reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 27 czerwca 2002 r.

w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanej dalej „osobą zatrzymaną”, przeprowadza się, gdy:

1) osobie zatrzymanej została udzielona pierwsza pomoc medyczna,

2) zachodzi uzasadniona obawa, że osoba ta znajduje się w stanie zagrażającym jej życiu lub zdrowiu,

3) osoba zatrzymana oświadcza, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, którego przerwanie zagrażałoby jej życiu lub zdrowiu,

4) z posiadanych przez Straż Graniczną informacji lub okoliczności zatrzymania wynika, że osoba ta jest podejrzana o chorobę zakaźną.

§ 2.
Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowadza się po dokonaniu przez Straż Graniczną niezbędnych czynności związanych z zatrzymaniem, chyba że zachodzą okoliczności określone w § 1 pkt 2.
§ 3.
1. W przypadku gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w § 1, osoba zatrzymana jest kierowana na badanie lekarskie na podstawie pisemnego wniosku kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, która dokonała zatrzymania, lub osoby przez niego upoważnionej, zwanych dalej „osobami wnioskującymi”, z zastrzeżeniem ust. 2. Wzór wniosku o przeprowadzenie badania lekarskiego osoby zatrzymanej przez Funkcjonariuszy Straży Granicznej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Jeżeli zachodzą okoliczności określone w § 1 pkt 2, wniosek o przeprowadzenie badania lekarskiego osoby zatrzymanej może być złożony w formie ustnej. Wniosek ten potwierdza się następnie na piśmie.

§ 4.
Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowadza się po wyrażeniu na nie zgody przez tę osobę. Zgoda taka nie jest wymagana, jeżeli stan zdrowia osoby zatrzymanej uniemożliwia złożenie przez nią oświadczenia o wyrażeniu zgody lub gdy odrębne przepisy tak stanowią.
§ 5.
1. Straż Graniczna zapewnia:

1) przewiezienie osoby zatrzymanej do zakładu opieki zdrowotnej w celu przeprowadzenia badania lekarskiego, z zastrzeżeniem ust. 2,

2) bezpieczeństwo pracowników ochrony zdrowia w czasie przeprowadzania badania lekarskiego osoby zatrzymanej,

3) obecność tłumacza podczas badania lekarskiego na ustny wniosek lekarza badającego.

2. Jeżeli stan zdrowia osoby zatrzymanej wskazuje na potrzebę użycia do jej przewiezienia specjalnego środka transportu sanitarnego – przewiezienia dokonuje pogotowie ratunkowe.

§ 6.
1. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowadza lekarz oddziału Straży Granicznej, na którego terenie osoba ta została zatrzymana, a jeżeli nie jest to możliwe – lekarz publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo innego zakładu opieki zdrowotnej, położonego najbliżej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, która dokonała zatrzymania.

2. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowadza się w zakładzie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowadzane przez lekarza oddziału Straży Granicznej powinno być przeprowadzone na terenie komendy tego oddziału.

§ 7.
1. Po przeprowadzeniu badania osoby zatrzymanej lekarz wydaje osobie wnioskującej, o której mowa w § 3 ust. 1, kartę badania lekarskiego osoby zatrzymanej o istnieniu lub braku przeciwwskazań medycznych do zatrzymania. Wzór karty badania lekarskiego osoby zatrzymanej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. W przypadku gdy osoba zatrzymana swym zachowaniem uniemożliwia przeprowadzenie badania lekarskiego, okoliczność tę odnotowuje się w karcie, o której mowa w ust. 1, a ponadto w książce służby jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, która dokonała zatrzymania.

§ 8.
Pierwszej pomocy medycznej osobie zatrzymanej udziela się w razie wypadku, urazu, zatrucia, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia.
§ 9.
Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 16 czerwca 2002 r.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik


Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 27 czerwca 2002 r. (poz. 893)

Załącznik nr 1

infoRgrafika


 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Bogusz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama