| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 1 sierpnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych

Na podstawie art. 117a ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz. U. Nr 107, poz. 1182 oraz z 2003 r. Nr 11, poz. 115) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Za opracowanie recenzji w postępowaniu kwalifikacyjnym poprzedzającym zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby nieposiadającej tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora w zakresie sztuki albo stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego w zakresie sztuki, o której mowa w art. 81 ustawy, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 50% stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia."

2) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu, z tym że zespół kierowany przez pracowników wymienionych w lp. 4a i 9–12 tabeli A zawartej w załączniku nr 5 do rozporządzenia nie może liczyć mniej niż cztery osoby."

3) załączniki nr 1–4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1–4 do niniejszego rozporządzenia;

4) w załączniku nr 5 do rozporządzenia w tabeli A Podstawowych stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników naukowo-technicznych, administracyjnych, ekonomicznych i obsługi po lp. 4 dodaje się lp. 4a w brzmieniu:

„Lp.

Stanowisko

Wymagania kwalifikacyjne

Kategoria

wykształcenie

liczba lat pracy

zaszeregowania

dodatku funkcyjnego

4a

Audytor wewnętrzny

wg odrębnych przepisów

XIV–XVIII

2–6"

 

5) załączniki nr 9 i 11 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone, odpowiednio, w załącznikach nr 5 i 6 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3. Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176 i Nr 137, poz. 1304.

Załącznik 1. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 sierpnia 2003 r. (poz. 1364)

Załącznik nr 1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Grupa stanowisk

Stanowisko

Stawka wynagrodzenia zasadniczego w złotych

1

2

3

Profesorów

Profesor zwyczajny

3 200,00–5 400,00

Profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy

3 000,00–4 900,00

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora

2 700,00–4 500,00

Docentów, adiunktów i starszych wykładowców

Docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego

2 450,00–3 800,00

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora

2 150,00–3 400,00

Starszy wykładowca nieposiadający stopnia naukowego

1 700,00–2 700,00

Asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów

Asystent

1 500,00–2 350,00

Wykładowca, lektor, instruktor

1 450,00–2 450,00

 

Załącznik 2. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH l DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI l INFORMACJI NAUKOWEJ]

Załącznik nr 2

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH l DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI l INFORMACJI NAUKOWEJ

Lp.

Stanowisko

Stawka wynagrodzenia zasadniczego w złotych

1

2

3

1

Starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany

1 850,00–3 400,00

2

Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany

1 600,00–3 050,00

3

Adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji i informacji naukowej

1 500.00–2 400,00

4

Asystent biblioteczny, asystent dokumentacji i informacji naukowej

1 300,00–2 050,00

 

Załącznik 3. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI, Z WYŁĄCZENIEM PRACOWNIKÓW BIBLIOTECZNYCH ORAZ PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ, POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH I DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ]

Załącznik nr 3

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI, Z WYŁĄCZENIEM PRACOWNIKÓW BIBLIOTECZNYCH ORAZ PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ, POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH I DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ

Kategoria zaszeregowania

Stawka wynagrodzenia zasadniczego w złotych

1

2

l

790,00– 920,00

II

795,00– 935,00

III

800,00– 950,00

IV

805,00– 980,00

V

810,00–1 030,00

VI

820,00–1 100,00

VII

830,00–1 180,00

VIII

840,00–1 260,00

IX

865,00–1 360,00

X

895,00–1 460,00

XI

925,00–1 580,00

XII

960,00–1 700,00

XIII

1 000,00–1 820,00

XIV

1 050,00–1 940,00

XV

1 120,00–2 060,00

XVI

1 195,00–2 190,00

XVII

1 270,00–2 340,00

XVIII

1 345,00–2 590,00

XIX

1 420,00–2 980,00

XX

1 670,00–3 400,00

XXI

2 200,00–3 880,00

 

Załącznik 4. [TABELA GODZINOWYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH]

Załącznik nr 4

TABELA GODZINOWYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

Lp.

Kategoria zaszeregowania

Stawka wynagrodzenia zasadniczego w złotych

1

2

3

1

l

4,54– 5,29

2

II

4,55– 5,37

3

III

4.57– 5,45

4

IV

4.60– 5,63

5

V

4,64– 6,05

6

VI

4,70– 6,48

7

VII

4,79– 6,91

8

VIII

4,88– 7,46

9

IX

5,02– 8,02

10

X

5,18– 8,71

11

XI

5,36–10,00

 

Załącznik 5. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE]

Załącznik nr 5

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE

Lp.

Funkcja

Stawka dodatku funkcyjnego w złotych

1

2

3

1

Rektor uczelni spełniającej wymagania określone w art. 12 ust. 1 lub 2 ustawy

3 500,00–5 000,00

Rektor uczelni niespełniajacej wymagań określonych w art. 12 ust. 1 lub 2 ustawy

2 650,00–3 500,00

2

Prorektor uczelni spełniającej wymagania określone w art. 12 ust. 1 lub 2 ustawy

2 150,00–3 000,00

Prorektor uczelni niespełniajacej wymagań określonych w art. 12 ust. 1 lub 2 ustawy

1 400,00–2 300,00

3

Dziekan

850,00–2 150,00

4

Prodziekan

Dyrektor międzyuczelnianego instytutu (zakładu, ośrodka), dyrektor instytutu na prawach wydziału, dyrektor centrum uczelniano-przemysłowego

530,00–1 650,00

5

Zastępca dyrektora międzyuczelnianego instytutu (zakładu, ośrodka), zastępca dyrektora instytutu na prawach wydziału, zastępca dyrektora centrum uczelnianio-przemysłowego

Dyrektor (kierownik) jednostki organizacyjnej wydziału lub innej jednostki

Zastępca dyrektora (kierownika) jednostki organizacyjnej wydziału lub innej jednostki

180,00– 820,00

 

Załącznik 6. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI]

Załącznik nr 6

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Kategoria

Stawka dodatku funkcyjnego w złotych

1

2

1

75,00– 155,00

2

80,00– 165,00

3

100,00– 250,00

4

120,00– 360,00

5

175,00– 420,00

6

225,00– 600,00

7

400,00–1 400,00

8

800,00–1 900,00

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »