| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 lipca 2003 r.

w sprawie wysokości oraz przyznawania i wypłacania ekwiwalentu konserwacyjnego

Na podstawie art. 35 ust. 3 w związku z art. 84a ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wysokość oraz szczegółowe zasady i tryb przyznawania i wypłacania ekwiwalentu konserwacyjnego, przysługującego osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych oraz najemcom lokali mieszkalnych.
§ 2.
1. Ekwiwalent konserwacyjny, za wykonanie robót malarskich i konserwacyjnych we własnym zakresie, przysługuje na pisemny wniosek osób, o których mowa w § 1.

2. Ekwiwalent konserwacyjny nie przysługuje osobom zamieniającym we własnym zakresie zajmowaną kwaterę lub lokal mieszkalny z innymi osobami.

§ 3.
1. Dyrektor Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej „Dyrektorem Zarządu”, przed wyrażeniem zgody na wykonanie robót malarskich i konserwacyjnych we własnym zakresie, informuje osobę uprawnioną lub najemcę lokalu mieszkalnego o zakresie i warunkach wykonania robót malarskich i konserwacyjnych.

2. Po uzyskaniu pisemnej zgody na wykonanie robót malarskich i konserwacyjnych osoba uprawniona lub najemca lokalu mieszkalnego wykonuje te roboty na własny koszt. Dyrektor Zarządu może zezwolić na wypłacenie zaliczki na poczet ekwiwalentu konserwacyjnego w wysokości 50% tego ekwiwalentu.

3. Po wykonaniu robót malarskich i konserwacyjnych przedstawiciel Dyrektora Zarządu dokonuje ich protokolarnego odbioru.

4. W razie stwierdzenia, że roboty malarskie i konserwacyjne wykonano niezgodnie z ustalonym zakresem i warunkami, Dyrektor Zarządu wskazuje na piśmie osobie uprawnionej lub przyszłemu najemcy stwierdzone uchybienia.

5. Decyzję o wypłaceniu ekwiwalentu konserwacyjnego wydaje Dyrektor Zarządu po dokonaniu odbioru robót malarskich i konserwacyjnych.

§ 4.
Stawka ekwiwalentu konserwacyjnego w 2003 r. wynosi 60,08 zł za 1 m2 powierzchni mieszkalnej przydzielonej kwatery lub lokalu mieszkalnego.
§ 5.
Jeżeli powierzchnia mieszkalna przydzielonej kwatery lub lokalu mieszkalnego jest większa od maksymalnej należnej powierzchni, ustalonej na podstawie art. 26 ust. 1–5 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, do obliczenia wysokości ekwiwalentu konserwacyjnego przyjmuje się maksymalną należną powierzchnię mieszkalną.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944 i Nr 134, poz. 1267.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »