| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 października 2002 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej.

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzór formularza opinii służbowej;

2) szczegółowe zasady i tryb okresowego opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

3) tryb zapoznawania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z opinią służbową;

4) tryb wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii służbowej.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) funkcjonariuszu – oznacza to funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

2) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

3) bezpośrednim przełożonym – oznacza to przełożonego zajmującego stanowisko nie niższe niż kierownika sekcji lub równorzędne, któremu funkcjonariusz podlega bezpośrednio;

4) wyższym przełożonym – oznacza to kierownika jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zastępcę Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawującego bezpośredni nadzór nad jednostką organizacyjną Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

5) odwołaniu – oznacza to odwołanie od treści opinii służbowej.

§ 3.
1. Okresowe opiniowanie służbowe funkcjonariuszy uwzględnia następujące kryteria:

1) wiedzę ogólną i kwalifikacje zawodowe;

2) umiejętność oceny sytuacji;

3) znajomość służby;

4) efektywność służby;

5) samodzielność wykonywania zadań;

6) planowanie i organizację własnej pracy;

7) podejmowanie nowych inicjatyw;

8) dyscyplinę i obowiązkowość;

9) dyspozycyjność;

10) umiejętność współpracy;

11) przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych;

12) sposób sporządzania dokumentów służbowych;

13) proces adaptacji zawodowej – w przypadku funkcjonariuszy w okresie służby przygotowawczej.

2. W okresowym opiniowaniu służbowym funkcjonariuszy zajmujących stanowiska kierownicze, oprócz kryteriów wymienionych w ust. 1, ocenie podlega:

1) komunikacja werbalna;

2) planowanie i ustalanie priorytetów;

3) podejmowanie decyzji;

4) delegowanie zajęć;

5) zarządzanie czasem własnym i podwładnych;

6) kierowanie podwładnymi;

7) ocenianie podwładnych;

8) inicjatywa i innowacyjność;

9) dbałość o stosunki międzyludzkie;

10) odporność na presję;

11) zarządzanie zasobami materialnymi.

3. Wzór formularza opinii służbowej określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4.
1. Funkcjonariusz podlega okresowemu opiniowaniu służbowemu.

2. Niezależnie od terminów opiniowania określonych w art. 53 ust. 1 ustawy, funkcjonariusz podlega opiniowaniu służbowemu:

1) przed mianowaniem, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy, na wyższy stopień obowiązujący w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo na wyższe stanowisko służbowe, chyba że od ostatniej opinii upłynęło mniej niż 12 miesięcy;

2) w okresie służby przygotowawczej, bezpośrednio przed mianowaniem na funkcjonariusza w służbie stałej;

3) w okresie służby przygotowawczej, w przypadku stwierdzenia nieprzydatności do służby;

4) w razie stwierdzenia niewywiązywania się z obowiązków służbowych;

5) przed przeniesieniem do innej jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, chyba że od ostatniej opinii upłynęło mniej niż 12 miesięcy.

§ 5.
Przy okresowym opiniowaniu służbowym funkcjonariuszy stosuje się pięciostopniową skalę ocen poziomu spełniania kryteriów, o których mowa w § 3:

1) 5 – poziom wysoki;

2) 4 – poziom powyżej przeciętnej;

3) 3 – poziom przeciętny;

4) 2 – poziom poniżej przeciętnej;

5) 1 – poziom zdecydowanie poniżej przeciętnej.

§ 6.
1. Na podstawie ocen poziomu spełniania poszczególnych kryteriów, wystawionych funkcjonariuszowi z zastosowaniem skali ocen określonej w § 5, dokonuje się oceny ogólnej przebiegu służby funkcjonariusza.

2. Do oceny ogólnej przebiegu służby funkcjonariusza, o której mowa w ust. 1, sporządza się także opis zawierający w szczególności uwagi co do:

1) sposobu wywiązywania się przez funkcjonariusza z obowiązków służbowych;

2) przydatności funkcjonariusza na zajmowanym stanowisku oraz do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

3. Ocena ogólna przebiegu służby funkcjonariusza wraz z opisem, o którym mowa w ust. 2, stanowi opinię służbową.

§ 7.
1. Opinię służbową sporządza bezpośredni przełożony.

2. Opinię służbową o funkcjonariuszu delegowanym do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego sporządza bezpośredni przełożony właściwy w czasie delegowania.

§ 8.
1. Bezpośredni przełożony zapoznaje funkcjonariusza z opinią służbową. Fakt zapoznania się z opinią służbową funkcjonariusz potwierdza własnoręcznym podpisem.

2. Podpisaną opinię służbową włącza się do akt osobowych funkcjonariusza.

3. W razie odmowy funkcjonariusza podpisania opinii służbowej bezpośredni przełożony, który sporządził opinię służbową, dokonuje na niej odpowiedniej adnotacji.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, uznaje się, że funkcjonariusz został zapoznany z opinią służbową w dniu dokonania przez bezpośredniego przełożonego adnotacji o odmowie opinii służbowej.

§ 9.
Po zapoznaniu funkcjonariusza z opinią służbową bezpośredni przełożony przedstawia ją do wiadomości właściwemu wyższemu przełożonemu.
§ 10.
1. Funkcjonariusz, który nie zgadza się z treścią opinii służbowej, może wnieść, drogą służbową, odwołanie na piśmie do właściwego wyższego przełożonego. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.

2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania oraz w okresie jego rozpatrywania opinia służbowa nie może stanowić podstawy do wydania rozkazu personalnego, którego wydanie jest uzależnione od treści tej opinii.

3. Odwołanie powinno zostać rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia jego wniesienia.

4. Odwołanie wniesione po terminie, o którym mowa w art. 53 ust. 2 ustawy, nie podlega rozpatrzeniu.

§ 11.
1. W razie uchybienia terminu określonego w art. 53 ust. 2 ustawy przywraca się termin na wniosek funkcjonariusza, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

2. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do właściwego wyższego przełożonego w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.

3. Przywrócenie terminu do złożenia wniosku określonego w ust. 1 jest niedopuszczalne.

§ 12.
1. Właściwy wyższy przełożony może powołać komisję do zbadania uwag zawartych w odwołaniu. Komisja po dokonaniu ustaleń sporządza protokół, w którym przedstawia temu przełożonemu wnioski w sprawie uwzględnienia lub odrzucenia odwołania.

2. Na wniosek funkcjonariusza, który wniósł odwołanie, w skład komisji powołuje się także wskazanego przez niego funkcjonariusza.

3. W skład komisji nie powołuje się bezpośredniego przełożonego, który sporządził zaskarżoną opinię służbową.

§ 13.
1. Właściwy wyższy przełożony po rozpatrzeniu odwołania może:

1) uchylić zaskarżoną opinię służbową i polecić wydanie nowej opinii, z uwzględnieniem wskazanych okoliczności;

2) utrzymać w mocy zaskarżoną opinię służbową.

2. Opinię służbową można zmienić tylko na korzyść funkcjonariusza.

§ 14.
O sposobie załatwienia odwołania właściwy wyższy przełożony powiadamia funkcjonariusza oraz jego bezpośredniego przełożonego. Przepis § 8 stosuje się odpowiednio.
§ 15.
1. Funkcjonariusz ma prawo, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o nieuwzględnieniu w całości lub w części odwołania, złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie jego odwołania do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się na piśmie za pośrednictwem właściwego wyższego przełożonego, który rozpatrywał odwołanie. Jeżeli odwołanie rozpatrywał Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się bezpośrednio do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

3. Przy rozpatrywaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, przepisy § 10 ust. 1 zdanie drugie oraz § 11–14 stosuje się odpowiednio.

4. Decyzja Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, wyczerpuje tryb rozpatrywania odwołania.

§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu opiniowania funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa oraz wzoru formularza opinii służbowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 133, poz. 1487), zachowanym w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 października 2002 r. (poz. 1405)

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »