| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i ustalania ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych gromadzonych przez producentów i importerów oraz szczegółowych zasad i sposobu interwencyjnego wykorzystania tych zapasów.

Na podstawie art. 19a ust. 5 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404 i Nr 156, poz. 775. z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 43, poz. 487, z 2001 r. Nr 129, poz. 1442 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Producent i importer paliw ciekłych ustala ilość zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, zwanych dalej "zapasami", na podstawie wielkości produkcji i importu paliw ciekłych pomniejszonych o ich eksport, w poprzednim roku kalendarzowym, z uwzględnieniem harmonogramu osiągnięcia wymaganej wielkości zapasów paliw ciekłych określonej na koniec danego roku, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie harmonogramu tworzenia zapasów paliw ciekłych (Dz. U. Nr 84, poz. 756), z zastrzeżeniem ust. 3.

2. W każdym kolejnym roku wymagany poziom zapasów powinien ulegać zwiększeniu o wielkość zapasów wymaganą dla takiej ilości dni, jaka jest dla każdego kolejnego roku określona w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, przy czym za podstawę do wyliczeń przyjmuje się dla producenta i importera wielkość produkcji lub importu, pomniejszoną o wielkość eksportu, liczonych według danych z roku poprzedniego.

3. Producent i importer paliw ciekłych tworzący zapasy zgodnie z art. 2 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. Nr 129, poz. 1442) ustala w każdym roku trwania obowiązku tworzenia i utrzymywania tych zapasów ich ilość w wysokości co najmniej ilości siedmiodniowej średniej produkcji lub importu pomniejszonych o ich eksport, jednakże w takiej wysokości, aby na koniec 2008 r. ich wielkość osiągnęła poziom 76 dni średniej produkcji lub importu pomniejszonego o ich eksport, zrealizowanego przez producenta lub importera.

4. Tworzenie zapasów obowiązkowych paliw odbywa się poprzez ich systematyczne gromadzenie w okresach kwartalnych odpowiadających 1/4 wymaganego przyrostu na dany rok.

5. Wielkością importu jest ilość paliwa określona w zgłoszeniu celnym przywozowym.

6. Wielkością eksportu jest ilość paliwa określona w zgłoszeniu celnym wywozowym.

§ 2.
1. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie, o którym mowa w art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw, zwanej dalej "ustawą", jest uzyskane przez producenta lub importera oświadczenie nabywcy o przeznaczeniu oleju opałowego jako paliwa do silników statków morskich.

2. W przypadku sprzedaży oleju opałowego osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, oświadczenie powinno zawierać informację o przeznaczeniu oleju opałowego jako paliwa do silników statków morskich, dane dotyczące nabywcy, podpis nabywcy, sygnał rozpoznawczy statku nadany przez Międzynarodową Organizację Morską oraz datę złożenia oświadczenia.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, może być złożone na fakturze VAT. W przypadku gdy jest składane odrębnie, powinno być dołączone do faktury VAT i zawierać dane i informacje wymienione w ust. 4.

4. W przypadku sprzedaży oleju opałowego osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, oświadczenie powinno zawierać informację o przeznaczeniu oleju opałowego jako paliwa do silników statków morskich, dane dotyczące nabywcy, datę i miejsce wystawienia oświadczenia, podpis składającego oświadczenie, sygnał rozpoznawczy statku nadany przez Międzynarodową Organizację Morską oraz określenie ilości nabywanego oleju opałowego.

5. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, powinna być dołączona kopia wystawionego nabywcy dokumentu sprzedaży.

§ 3.
1. Producent wytwarzający paliwa poprzez przerób ropy naftowej może tworzyć do 80% zapasów, w poszczególnych grupach produktów pod postacią ropy naftowej i półproduktów rafinacji ropy naftowej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Procentową ilość zapasów poszczególnych paliw, które można utrzymywać pod postacią ropy naftowej i półproduktów rafinacji ropy naftowej, oraz ilość tej ropy i ilości półproduktów rafinacji ropy naftowej, w zakresie ustalonym w ust. 1, określa, na wniosek producenta, w drodze decyzji administracyjnej każdorazowo w danym roku minister właściwy do spraw gospodarki.

3. Dopuszcza się możliwość tworzenia i utrzymywania zapasów:

1) zamiennie paliw wymienionych w § 1 pkt 1,

2) zamiennie paliw wymienionych w § 1 pkt 2 lit. a) i b),

3) zamiennie paliw wymienionych w § 1 pkt 3

- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe (Dz. U. Nr 84, poz. 758).

4. W przypadku zaprzestania przez producenta lub importera obowiązanego do tworzenia zapasów, produkcji lub importu jednego z paliw objętych obowiązkiem tworzenia zapasów, minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek producenta lub importera, może wyrazić zgodę na tworzenie i utrzymywanie dotychczas utworzonych zapasów obowiązkowych paliw w innym paliwie wymienionym w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek producenta lub importera, minister właściwy do spraw gospodarki może w drodze decyzji udzielić zgody na zamianę utrzymywanych zapasów paliwa określonego w § 1 pkt 2 lit. c) na zapasy paliwa określonego w § 1 pkt 2 lit. a) i b) rozporządzenia, o którym mowa w ust. 3.

6. W uzasadnionych przypadkach na wniosek producenta lub importera tworzącego i utrzymującego zapasy, minister właściwy do spraw gospodarki może w drodze decyzji udzielić zgody na czasową zamianę utrzymywanych zapasów, w grupach produktów innych niż były utworzone.

7. Zamiana zapasów, o której mowa w ust. 6, może dotyczyć wyłącznie paliw wymienionych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, a okres jej obowiązywania nie może być dłuższy niż 60 dni.

§ 4.
1. Producenci paliw, wytwarzający je poprzez procesy mieszania paliw lub komponentów, od których poprzedni producent lub importer tych paliw utworzył zapasy, tworzą zapasy, dla których podstawą naliczenia jest różnica między ilością produktu końcowego i tej ilości paliw, od której zapasy już utworzono.

2. Podstawą naliczenia, o którym mowa w ust. 1, jest oświadczenie producenta lub importera o utworzeniu zapasów przedstawione producentowi, który przeznacza nabyte paliwa lub komponenty do dalszej przeróbki.

3. Importer paliw oraz prowadzący proces ich mieszania tworzy zapasy, dla których podstawę naliczenia stanowi suma wielkości wprowadzonego na polski obszar celny paliwa (półproduktu) oraz wielkości dodatków zużytych w procesie uszlachetniania i mieszania.

§ 5.
Przechowujący zapasy powinien zapewnić, aby jakość utrzymywanych zapasów była zgodna z obowiązującymi normami.
§ 6.
1. Z wnioskiem do ministra właściwego do spraw gospodarki o wydanie decyzji, o której mowa w art. 19f ust. 3 ustawy, może wystąpić:

1) wojewoda,

2) producent lub importer obowiązany do tworzenia i utrzymywania zapasów.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) rodzaj paliw oraz proponowaną wielkość obniżenia zapasów,

2) sposób i termin odtworzenia zapasów,

3) uzasadnienie konieczności wykorzystania zapasów.

3. Decyzję w sprawach, o których mowa w art. 19f ust. 3 ustawy, minister właściwy do spraw gospodarki wydaje nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 7.
1. Z wnioskiem do ministra właściwego do spraw gospodarki o wydanie decyzji, o której mowa w art. 19f ust. 7 ustawy, może wystąpić:

1) wojewoda,

2) podmiot zainteresowany koniecznością nabycia paliwa w drodze interwencji.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) rodzaj i ilość proponowanych do sprzedaży paliw,

2) uzasadnienie konieczności nabycia paliw przez zainteresowany podmiot.

3. Decyzję w sprawach, o których mowa w art. 19f ust. 7 ustawy, minister właściwy do spraw gospodarki wydaje nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 8.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2001 r. w sprawie sposobu tworzenia, ustalania ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych (Dz. U. Nr 131, poz. 1464).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r., z wyjątkiem § 1 ust. 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Gospodarki: J. Piechota

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »