| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 czerwca 2002 r.

w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Biuru Ochrony Rzędu informacji uzyskanych przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Straż Graniczną, Wojskowe Służby Informacyjne i Żandarmerię Wojskową.

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298 i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Straż Graniczna, Wojskowe Służby Informacyjne, Żandarmeria Wojskowa przekazują Biuru Ochrony Rządu, z zastrzeżeniem ust. 2, informacje uzyskane w czasie wykonywania czynności służbowych, zwane dalej „informacjami”, w zakresie niezbędnym do:

1) wykonywania zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu,

2) porównania, czy posiadane informacje są kompletne i aktualne lub zgodne ze stanem faktycznym.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą odmówić przekazania informacji lub ograniczyć ich zakres, w przypadku gdy mogłoby to uniemożliwić realizację ich ustawowych zadań. Odmowa przekazania informacji lub ograniczenie jej zakresu wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 2.
1. Informacje przekazuje się w formie pisemnej.

2. W sytuacjach niecierpiących zwłoki przekazanie informacji może nastąpić z wykorzystaniem urządzeń i systemów teleinformatycznych. Informacje te wymagają, w terminie późniejszym, potwierdzenia w formie pisemnej.

§ 3.
1. Szef komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rządu prowadzącej działania profilaktyczne albo jego upoważnieni zastępcy występują, w formie pisemnej, do właściwych jednostek organizacyjnych podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 1, o udzielenie informacji.

2. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać dane umożliwiające wyszukanie informacji w zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych, aktach działań profilaktycznych oraz aktach spraw operacyjno-rozpoznawczych.

3. Przed wystąpieniem o udzielenie informacji w Biurze Ochrony Rządu dokonuje się niezbędnych sprawdzeń we własnych zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych.

§ 4.
Informacje udokumentowane w aktach spraw operacyjno-rozpoznawczych lub w zbiorach ewidencyjnych albo archiwalnych przekazują:

1) w Komendzie Głównej Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Komendzie Głównej Straży Granicznej, Wojskowych Służbach Informacyjnych, Żandarmerii Wojskowej – kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących czynności operacyjno-rozpoznawcze lub ewidencyjno-archiwalne albo ich upoważnieni zastępcy,

2) komendanci wojewódzcy Policji i komendanci oddziałów Straży Granicznej albo ich upoważnieni zastępcy.

§ 5.
Przekazywanie informacji dokumentuje się:

1) w aktach działań profilaktycznych – notatką służbową zawierającą w szczególności dane dotyczące:

a) daty i miejsca wystąpienia o udzielenie informacji,

b) osoby występującej o udzielenie informacji,

c) czasu i miejsca przekazania informacji,

d) zakresu udzielonych informacji,

e) sposobu przekazania informacji,

f) w przypadku odmowy przekazania informacji lub ograniczenia zakresu przekazywanych informacji – powodów odmowy lub ograniczenia,

g) osób odpowiedzialnych za przekazanie, odmowę przekazania lub ograniczenie zakresu przekazywanych informacji,

2) w zbiorach ewidencyjnych:

a) w teczkach materiałów dotyczących działań profilaktycznych – notatką służbową zawierającą dane, o których mowa w pkt 1,

b) w kartotekach, skorowidzach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych – dostosowaną do metodycznych wymagań tych zbiorów adnotacją zawierającą dane, o których mowa w pkt 1.

§ 6.
Do przekazywania Biuru Ochrony Rządu informacji przez podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1, stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.
§ 7.
Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do podmiotów, które przekazują Biuru Ochrony Rządu informacje na mocy odrębnych przepisów.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »