| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 lipca 2003 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i trybu przyznawania równoważnika mieszkaniowego

Na podstawie art. 39 ust. 3 w związku z art. 84a ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady ustalania wysokości i tryb przyznawania równoważnika mieszkaniowego, przysługującego osobom uprawnionym, o których mowa w art. 84a ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
Stawka równoważnika mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni mieszkalnej w 2003 r. wynosi dla lokali mieszkalnych:

1) wyposażonych w centralne ogrzewanie:

a) bez pieca kąpielowego – 12,67 zł,

b) z piecem kąpielowym – 13,53 zł;

2) ogrzewanych piecami akumulacyjnymi – 15,88 zł.

§ 3.
1. Wysokość równoważnika mieszkaniowego oblicza się, mnożąc stawkę, o której mowa w § 2, przez maksymalną powierzchnię mieszkalną należną osobie uprawnionej w dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego.

2. Maksymalną powierzchnię mieszkalną ustala się na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, zawierającego informację o:

1) stanie rodziny;

2) posiadanym stopniu wojskowym lub zajmowanym stanowisku służbowym na dzień zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;

3) uprawnieniu do dodatkowej powierzchni mieszkalnej przyznanym na stałe ze względu na stan zdrowia osoby uprawnionej lub członka jego rodziny.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, osoby uprawnione składają w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

4. Dyrektor Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie złożonych oświadczeń dokonuje wypłaty równoważnika mieszkaniowego w terminie do dnia 31 grudnia roku, za który przysługuje równoważnik mieszkaniowy.

§ 4.
Osoba uprawniona, która nabyła uprawnienie do równoważnika mieszkaniowego w ciągu roku kalendarzowego, otrzymuje część tego równoważnika, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym nabyła to uprawnienie, przyjmując do obliczenia jego wysokości maksymalną powierzchnię mieszkalną należną w tym dniu. Wypłaty tej należności dokonuje się w następnym roku kalendarzowym.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944 i Nr 134, poz.1267.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Duraj

doktor hab. nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »