| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 1 sierpnia 2003 r.

w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych, zwanej dalej „Agencją”, oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zwanego dalej „Zasobem”.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „ustawie”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
§ 3.
1. Agencja prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego Agencji, obejmującego rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi.

2. Prezes Agencji przedstawia do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi roczny plan finansowy Agencji wraz z opinią Rady Nadzorczej Agencji.

§ 4.
1. Fundusze własne Agencji, o których mowa w art. 20b ust. 2 ustawy, odzwierciedlają wartość mienia własnego Agencji.

2. Agencja tworzy następujące fundusze własne:

1) fundusz Agencji;

2) fundusz rezerwowy;

3) inne fundusze, których utworzenie przewidują odrębne przepisy.

3. Fundusz Agencji ulega:

1) zwiększeniu o wartość aktywów otrzymanych nieodpłatnie, z przeznaczeniem na potrzeby funkcjonowania Agencji;

2) zmniejszeniu o:

a) wartość aktywów przekazanych przez Agencję nieodpłatnie,

b) stratę nieznajdującą pokrycia w funduszu rezerwowym.

4. Fundusz rezerwowy ulega:

1) zwiększeniu o:

a) przeznaczoną na ten cel część zysku za ubiegły rok obrotowy,

b) różnicę z aktualizacji wyceny uprzednio zbywanych lub zlikwidowanych środków trwałych;

2) zmniejszeniu o stratę za ubiegły rok obrotowy.

§ 5.
1. Agencja prowadzi gospodarkę finansową Zasobu na podstawie rocznego planu finansowego Zasobu, obejmującego rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi.

2. Prezes Agencji przedstawia do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi roczny plan finansowy Zasobu wraz z opinią Rady Nadzorczej Agencji.

§ 6.
W planie finansowym Zasobu określa się w szczególności:

1) limit wydatków, o których mowa w art. 20 ust. 5 ustawy;

2) kierunki rozdysponowania środków finansowych;

3) wysokość poręczeń i gwarancji kredytowych, w tym dewizowych, o których mowa w art. 23 ustawy;

4) limit pożyczek.

§ 7.
1. Agencja tworzy następujące fundusze Zasobu:

1) fundusz mienia Zasobu;

2) fundusz na wspieranie nowych miejsc pracy dla byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i ich rodzin.

2. Fundusz mienia Zasobu ulega:

1) zwiększeniu o:

a) wartość aktywów przekazywanych do Zasobu,

b) dodatnią różnicę wartości gruntów Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny gruntów przeprowadzanej zgodnie z art. 20d ust. 2 ustawy, a także z tytułu zmian geodezyjnych oraz zamiany, scalania i wymiany gruntów,

c) dodatnią różnicę wartości netto pozostałych składników mienia Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny przeprowadzonej na podstawie odrębnych przepisów,

d) zysk z gospodarowania mieniem Zasobu, w części przeznaczonej na fundusz mienia Zasobu,

e) umorzone i wygasłe zobowiązania przejęte wraz z mieniem Zasobu po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej;

2) zmniejszeniu o:

a) wartość aktywów Zasobu sprzedanych, zlikwidowanych lub przekazanych nieodpłatnie,

b) ujemną różnicę wartości gruntów Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny gruntów przeprowadzanej zgodnie z art. 20d ust. 2 ustawy, a także z tytułu zmian geodezyjnych oraz zamiany, scalania i wymiany gruntów,

c) ujemną różnicę wartości netto pozostałych składników mienia Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny przeprowadzonej na podstawie odrębnych przepisów,

d) stratę z gospodarowania mieniem Zasobu,

e) umorzone i wygasłe należności przejęte wraz z mieniem Zasobu po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej.

§ 8.
1. Fundusz na wspieranie nowych miejsc pracy dla byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i ich rodzin tworzony jest w ciężar kosztów gospodarowania mieniem Zasobu, w wysokości przewidzianej w rocznym planie finansowym Zasobu.

2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1, ulega:

1) zwiększeniu:

a) o środki przewidziane w planie finansowym na dany rok,

b) o oprocentowanie pożyczek udzielanych ze środków funduszu,

c) z innych tytułów;

2) zmniejszeniu:

a) o środki przekazane Agencji w celu realizacji obowiązku wpłaty na rachunek Funduszu Pracy z tytułu, o którym mowa w art. 20e pkt 2 ustawy,

b) o środki przeznaczone na realizację przedsięwzięć Agencji związanych ze wspieraniem nowych miejsc pracy dla byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i ich rodzin,

c) z innych tytułów.

§ 9.
1. Agencja realizuje zadania, o których mowa w art. 6 ustawy, ze środków finansowych uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu, w formie zakupów, pożyczek, poręczeń lub gwarancji kredytowych oraz bezzwrotnej pomocy finansowej.

2. Finansowanie w formie pożyczek, poręczeń lub gwarancji kredytowych może dotyczyć w szczególności przedsięwzięć mających na celu:

1) wspieranie działań związanych z racjonalnym zagospodarowaniem mienia Zasobu;

2) zabezpieczenie i rozwój potencjału genetycznego hodowli roślin i zwierząt prowadzonej przez spółki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy;

3) ochronę obiektów zabytkowych Zasobu oraz stanowiących własność spółek, o których mowa w pkt 2;

4) utrzymanie istniejących oraz utworzenie nowych miejsc pracy w związku z restrukturyzacją państwowej gospodarki rolnej;

5) rozwój podmiotów gospodarujących z wykorzystaniem mienia Zasobu.

3. Bezzwrotna pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć:

1) budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji i remontu budynków i lokali, obiektów infrastruktury technicznej oraz innego majątku, przekazanych na podstawie art. 43 ust. 2, art. 44 i 48 ustawy bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu technicznego;

2) działań mających na celu udzielanie pomocy byłym pracownikom państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i członkom ich rodzin w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych;

3) tworzenia warunków do rozwoju polskiej hodowli roślin i zwierząt prowadzonej z wykorzystaniem mienia Zasobu;

4) działalności wydawniczej, prowadzenia badań naukowych, szkoleń, konferencji, seminariów i konkursów w zakresie zadań określonych w art. 6 ustawy;

5) wspierania działań mających na celu tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w związku z restrukturyzacją państwowej gospodarki rolnej.

4. Umowa o udzielenie pożyczki, poręczenia, gwarancji kredytowej i bezzwrotnej pomocy finansowej określa co najmniej, z uwzględnieniem wymagań określonych w odrębnych przepisach, cel i wysokość oraz warunki, na jakich Agencja udziela wsparcia finansowego, wraz ze wskazaniem skutków i zabezpieczenia w przypadku niewywiązywania się z warunków umowy.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2003 r.3)

Minister Skarbu Państwa: P. Czyżewski

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 97, poz. 868).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, Nr 122, poz. 1323 i Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 155, poz. 1287 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 64, Nr 49, poz. 408, Nr 64, poz. 592, Nr 80, poz. 721 i Nr 122, poz. 1143.

3)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 221, poz. 1863), zachowanym w mocy na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 64).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jan Mazurek

www.moneymarket.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »