| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 5 sierpnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy

Na podstawie art. 32 ust. 2 oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy (Dz. U. Nr 64, poz. 408 oraz z 1999 r. Nr 77, poz. 866) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonanie analizy zleca, jednemu lub kilku podmiotom, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa albo organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego.”;

2) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oceny złożonych ofert dokonuje komisja powołana odpowiednio przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa albo organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego.”;

3) w § 12 uchyla się pkt 2;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Odbioru analiz dokonuje komisja powołana odpowiednio przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa albo organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego.”;

5) w § 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Od opracowania analizy spółki można odstąpić, jeżeli:

1) została wykonana przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, zbycie zaś akcji ma nastąpić bezpośrednio po wpisaniu spółki do rejestru,

2) akcje spółki są notowane na giełdzie papierów wartościowych lub na regulowanym rynku wtórnym,

3) zbywane są akcje spółki, z wyjątkiem spółki, o której mowa w pkt 2, w której Skarb Państwa posiada nie więcej niż 20% kapitału zakładowego; w takim przypadku oszacowanie wartości akcji następuje według ich wartości bilansowej,

4) akcje należące do Skarbu Państwa w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji są zbywane na rzecz innych państwowych osób prawnych lub są zbywane spółce na zasadach określonych w art. 359 i 362 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408).”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. O zakresie analizy w przypadku, o którym mowa w ust. 2, decyduje podmiot zlecający analizę.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. M. Pol

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »