| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 18 lipca 2003 r.

w sprawie sposobu dokonywania kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Kwalifikacji dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu dokonuje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4.

2. Ustala się następujące kategorie wiekowe umożliwiające rozpoczęcie treningów i uprawianie określonych dyscyplin sportu uwzględniające potrzebę szczególnej ochrony zdrowia dzieci i młodzieży:

1) do ukończenia 6. roku życia – wszelkie dyscypliny sportu oparte na naturalnych formach ruchu w formie gier i zabaw ruchowych;

2) od rozpoczęcia 7. roku życia – dyscypliny sportu oparte na naturalnych formach ruchu, kształtujące koordynację ruchu, nieprzeciążające wybiórczo narządu ruchu;

3) od rozpoczęcia 9. roku życia – dyscypliny sportu kształtujące oprócz zwinności także szybkość i dynamikę ruchu;

4) od rozpoczęcia 11. roku życia – dyscypliny sportu kształtujące wytrzymałość i siłę;

5) od rozpoczęcia 14. roku życia – dyscypliny sportu polegające na wprowadzeniu w pełnym zakresie treningu wytrzymałościowego;

6) od rozpoczęcia 18. roku życia – dyscypliny sportu polegające na wprowadzeniu statycznych ćwiczeń siłowych.

§ 2.
1. Warunkiem zakwalifikowania do poszczególnych dyscyplin sportu dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu jest posiadanie ważnego zaświadczenia lekarskiego o dopuszczeniu do uprawiania określonej dyscypliny sportu.

2. Warunkiem kontynuowania przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia uprawiania amatorsko określonej dyscypliny sportu i posiadających licencję na jej uprawianie jest posiadanie ważnego zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu.

§ 3.
1. W stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu przeprowadza się wstępne badania lekarskie i wydaje zaświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Badania, o których mowa w ust. 1, przeprowadza lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej lub w odniesieniu do niepełnosprawnych lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej na podstawie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. W stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia uprawiających amatorsko określoną dyscyplinę sportu i posiadających licencję na jej uprawianie przeprowadza się okresowe badania lekarskie i wydaje zaświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2.

4. W przypadku braku lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, badania lekarskie i zaświadczenia, o których mowa w § 2, przeprowadzają i wydają:

1) lekarze posiadający certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej;

2) inni lekarze, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny sportowej, z zastrzeżeniem § 7.

5. W stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia uprawiających amatorsko określoną dyscyplinę sportu i posiadających licencję na jej uprawianie, która podczas uprawiania określonych dyscyplin sportu doznała urazów, w tym urazu głowy, zmian przeciążeniowych, utraciła przytomność lub przegrała walkę przez nokaut, przeprowadza się kontrolne badania lekarskie i w przypadku braku przeciwwskazań wydaje zaświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2.

§ 4.
1. Wstępne i okresowe badania lekarskie wykonywane w celu wydania zaświadczenia, o którym mowa w § 2, obejmują:

1) ogólne badania lekarskie;

2) badania specjalistyczne i diagnostyczne w zakresie niezbędnym do wydania zaświadczenia.

2. Zakres koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwość ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie sportu albo posiadających licencję określa załącznik do rozporządzenia.

§ 5.
1. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia, o którym mowa w § 2, przedstawiciel ustawowy dziecka albo pełnoletnia osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia może złożyć wniosek o ponowne przeprowadzenie badań. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie i kopię dokumentacji medycznej dotyczącą przeprowadzonych badań.

2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, składa się, w terminie 14 dni od dnia wystawienia zaświadczenia, do Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie.

3. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

4. Zaświadczenie, o którym mowa w § 2, wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej wyznaczony przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej na podstawie:

1) dokumentacji medycznej, o której mowa w ust. 1;

2) wyników dodatkowych badań, jeżeli lekarz ten uzna ich wykonanie za niezbędne.

§ 6.
1. Dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia uczestniczące w treningach i zawodach sportowych muszą posiadać ważne zaświadczenie, o którym mowa w § 2.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w § 2, wydaje się na czas określony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia.

§ 7.
Przepis § 3 ust. 4 pkt 2 stosuje się w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 8.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie zasad kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski (Dz. U. Nr 191, poz. 1603).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: L. Sikorski

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176 i Nr 135, poz. 1268.

Załącznik 1. [ZAKRES KONIECZNYCH BADAŃ LEKARSKICH ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ICH PRZEPROWADZANIA W STOSUNKU DO DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 21. ROKU ŻYCIA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE I POSIADAJĄCYCH LICENCJĘ NA AMATORSKIE UPRAWIANIE SPORTU]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 18 lipca 2003 r. (poz. 1379)

ZAKRES KONIECZNYCH BADAŃ LEKARSKICH ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ICH PRZEPROWADZANIA W STOSUNKU DO DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 21. ROKU ŻYCIA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE I POSIADAJĄCYCH LICENCJĘ NA AMATORSKIE UPRAWIANIE SPORTU

1. Badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne obejmują:

1) pomiary antropometryczne;

2) ogólne badanie lekarskie;

3) badanie ortopedyczne;

4) próbę wysiłkową;

5) przegląd stomatologiczny;

6) badanie elektrokardiograficzne;

7) badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;

8) konsultację laryngologiczną;

9) konsultację okulistyczną;

10) konsultację neurologiczną;

11) badanie elektroencefalograficzne;

12) oznaczenie poziomu glukozy w surowicy krwi;

13) badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa;

14) badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa;

15) badanie spirometryczne;

16) konsultację psychologiczną.

2. Badania wstępne dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu obejmują badania wymienione w ust. 1 pkt 1–9.

3. Badania okresowe obejmują badania przeprowadzane:

1) co 6 miesięcy – w przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3;

2) co roku – w przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 4–7;

3) co dwa łata – w przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9.

4. Badania, o których mowa w ust. 1 pkt 10 i 11, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych dzieci i młodzieży do 21. roku życia uprawiających amatorsko boks, kick-boxing, dalekowschodnie sporty i sztuki walki, płetwonurkowanie oraz skoki spadochronowe i sport lotniowy, paralotniowy i motolotniowy i powtarza co dwa lata.

5. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych w odniesieniu do młodzieży uprawiającej płetwonurkowanie oraz skoki spadochronowe i sport lotniowy, paralotniowy i motolotniowy oraz sporty motorowe i powtarza co roku.

6. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, przeprowadza się w odniesieniu do młodzieży ubiegającej się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie judo i zapasów oraz przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych w tej dyscyplinie sportu i powtarza co dwa lata.

7. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, przeprowadza się w odniesieniu do młodzieży ubiegającej się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie podnoszenia ciężarów oraz przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych w tej dyscyplinie sportu i powtarza co dwa lata.

8. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, przeprowadza się w odniesieniu do młodzieży ubiegającej się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie płetwonurkowania oraz przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych w tej dyscyplinie sportu i powtarza co roku.

9. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, przeprowadza się w odniesieniu do młodzieży ubiegającej się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie skoków spadochronowych i sportów lotniowych, paralotniowych i motolotniowych przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych w tej dyscyplinie sportu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »