| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 maja 2002 r.

w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Na podstawie art. 174 ust. 3 i art. 178 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) kategorie zadań uzasadniających militaryzację oraz wzór wniosku o objęcie poszczególnych jednostek organizacyjnych przygotowaniami do militaryzacji,

2) tryb ustalania:

a) istniejących i specjalnie tworzonych jednostek organizacyjnych, które przewiduje się objąć militaryzacją, oraz jednostek organizacyjnych stanowiących bazę formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych,

b) limitów osób, które przewiduje się powołać do służby w jednostkach zmilitaryzowanych,

3) zadania związane z przygotowaniem jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją oraz organy zobowiązane do realizacji tych zadań,

4) zasady wyposażania jednostek przewidzianych do militaryzacji i jednostek zmilitaryzowanych w środki transportowe, maszyny, urządzenia oraz sprzęt wojskowy,

5) zasady i tryb przeprowadzania kontroli stanu przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją oraz organy właściwe w tych sprawach.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

2) ministrowie – organy, o których mowa w art. 22 pkt 1 ustawy,

3) Siły Zbrojne – Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,

4) rezerwy państwowe lub rezerwy mobilizacyjne – rezerwy, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 43, poz. 487, z 2001 r. Nr 129, poz. 1442 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253),

5) zestawienie zadań – zestawienie zadań w zakresie militaryzacji,

6) baza formowania – jednostkę organizacyjną stanowiącą bazę formowania specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej,

7) limit osób – liczbę osób podlegających powołaniu do służby w przypadku istniejącej jednostki organizacyjnej przewidzianej do militaryzacji albo liczbę osób określoną w etacie specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej.

Rozdział 2

Kategorie zadań uzasadniających militaryzację oraz wzór wniosku o objęcie poszczególnych jednostek organizacyjnych przygotowaniami do militaryzacji

§ 3. [Jednostki organizacyjne podlegające militaryzacji]

Militaryzacji podlegają jednostki organizacyjne, które w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny będą wykonywać zadania związane z rozwinięciem systemu obronności i jego funkcjonowaniem, w tym:

1) uruchamianiem i wykorzystywaniem zdolności produkcyjnych, remontowych, usługowych i zaopatrzeniowych niezbędnych do rozwinięcia elementów systemu obronności państwa, w tym z mobilizacyjnym rozwinięciem Sił Zbrojnych,

2) wsparciem Sił Zbrojnych, w tym z pracami wdrożeniowymi i ekspertyzami dotyczącymi uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wsparciem sojuszniczych sił wzmocnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikającym z obowiązków państwa – gospodarza,

3) zapewnieniem warunków funkcjonowania systemu kierowania obronnością państwa i dowodzenia Siłami Zbrojnymi, a także systemów łączności, transportu, energetyki i monitoringu skażeń oraz gazownictwa i sektora paliwowego,

4) przygotowaniem i utrzymywaniem niezbędnych limitów rezerw państwowych oraz budowy, rozbudowy i odtwarzania infrastruktury obronnej,

5) informacyjnym zabezpieczeniem funkcjonowania systemu obronności państwa,

6) utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku wewnętrznego,

7) szczególną ochroną obiektów ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa.

§ 4.
1. Z wnioskiem o objęcie jednostek organizacyjnych przygotowaniami do militaryzacji występują ministrowie i wojewodowie wykonujący zadania określone w operacyjno-strategicznym planie obrony państwa.

2. Wnioski organów, o których mowa w ust. 1, podlegają rozpatrzeniu przez Radę Ministrów w trybie przewidzianym do opracowywania, uzgadniania i wnoszenia projektów dokumentów rządowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800).

3. Wniosek sporządza się z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz.1353 i Nr 154, poz. 1800).

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Rozdział 3

Tryb ustalania jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz jednostek organizacyjnych stanowiących bazę formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych, a także limitów osób, które przewiduje się powołać do służby w jednostkach zmilitaryzowanych

§ 5. [Tryb rozpatrywania wniosku o militaryzację]

1. Jednostki przewidziane do militaryzacji oraz jednostki organizacyjne stanowiące bazę formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych ustala Rada Ministrów, na wniosek ministrów lub wojewodów, po wyrażeniu opinii przez Ministra Obrony Narodowej. Opinia powinna zawierać ocenę limitów osób, a także zgodności deklarowanego we wniosku przeznaczenia poszczególnych jednostek organizacyjnych z zadaniami, o których mowa w § 3, oraz operacyjno-strategicznym planem obrony państwa.

2. W przypadku gdy o wykonywanie zadań uzasadniających militaryzację ubiega się jednocześnie kilka podmiotów, we wniosku uwzględnia się przedsiębiorców o odpowiednim potencjale technicznym i ekonomicznym oraz inne jednostki organizacyjne, z którymi zawarto już umowy na wykonywanie zadań obronnych.

3. Jeżeli wniosek dotyczy przedsiębiorców lub innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą, wnioskodawca przed skierowaniem wniosku do zaopiniowania zamieszcza adnotację o uzgodnieniu sprawowania nadzoru nad przygotowaniem do militaryzacji z organami, o których mowa w art. 187 ust. 3 ustawy, oraz podległości tych jednostek po zmilitaryzowaniu z organami, o których mowa w art. 187 ust. 4 ustawy.

4. W stosunku do jednostek organizacyjnych będących przedsiębiorstwami państwowymi lub przedsiębiorstwami utworzonymi w drodze ustaw – adnotację, o której mowa w ust. 3, zamieszcza organ założycielski oraz organ, według ustaleń którego jednostka organizacyjna będzie przygotowywana do militaryzacji.

§ 6.
1. Ustalenia Rady Ministrów dotyczące ogólnej liczby jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz baz formowania, a także limitów osób ujmuje się w zbiorczym zestawieniu zadań, w którym zamieszcza się następujące informacje i dane w stosunku do:

1) istniejących jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji:

a) organ, któremu podlega jednostka w sprawach przygotowań do militaryzacji,

b) główne zadanie i przeznaczenie jednostki, ze wskazaniem kategorii zadań, o których mowa w § 3,

c) nazwa, siedziba i adres jednostki,

d) numer identyfikacyjny jednostki,

e) organ, według ustaleń którego przygotowuje się jednostkę do militaryzacji,

f) limit osób,

g) organ, któremu będzie podlegać jednostka po jej zmilitaryzowaniu,

2) specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych:

a) organ, któremu podlega baza formowania w sprawach przygotowania do sformowania jednostki specjalnie tworzonej,

b) główne zadanie i przeznaczenie jednostki, ze wskazaniem kategorii zadań określonych w § 3,

c) nazwa, siedziba i adres bazy formowania,

d) numer indentyfikacyjny jednostki,

e) organ, według ustaleń którego przygotowuje się jednostkę do militaryzacji,

f) etat jednostki,

g) termin gotowości do działania,

h) podstawowe wyposażenie jednostki warunkujące zdolność jednostki do działania,

i) możliwości operacyjne jednostki, w tym możliwości wytwórcze, naprawcze, remontowe, transportowe, przeładunkowe, związane z zasięgiem działania i inne,

j) procent skompletowania stanu osobowego i etatowego wyposażenia jednostki,

k) organ, któremu będzie podlegać jednostka po jej sformowaniu.

2. Zmian w zbiorczym zestawieniu zadań, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie rozpatrzonych wniosków ministrów lub wojewodów.

§ 7.
1. Ministrowie i wojewodowie otrzymują informacje i dane zawarte w zbiorczym zestawieniu zadań, w formie wyciągu – w części ich dotyczącej. Na podstawie tych informacji i danych sporządzają odpowiednio resortowe oraz wojewódzkie zestawienia zadań.

2. Właściwi terytorialnie szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych otrzymują od ministrów i wojewodów informacje i dane niezbędne do sprawowania nadzoru nad uzupełnianiem potrzeb jednostek przewidzianych do militaryzacji. Informacje i dane przesyła się, w formie wyciągu z resortowych i wojewódzkich zestawień zadań, niezwłocznie po wprowadzeniu zmian dotyczących zadań lub gotowości do działania jednostek ujętych w tych zestawieniach.

3. Aktualizacja informacji i danych zawartych w zestawieniach zadań, o których mowa w ust. 2, dotyczących gotowości do działania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych następuje za pomocą karty gotowości jednostki zmilitaryzowanej.

4. Wzór karty, o której mowa w ust. 3, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 8.
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujących zadania szczególnie ważne dla obronności lub bezpieczeństwa państwa stają się kierownikami jednostek przewidzianych do militaryzacji w rozumieniu art. 187 ust. 1 ustawy z chwilą otrzymania wyciągu z resortowego lub wojewódzkiego zestawienia zadań.

2. Zestawienie zadań, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę dla ministrów lub wojewodów do zawierania umów na realizację zadań obronnych uzasadniających militaryzację z kierownikami jednostek przewidzianych do militaryzacji, prowadzącymi działalność gospodarczą. W umowie określa się zakres zadań i wymagania dotyczące przygotowania danej jednostki do militaryzacji, a także sposób finansowania przedsięwzięć związanych z przygotowaniami do militaryzacji.

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, obowiązuje strony w czasie pozostawania danej jednostki organizacyjnej w zestawieniu zadań.

4. Wydatki na przygotowania do militaryzacji w związku z:

1) dostosowaniem nieruchomości i rzeczy ruchomych, a także przystosowaniem obiektów budowlanych i wytwarzanych rzeczy ruchomych, w sposób niezmieniający ich właściwości i przeznaczenia, do potrzeb wynikających z zadań określonych dla jednostki zmilitaryzowanej,

2) powoływaniem, zakwaterowaniem i wyżywieniem stanu osobowego biorącego udział w ćwiczeniach jednostek przewidzianych do militaryzacji,

3) zakupem i utrzymaniem sprzętu na potrzeby jednostek przewidzianych do militaryzacji

– są finansowane z budżetu państwa w ramach środków, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4.

5. Przedsięwzięcia związane z prowadzeniem przygotowań w zakresie militaryzacji, mające charakter planistyczno-organizacyjny i administracyjny, stanowią działalność statutową jednostek, o których mowa w ust. 1, i są finansowane ze środków przeznaczonych na taką działalność.

Rozdział 4

Zakres zadań związanych z przygotowaniem jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją oraz organy zobowiązane do realizacji tych zadań

§ 9. [Przygotowania organizacyjno-mobilizacyjne]

W istniejących jednostkach organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji oraz w bazach formowania prowadzi się przygotowania organizacyjno-mobilizacyjne obejmujące w szczególności:

1) opracowanie regulaminów organizacyjnych, a ponadto w bazach formowania planów formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych,

2) nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych osobom, które przewiduje się powołać do służby w jednostkach zmilitaryzowanych, szkolenie stanu osobowego jednostek przewidzianych do militaryzacji, a także reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

3) wyposażanie w środki transportowe, maszyny, urządzenia i inne przedmioty oraz środki materiałowe, określone w dokumentach organizacyjnych jednostek przewidzianych do militaryzacji,

4) prowadzenie niezbędnej dokumentacji, w tym aktualizowanie dokumentów, o których mowa w pkt 1, oraz innych informacji i danych dotyczących gotowości do działania jednostek zmilitaryzowanych.

§ 10.
1. Ministrowie i wojewodowie w ramach przygotowania jednostek organizacyjnych do objęcia ich militaryzacją wykonują następujące zadania:

1) określają zakres przedsięwzięć związanych z przygotowaniem do militaryzacji oraz szczegółowe zasady i tryb ich wykonywania w działach administracji rządowej i województwach, a także wyznaczają podległe i nadzorowane organy odpowiedzialne za realizację poszczególnych przedsięwzięć,

2) ustalają sposób zabezpieczenia potrzeb sprzętowych i materiałowych jednostek przewidzianych do militaryzacji, w szczególności w zakresie środków transportowych, maszyn i urządzeń, które nie mogą być przydzielone w ramach świadczeń na rzecz obrony, a także sprzętu wojskowego i innego sprzętu specjalistycznego, jeżeli jest on przewidziany w etacie jednostki zmilitaryzowanej lub tabelach należności,

3) uzgadniają z Ministrem Obrony Narodowej zmiany dotyczące terminów osiągania gotowości do działania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych oraz informują właściwe organy o zmianach wynikających z aktualizacji odpowiednio resortowych i wojewódzkich zestawień zadań,

4) zapewniają środki finansowe na realizację zadań związanych z przygotowaniem do objęcia militaryzacją ustalonych jednostek organizacyjnych oraz dysponują przydzielonymi środkami finansowymi i limitami osób.

2. Do zadań ministrów i wojewodów oraz organów wyznaczonych w trybie przewidzianym w ust. 1 pkt 1 należy ponadto:

1) ustalanie struktur organizacyjnych i etatów jednostek zmilitaryzowanych oraz tabel i norm należności sprzętu, urządzeń oraz środków materiałowych dla tych jednostek,

2) zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych i planów formowania jednostek zmilitaryzowanych oraz wyznaczanie osób na stanowiska, o których mowa w art. 187 ust. 2 ustawy,

3) ustalanie, stosownie do specyfiki jednostek przewidzianych do militaryzacji, szczegółowych warunków i trybu prowadzenia przygotowań, o których mowa w § 9, a także sposobu zakwaterowania i wyżywienia stanów osobowych tych jednostek przy zastosowaniu zasad zakwaterowania i wyżywienia przewidzianych w art. 193 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,

4) weryfikowanie informacji i danych dotyczących gotowości jednostek przewidzianych do militaryzacji, przedstawianych przez kierowników baz formowania w formie karty gotowości jednostki zmilitaryzowanej, a także prowadzenie kartoteki kart gotowości,

5) ustalanie programów szkolenia oraz organizowanie i nadzorowanie szkolenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji,

6) planowanie i organizowanie, z zastrzeżeniem § 17 ust. 4, kontroli stanu przygotowań do objęcia militaryzacją podległych jednostek przewidzianych do militaryzacji,

7) określanie trybu współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań.

§ 11.
1. Ministrowie i wojewodowie, którym podlegają jednostki organizacyjne w sprawach przygotowań do militaryzacji, po otrzymaniu wyciągu ze zbiorczego zestawienia zadań wykonują ponadto następujące zadania:

1) nadają, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej, numery identyfikacyjne podległym jednostkom przewidzianym do militaryzacji, a specjalnie tworzonym jednostkom zmilitaryzowanym – także nazwy,

2) przesyłają, w razie wprowadzenia zmian w resortowym lub wojewódzkim zestawieniu zadań, do właściwych organów wyciągi z tego zestawienia – w zakresie ich bezpośrednio dotyczącym,

3) przedstawiają Ministrowi Obrony Narodowej propozycje do rocznego planu szkolenia, z uwzględnieniem liczby osób, według odpowiednich kwalifikacji i specjalności, powoływanych do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, a także rodzaju oraz liczby nieruchomości i rzeczy ruchomych, pobieranych w ramach świadczeń rzeczowych w związku z takimi ćwiczeniami.

2. Jeżeli zadania związane z przygotowaniem do militaryzacji dotyczą istniejących jednostek przewidzianych do militaryzacji lub baz formowania, prowadzących działalność gospodarczą, to ich realizacja następuje według ustaleń ministrów właściwych ze względu na przedmiot tej działalności.

§ 12.
1. Do zadań kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 187 ust. 1 ustawy, należy:

1) opracowanie regulaminu organizacyjnego jednostki przewidzianej do militaryzacji, w którym ujmuje się w szczególności:

a) przeznaczenie i sposób działania jednostki zmilitaryzowanej, jej strukturę organizacyjną, a także tabele i normy należności,

b) zadania i obowiązki kierownictwa jednostki, a także innych osób funkcyjnych na wypadek objęcia jednostki militaryzacją lub nakazu sformowania jednostki zmilitaryzowanej,

c) sposób powołania osób przeznaczonych do pełnienia służby w jednostce zmilitaryzowanej, a także szczegółowe obowiązki i uprawnienia tych osób, w tym dobowy wymiar i rozkład czasu służby,

d) terminy gotowości do działania jednostki zmilitaryzowanej,

2) planowanie uzupełnienia potrzeb osobowych, sprzętowych i materiałowych jednostki przewidzianej do militaryzacji,

3) planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych, w tym świadczeń osobistych polegających na dostarczeniu i obsłudze przedmiotów świadczeń rzeczowych na potrzeby jednostki przewidzianej do militaryzacji,

4) współdziałanie ze starostami, wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast oraz z wojskowymi komendantami uzupełnień w zakresie:

a) przeznaczania osób do służby w jednostce zmilitaryzowanej,

b) przeznaczania środków transportowych, maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów świadczeń rzeczowych na potrzeby jednostki przewidzianej do militaryzacji,

c) ustalania sposobu uruchamiania świadczeń i dostarczania przedmiotów, o których mowa w lit. b), oraz powoływania osób do pełnienia służby w jednostce zmilitaryzowanej, a także trybu wzywania osób do odbycia ćwiczeń w jednostce przewidzianej do militaryzacji,

5) zapewnienie obsady kadrowej jednostki przewidzianej do militaryzacji, w szczególności przez prowadzenie postępowania reklamacyjnego oraz nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych pracownikom jednostki organizacyjnej przewidzianym do służby w jednostce zmilitaryzowanej,

6) aktualizowanie dokumentacji dotyczącej zadań jednostki przewidzianej do militaryzacji,

7) organizowanie i prowadzenie szkolenia osób przeznaczonych do służby w jednostce przewidzianej do militaryzacji,

8) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania i realizacji zadań obronnych.

2. Do zadań kierowników baz formowania należy ponadto:

1) opracowanie planu formowania jednostki zmilitaryzowanej, w którym ujmuje się w szczególności:

a) dane dotyczące formowanej jednostki zmilitaryzowanej, w tym miejsce formowania, nazwę i adres bazy formowania, oraz innych jednostek organizacyjnych uczestniczących w procesie formowania,

b) harmonogram osiągania gotowości do działania formowanej jednostki,

c) obowiązki osób funkcyjnych wchodzących w skład zespołu kierowania formowaniem jednostki zmilitaryzowanej,

d) skład i rozmieszczenie elementów bazy formowania, w tym punktów kontrolno-informacyjnych, wydawania wyposażenia, przyjęcia i rozdziału transportu, oraz sposób rozwinięcia tych elementów,

e) organizację powołania i przyjęcia stanu osobowego oraz świadczeń osobistych i rzeczowych,

f) zabezpieczenie logistyczne formowania jednostki zmilitaryzowanej, w tym organizacja zakwaterowania, żywienia, łączności i ochrony miejsca formowania jednostki,

2) przesyłanie corocznie, według stanu faktycznego na dzień 30 czerwca, do organu sprawującego nadzór nad przygotowaniem do militaryzacji wypełnionej karty gotowości jednostki zmilitaryzowanej, a także, po dokonaniu czynności, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 4, do wojskowej komendy uzupełnień właściwej ze względu na siedzibę bazy formowania.

§ 13.
Minister Obrony Narodowej koordynuje i sprawuje ogólny nadzór nad działalnością ministrów i wojewodów w zakresie przygotowań do militaryzacji, a w szczególności:

1) prowadzi zbiorcze zestawienie zadań, o których mowa w § 6 ust. 1, oraz przygotowuje projekty decyzji Rady Ministrów i aktów normatywnych dotyczących przygotowania do militaryzacji,

2) przygotowuje wieloletnie i roczne plany szkolenia jednostek przewidzianych do militaryzacji, a także projekty dokumentów w sprawie ćwiczeń jednostek przewidzianych do militaryzacji,

3) przedstawia corocznie Radzie Ministrów informacje lub raporty dotyczące stanu przygotowania jednostek organizacyjnych do objęcia ich militaryzacją.

Rozdział 5

Zasady wyposażania jednostek przewidzianych do militaryzacji i jednostek zmilitaryzowanych w środki transportowe, maszyny i urządzenia oraz w sprzęt wojskowy

§ 14. [Wyposażenie jednostek organizacyjnych przeznaczonych do mobilizacji]

1. Jednostki przewidziane do militaryzacji wyposaża się w środki transportowe, maszyny, urządzenia oraz sprzęt wojskowy:

1) znajdujący się w posiadaniu i wykorzystywany w bieżącej działalności istniejących jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji oraz w bazach formowania,

2) należący do innych posiadaczy i przeznaczony na etatowe i doraźne potrzeby jednostek przewidzianych do militaryzacji.

2. Na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej przewidzianej do militaryzacji, o którym mowa w art. 187 ust. 1 ustawy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta planuje i przeznacza, stosownie do odrębnych przepisów, rzeczy ruchome, o których mowa w ust. 1, oraz inne przedmioty świadczeń rzeczowych.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, realizuje się po uzupełnieniu potrzeb Sił Zbrojnych.

4. Jednostki przewidziane do militaryzacji mogą być wyposażane w sprzęt wojskowy:

1) znajdujący się w istniejących jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz w bazach formowania,

2) pozyskany w ramach środków, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4.

5. Rodzaj i liczbę wyposażenia, o którym mowa w ust. 1 i 4, określają etaty, tabele i normy należności jednostek zmilitaryzowanych, ustalone w regulaminach organizacyjnych tych jednostek.

6. Przedsięwzięcia polegające na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie nieruchomości albo rzeczy ruchomych, które służą utrzymaniu etatowego wyposażenia i są jednocześnie wykorzystywane do bieżącej działalności jednostek przewidzianych do militaryzacji i baz formowania, finansuje się ze środków budżetowych i środków własnych tych jednostek – stosownie do umowy, o której mowa w § 8 ust. 2.

7. Ministrowie i wojewodowie mogą, na wniosek kierowników jednostek przewidzianych do militaryzacji i kierowników baz formowania, zaliczyć wyposażenie tych jednostek do rezerw mobilizacyjnych, jeżeli takie wyposażenie przewidują dokumenty, o których mowa w ust. 5.

§ 15.
Jednostki zmilitaryzowane wyposaża się w środki transportowe, maszyny i urządzenia oraz sprzęt wojskowy na zasadach określonych do uzupełniania wojennych potrzeb jednostek wojskowych.

Rozdział 6

Zasady i tryb przeprowadzania kontroli stanu przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją oraz organy właściwe w tych sprawach

§ 16. [Kontrola stanu przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją]

1. Kontrolę stanu przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją przeprowadza się w celu sprawdzenia poprawności i terminowości wykonania zadań, o których mowa w § 10 i § 11 ust. 1, a w szczególności sprawdzeniu podlega ustalenie stanu faktycznego w zakresie:

1) wydania aktów normatywnych regulujących przygotowanie jednostek organizacyjnych do objęcia ich militaryzacją w poszczególnych resortach i województwach,

2) planowania i realizacji zadań związanych ze szkoleniem stanów osobowych jednostek przewidzianych do militaryzacji,

3) planowania i organizacji przedsięwzięć dotyczących:

a) uzupełniania potrzeb kadrowych jednostek przewidzianych do militaryzacji,

b) wyposażania w środki transportowe, maszyny i urządzenia oraz zabezpieczenia logistycznego jednostek przewidzianych do militaryzacji,

4) wykorzystania przydzielonych środków finansowych i limitów osób na przygotowanie jednostek przewidzianych do militaryzacji,

5) współpracy kierowników jednostek organizacyjnych z organami cywilnymi i wojskowymi w sprawach nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych oraz przeznaczania środków transportowych, maszyn i urządzeń na potrzeby jednostek przewidzianych do militaryzacji.

2. Minister Obrony Narodowej może określić dodatkowy zakres kontroli, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do jednostek wykonujących zadania na rzecz Sił Zbrojnych, w porozumieniu z organami, o których mowa w art. 187 ust. 3 ustawy.

3. Kontrolę stanu przygotowania ustalonych jednostek organizacyjnych do objęcia ich militaryzacją przeprowadza się nie częściej niż:

1) raz na pięć lat – w resortach i województwach,

2) raz na dwa lata – w istniejących jednostkach przewidzianych do militaryzacji i bazach formowania.

§ 17.
1. Kontrolę stanu przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją zarządza:

1) Prezes Rady Ministrów – w stosunku do ministrów i wojewodów,

2) minister i wojewoda – w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych podległych w sprawach przygotowania tych jednostek do objęcia militaryzacją.

2. Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą zarządzić kontrolę na wniosek organu, według ustaleń którego przygotowuje się jednostki organizacyjne do objęcia ich militaryzacją.

3. Organ zarządzający kontrolę określa zakres przedmiotowy kontroli, termin jej przeprowadzenia oraz skład zespołu kontrolującego. Jeżeli kontrolowane jednostki są przygotowywane według ustaleń organu sprawującego merytoryczny nadzór nad tymi jednostkami (organu, według ustaleń którego są przygotowywane jednostki przewidziane do militaryzacji), to w skład zespołu kontrolującego powinien wchodzić przedstawiciel tego organu, a zakres przedmiotowy i termin kontroli wymaga uzgodnienia.

4. Minister Obrony Narodowej, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, opracowuje plan kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1, a także koordynuje planowanie oraz organizowanie kontroli prowadzonych przez ministrów i wojewodów.

§ 18.
1. Podstawą przeprowadzenia kontroli stanu przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją jest zarządzenie wydane przez organy, o których mowa w § 17 ust. 1.

2. Organ zarządzający kontrolę pokrywa koszty związane bezpośrednio z organizacją i przeprowadzeniem kontroli.

3. Osobom włączonym w skład zespołu kontrolującego lub indywidualnie uprawnionym do kontroli upoważnienie wystawia organ zarządzający kontrolę.

4. Wyniki kontroli przedstawia się organowi zarządzającemu kontrolę oraz kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej. Kontrolowany po otrzymaniu protokołu kontroli jest obowiązany do niezwłocznej realizacji zaleceń pokontrolnych.

5. Kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do protokołu, o którym mowa w ust. 4, w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania protokołu.

6. Organy, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 2, są obowiązane rozpatrzyć zastrzeżenia w ciągu czternastu dni od dnia ich otrzymania.

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 19. [Sprzęt, środki i inne wyposażenie]

1. Ministrowie i wojewodowie mogą ustalać sposób zagospodarowania sprzętu, środków materiałowych i innego wyposażenia, zakupionych ze środków budżetu państwa, znajdujących się w jednostkach organizacyjnych przygotowywanych do militaryzacji na mocy przepisów obowiązujących przed wejściem w życie rozporządzenia.

2. Sprzęt, środki i inne wyposażenie, o których mowa w ust. 1, znajdujące się w instytucjach państwowych i przedsiębiorstwach, dla których organami założycielskimi są ministrowie lub wojewodowie, oraz jego nadwyżki w pierwszej kolejności podlegają przekazaniu do jednostek przewidzianych do militaryzacji wykonujących zadania o znaczeniu ogólnokrajowym.

§ 20.
W przypadku zaistnienia zmian w operacyjno-strategicznym planie obrony państwa oraz zmian w zakresie potrzeb obronnych, ministrowie i wojewodowie, a za ich pośrednictwem również inne organy państwowe realizujące zadania wynikające z tego planu, mogą w trybie § 5 ust. 1 występować o objęcie wytypowanych jednostek organizacyjnych przygotowaniami do militaryzacji, a także o odstąpienie od prowadzenia przygotowań do militaryzacji określonych jednostek organizacyjnych.
§ 21.
1. W razie wojny lub zarządzenia mobilizacji jednostki przewidziane do militaryzacji, ustalone w trybie niniejszego rozporządzenia, obejmuje się militaryzacją, z zastrzeżeniem ust. 2. Osoby przeznaczone na podstawie karty przydziału, o której mowa w art. 175 ust. 5 pkt 2 ustawy, do służby w tych jednostkach podlegają powołaniu w terminie i miejscu określonym w wezwaniu.

2. Specjalnie tworzone jednostki zmilitaryzowane formuje się zgodnie z resortowymi i wojewódzkimi zestawieniami zadań oraz planami osiągania gotowości do działania tych jednostek.

3. Jednostki zmilitaryzowane realizują zadania określone przez organy, o których mowa w art. 187 ust. 4 ustawy.

§ 22.
1. Ministrowie i wojewodowie są obowiązani do:

1) wykonania zadań, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1–3 – w terminie do dziewięciu miesięcy od dnia ustalenia przez Radę Ministrów jednostek przewidzianych do militaryzacji,

2) zapewnienia osiągnięcia przez podległe jednostki przewidziane do militaryzacji gotowości do działania – w terminie do sześciu miesięcy od zakończenia realizacji zadań, o których mowa w pkt 1.

2. Minister Obrony Narodowej zapewni gromadzenie i wymianę informacji niezbędnych do koordynacji przygotowań do militaryzacji oraz aktualizację bazy danych dotyczących gotowości jednostek organizacyjnych ustalonych na mocy rozporządzenia, a także ustali na potrzeby ministrów i wojewodów numery identyfikacyjne jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz nazwy jednostek zmilitaryzowanych.

§ 23.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 maja 2002 r. (poz. 707)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »