicznych towarów nieżywnościowych konsumpcyjnych,

15) C-02-40 – notowania cen detalicznych usług konsumpcyjnych,

16) C-02-50 – notowania cen detalicznych towarów i usług niekonsumpcyjnych,

17) C-02-91 – notowania cen detalicznych jednolitych w kraju,

18) C-03 – sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych,

19) C-04 – sprawozdanie o cenach robót budowlanych realizowanych na drogach, ulicach i mostach,

20) C-05 – notowania cen hurtowych wybranych towarów,

21) DG-1 – meldunek o działalności gospodarczej (z załącznikiem),

22) DG-1t – meldunek o działalności transportu, gospodarki magazynowej i łączności,

23) DN-1 – karta statystyczna zawarcia małżeństwa,

24) D-R1 – karta statystyczna dotycząca prawomocnego orzeczenia rozwodu,

25) D-S1 – karta statystyczna dotycząca prawomocnego: 1. orzeczenia separacji, 2. zniesienia separacji,

26) DS-01 – sprawozdanie z przyjętych zamówień na sprzęt specjalny i zrealizowanych dostaw,

27) DS-01a – załącznik do sprawozdania DS-01,

28) DS-01b – zestawienie z zawartych umów i zrealizowanych transakcji w handlu zagranicznym sprzętem specjalnym,

29) D-W1 – zestawienie zbiorcze danych:

– o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 2 miesiące,

– o ludności (stałych mieszkańcach gminy) czasowo nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę,

30) D-W2 – dane o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 2 miesiące,

31) D-W3 – dane o ludności (stałych mieszkańcach gminy) czasowo nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę,

32) F-01/b – sprawozdanie o wyniku finansowym działalności banku (wersja bilansowa) (z załącznikiem),

33) F-01/k – sprawozdanie o wyniku finansowym działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (wersja bilansowa),

34) F-01/m – sprawozdanie o wyniku finansowym działalności biura/domu maklerskiego,

35) F-01/s – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych,

36) F-01/z – sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

37) F-02 – statystyczne sprawozdanie finansowe,

38) F-03 – sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych oraz o działalności inwestycyjnej,

39) załącznik do sprawozdań F-03, SP, SG-01 część 4 dotyczący nakładów i efektów rzeczowych inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

40) G-01 – sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów,

41) G-01h – sprawozdanie o zużyciu i zapasach materiałów hutniczych,

42) G-02a – sprawozdanie bilansowe nośników energii,

43) G-02b – sprawozdanie o produkcji, obrotach, zużyciu i zapasach paliw, energii i produktów energetycznych,

44) G-03 – sprawozdanie o zużyciu paliw i energii,

45) G-04 – sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin,

46) G-06 – sprawozdanie o obrocie surowcami wtórnymi,

47) H-01a – ankieta o działalności sklepów detalicznych i stacji paliw,

48) H-01g – ankieta o sieci placówek gastronomicznych,

49) H-01/k – kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych,

50) H-01s – sprawozdanie o sieci handlowej, sprzedaży detalicznej i hurtowej,

51) H-02n – sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów,

52) H-02p – sprawozdanie o dostawach pasz dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów,

53) K-01 – sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej,

54) K-02 – sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej,

55) K-03 – sprawozdanie biblioteki publicznej/zakładowej biblioteki beletrystycznej,

56) K-04 – sprawozdanie biblioteki: naukowej, fachowej, fachowo-beletrystycznej, pedagogicznej, towarzystwa naukowego, ośrodka informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej,

57) K-05 – sprawozdanie z działalności wystawienniczej,

58) K-06 – sprawozdanie z produkcji i usług filmowych,

59) K-07 – sprawozdanie z działalności domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy,

60) K-08 – sprawozdanie kina,

61) KFT-1 – sprawozdanie z działalności klubu sportowego,

62) KT-1 – sprawozdanie o wykorzystaniu obiektu noclegowego turystyki,

63) KT-1a – sprawozdanie o wykorzystaniu obiektu noclegowego turystyki,

64) KZ – sprawozdanie dla spółek z udziałem kapitału zagranicznego,

65) L-01 – sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa (z załącznikiem),

66) L-01/a – sprawozdanie o lasach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (z załącznikiem),

67) L-02 – sprawozdanie o zadrzewieniach,

68) L-03 – sprawozdanie o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (poza Skarbem Państwa) (z załącznikiem),

69) M-01 – sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych,

70) M-01w – sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych wspólnoty mieszkaniowej,

71) M-02 – sprawozdanie o ubytkach zasobów mieszkaniowych,

72) M-04 – sprawozdanie o obrocie nieruchomościami,

73) M-06 – sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji,

74) M-07 – sprawozdanie o wodociągach zbiorowych i zbiorowej kanalizacji wojewódzkich zakładów usług wodnych, spółdzielni mieszkaniowych i zakładów pracy,

75) M-09 – sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów,

76) OB-01 – sprawozdanie z gromadzenia państwowych rezerw mobilizacyjnych,

77) OS-1 – sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających,

78) OS-3 – sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń,

79) OS-4 – sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych,

80) OS-5 – sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich,

81) OS-6 – sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych),

82) OS-7 – sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu (z załącznikiem),

83) P-01 – sprawozdanie o produkcji,

84) P-01 mutacja – sprawozdanie o produkcji,

85) PNT-01 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) (z załącznikiem),

86) PNT-01/s – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych (z załącznikiem),

87) PNT-02 – sprawozdanie o innowacjach w przemyśle,

88) PNT-03 – karta statystyczna wykorzystania licencji zagranicznych,

89) PNT-04 – sprawozdanie o wskaźnikach techniczno-ekonomicznych,

90) Pr-1 – sprawozdanie o rozdysponowaniu mienia sprywatyzowanego metodą bezpośrednią lub zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego,

91) Pr-3 – sprawozdanie o utworzeniu spółki z częściowym lub wyłącznym udziałem Skarbu Państwa,

92) Pr-3b – sprawozdanie o prywatyzacji i restrukturyzacji spółek powstałych w wyniku przekształcenia, prywatyzacji bezpośredniej lub likwidacji przedsiębiorstwa państwowego,

93) PS-01 – sprawozdanie placówki opiekuńczo-wychowawczej i rodzin zastępczych,

94) R-01 – sprawozdanie o użytkowaniu gruntów oraz wykaz dzierżaw i deputatów,

95) R-02 – sprawozdanie o użytkowaniu gruntów w gminie (mieście),

96) R-03 – sprawozdanie o zużyciu i zapasach nawozów mineralnych i wapniowych za rok gospodarczy,

97) R-04 – sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej,

98) R-05 – sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach,

99) R-06 – sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych według użytkowania,

100) R-07 – sprawozdanie o powierzchni i zbiorach z łąk trwałych,

101) R-08 – sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej (z załącznikiem),

102) R-09A – sprawozdanie o stanie pogłowia bydła, owiec, kóz, koni i drobiu (w czerwcu, grudniu) oraz produkcji zwierzęcej w okresie sprawozdawczym,

103) R-09B – sprawozdanie o stanie pogłowia trzody chlewnej (w kwietniu, sierpniu, grudniu) oraz produkcji żywca wieprzowego w okresie sprawozdawczym,

104) R-09U – sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich,

105) R-09W – sprawozdanie o wylęgach drobiu,

106) R-10 – sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych,

107) R-10 – meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych,

108) R-KSRA – badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu (w czerwcu, grudniu) oraz produkcji zwierzęcej,

109) R-KSRB – badanie pogłowia trzody chlewnej (w kwietniu, sierpniu, grudniu) oraz produkcji żywca wieprzowego,

110) SG-01 –statystyka gminy: Samorząd,

111) SG-01 – statystyka gminy: Leśnictwo i ochrona środowiska,

112) SG-01 – statystyka gminy: Gospodarka mieszkaniowa i komunalna,

113) SG-01 – statystyka gminy: Inwestycje i środki trwałe,

114) SOF-1 – sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych,

115) SOF-3 – sprawozdanie z działalności partii politycznych,

116) SOF-4 – sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i zawodowego oraz organizacji pracodawców,

117) SP– roczna ankieta przedsiębiorstwa,

118) SP-3 – sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw,

119) ST-P – statystyka powiatu,

120) ST-W – statystyka województwa,

121) T-02 – sprawozdanie o usługach w transporcie i łączności,

122) T-03 – sprawozdanie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ciągnikach rolniczych i przyczepach,

123) T-04 – sprawozdanie o stanie i pracy taboru samochodowego ciężarowego w transporcie samochodowym zarobkowym,

124) T-05 – sprawozdanie o taborze i przewozach ładunków w transporcie samochodowym gospodarczym,

125) T-06 – sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym,

126) T-08 – sprawozdanie o przewozach żeglugą morską,

127) T-09 – sprawozdanie o morskiej flocie transportowej,

128) T-10 – sprawozdanie o przeładunkach oraz długości nabrzeży w morskich portach handlowych,

129) T-11 – sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej i przybrzeżnej,

130) T11/u – sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej,

131) T-13 – sprawozdanie o ruchu statków i pasażerów w portach morskich,

132) Z-03 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,

133) Z-05 – badanie popytu na pracę,

134) Z-06 – sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy (z załącznikiem),

135) Z-10 – sprawozdanie o warunkach pracy,

136) Z-12 – sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów,

137) ZD-1 – sprawozdanie szpitala ogólnego i sanatorium leczenia gruźlicy i chorób płuc,

138) ZD-1a – sprawozdanie stacjonarnego zakładu opieki zdrowotnej typu opiekuńczo-leczniczego,

139) ZD-2 – sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, sanatorium rehabilitacyjnego i prewentorium,

140) ZD-3 – sprawozdanie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,

141) ZD-4 – sprawozdanie z pomocy doraźnej,

142) ZD-5 – sprawozdanie apteki i punktu aptecznego,

143) ZD-6 – sprawozdanie żłobka,

144) ZD-7 – sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej,

145) Z-KS – karta statystyczna strajku.

2. Ustala się wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych do badań statystycznych, określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na zasadzie dobrowolności udzielenia odpowiedzi:

1) AK-B/m –ankieta koniunktury gospodarczej – budownictwo,

2) AK-H/k – ankieta koniunktury gospodarczej – handel,

3) AK-H/m – ankieta koniunktury gospodarczej – handel,

4) AK-l/p – ankieta koniunktury gospodarczej – inwestycje,

5) AK-P/k – ankieta koniunktury gospodarczej – przemysł,

6) AK-P/m – ankieta koniunktury gospodarczej – przemysł,

7) AW-01 – statystyczna ankieta wyznaniowa,

8) BR-01 – książeczka budżetu gospodarstwa domowego,

9) BR-01a – badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego,

10) BR-01b – badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu,

11) BR-04 – badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym,

12) ankieta C-2002 – porty,

13) ankieta C-2002 północny wschód – piesi,

14) ankieta C-2002 północny wschód – zmotoryzowani,

15) ankieta C-2002 południe – piesi,

16) ankieta C-2002 południe – zmotoryzowani,

17) ankieta C-2002 zachód – piesi,

18) ankieta C-2002 zachód – zmotoryzowani,

19) CBSG/01 – ankieta – reprezentacyjne badanie podmiotów małych i średnich,

20) CBSG/03 – badanie pośrednictwa w sprzedaży produkcji rolniczej,

21) DS-48 – warunki życia ludności,

22) E-U – ankieta o zużyciu energii w zakładach usługowych,

23) KGD-1 – kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) – kwestionariusz respondenta,

24) KGD-1a – kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) – wykaz osób zamieszkałych w mieszkaniu,

25) PL – ankieta dla nowo powstałych przedsiębiorstw,

26) ankieta PL-2002 – porty,

27) ankieta PL-2002 – zachód – piesi,

28) ankieta PL-2002 – zachód – zmotoryzowani,

29) ankieta PL-2002 – północny wschód – piesi,

30) ankieta PL-2002 – północny wschód – zmotoryzowani,

31) ankieta PL-2002 – południe – piesi,

32) ankieta PL-2002 – południe – zmotoryzowani,

33) R-KR – ankieta koniunktury produkcyjnej w rolnictwie (l kwartał),

34) R-KR – ankieta koniunktury produkcyjnej w rolnictwie (III kwartał),

35) R-r-oz – badanie plonów zbóż ozimych w wylosowanych indywidualnych gospodarstwach i działkach rolnych,

36) R-r-pw – badanie plonów głównych ziemiopłodów rolnych w wylosowanych indywidualnych gospodarstwach i działkach rolnych,

37) R-r-z – badanie plonów ziemniaków w wylosowanych indywidualnych gospodarstwach i działkach rolnych,

38) SN-01 – statystyczna ankieta stowarzyszeń narodowościowych (z załącznikiem),

39) ZD ankieta – badanie aktywności ekonomicznej ludności,

40) ZG – kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności,

41) wzór-X-S1 sprawozdanie rolne nr 1–12,

42) wzór-X-S2 sprawozdanie o cenach nr 1–12,

43) wzór-X-S3 sprawozdanie ogrodnicze nr 1–8,

44) wzór-X-S4 sprawozdanie dodatkowe nr 1–4,

45) wzór-X-S5 obrót głównymi ziemiopłodami.

3. Wzory formularzy sprawozdawczych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, w kolejności analogicznej jak ustalona rozporządzeniem.

4. Wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych, o których mowa w ust. 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, w kolejności analogicznej jak ustalona rozporządzeniem.

§ 2.
1. Ustala się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, określonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonego przez Ministra Kultury KN-1 – sprawozdanie z wykonania prac archiwalnych.

2. Ustala się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, określonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej – PM-1 – roczne sprawozdanie o pojazdach i maszynach.

3. Ustala się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonych przez Ministra Środowiska:

1) OŚ-1 – sprawozdanie ze szkód i strat powodziowych oraz akcji przeciwpowodziowych,

2) OŚ-2a – sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie ochrony powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami,

3) OŚ-2b – półroczne sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska,

4) OŚ-2b – roczne sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska,

5) OŚ-3 – sprawozdanie z działalności inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie ochrony przed hałasem,

6) OŚ-4 – sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kar za naruszanie wymagań jego ochrony oraz redystrybucji tych wpływów,

7) OŚ-4g – roczne sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

8) OŚ-4p – roczne sprawozdanie z gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

9) OŚ-4w/n – sprawozdanie z gospodarowania Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

10) OŚ-21 – zestawienie zasobów i danych o złożu,

11) OŚ-22 – zestawienie zmian zasobów złoża,

12) OŚ-23 – roczne uproszczone zestawienie zmian zasobów złoża,

13) OŚ-24 – zestawienie zmian zasobów udokumentowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,

14) OŚ-25 – zestawienie zmian zasobów udokumentowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,

15) OŚ-26 – sprawozdanie z zatwierdzonych zasobów wód podziemnych i z wyników prac hydrogeologicznych,

16) OŚ-27 – sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów leśnych,

17) OŚ-28 – zestawienie zmian zasobów udokumentowanych złóż wód leczniczych, wód o właściwościach leczniczych i wód termalnych,

18) kwestionariusz dotyczący kosztów bieżących ochrony środowiska.

4. Ustala się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

1) MPiPS-01 – sprawozdanie o rynku pracy, z załącznikami:

a) załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni według wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy,

b) załącznik 2 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy,

c) załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności,

d) załącznik 4 do sprawozdania MPiPS-01 Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy,

e) załącznik 5 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni zamieszkali na wsi według wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy,

f) załącznik 6 do sprawozdania MPiPS-01 Programy specjalne,

2) MPiPS-02 – sprawozdanie o dochodach i wydatkach Funduszu Pracy,

3) MPiPS-03 – sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach,

4) MPiPS-04 – sprawozdanie o zezwoleniach na zatrudnienie i zgodach na pracę wydawanych cudzoziemcom w Polsce,

5) MPiPS-05 – sprawozdanie o kontroli legalności zatrudnienia,

6) MPiPS-06 – sprawozdanie o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy,

7) MPiPS-07 – sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.

5. Ustala się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

1) RRW-1 – sprawozdanie z wykonania zadań ochrony roślin,

2) RRW-2 – sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi,

3) RRW-3 – sprawozdanie z realizacji państwowego nadzoru weterynaryjnego, organizacji Inspekcji Weterynaryjnej oraz stanu kadr,

4) RRW-4 – sprawozdanie z prac zakładów higieny weterynaryjnej,

5) RRW-5 – sprawozdanie z działalności i stanu sanitarnego obiektów w zakresie higieny artykułów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego,

6) RRW-6 – sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt rzeźnych, mięsa, drobiu, dziczyzny i królików,

7) RRW-7 – sprawozdanie o zakaźnych chorobach zwierzęcych,

8) RRW-8 – sprawozdanie z wykonania prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa,

9) RRW-9 – sprawozdanie z wykonania prac scaleniowych,

10) RW-10 – sprawozdanie ze stanu ilościowego i utrzymania urządzeń melioracyjnych,

11) RW-11 – sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych w zakresie: wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów,

12) RRW-12 – sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych w zakresie gromadzenia i wykorzystania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

13) RRW-13 – sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej,

14) RRW-14 – sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie dróg gminnych na obszarach wiejskich,

15) RRW-15 – sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie dróg powiatowych,

16) RRW-16 – sprawozdanie z produkcji i sprzedaży suszu paszowego,

17) RRW-17 – sprawozdanie z inseminacji krów i jałowic,

18) RRW-18 – sprawozdanie z inseminacji loch,

19) RRW-19 – sprawozdanie o wykonaniu ważniejszych zadań w zakresie połowów i przetwórstwa ryb,

20) RRW-20 – sprawozdanie o rozliczeniu czasu pracy statków rybackich,

21) RRW-21 – sprawozdanie o połowach w relacji pełnej i wyładunkowej: A bałtyckie,

22) RRW-21 –sprawozdanie o połowach w relacji pełnej i wyładunkowej: B połowy dalekomorskie,

23) RRW-22 – sprawozdanie o połowach według metod połowów, nakładów pracy, podobszarów/rejonów, gatunków ryb oraz typów statków,

24) RRW-23 – sprawozdanie o produkcji i sprzedaży według ilości i wartości w gospodarce rybnej.

6. Ustala się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości:

1) MS-KD1 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w sądach rejonowych i okręgowych,

2) MS-KD2 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń,

3) MS-KD3 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,

4) MS-KD4 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w instytutach resortowych,

5) MS-KD5 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń,

6) MS-KD6–sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń,

7) MS-KD7 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń,

8) MS-Kom 23 – sprawozdanie z czynności komornika,

9) MS-Not 24 – sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych,

10) MS-P1c – sprawozdanie z działalności prokuratury dotyczące spraw cywilnych (według właściwości rzeczowej),

11) MS-P1k – sprawozdanie z działalności prokuratury dotyczące spraw karnych (według właściwości rzeczowej),

12) MS-P2 – sprawozdanie z czynności dochodzeniowych prowadzonych przez innych niż prokurator – oskarżycieli,

13) MS-P3 – karta statystyczna z aktu oskarżenia,

14) MS-RODK 25 – sprawozdanie z działalności Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego,

15) MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych (według właściwości rzeczowej) z ewidencji spraw,

16) MS-S1ck – sprawozdanie w sprawach cywilnych (według właściwości rzeczowej) z ewidencji spraw – wydziały cywilno-karne,

17) MS-S2o – sprawozdanie w sprawach cywilnych (według właściwości rzeczowej) według rodzajów spraw,

18) MS-S2r – sprawozdanie w sprawach cywilnych (według właściwości rzeczowej) według rodzajów spraw,

19) MS-S3 – sprawozdanie w sprawach rejestrowych,

20) MS-S4a – sprawozdanie w sprawach cywilnych w postępowaniu odwoławczym według rodzajów spraw (według właściwości rzeczowej),

21) MS-S4o – sprawozdanie w sprawach cywilnych w postępowaniu odwoławczym według rodzajów spraw (według właściwości rzeczowej),

22) MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych,

23) MS-S5ck – sprawozdanie w sprawach karnych – wydziały cywilno-karne,

24) MS-S6ck – sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (według właściwości rzeczowej) w wydziałach cywilno-karnych,

25) MS-S6 kks – sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji z kodeksu karnego skarbowego,

26) MS-S6o – sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (według właściwości rzeczowej),

27) MS-S6r – sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (według właściwości rzeczowej),

28) MS-S6 wojsk. – sprawozdanie w sprawie osób prawomocnie osądzonych według właściwości rzeczowej,

29) MS-S7 – sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia,

30) MS-S7ck – sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia w wydziałach cywilno-karnych,

31) MS-S8 – sprawozdanie w sprawach karnych w postępowaniu odwoławczym,

32) MS-S9 – sprawozdanie w sprawach o ułaskawienie według właściwości rzeczowej,

33) MS-S10o – sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej,

34) MS-S10r – sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej,

35) MS-S11 – sprawozdanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (według właściwości rzeczowej),

36) MS-S12 – sprawozdanie z zakresu prawa pracy według rodzajów spraw (według właściwości rzeczowej),

37) MS-S13 – sprawozdanie w sprawach z zakresu ubezpieczenia społecznego według rodzajów spraw,

38) MS-S14 – sprawozdanie w sprawach odwoławczych z zakresu prawa pracy,

39) MS-S15 – sprawozdanie w sprawach odwoławczych z zakresu ubezpieczeń społecznych,

40) MS-S16 – sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych,

41) MS-S17 – sprawozdanie w sprawach rodzinnych według rodzajów spraw,

42) MS-S18 – sprawozdanie w sprawach nieletnich,

43) MS-S19 – sprawozdanie w sprawach gospodarczych,

44) MS-S20 – sprawozdanie w sprawach gospodarczych rejestrowych (według właściwości rzeczowej),

45) MS-S20k – sprawozdanie w sprawach wieczysto-księgowych,

46) MS-S21 – sprawozdanie w sprawach gospodarczych według rodzajów spraw (w zakresie właściwości rzeczowej),

47) MS-S22 – sprawozdanie w sprawach gospodarczych w postępowaniu odwoławczym,

48) MS-S28 – karta statystyczna w sprawie karnej z oskarżenia publicznego z orzeczenia prawomocnego,

49) MS-S29 – karta statystyczna w sprawie karnej z oskarżenia prywatnego,

50) MS-Stp 1 –zgłoszenie o wszczęciu postępowania,

51) MS-Stp 2 – zgłoszenie o zakończeniu postępowania,

52) MS-Stp 3 – zgłoszenie o przestępstwie stwierdzonym w zakończonym postępowaniu przygotowawczym, podejrzanych i pokrzywdzonych,

53) MS-ZK-1 – miesięczne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych,

54) MS-ZK-2 – miesięczne sprawozdanie o zatrudnieniu tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych,

55) MS-ZK-3 – kwartalne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych,

56) MS-ZK-4 – kwartalne sprawozdanie z zatrudnienia i wynagrodzeń,

57) MS-ZK-5 – roczne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych i skazanych,

58) MS-ZK-6 – roczne sprawozdanie o szkoleniu skazanych,

59) MS-ZK-7 – roczne sprawozdanie więziennej służby zdrowia,

60) MS-ZK-8 – roczne sprawozdanie o zatrudnieniu funkcjonariuszy i pracowników w jednostkach budżetowych więziennictwa,

61) MS-ZN26p – sprawozdanie z ewidencji wychowanków w zakładzie poprawczym,

62) MS-ZN26s – sprawozdanie z ewidencji wychowanków w schronisku dla nieletnich,

63) MS-ZN27p – sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w zakładzie poprawczym,

64) MS-ZN27s – sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków.

7. Ustala się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

1) MSW-29 – sprawozdanie o zatrudnieniu personelu w służbie zdrowia MSWiA,

2) MSW-30 – sprawozdanie o zatrudnieniu wybranego personelu służby zdrowia,

3) MSW-32 – sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej opieki zdrowotnej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Zarządu Służby Zdrowia MSWiA,

4) MSW-33 – sprawozdanie z działalności diagnostycznej,

5) MSW-34 – sprawozdanie o zarejestrowanych w poradni kardiologicznej,

6) MSW-35 – sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej,

7) MSW-36 – sprawozdanie z działalności poradni zdrowia psychicznego,

8) MSW-37 – sprawozdanie dodatkowe, dane z działalności pracowni ortodontycznej i protetyki stomatologicznej,

9) MSW-38 – sprawozdanie z działalności działów usprawniania leczniczego,

10) MSW-40 – sprawozdanie z małoobrazkowych badań radiofotograficznych,

11) MSW-41 – sprawozdanie z działalności profilaktycznej,

12) MSW-42 – sprawozdanie z działalności ambulatoriów i izb chorych,

13) MSW-43 – sprawozdanie z działalności szpitala, szpitala specjalistycznego,

14) MSW-44 – sprawozdanie z pobrań krwi w punkcie, poza punktem oraz zużycie preparatów krwiopochodnych,

15) MSW-45 – sprawozdanie z działalności leczniczej sanatorium uzdrowiskowego,

16) MSW-47a – sprawozdanie o działalności sanitarno-epidemiologicznej.

8. Ustala się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonych przez Ministra Zdrowia:

1) MZ-01 – kwartalne sprawozdanie z zakresu i rodzaju świadczeń zdrowotnych nabywanych przez kasy chorych,

2) MZ-02 – półroczny meldunek telefoniczny o personelu medycznym i bazie służby zdrowia,

3) MZ-06 – roczne sprawozdanie o opiece zdrowotnej w placówkach oświatowo-wychowawczych,

4) MZ-10A – roczne sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa, aptekarza, pielęgniarki i położnej,

5) MZ-11 – roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej,

6) MZ-11S– roczne sprawozdanie o opiece stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą,

7) MZ-12 – roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej,

8) MZ-13 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc,

9) MZ-14 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej,

10) MZ-15 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni (przychodni) zdrowia psychicznego,

11) MZ-16 – roczne sprawozdanie o leczonych w zakładzie lecznictwa odwykowego (poradnia, przychodnia),

12) MZ-17 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych,

13) MZ-24 – roczne sprawozdanie o ambulatoryjnym dokonywaniu przerywania ciąży,

14) MZ-26 – roczne sprawozdanie stacji (zespołu) radiofotograficznej,

15) MZ-29 – sprawozdanie o działalności zakładu stacjonarnej niepsychiatrycznej opieki zdrowotnej,

16) MZ-30 – roczne sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej,

17) MZ-35 – roczne sprawozdanie z działalności wojewódzkiego (międzywojewódzkiego) ośrodka medycyny pracy,

18) MZ-35A – roczne sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących,

19) MZ-42 – roczne sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,

20) MZ-45 – sprawozdanie o działalności kontrolno-represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,

21) MZ-45A – sprawozdanie z zatrudnienia,

22) MZ-46 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny komunalnej,

23) MZ-48 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

24) MZ-50 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny pracy,

25) MZ-52 – sprawozdanie z zakresu ochrony radiologicznej i przed polami elektromagnetycznymi wysokiej częstotliwości,

26) MZ-53 – roczne sprawozdanie z działalności w zakresie higieny dzieci i młodzieży,

27) MZ-54 – roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych,

28) MZ-55 – dwutygodniowy, tygodniowy, dzienny meldunek o zachorowaniach na grypę lub podejrzeniach,

29) MZ-56 – dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi,

30) MZ-57 – sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości rozkładu,

31) MZ-58 – sprawozdanie o zachorowaniach na różyczkę i odrę,

32) MZ-76 – roczne sprawozdanie z obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I-R oraz ich wyrobu i przerobu,

33) MZ-88 – roczne sprawozdanie o zatrudnieniu wybranego personelu służby zdrowia,

34) MZ-89 – roczne sprawozdanie o zatrudnieniu specjalistów: lekarzy, lekarzy stomatologów, farmaceutów i innych,

35) MZ-101 – karta ewidencyjna (aktualizacyjna) urządzenia medycznego,

36) MZ/G-1 – karta statystyczna chorego nowo zarejestrowanego w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc,

37) MZ/N-1a– karta zgłoszenia nowotworu złośliwego,

38) MZ/SW-2 – zgłoszenie przypadku choroby i kontaktów lub leczenia profilaktycznego,

39) MZ/Szp-11 – karta statystyczna szpitalna ogólna,

40) MZ/Szp-11B – karta statystyczna psychiatryczna,

41) 3-90/62/MZ – karta stwierdzenia choroby zawodowej,

42) 3-90/83/MZ – karta zgłoszenia choroby zakaźnej (podejrzenia), zatrucia (podejrzenia).

9. Ustala się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, określonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonego przez Prezesa Głównego Urzędu Ceł – GUC-1 – sprawozdanie z dozoru i kontroli celnej sprawowanej przez organy celne.

10. Ustala się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, określonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonego przez Ministra Skarbu Państwa – MSP-01 – informacja dotycząca przekształceń własnościowych mienia komunalnego.

11. Ustala się wzór formularza sprawozdawczego, określonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonego przez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń: PUNU/AS-01 – sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń.

12. Wzory formularzy sprawozdawczych, kwestionariuszy i ankiet statystycznych, o których mowa w ust. 1–11, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, w kolejności analogicznej jak ustalona rozporządzeniem.

§ 3.
1. Ustala się wzory zestawień tabelarycznych przekazywanych Głównemu Urzędowi Statystycznemu przez podmioty o ogólnokrajowym zasięgu działania:

1) L-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanego taboru lotniczego w GILC,

2) LOT-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o taborze, sieci i przewozach w transporcie lotniczym rozkładowym,

3) LOT-2 – zestawienie tabelaryczne z danymi o taborze i przewozach w transporcie lotniczym nierozkładowym,

4) ŁP-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie poczty i o usługach pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym,

5) ŁP-2 – zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach pocztowych i o liczbie urzędów pocztowych,

6) ŁP-3 – zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji,

7) ŁT-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach telekomunikacyjnych i o liczbie jednostek telekomunikacyjnych,

8) ŁT-1mk – zestawienie tabelaryczne z danymi o abonentach telefonii komórkowej,

9) ŁT-1mp – zestawienie tabelaryczne z danymi o telefonii przewodowej – łączach głównych,

10) ŁT-2 – zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów telefonii przewodowej (łączy głównych) i teleksowych,

11) ŁT-3 – zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie aparatów telefonicznych ogólnodostępnych,

12) ŁT-4 – zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie telekomunikacji i usługach telekomunikacyjnych w obrocie krajowym i zagranicznym,

13) ŁT-5 – zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych i usługach w zakresie radiokomunikacji,

14) ŁT-6 – zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych i abonentach w zakresie operatorów telekomunikacyjnych poza TP S.A.,

15) ŁT-7 – zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych i usługach radiokomunikacyjnych oraz o abonentach telewizji kablowej operatorów poza TP S.A.,

16) ŁT-10 – zestawienie tabelaryczne z danymi o telefonii komórkowej,

17) MT-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra,

18) PKP-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego,

19) PKP-2 –zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków transportem kolejowym,

20) PKP-2a – zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym,

21) PKP-3 – zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów transportem kolejowym,

22) PKP-3a – zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym,

23) PKP-4 – zestawienie tabelaryczne z danymi o pracy i wskaźnikach techniczno-ekonomicznych taboru kolejowego,

24) PKP-5 – zestawienie tabelaryczne z danymi o sieci kolejowej,

25) PKP-6 – zestawienie tabelaryczne z danymi o taborze kolejowym,

26) PERN-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów, przetłaczaniu ropy i produktów naftowych,

27) PL-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w portach lotniczych PP „Porty Lotnicze”,

28) PL-2 – zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym,

29) TWS-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o długości dróg wodnych śródlądowych,

30) wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej,

31) zestawienie tabelaryczne – imienne dane o statkach, wraz z danymi w postaci numerycznej,

32) zestawienie tabelaryczne z danymi o przeładunkach w portach morskich.

2. Wzory zestawień tabelarycznych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

(Załączniki nr 1–4 do rozporządzenia stanowią oddzielny załącznik do niniejszego numeru.)

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA