| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 czerwca 1997 r.

w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy

Na podstawie art. 32 ust. 2 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 184) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Przed zaoferowaniem do zbycia akcji Skarbu Państwa w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji oraz przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego przeprowadza się analizę.

2. Zakres analizy, o której mowa w ust. 1, powinien obejmować:

1) sytuację prawną majątku,

2) stan i perspektywy rozwoju,

3) ocenę realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska i ochrony dóbr kultury,

4) oszacowanie wartości przedsiębiorstwa.

§ 2.
1. Ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki albo przedsiębiorstwa państwowego jest dokonywane na podstawie wypisów z ksiąg wieczystych, zapisów w rejestrach sądowych, rejestrach zastawów, ewidencjach i rejestrach organów administracji rządowej i samorządowej, a także na podstawie dokumentacji prawnej, organizacyjnej i finansowo-księgowej spółki albo przedsiębiorstwa państwowego oraz innych dokumentów źródłowych.

2. Ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki albo przedsiębiorstwa państwowego powinno określać w szczególności:

1) sposób utworzenia przedsiębiorstwa państwowego, po którego przekształceniu powstała prywatyzowana spółka, albo sposób utworzenia przedsiębiorstwa państwowego podlegającego prywatyzacji bezpośredniej, ze wskazaniem podstawy prawnej objęcia przez przedsiębiorstwo państwowe majątku Skarbu Państwa albo majątku innych osób prawnych lub fizycznych,

2) prawa własności składników majątkowych,

3) ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na rzecz spółki albo przedsiębiorstwa państwowego na majątku osób trzecich,

4) ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na majątku spółki albo przedsiębiorstwa państwowego na rzecz osób trzecich,

5) prawa na dobrach niematerialnych o charakterze majątkowym,

6) wierzytelności i długi,

7) inne prawa majątkowe i niemajątkowe,

8) stan prawny wynikający z przepisów prawa pracy,

9) stan prawny wynikający z przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska,

10) sytuację spółki albo przedsiębiorstwa państwowego w świetle przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym,

11) stan roszczeń oraz podjęte czynności windykacyjne i egzekucyjne,

12) posiadane koncesje i zezwolenia, a w przypadku prowadzenia działalności wydobywczej - raport z analizy złóż i zgodności ich eksploatacji z prawem.

3. Jeżeli spółka albo przedsiębiorstwo państwowe są zobowiązane do wypełniania obowiązków z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, ustalenie stanu prawnego powinno zawierać również opis obowiązków wynikających z ochrony interesów obronności i bezpieczeństwa państwa, w szczególności przygotowania i możliwości realizacji zadań programu mobilizacji gospodarki.

4. Prezentacja każdego z zagadnień wymienionych w ust. 2 powinna zawierać wnioski wskazujące ewentualne zagrożenia dla spółki albo przedsiębiorstwa państwowego oraz podstawowe problemy wymagające rozwiązania.

§ 3.
1. Ustalenia stanu i perspektyw rozwoju spółki albo przedsiębiorstwa państwowego należy dokonać po przeprowadzeniu:

1) analizy ekonomiczno-finansowej obejmującej w szczególności:

a) badanie sprawozdań finansowych, raport z tego badania oraz opinię biegłego rewidenta,

b) analizę kosztów, z wyznaczeniem progu rentowności,

c) analizę wskaźnikową,

d) analizę majątku,

2) analizy marketingowej obejmującej w szczególności:

a) przegląd rynków, na których działa spółka albo przedsiębiorstwo państwowe,

b) ogólne informacje dotyczące pozycji spółki albo przedsiębiorstwa państwowego na rynku,

c) charakterystykę wyrobów,

d) charakterystykę konkurencji w sektorze,

e) charakterystykę powiązań z kooperantami i klientami,

f) charakterystykę obecnego i przewidywanego popytu,

g) kluczowe czynniki sukcesu w branży,

3) oceny wykorzystywanych technologii w porównaniu z konkurentami w kraju i za granicą,

4) analizy systemu organizacji i zarządzania.

2. Ustalenie stanu i perspektyw rozwoju spółki albo przedsiębiorstwa państwowego powinno zawierać:

1) opis stanu spółki albo przedsiębiorstwa państwowego, dokonany na podstawie analiz, o których mowa w ust. 1,

2) perspektywiczny plan działalności spółki albo przedsiębiorstwa państwowego, wraz z prognozą wyników,

3) kierunki restrukturyzacji spółki albo przedsiębiorstwa państwowego, z określeniem szacunkowych wielkości środków finansowych na ten cel.

3. Analizy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, przeprowadza się za okres co najmniej ostatnich trzech lat obrachunkowych.

§ 4.
1. Ocena realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska powinna być dokonana na podstawie badania wpływu działalności spółki albo przedsiębiorstwa państwowego na stan środowiska i obejmować w szczególności:

1) mapę nieruchomości spółki albo przedsiębiorstwa państwowego i krótką charakterystykę sąsiednich nieruchomości, z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej na nich działalności oraz z podstawowymi danymi geofizycznymi i hydrogeologicznymi dotyczącymi tych nieruchomości,

2) opis istniejących zanieczyszczeń gruntów i wód oraz opis stopni emisji zanieczyszczeń do powietrza,

3) analizę procesów produkcyjnych i technologicznych, zastosowanych metod ochrony gruntu, powietrza i wody oraz ochrony przed hałasem, a także gospodarki surowcowej i odpadowej,

4) ocenę stopnia realizacji zobowiązań dotyczących stwierdzonego stanu środowiska, wynikającą z decyzji organów administracji, bądź wynikających z przepisów prawa,

5) wskazanie szczególnie istotnych zagadnień wynikających z analizy stanu środowiska, wymagających dalszych szczegółowych badań,

6) opis najważniejszych niezbędnych inwestycji w zakresie ochrony środowiska, z określeniem przewidywanego okresu realizacji i kosztów,

7) szacunkowe skutki finansowe związane z ewentualną odpowiedzialnością za naruszenie środowiska,

8) ocenę zagrożeń dla zdrowia pracowników oraz wynikających ze skutków tych zagrożeń świadczeń.

2. Ocena ochrony dóbr kultury wchodzących w skład majątku spółki albo przedsiębiorstwa państwowego powinna określać w szczególności:

1) wykaz dóbr kultury i oszacowanie ich klasy,

2) sposób zabezpieczenia.

3. Oceny ochrony dóbr kultury wchodzących w skład majątku spółki albo przedsiębiorstwa państwowego dokonuje się w porozumieniu z Państwową Służbą Ochrony Zabytków lub jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Kultury i Sztuki, właściwymi ze względu na charakter i rodzaj dóbr kultury.

§ 5.
1. Oszacowanie wartości spółki albo przedsiębiorstwa państwowego jest dokonywane z uwzględnieniem wyników analizy, o której mowa w § 1, przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny, w szczególności spośród następujących:

1) zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych,

2) wartości odtworzeniowej,

3) wartości skorygowanej aktywów netto,

4) rynkowej wartości likwidacyjnej,

5) przy zastosowaniu mnożnika zysku.

2. Wyboru metody wyceny dokonuje się w zależności od sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki albo przedsiębiorstwa państwowego. Wybór metody wyceny wymaga uzasadnienia.

3. Porównanie wyników oszacowania wartości stanowi podstawę do określenia ceny akcji albo wartości przedsiębiorstwa państwowego.

§ 6.
1. Analiza, o której mowa w § 1, powinna być opracowana w formie pisemnej.

2. Analiza powinna uwzględniać stan faktyczny i prawny na dzień jej sporządzenia oraz zawierać wynikające z niej wnioski.

3. Do analizy należy dołączyć, w formie załączników, kopie lub odpisy dokumentów stanowiących podstawę jej dokonania.

§ 7.
Szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać analiza oraz jej opracowanie, określa się w umowie o jej dokonanie.
§ 8.
Wykonanie analizy zleca, jednemu lub kilku podmiotom wyłonionym w drodze pisemnego przetargu publicznego, Minister Skarbu Państwa, Agencja Prywatyzacji albo organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego.
§ 9.
1. O przetargu ogłasza się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

2. Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać w szczególności:

1) nazwę i adres organizującego przetarg,

2) wskazanie podmiotu, którego dotyczy przetarg,

3) określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert, przy czym termin ich składania nie może być krótszy niż trzy tygodnie od dnia publikacji ogłoszenia,

4) wskazanie miejsca i sposobu uzyskania informacji na temat spółki albo przedsiębiorstwa państwowego,

5) wskazanie miejsca i sposobu uzyskania informacji na temat:

a) wymagań stawianych oferentom,

b) warunków, jakim powinna odpowiadać analiza i sposób jej opracowania,

c) kryteriów oceny ofert,

6) wskazanie terminu związania ofertą,

7) określenie sposobu powiadamiania oferentów o wynikach przetargu.

§ 10.
Oferta powinna zostać złożona w języku polskim i składać się z dwóch oddzielnych części - merytorycznej i cenowej.
§ 11.
1. Oceny złożonych ofert dokonuje komisja powoływana odpowiednio przez Ministra Skarbu Państwa, Prezesa Agencji Prywatyzacji albo organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego.

2. Ocena ofert jest przeprowadzana w dwóch etapach:

1) w pierwszym etapie komisja ocenia oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami formalnymi oraz postanawia o dopuszczeniu ofert do drugiego etapu przetargu,

2) w drugim etapie komisja ocenia oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami merytorycznymi oraz wyłania ofertę zawierającą najkorzystniejsze warunki wykonania analizy.

3. Wyboru oferty dokonuje ogłaszający przetarg.

§ 12.
Finansowanie opracowania analizy następuje w ciężar:

1) budżetu państwa, w części przeznaczonej ustawą budżetową na koszty prywatyzacji, jeżeli zamawiającym jest Minister Skarbu Państwa oraz jest to uzasadnione trudną sytuacją ekonomiczną podmiotu, którego dotyczy analiza,

2) przychodów z prowizji, o której mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o urzędzie Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775), jeżeli zamawiającym jest Agencja Prywatyzacji, z wyjątkiem pierwszego roku działalności Agencji, w którym finansowanie analizy nastąpi ze środków budżetu państwa, o których mowa w pkt 1,

3) kosztów spółki lub przedsiębiorstwa państwowego, zgodnie z umową zawartą ze zlecającym.

§ 13.
Osoby dokonujące analizy mają prawo żądać od organów spółki albo przedsiębiorstwa państwowego udostępnienia wszelkich niezbędnych informacji w zakresie objętym analizą.
§ 14.
Odbioru analizy dokonuje komisja powoływana odpowiednio przez Ministra Skarbu Państwa, Prezesa Agencji Prywatyzacji albo organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego.
§ 15.
1. Od opracowania analizy spółki można odstąpić, w całości lub w części, jeżeli:

1) została wykonana przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, udostępnienie zaś akcji ma nastąpić bezpośrednio po wpisaniu spółki do rejestru handlowego,

2) akcje spółki są notowane na giełdzie papierów wartościowych lub na regulowanym rynku wtórnym,

3) zbywane są akcje spółek, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 2, w których Skarb Państwa posiada nie więcej niż 20% kapitału akcyjnego; w takim przypadku oszacowanie wartości akcji następuje według ich wartości bilansowej.

2. Od opracowania analizy przedsiębiorstwa państwowego można odstąpić w części, jeżeli przewidywany koszt wykonania analizy przewyższa połowę wartości przedsiębiorstwa państwowego, ustalonej w oparciu o bilans oraz rachunek zysków i strat.

§ 16.
Wykonanie analizy nie jest wymagane dla spółek albo przedsiębiorstw państwowych, dla których wykonanie analizy zostało zlecone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a analiza spełnia wymogi określone w rozporządzeniu.
§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Warzecha – Ważydrąg

Ekspert podatkowy, księgowa, właścicielka Biura Rachunkowego EVA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »