| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI1)

z dnia 4 września 2002 r.

w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu na stanowisku szefa komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2001 r. Nr 27, poz. 298 i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wymagania w zakresie:

1) wykształcenia;

2) kwalifikacji zawodowych;

3) stażu służby

– jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, zwany dalej „funkcjonariuszem", na stanowisku szefa komórki organizacyjnej lub na innym stanowisku służbowym.

§ 2.
Ustala się:

1) tabele wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz na stanowisku szefa komórki organizacyjnej oraz na innych stanowiskach służbowych, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) tabelę grup, specjalności i kwalifikacji zawodowych, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Warunkiem uzyskania kwalifikacji zawodowych na stanowisku służbowym, na którym wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego, jest ukończenie przeszkolenia specjalistycznego.

2. Za równoznaczne ze spełnieniem warunku, o którym mowa w ust. 1, uważa się:

1) ukończenie szkół oficerskich, chorążych i podoficerskich Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej;

2) odbycie przeszkolenia na oficera, chorążego, podoficera w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej

– jeżeli kwalifikacje uzyskane w tych szkołach lub w ramach tego przeszkolenia odpowiadają kwalifikacjom wymaganym do pełnienia służby na danym stanowisku służbowym w Biurze Ochrony Rządu.

§ 4.
Na stanowisko szefa komórki organizacyjnej lub na inne stanowisko służbowe, zaszeregowane do grupy uposażenia zasadniczego od „U-01" do „U-13" określonej zgodnie z odrębnymi przepisami, mianuje się funkcjonariusza, który posiada wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym.
§ 5.
Wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych albo stażu służby w stosunku do funkcjonariusza na stanowisku szefa komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym mogą zostać obniżone, jeżeli jest to uzasadnione posiadanymi przez funkcjonariusza szczególnymi umiejętnościami przydatnymi do pełnienia służby w Biurze Ochrony Rządu na danym stanowisku.
§ 6.
Kwalifikacje zawodowe funkcjonariusza ustala się na podstawie przedłożonych świadectw i dyplomów.
§ 7.
Funkcjonariusz mianowany na stanowisko służbowe przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, który nie spełnia warunków w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, określonych w rozporządzeniu, zachowuje to stanowisko.
§ 8.
Warunek uzyskania kwalifikacji zawodowych w zakresie przeszkolenia podstawowego i specjalistycznego dotyczy funkcjonariuszy przyjętych do służby w Biurze Ochrony Rządu po dniu wejścia w życie rozporządzenia.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 4 września 2002 r. (poz. 1357)

Załącznik nr 1

Tabela nr 1

Wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz na stanowisku szefa komórki organizacyjnej

Lp.

Nazwa stanowiska

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

Staż służby (w latach)

1

Szef BOR

wyższe

przeszkolenie specjalistyczne

7

2

Zastępca Szefa BOR (szef pionu)

wyższe

przeszkolenie specjalistyczne

7

3

Główny księgowy-szef oddziału

według odrębnych przepisów

przeszkolenie specjalistyczne

7

4

Szef oddziału

wyższe

przeszkolenie specjalistyczne

7

5

Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych-szef oddziału

według odrębnych przepisów

przeszkolenie specjalistyczne

7

6

Szef inspektoratu

wyższe

przeszkolenie specjalistyczne

7

7

Szef zespołu

wyższe

przeszkolenie specjalistyczne

7

8

Szef służby zdrowia

wyższe

przeszkolenie specjalistyczne

7

9

Szef ośrodka szkolenia

wyższe

przeszkolenie specjalistyczne

7

10

Przewodniczący komisji lekarskiej

wyższe

przeszkolenie specjalistyczne

5

11

Szef wydziału

wyższe

przeszkolenie specjalistyczne

5

12

Szef centrum radiowego

wyższe

przeszkolenie specjalistyczne

5

13

Dowódca grupy

wyższe

przeszkolenie specjalistyczne

3

średnie

przeszkolenie podstawowe

5

14

Kierownik sekcji

wyższe

przeszkolenie specjalistyczne

3

średnie

przeszkolenie podstawowe

5

 

Tabela nr 2

Wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz na innych stanowiskach służbowych

Lp.

Nazwa stanowiska

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

Staż służby (w latach)

1

Zastępca szefa pionu

wyższe

przeszkolenie specjalistyczne

7

2

Zastępca szefa oddziału

wyższe

przeszkolenie specjalistyczne

7

3

Zastępca szefa inspektoratu

wyższe

przeszkolenie specjalistyczne

7

4

Zastępca szefa służby zdrowia

wyższe

przeszkolenie specjalistyczne

7

5

Zastępca szefa centrum radiowego

wyższe

przeszkolenie specjalistyczne

5

6

Zastępca przewodniczącego komisji lekarskiej

wyższe

przeszkolenie specjalistyczne

5

7

Główny specjalista

wyższe

przeszkolenie specjalistyczne

5

8

Starszy specjalista

wyższe

przeszkolenie specjalistyczne

3

9

Starszy specjalista-legislator

wyższe

przeszkolenie specjalistyczne

3

10

Specjalista

wyższe

przeszkolenie specjalistyczne

3

11

Młodszy specjalista

wyższe

przeszkolenie specjalistyczne

3

12

Dziekan

według odrębnych przepisów

przeszkolenie specjalistyczne

5

13

Ksiądz kapelan

według odrębnych przepisów

przeszkolenie specjalistyczne

3

14

Starszy lekarz

według odrębnych przepisów

przeszkolenie specjalistyczne

3

15

Lekarz

według odrębnych przepisów

przeszkolenie specjalistyczne

-

16

Starszy psycholog

według odrębnych przepisów

przeszkolenie specjalistyczne

3

 

Lp.

Nazwa stanowiska

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

Staż służby (w latach)

17

Psycholog

według odrębnych przepisów

przeszkolenie specjalistyczne

-

18

Starszy ekspert ochrony

wyższe

przeszkolenie specjalistyczne

3

19

Oficer

wyższe

przeszkolenie specjalistyczne

3

20

Lektor

wyższe

przeszkolenie specjalistyczne

3

21

Kapelmistrz

wyższe

przeszkolenie specjalistyczne

3

22

Ekspert ochrony

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

23

Młodszy ekspert ochrony

średnie

przeszkolenie podstawowe

-

24

Starszy administrator

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

25

Administrator

średnie

przeszkolenie podstawowe

-

26

Dowódca drużyny

średnie

przeszkolenie podstawowe

2

27

Dowódca załogi

średnie

przeszkolenie podstawowe

2

28

Starszy sanitariusz-kierowca

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

29

Sanitariusz-kierowca

średnie

przeszkolenie podstawowe

-

30

Starszy dyspozytor

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

31

Dyspozytor

średnie

przeszkolenie podstawowe

-

32

Starszy instruktor

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

33

Instruktor

średnie

przeszkolenie podstawowe

-

34

Starszy kancelista

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

35

Kancelista

średnie

przeszkolenie podstawowe

-

36

Starszy kierowca

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

37

Kierowca

średnie

przeszkolenie podstawowe

-

38

Starszy konserwator

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

39

Konserwator

średnie

przeszkolenie podstawowe

-

40

Starszy magazynier

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

41

Magazynier

średnie

przeszkolenie podstawowe

-

42

Starszy mechanik

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

43

Mechanik

średnie

przeszkolenie podstawowe

-

44

Starszy operator

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

45

Operator

średnie

przeszkolenie podstawowe

-

46

Starszy pielęgniarz

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

47

Starszy pirotechnik

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

48

Pirotechnik

średnie

przeszkolenie podstawowe

-

49

Starszy pirotechnik-instruktor

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

50

Starszy pirotechnik-kierowca

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

51

Pirotechnik-kierowca

średnie

przeszkolenie podstawowe

-

52

Starszy pirotechnik-przewodnik psa

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

53

Pirotechnik-przewodnik psa

średnie

przeszkolenie podstawowe

-

54

Starszy statystyk

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

55

Starszy szyfrant

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

56

Starszy technik

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

57

Technik

średnie

przeszkolenie podstawowe

-

58

Technik-energetyk

średnie

przeszkolenie podstawowe

-

59

Technik-kancelista

średnie

przeszkolenie podstawowe

-

60

Starszy technik-informatyk

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

61

Szef izby chorych

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

62

Szef orkiestry

średnie

przeszkolenie podstawowe

-

63

Archiwista

średnie

przeszkolenie podstawowe

-

64

Chorąży

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

65

Energetyk

średnie

przeszkolenie podstawowe

-

66

Fotograf-operator

średnie

przeszkolenie podstawowe

-

67

Kasjer

średnie

przeszkolenie podstawowe

-

68

Kierownik

średnie

przeszkolenie podstawowe

-

69

Komendant straży

średnie

przeszkolenie podstawowe

-

70

Koncertmistrz

średnie

przeszkolenie podstawowe

-

 

Lp.

Nazwa stanowiska

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

Staż służby (w latach)

71

Kserografista

średnie

przeszkolenie podstawowe

72

Kurier poczty specjalnej

średnie

przeszkolenie podstawowe

73

Muzyk

średnie

przeszkolenie podstawowe

74

Muzyk-solista

średnie

przeszkolenie podstawowe

1

75

Obsługa

średnie

przeszkolenie podstawowe

76

Podoficer

średnie

przeszkolenie podstawowe

77

Rusznikarz

średnie

przeszkolenie podstawowe

78

Telefonista

średnie

przeszkolenie podstawowe

79

Telegrafista

średnie

przeszkolenie podstawowe

80

Zaopatrzeniowiec

średnie

przeszkolenie podstawowe

81

Starszy funkcjonariusz

średnie

przeszkolenie podstawowe

82

Funkcjonariusz

średnie

przeszkolenie podstawowe

 

Załącznik 2. [WYKAZ GRUP, SPECJALNOŚCI l KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH]

Załącznik nr 2

WYKAZ GRUP, SPECJALNOŚCI l KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

 

Symbol

Grupa

Symbol

Specjalność

Kwalifikacje zawodowe

01 korpus osobowy ogólnoochronny

1

ochrony osób i obiektów

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

02

ochrona osób

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

03

ochrona obiektów

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

04

działanie specjalne

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

05

rozpoznanie i zabezpieczenie

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

06

operacyjno-szkoleniowa

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

2

elektronicznych systemów zabezpieczeń

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

02

rozpoznania antypodsłuchowego

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

03

sygnalizacji alarmowej i kontroli dostępu

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

04

telewizja ochronna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

05

techniczna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

3

szkolenia

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

02

szkolenie ogólne

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

03

szkolenie taktyczne

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

04

szkolenie obronne

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

05

wychowanie fizyczne

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

06

nauczanie języków obcych

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

90

obsługa magazynów

przeszkolenie podstawowe

 

Symbol

Grupa

Symbol

Specjalność

Kwalifikacje zawodowe

02 korpus osobowy pirotechniki

1

rozpoznania pirotechnicznego i radiologicznego

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

02

rozpoznanie pirotechniczne

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

03

rozpoznanie radiologiczne

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

04

przewodnik psów służbowych

przeszkolenie podstawowe

 

 

90

obsługa magazynów

przeszkolenie podstawowe

2

likwidacji zagrożeń bombowych

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

02

neutralizacja

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

03 korpus osobowy łączności

1

łączności stacjonarnej

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

02

obsługa łączności przewodowej i telekomunikacyjnej urządzeń końcowych

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

03

teleinformatyka

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

04

teletransmisja

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

05

telekomutacja

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

06

eksploatacja central telefonicznych i telegraficznych

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

07

obsługa urządzeń zasilających sprzęt telekomunikacyjny

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

08

budowa linii kablowych

przeszkolenie podstawowe

2

łączności radiowej i satelitarnej

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

02

obsługa aparatowni radioodbiorczych

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

03

obsługa wozu dowodzenia

przeszkolenie podstawowe

 

 

04

obsługa ruchomego węzła łączności

przeszkolenie podstawowe

 

 

05

obsługa urządzeń radioliniowych

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

Symbol

Grupa

Symbol

Specjalność

Kwalifikacje zawodowe

3

łączności specjalnej

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

02

obsługa urządzeń łączności specjalnej i telegraficznej

przeszkolenie podstawowe

4

techniczna

01

ogólnotechniczna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

02

eksploatacja i naprawa sprzętu radiowego

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

03

eksploatacja i naprawa sprzętu radioliniowego

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

04

eksploatacja i naprawa cyfrowych urządzeń łączności

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

05

eksploatacja i konserwacja końcowych urządzeń telekomunikacyjnych

przeszkolenie podstawowe

 

 

06

eksploatacja i naprawa sprzętu telefoniczno-telegraficznego

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

07

eksploatacja i naprawa urządzeń zasilających i zespołów prądotwórczych

przeszkolenie podstawowe

 

 

08

gospodarka i zaopatrzenie

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

90

obsługa magazynu

przeszkolenie podstawowe

04 korpus osobowy informatyki

1

projektowo-programowa

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

02

projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych

przeszkolenie specjalistyczne

2

eksploatacyjno-techniczna

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

02

eksploatacja i konserwacja systemów komputerowych

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

03

elektroniczny serwis systemów komputerowych

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

90

obsługa magazynów

przeszkolenie podstawowe

3

administrowania sieciami i systemami informatycznymi

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne

 

02

administrowanie sieciami informatycznymi typu WAN i LAN

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

03

teletransmisja i kryptografia danych w sieciach informatycznych

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

04

administrowanie systemami informatycznymi

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

05 korpus osobowy logistyki

1

ogólnologistyczna

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

Symbol

Grupa

Symbol

Specjalność

Kwalifikacje zawodowe

2

żywnościowa

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

02

gospodarka i zaopatrzenie żywnościowe

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

03

obsługa kuchni, stołówki i kasyna

przeszkolenie podstawowe

 

 

04

obsługa piekarni

przeszkolenie podstawowe

 

 

05

obsługa chłodni

przeszkolenie podstawowe

 

 

06

obsługa rzeźni

przeszkolenie podstawowe

 

 

07

obsługa urządzeń do wydobywania wody

przeszkolenie podstawowe

 

 

08

techniczna

przeszkolenie podstawowe

 

 

90

obsługa magazynu

przeszkolenie podstawowe

3

mundurowa

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

02

gospodarka i zaopatrzenie mundurowe

przeszkolenie podstawowe

 

 

03

obsługa warsztatu krawieckiego

przeszkolenie podstawowe

 

 

04

obsługa warsztatu szewskiego

przeszkolenie podstawowe

 

 

05

obsługa pralni, łaźni i zakładu fryzjerskiego

przeszkolenie podstawowe

 

 

06

techniczna

przeszkolenie podstawowe

 

 

90

obsługa magazynu

przeszkolenie podstawowe

4

materiały pędne i smary

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

02

gospodarka i zaopatrzenie w materiały pędne i smary

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

03

eksploatacja i naprawa urządzeń oraz sprzętu MPS

przeszkolenie podstawowe

 

 

90

obsługa magazynu

przeszkolenie podstawowe

5

uzbrojenia

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

02

gospodarka i zaopatrzenie

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

03

eksploatacja i naprawa broni strzeleckiej

przeszkolenie podstawowe

 

 

90

obsługa magazynu

przeszkolenie podstawowe

6

transportowa

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

Symbol

Grupa

Symbol

Specjalność

Kwalifikacje zawodowe

 

 

02

eksploatacja i naprawa pojazdów samochodowych

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

03

nadzór techniczny

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

04

nadzór eksploatacyjny

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

05

gospodarka i zaopatrzenie

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

06

organizacja transportu

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

07

obsługa żurawia

przeszkolenie podstawowe

 

 

08

kierowca kat. D

przeszkolenie podstawowe

 

 

09

kierowca kat. C+E

przeszkolenie podstawowe

 

 

10

kierowca kat. C

przeszkolenie podstawowe

 

 

11

kierowca kat. B+A

przeszkolenie podstawowe

 

 

12

kierowca kat. T

przeszkolenie podstawowe

 

 

13

mechanik pojazdów samochodowych

przeszkolenie podstawowe

 

 

14

elektromechanik pojazdów samochodowych

przeszkolenie podstawowe

 

 

15

blacharz samochodowy

przeszkolenie podstawowe

 

 

16

lakiernik pojazdów samochodowych

przeszkolenie podstawowe

 

 

17

spawalnictwo

przeszkolenie podstawowe

 

 

18

obróbka materiałów

przeszkolenie podstawowe

 

 

19

obsługa narzędziowni

przeszkolenie podstawowe

 

 

20

tapicer

przeszkolenie podstawowe

 

 

21

obsługa i naprawa sprzętu przeładunkowego

przeszkolenie podstawowe

 

 

90

obsługa magazynu

przeszkolenie podstawowe

7

chemiczna

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

02

obsługa urządzeń filtrowentylacyjnych

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

03

zabiegi specjalne

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

Symbol

Grupa

Symbol

Specjalność

Kwalifikacje zawodowe

 

 

04

rozpoznanie skażeń

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

06 korpus osobowy zakwaterowania i infrastruktury

1

zakwaterowania

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

02

gospodarka i zaopatrzenie kwaterunkowe

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

03

gospodarka zasobami mieszkaniowymi

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

90

obsługa magazynu

przeszkolenie podstawowe

2

ekologii (ochrony środowiska)

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne

3

pożarnictwa

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

02

prewencja

przeszkolenie podstawowe

 

 

03

eksploatacja sprzętu pożarniczego

przeszkolenie specjalistyczne

4

techniczna

01

ogólnotechniczna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

02

eksploatacja obiektów obronnych (specjalnych)

przeszkolenie specjalistyczne lub

 

 

03

eksploatacja i konserwacja urządzeń sanitarnych, wodnokanalizacyjnych i ciepłowniczych

podstawowe przeszkolenie podstawowe

 

 

04

eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych

przeszkolenie podstawowe

 

 

05

techniczne utrzymanie nieruchomości

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

06

eksploatacja i konserwacja zewnętrznych (zapasowych) źródeł zasilania

przeszkolenie podstawowe

 

 

07

eksploatacja i naprawa urządzeń automatyzacji systemów automatyki

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

08

stolarz-tapicer

przeszkolenie podstawowe

07 korpus osobowy medyczny

1

lekarzy

01

ogólnolekarska

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

02

organizacja ochrony zdrowia

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

03

choroby wewnętrzne

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

04

dermatologia i wenerologia

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

05

chirurgia ogólna

przeszkolenie specjalistyczne

 

Symbol

Grupa

Symbol

Specjalność

Kwalifikacje zawodowe

 

 

06

ortopedia i traumatologia

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

07

epidemiologia

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

08

higiena żywności i żywienia

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

09

okulistyka

przeszkolenie specjalistyczne

2

lekarzy dentystów

01

ogólnodentystyczna

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

02

stomatologia ogólna (stomatologia zachowawcza, paradontologia)

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

03

protetyka stomatologiczna

przeszkolenie specjalistyczne

3

lekarzy weterynarii

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

02

epizootiologia

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

03

higiena środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

04

profilaktyka

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

05

toksykologia

przeszkolenie specjalistyczne

4

psychologów

01

psychologia kliniczna i higiena pracy

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

02

psychologia pracy

przeszkolenie specjalistyczne

5

średniego i niższego personelu medycznego

01

pielęgniarstwo ogólne

przeszkolenie podstawowe

 

 

02

pielęgniarstwo stomatologiczne

przeszkolenie podstawowe

 

 

03

fizykoterapia

przeszkolenie podstawowe

 

 

04

przechowywanie leków

przeszkolenie podstawowe

 

 

05

protetyka dentystyczna

przeszkolenie podstawowe

6

średniego i niższego personelu weterynarii

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

02

higiena środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

przeszkolenie podstawowe

7

techniczna

01

eksploatacja i naprawa urządzeń elektromedycznych

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

02

ogólnotechniczna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

08 korpus osobowy obsługi prawnej

1

obsługi prawnej

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

02

radca prawny

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

03

legislator

przeszkolenie specjalistyczne

 

Symbol

Grupa

Symbol

Specjalność

Kwalifikacje zawodowe

 

 

04

referent prawny

przeszkolenie specjalistyczne

09 korpus osobowy administracji

1

ekonomiczno-finansowa

01

ogólnoekonomiczna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

02

finanse i rachunkowość

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

03

obsługa kasowa

przeszkolenie podstawowe

2

administracyjno-biurowa

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

02

archiwistyka

przeszkolenie podstawowe

3

środków masowego przekazu

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

02

dziennikarstwo

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

03

techniczna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

4

ochrony informacji niejawnych

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne

 

 

02

techniczna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

5

społeczno-wychowawcza

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe

 

 

02

wychowanie obywatelskie

przeszkolenie specjalistyczne lub

 

 

03

techniczna

podstawowe przeszkolenie podstawowe

10 korpus osobowy duszpasterstwa

1

teologiczna

01

ogólna

przeszkolenie specjalistyczne

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »