reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 lipca 2003 r.

w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) tryb składania wniosków o nadanie uprawnień zawodowych;

2) sposób i warunki uznania praktyki zawodowej;

3) organizację działania komisji kwalifikacyjnej;

4) sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego;

5) sposób ustalania kosztów postępowania kwalifikacyjnego;

6) sposób prowadzenia i zakres danych centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe;

7) wzory świadectw uprawnień zawodowych.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;

2) uprawnieniach zawodowych – należy przez to rozumieć uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, nadawane przez Głównego Geodetę Kraju na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy;

3) komisji kwalifikacyjnej – należy przez to rozumieć komisję do spraw uprawnień zawodowych;

4) osobie zainteresowanej – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o nadanie jej uprawnień zawodowych;

5) rejestrze – należy przez to rozumieć centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe.

§ 3.
Komisja kwalifikacyjna przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne wobec osób zainteresowanych, spełniających warunki określone w art. 44 ustawy.

Rozdział 2

Tryb składania wniosków o nadanie uprawnień zawodowych

§ 4. [Składanie wniosku]

1. Osoba zainteresowana składa wniosek o nadanie uprawnień zawodowych na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Osoba zainteresowana dołącza do wniosku:

1) dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia, o którym mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1 lub art. 44 ust. 2 ustawy;

2) dokumenty potwierdzające praktykę zawodową;

3) oświadczenie osoby zainteresowanej o niekaralności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów;

4) inne dokumenty mające wpływ na ocenę dotychczasowego dorobku zawodowego, w tym opinie pracodawców;

5) dwie fotografie o wymiarach 36 x 45 mm.

§ 5.
Osoby, o których mowa w art. 44 ust. 3 ustawy, dołączają do wniosku wykaz dorobku naukowego w zakresach uprawnień zawodowych wymienionych w art. 43 ustawy, potwierdzony pracami i publikacjami zawodowymi, a także prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi.
§ 6.
W razie złożenia wniosku niekompletnego zwraca się go osobie zainteresowanej w celu uzupełnienia.
§ 7.
Osoba zainteresowana może w jednym postępowaniu kwalifikacyjnym złożyć wniosek o nadanie uprawnień zawodowych wyłącznie w jednym z zakresów, o których mowa w art. 43 ustawy.

Rozdział 3

Sposób i warunki uznania praktyki zawodowej

§ 8. [Dokumentacja praktyki zawodowej]

Osoba zainteresowana dokumentuje praktykę zawodową zaświadczeniem pracodawcy lub składa oświadczenie dotyczące praktyki zawodowej.
§ 9.
Praktyka zawodowa jest uznawana, jeżeli odpowiada zakresowi uprawnień zawodowych, o których nadanie ubiega się osoba zainteresowana.
§ 10.
Zespół kwalifikacyjny, o którym mowa w § 15 ust. 1, w części wstępnej postępowania, bada złożone zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące praktykę zawodową w sposób określony w § 17 ust. 2–6, uwzględniając warunki określone w art. 44 ust. 1–3 ustawy.

Rozdział 4

Organizacja działania komisji kwalifikacyjnej

§ 11. [Skład]

W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:

1) przewodniczący;

2) trzech wiceprzewodniczących;

3) członkowie.

§ 12.
1. Komisja kwalifikacyjna działa w podkomisjach:

1) podkomisja l – dla uprawnień zawodowych, o których mowa w art. 43 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy;

2) podkomisja II – dla uprawnień zawodowych, o których mowa w art. 43 pkt 3 ustawy;

3) podkomisja III – dla uprawnień zawodowych, o których mowa w art. 43 pkt 6 i 7 ustawy.

2. Pracami podkomisji kierują wiceprzewodniczący komisji kwalifikacyjnej.

§ 13.
1. Pracami komisji kwalifikacyjnej kieruje jej przewodniczący, który w szczególności:

1) wnioskuje do Głównego Geodety Kraju w sprawie ustalania harmonogramów postępowania kwalifikacyjnego;

2) zapewnia opracowanie propozycji zestawów pytań na egzaminy pisemne;

3) inicjuje działania mające na celu podnoszenie poziomu wiedzy członków komisji kwalifikacyjnej i zachowanie jednolitości postępowań kwalifikacyjnych.

2. Przewodniczący może powierzyć bezpośrednie kierowanie pracami komisji kwalifikacyjnej jednemu z wiceprzewodniczących.

Rozdział 5

Sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego

§ 14. [Termin przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego]

Komisja kwalifikacyjna przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia złożenia wniosku przez osobę zainteresowaną.
§ 15.
1. Główny Geodeta Kraju, w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, na wniosek przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, wyznacza zespół kwalifikacyjny w liczbie od 3 do 5 osób, spośród osób wchodzących w skład właściwej podkomisji, w zależności od ilości wniosków złożonych przez osoby zainteresowane.

2. Zespołem kwalifikacyjnym kieruje przewodniczący komisji kwalifikacyjnej, jeden z wiceprzewodniczących lub inna osoba wchodząca w skład zespołu, wyznaczona przez Głównego Geodetę Kraju.

3. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej kieruje zespołem kwalifikacyjnym, jeżeli postępowanie kwalifikacyjne dotyczy osoby zainteresowanej posiadającej tytuł profesora albo stopień specjalizacji zawodowej.

§ 16.
1. Postępowania kwalifikacyjne są organizowane w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

2. W uzasadnionych przypadkach Główny Geodeta Kraju może podjąć decyzję o zorganizowaniu postępowania kwalifikacyjnego w innym miejscu.

§ 17.
1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z części wstępnej i z części sprawdzającej.

2. Część wstępna odbywa się na posiedzeniu zespołu kwalifikacyjnego nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej terminem części sprawdzającej.

3. Część wstępna obejmuje:

1) badanie dokumentów złożonych przez osobę zainteresowaną pod względem formalnoprawnym;

2) ocenę spełnienia przez osobę zainteresowaną warunków określonych w art. 44 ust. 1–3 ustawy;

3) rozstrzygnięcie o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu osoby zainteresowanej do części sprawdzającej, potwierdzone zapisem protokolarnym.

4. Przewodniczący zespołu kwalifikacyjnego powiadamia osobę zainteresowaną na piśmie o brakach w dokumentacji lub odmowie dopuszczenia do części sprawdzającej, wraz z uzasadnieniem.

5. Zespół kwalifikacyjny przed rozpoczęciem części sprawdzającej:

1) rozpatruje, z udziałem osób zainteresowanych, o których mowa w ust. 4, wniesione przez te osoby dodatkowe dokumenty i oświadczenia;

2) podejmuje wobec tych osób rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.

6. Po zakończeniu części wstępnej postępowania zespół kwalifikacyjny wypełnia część l protokołu. W przypadku osób niedopuszczonych do części sprawdzającej zespół kwalifikacyjny wypełnia również część III protokołu.

§ 18.
1. Część sprawdzającą postępowania kwalifikacyjnego przeprowadza się w formie egzaminu pisemnego i ustnego.

2. Maksymalna liczba osób, które mogą jednocześnie zdawać egzamin, nie może przekraczać 45.

3. Główny Geodeta Kraju lub z jego upoważnienia wiceprezes lub inny pracownik Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii doręcza zapieczętowane zestawy pytań egzaminu pisemnego przewodniczącemu zespołu kwalifikacyjnego.

§ 19.
1. Egzamin pisemny składa się z dwóch części:

1) części ogólnej, będącej egzaminem testowym sprawdzającym znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych, przy czym do każdego pytania testowego są dołączone odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna;

2) części szczegółowej, polegającej na udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, z uwzględnieniem zakresu uprawnień zawodowych, o nadanie których ubiega się osoba zainteresowana, oraz na wskazaniu przepisów regulujących zagadnienia określone w pytaniach.

2. Liczba pytań na egzaminie pisemnym wynosi:

1) w części ogólnej: 60 pytań testowych;

2) w części szczegółowej: 3 pytania o charakterze opisowym.

3. Czas trwania każdej z części egzaminu pisemnego wynosi 1 godzinę.

§ 20.
1. Osoba zainteresowana, która w okresie sześciu miesięcy przed przystąpieniem do egzaminu ukończyła z wynikiem pozytywnym postępowanie w sprawie innego zakresu uprawnień zawodowych, jest zwolniona z części ogólnej egzaminu pisemnego.

2. W czasie trwania egzaminu pisemnego osoby zainteresowane mogą posługiwać się tekstami aktów prawnych i zbiorami orzeczeń.

3. Przed wejściem na salę egzaminacyjną osoba zainteresowana okazuje dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

4. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący zespołu kwalifikacyjnego informuje osoby zainteresowane o warunkach organizacyjnych jego przeprowadzenia.

5. Korzystanie przez osobę zainteresowaną z pomocy innych uczestników egzaminu lub opracowań innych, niż wymienione w ust. 2, powoduje w stosunku do tej osoby przerwanie egzaminu przez przewodniczącego zespołu kwalifikacyjnego i jest równoznaczne z negatywnym wynikiem egzaminu.

§ 21.
1. Członkowie zespołu kwalifikacyjnego oceniają udzielone podczas egzaminu pisemnego odpowiedzi w następujący sposób:

1) w części ogólnej przyznaje się 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź;

2) w części szczegółowej przyznaje się od 0 do 7 punktów za odpowiedź na każde z pytań;

3) uzyskanie co najmniej 41 punktów w części ogólnej egzaminu oraz uzyskanie co najmniej 15 punktów w części szczegółowej oznacza wynik pozytywny;

4) prace pisemne z oceną negatywną są sprawdzane powtórnie przez innego członka zespołu kwalifikacyjnego.

2. Nie sprawdza się części szczegółowej egzaminu pisemnego osoby zainteresowanej, która nie uzyskała wyniku pozytywnego z części ogólnej.

3. Wynik egzaminu pisemnego wpisuje się na arkuszu pracy egzaminacyjnej, opatrując go datą i podpisem sprawdzającego.

§ 22.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu pisemnego.
§ 23.
1. W czasie egzaminu ustnego członkowie zespołu kwalifikacyjnego zadają indywidualnie pytania osobie zainteresowanej.

2. Odpowiedzi ocenia cały zespół kwalifikacyjny.

3. Członkowie zespołu kwalifikacyjnego formułują pytania w sposób zwięzły i jasny, z uwzględnieniem zakresu uprawnień zawodowych, o które ubiega się osoba zainteresowana. Przewodniczący zespołu kwalifikacyjnego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może zinterpretować treść zadanego pytania.

4. Zespół kwalifikacyjny dokonuje oceny egzaminu ustnego i całego postępowania kwalifikacyjnego.

5. W przypadku braku zgodności członków zespołu w ocenie egzaminu ustnego, przewodniczący zarządza głosowanie. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego.

6. Negatywny wynik egzaminu ustnego wymaga szczegółowego uzasadnienia, w tym przedstawienia zagadnień, których osoba egzaminowana nie opanowała w stopniu umożliwiającym wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, oraz przebiegu egzaminu ustnego i związanego z tym stanowiska członków komisji.

§ 24.
1. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego zespół kwalifikacyjny sporządza protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Po podpisaniu protokołu przewodniczący zespołu kwalifikacyjnego ogłasza osobie zainteresowanej ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego.

3. Protokoły z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego przewodniczący zespołu kwalifikacyjnego niezwłocznie przekazuje Głównemu Geodecie Kraju.

§ 25.
1. Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do osób zainteresowanych posiadających tytuł profesora albo stopień specjalizacji zawodowej przeprowadza się odrębnie.

2. Postępowanie kwalifikacyjne wobec osób wymienionych w ust. 1 obejmuje wyłącznie część wstępną postępowania, o której mowa w § 17 ust. 1.

3. Po zakończeniu części wstępnej postępowania wobec osób zainteresowanych, o których mowa w ust. 1, zespół kwalifikacyjny wypełnia część III protokołu.

Rozdział 6

Sposób ustalania kosztów postępowania kwalifikacyjnego

§ 26. [Ustalanie wysokości kosztów]

Wysokość kosztów postępowania kwalifikacyjnego ustala się na podstawie analizy przewidywanych kosztów, stosownie do prognozowanej liczby osób zainteresowanych w danym roku budżetowym.
§ 27.
Koszty postępowania kwalifikacyjnego obejmują:

1) koszty bezpośrednie, w skład których wchodzą koszty:

a) wynagrodzenia, przejazdów, noclegów i diet członków zespołu kwalifikacyjnego,

b) wynajmu sal na egzamin i posiedzenia zespołu,

c) materiałów i prac biurowych związanych z przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego, w tym druku formularzy zawierających pytania egzaminacyjne;

2) koszty pośrednie, które obejmują w szczególności:

a) koszty organizowania okresowych posiedzeń komisji kwalifikacyjnej lub posiedzeń zespołów kwalifikacyjnych, mających na celu ujednolicenie zasad postępowania kwalifikacyjnego wobec wszystkich osób zainteresowanych oraz podsumowanie doświadczeń wynikających z prowadzonych postępowań kwalifikacyjnych,

b) koszty opracowania pytań egzaminacyjnych,

c) koszty wydawnictw informacyjno-szkoleniowych,

d) koszty związane z obsługą prac komisji kwalifikacyjnej, w tym obsługą księgową i obsługą administracyjno-prawną.

§ 28.
1. W przypadku niedopuszczenia osoby zainteresowanej do części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego, osobie tej zwraca się 50% wpłaty wniesionej na poczet pokrycia kosztów postępowania kwalifikacyjnego.

2. Wzory świadectw nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii są określone w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia.

Rozdział 7

Sposób prowadzenia i zakres danych centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe

§ 29. [Rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe]

Główny Geodeta Kraju prowadzi rejestr w postaci informatycznej bazy danych.
§ 30.
Rejestr zawiera następujące dane osób posiadających uprawnienia zawodowe:

1) nazwisko, imię (imiona);

2) imię ojca;

3) datę i miejsce urodzenia;

4) numer PESEL, jeżeli został nadany;

5) adres miejsca zamieszkania;

6) informacje o wykształceniu;

7) numer świadectwa;

8) zakresy posiadanych uprawnień zawodowych i daty nadania;

9) informacje o rodzajach orzeczonych kar dyscyplinarnych, w tym datę wydania i numer decyzji o ukaraniu oraz okres, na który kara została orzeczona.

§ 31.
Główny Geodeta Kraju publikuje informacje wymienione w § 30 pkt 7–9 w sieci Internet.

Rozdział 8

Przepis końcowy

§ 32. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.3)

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359). Właściwość Ministra Infrastruktury do wydania niniejszego rozporządzenia wynika z art. 44 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie sposobu, trybu i szczegółowych warunków nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 107, poz. 1139), zachowanym w mocy na podstawie art. 78 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 30 lipca 2003 r. (poz. 1396)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Asseco Business Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama