| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 4 czerwca 2002 r.

w sprawie produktów podlegających zatrzymaniu podczas kontroli celnej, trybu postępowania organów celnych przy ich zatrzymywaniu oraz właściwości i zadań organów wydających opinię o tych produktach.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15, poz. 179) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) produkty, które mają być objęte procedurą dopuszczenia do obrotu podlegające zatrzymaniu ze względu na brak dokumentacji lub oznakowania wymaganego szczególnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa tych produktów,

2) tryb postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu produktów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub bezpieczeństwa, zwanych dalej "produktami",

3) organy właściwe w sprawie wydania opinii dotyczącej produktu mogącego stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub bezpieczeństwa oraz właściwość i zadania tych organów.

§ 2.
Rozporządzenia nie stosuje się do:

1) spraw uregulowanych odrębnymi przepisami dotyczącymi ochrony roślin, kontroli weterynaryjnych oraz ochrony zwierząt,

2) środków spożywczych, używek, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych, innych dodatków do środków spożywczych i używek oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, które podlegają kontroli w trybie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128. poz. 1408) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. U. Nr 128, poz. 1408),

3) produktów importowanych z krajów, z którymi Polska zawarta umowę o wzajemnym uznawaniu świadectw i certyfikatów zgodności, jeżeli do dokumentów przewozowych dołączono odpowiednie świadectwa lub certyfikaty zgodności.

§ 3.
Wykaz produktów, które podlegają zatrzymaniu w trybie określonym w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zwanej dalej "ustawą", ze względu na brak dokumentacji lub oznakowania wymaganymi szczególnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa tych produktów, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 4.
O zatrzymaniu produktów organ celny niezwłocznie zawiadamia pisemnie osobę, na której rzecz jest dokonywane zgłoszenie celne.
§ 5.
1. Jeżeli organ celny stwierdzi, że produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub bezpieczeństwa, występuje do właściwych organów o wydanie stosownej opinii.

2. Właściwymi do wydania organowi celnemu opinii dotyczącej produktu mogącego stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub bezpieczeństwa - są organy zobowiązane ustawowo do kontroli lub oceny bezpieczeństwa bądź jakości tych produktów, zwane dalej "organami kontroli".

3. Wykaz organów kontroli i ich właściwość rzeczową określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6.
1. Wniosek organu celnego o wydanie opinii przez organ kontroli, zwany dalej "wnioskiem", powinien być sporządzony i przesłany niezwłocznie do właściwego miejscowo organu kontroli telefaksem, za pomocą poczty elektronicznej lub pocztą.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać informacje określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Organ celny, na wniosek organu kontroli, nieodpłatnie pobiera próbki produktu w celu przeprowadzenia badań niezbędnych do wydania opinii dotyczącej produktu, o którym mowa w § 5 ust. 2.

2. Organ celny przekazuje pobrane próbki produktu do właściwego organu kontroli celem przeprowadzenia badań i wydania opinii albo, na wniosek właściwego organu kontroli, po uzgodnieniu zakresu badań z tym organem, przeprowadza badania próbek we własnym zakresie.

3. W przypadku gdy organ celny przeprowadza badania próbek we własnym zakresie, wyniki tych badań przekazuje niezwłocznie do właściwego organu kontroli.

4. Pobranych próbek nie odlicza się od ilości zgłaszanego towaru.

5. Resztki towaru powstałe w wyniku przeprowadzenia badania powinny otrzymać dopuszczalne dla nich przeznaczenie celne.

§ 8.
Organ kontroli podejmuje działania w sprawie zatrzymanego przez organ celny produktu, z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych ustawą i przepisami odrębnymi. W postępowaniu tym wykorzystuje się dane krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych (KSIPN).
§ 9.
1. Organ kontroli powiadamia organy celne o podjętym działaniu zmierzającym do wydania opinii w terminie 3 dni roboczych od dnia zatrzymania produktu.

2. Jeżeli produkt jest badany wyłącznie w zakresie dokumentacji lub oznakowania wymaganego szczególnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, organ kontroli wydaje opinię, o której mowa w § 5 ust. 1, w terminie 3 dni roboczych od dnia zatrzymania produktu.

3. Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie badania próbek produktu, organ kontroli wydaje opinię w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 6.

§ 10.
W przypadku niewydania opinii, o której mowa w § 5 ust. 1, lub niepowiadomienia organu celnego o podjętym działaniu zmierzającym do wydania opinii przez właściwy organ kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia zatrzymania produktu, organ celny dopuszcza produkt do obrotu, jeżeli wszystkie inne wymogi prawa zostały spełnione.
§ 11.
1. Jeżeli organ kontroli potwierdzi, że produkt stanowi zagrożenie dla zdrowia, życia lub bezpieczeństwa, wraz z opinią przekazuje organowi celnemu wniosek o umieszczenie na dokumentach handlowych dotyczących produktu następującej adnotacji "Produkt niebezpieczny - niedopuszczony do obrotu."

2. Opinię, o której mowa w ust. 1, organ kontroli przekazuje niezwłocznie do wiadomości administratora krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych (KSIPN).

§ 12.
Organ celny uwzględnia wniosek organu kontroli, skierowany na podstawie § 11, i dokonuje stosownego wpisu oraz podejmuje działania określone w art. 21 ust. 2 ustawy.
§ 13.
O opinii otrzymanej od organu kontroli lub o wniosku, o którym mowa w § 11, organ celny niezwłocznie powiadamia pisemnie osobę, na której rzecz jest dokonywane zgłoszenie celne.
§ 14.
Z dniem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej przepisy rozporządzenia nie będą miały zastosowania do produktów importowanych z krajów członkowskich Unii Europejskiej.
§ 15.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do produktów innych niż zabawki i produkty włókiennicze od dnia 1 stycznia 2003 r., a do substancji i preparatów chemicznych od dnia 1 stycznia 2004 r.
§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik 1. [WYKAZ PRODUKTÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ ZATRZYMANIU PODCZAS KONTROLI CELNEJ, ZE WZGLĘDU NA BRAK DOKUMENTACJI LUB OZNAKOWANIA WYMAGANEGO SZCZEGÓLNYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA TYCH PRODUKTÓW]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 4 czerwca 2002 r. (poz. 809)

Załącznik nr 1

WYKAZ PRODUKTÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ ZATRZYMANIU PODCZAS KONTROLI CELNEJ, ZE WZGLĘDU NA BRAK DOKUMENTACJI LUB OZNAKOWANIA WYMAGANEGO SZCZEGÓLNYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA TYCH PRODUKTÓW

Lp.

Nazwa produktu

1

zabawki (1)

2

produkty lecznicze i wyroby medyczne przeznaczone dla ludzi (2)

3

produkty lecznicze stosowane wyłącznie u zwierząt (3)

 

Objaśnienia:

(1) grupa ta obejmuje produkty, które są zabawkami w rozumieniu § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa zabawek (Dz. U. Nr 120, poz. 1278),

(2) grupa ta obejmuje produkty, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 126, poz.1380) oraz w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381), z wyłączeniem:

- leków recepturowych,

- leków aptecznych,

- produktów radiofarmaceutycznych przygotowywanych w momencie stosowania w upoważnionych jednostkach służby zdrowia, dopuszczonych do obrotu generatorów, zestawów, radionuklidów i prekursorów, zgodnie z instrukcją wytwórcy,

- krwi i osocza w pełnym składzie lub komórki krwi pochodzenia ludzkiego,

- surowców farmaceutycznych nieprzeznaczonych do sporządzania leków recepturowych i aptecznych,

(3) grupa ta obejmuje produkty lecznicze stosowane wyłącznie u zwierząt, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381).

Załącznik 2. [WYKAZ ORGANÓW WŁAŚCIWYCH DO WYDANIA OPINII O PRODUKCIE, KTÓRY MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA, ŻYCIA LUB BEZPIECZEŃSTWA]

Załącznik nr 2

WYKAZ ORGANÓW WŁAŚCIWYCH DO WYDANIA OPINII O PRODUKCIE, KTÓRY MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA, ŻYCIA LUB BEZPIECZEŃSTWA

Lp.

Określenie organu

Właściwość

1

właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej

- kosmetyki1
- substancje i preparaty chemiczne2

2

właściwy organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

- artykuły rolno-spożywcze3

3

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

- produkty lecznicze4
- wyroby medyczne5

4

wojewódzki lub Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

- wyroby budowlane6

5

właściwy organ Inspekcji Handlowej

- pozostałe produkty przeznaczone do użytku konsumentów7, w tym zabawki8, produkty włókiennicze9

 

Objaśnienia:

1 W rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473).

2 W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 ze zm.).

3 W rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 44 ze zm.) oraz na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie pozostającym poza kompetencjami Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikającymi z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408).

4 W rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381).

5 W rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 126, poz. 1380).

6 W rozumieniu art. 3 pkt 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm.).

7 O których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15, poz.179).

8 W rozumieniu § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa zabawek (Dz. U. Nr 120, poz. 1278).

9 W rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych (Dz. U. Nr 144, poz. 1616 i z 2002 r. Nr 69, poz. 645).

Załącznik 3. [INFORMACJE, KTÓRE POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK ORGANU CELNEGO O WYDANIE OPINII DOTYCZĄCEJ PRODUKTU MOGĄCEGO STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA, ZDROWIA LUB BEZPIECZEŃSTWA]

Załącznik nr 3

INFORMACJE, KTÓRE POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK ORGANU CELNEGO O WYDANIE OPINII DOTYCZĄCEJ PRODUKTU MOGĄCEGO STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA, ZDROWIA LUB BEZPIECZEŃSTWA

Dane o produkcie

01. Określenie rodzaju produktu

02. Dokładna nazwa produktu

03. Znak firmowy

04. Typ/numer modelu

05. Rodzaj zasilania (np. energia elektryczna, mechaniczne)

06. Obowiązujące w Polsce regulacje prawne lub normy odnoszące się do danego produktu (należy tylko wymienić)

07. Wymiary i opis produktu oraz jego opakowania (podane tak, aby można było produkt łatwo zidentyfikować)

08. Fotografia lub rysunek produktu, ewentualnie pobrane próbki (o ile to jest możliwe, kopia etykiety i instrukcji obsługi, instalacji itp.)

Wytwórca, importer, dystrybutor i inni

09. Nazwa i adres producenta

10. Nazwa i adres eksportera

11. Kraj pochodzenia produktu

12. Nazwa i adres importera

13. Nazwa i adres dystrybutora (detalisty)

Zagrożenie

14. Rodzaj zagrożenia/ryzyka (np. możliwość zatrucia, wywołania alergii, zejścia śmiertelnego)

15. Na jakiej podstawie stwierdzono zagrożenie (opisowa informacja przyczyn zakwestionowania produktu, rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości itp. - ewentualnie wyniki badań, jeśli zostały przeprowadzone)

16. Środki zaradcze, jakie podjął lub zamierza podjąć organ celny (poza zatrzymaniem produktu)

Dane urzędu celnego

17. Nazwa i adres urzędu celnego

18. Pieczęć urzędu celnego

19. Imię i nazwisko oraz podpis funkcjonariusza celnego sporządzającego wniosek

20. Data wystawienia wniosku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Gabriela Borek

Księgowa z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »