| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 czerwca 2002 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 2.
Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1) opracowanie systemu upowszechniania informacji o integracji europejskiej oraz programów i harmonogramów edukacji i promocji w kraju integracji europejskiej,

2) koordynowanie działań organów rządowych w zakresie informacji o integracji europejskiej oraz jej promocji,

3) monitorowanie, opiniowanie i analizowanie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, podejmowanych w kraju na rzecz integracji europejskiej,

4) inicjowanie i wspieranie współdziałania organów rządowych z organami samorządu terytorialnego, a także organizacjami pozarządowymi w zakresie informacji, edukacji i promocji w kraju integracji europejskiej,

5) wykonywanie innych zadań z zakresu informacji, edukacji i promocji integracji europejskiej powierzonych przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 3.
1. W toku wykonywania zadań, o których mowa w § 2, Pełnomocnik współdziała z właściwymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami i innymi organami administracji rządowej oraz z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

2. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.

3. Zadania, o których mowa w § 2, Pełnomocnik wykonuje przy pomocy Centrum Informacji Europejskiej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Pełnomocnik może, w porozumieniu z Sekretarzem Komitetu Integracji Europejskiej, zlecać Centrum Informacji Europejskiej wykonywanie określonych zadań i czynności.

4. Zasady i formy współdziałania Pełnomocnika z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi określa się w porozumieniach zawartych z tymi organami i organizacjami.

5. Projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, dotyczące zadań, o których mowa w § 2, podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika.

§ 4.
Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać przeprowadzanie ekspertyz.
§ 5.
1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów:

1) analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania,

2) okresowe informacje o swojej pracy.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o wszystkich zagrożeniach realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 6.
Obsługę organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
§ 7.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej (Dz. U. Nr 144, poz. 1618).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »