| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 3 czerwca 2003 r.

w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną

Na podstawie art. 58 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) szkole publicznej – należy przez to rozumieć przedszkole publiczne i szkołę publiczną, w tym szkołę filialną, z wyjątkiem publicznej szkoły artystycznej;

2) założycielu – należy przez to rozumieć osobę prawną, z wyjątkiem jednostki samorządu terytorialnego, oraz osobę fizyczną ubiegającą się o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej;

3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. Szczegółowe zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną określają odrębne przepisy.

§ 2.
Założyciel składa wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej do właściwej jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub placówek publicznych danego typu lub rodzaju.
§ 3.
1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej powinien zawierać:

1) oznaczenie założyciela szkoły lub placówki publicznej i jego siedziby, a w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną – miejsca zamieszkania;

2) w przypadku osoby prawnej – wskazanie organu uprawnionego do prowadzenia w imieniu założyciela spraw szkoły lub placówki publicznej;

3) określenie typu szkoły lub rodzaju placówki publicznej, daty rozpoczęcia jej działalności, przewidywanej liczby uczniów (słuchaczy) oraz:

a) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zawodu lub zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić,

b) w przypadku liceum profilowanego – profilu lub profili kształcenia ogólnozawodowego,

c) w przypadku szkoły specjalnej – rodzaju niepełnosprawności uczniów, dla których tworzy się szkołę;

4) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki publicznej, wraz z informacją o jej warunkach lokalowych oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych.

2. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej załącza się:

1) kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej – wypis z dowodu osobistego potwierdzający imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania;

2) projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej;

3) projekt statutu szkoły lub placówki publicznej;

4) opinie straży pożarnej i stacji sanitarno-epidemiologicznej o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka publiczna, i najbliższym jego otoczeniu;

5) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej, wraz z informacją o ich kwalifikacjach;

6) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych.

3. Dokument stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej mającej siedzibę za granicą, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wymaga poświadczenia przez właściwą ze względu na siedzibę założyciela polską placówkę dyplomatyczną. Jeżeli dokument taki został sporządzony w języku obcym, należy go przedstawić wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

§ 4.
1. Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej jest udzielane, jeżeli:

1) statut lub inny dokument stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej będącej założycielem przewiduje prowadzenie przez nią działalności oświatowej;

2) projekt aktu założycielskiego i projekt statutu szkoły lub placówki publicznej są zgodne z przepisami ustawy i aktów prawnych wydanych na jej podstawie;

3) warunki lokalowe oraz wyposażenie szkoły lub placówki publicznej w pomoce dydaktyczne i sprzęt zapewniają realizację statutowych zadań szkoły lub placówki publicznej, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;

4) nauczyciele posiadają kwalifikacje wymagane do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej;

5) utworzenie szkoły w miejscowości wskazanej przez założyciela stanowi korzystne uzupełnienie sieci szkół w tej miejscowości lub regionie;

6) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – proponowany zawód lub zawody są zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, określoną w odrębnych przepisach;

7) w przypadku liceum profilowanego – proponowany profil lub profile kształcenia ogólnozawodowego są zgodne z profilami kształcenia ogólnozawodowego, określonymi w odrębnych przepisach.

2. Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej jest udzielane po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 58 ust. 3 ustawy.

§ 5.
1. Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej określa założyciela i jego siedzibę lub miejsce zamieszkania, typ szkoły lub rodzaj placówki, jej nazwę, adres i termin rozpoczęcia działalności oraz:

1) w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum – obwód szkolny, jeżeli założyciel wystąpił z wnioskiem o ustalenie obwodu;

2) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zawód lub zawody, w jakich kształci szkoła;

3) w przypadku liceum profilowanego – profil lub profile kształcenia ogólnozawodowego;

4) w przypadku szkoły specjalnej – rodzaj niepełnosprawności uczniów, dla których tworzy się szkołę.

2. Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej wydaje się na czas nieokreślony.

§ 6.
1. Udzielenie i odmowa udzielenia zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

2. Jednostka samorządu terytorialnego prowadzi rejestr wydanych zezwoleń.

§ 7.
1. Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej może być cofnięte w przypadku:

1) nierozpoczęcia działalności przez szkołę lub placówkę publiczną w terminie określonym w zezwoleniu;

2) przerwania działalności szkoły lub placówki publicznej na okres dłuższy niż dwa miesiące, niewynikający z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego;

3) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego działalności oświatowej osobie fizycznej będącej założycielem;

4) określonym w art. 34 ust. 3 ustawy;

5) zmiany lub wprowadzenia nowego zawodu w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, z naruszeniem art. 39 ust. 5 ustawy;

6) zmiany lub wprowadzenia nowego profilu kształcenia ogólnozawodowego w liceum profilowanym, z naruszeniem art. 39 ust. 4a ustawy.

2. Cofnięcie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

§ 8.
1. Do wniosków o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły publicznej, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

2. Zezwolenia na założenie szkoły publicznej, wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują swoją ważność.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka

 

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną (Dz. U. Nr 32, poz. 187 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 19), które utraciło moc z dniem 22 października 2002 r. na podstawie art. 30 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 382).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »