REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 162 poz. 1574

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 20 sierpnia 2003 r.

w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz. U. Nr 42, poz. 363) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa sposób przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, a w szczególności sposób:

1) przekształcania numeracji ksiąg wieczystych;

2) zamieszczania w księdze wieczystej wyniku sprawdzenia zgodności oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej z danymi zawartymi w bazie danych ewidencji gruntów i budynków;

3) postępowania w razie wystąpienia przeszkód w migracji księgi wieczystej.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) EGiB – należy przez to rozumieć ewidencję gruntów i budynków;

2) SWDE – należy przez to rozumieć standard wymiany danych ewidencyjnych, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454);

3) RZHLZ – należy przez to rozumieć rejestr zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych.

§ 3.
1. Numer dotychczasowej księgi wieczystej przekształca się w ten sposób, że numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym tworzy się jako połączenie kolejno: czteroznakowego kodu wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, z którego księga wieczysta została przekazana do ośrodka migracyjnego, numeru dotychczasowej księgi wieczystej oraz cyfry kontrolnej.

2. Kody wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Cyfrę kontrolną wylicza się na podstawie kodu wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego i numeru dotychczasowej księgi wieczystej.

§ 4.
1. Przeniesienia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym dokonuje się wielkimi literami i przy użyciu dopuszczalnych znaków pisarskich w systemie informatycznym. Wykaz dopuszczalnych znaków pisarskich w systemie informatycznym określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Przenoszoną treść dotychczasowej księgi wieczystej dostosowuje się do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

3. Dane o podstawach wpisu wskazane w poszczególnych działach dotychczasowej księgi wieczystej przenosi się z zachowaniem chronologii ich naniesienia, bez wskazywania numeru bieżącego wpisu.

4. W przypadku gdy zachodzi konieczność przeniesienia z dotychczasowej księgi wieczystej w pojedyncze pole struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym więcej niż jednego elementu wpisu lub adnotacji, pole to powtarza się w strukturze księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym tyle razy, ile jest elementów wpisu lub adnotacji, tak aby każdy z tych elementów został wpisany w osobnym polu.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku, gdy zachodzi potrzeba przeniesienia do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym więcej niż jednego elementu wpisu lub adnotacji, dla którego przewidziano w tej strukturze odrębne pole, rubrykę, podrubrykę, podpole.

6. Pola niewymagane dla przeniesienia wpisu lub adnotacji pozostawia się niewypełnione.

7. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio do rubryk, podrubryk i podpól, z tym że w przypadku działu III i IV w strukturze księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym powtarza się zestaw rubryk składających się na strukturę działu.

§ 5.
W systemie informatycznym jednoznacznie identyfikuje się sędziego lub referendarza sądowego zatwierdzającego prawidłowość przeniesienia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.
§ 6.
Po przeniesieniu treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, w ośrodku migracyjnym ksiąg wieczystych, na pierwszej stronie dotychczasowej księgi wieczystej zamieszcza się napis „Księga zapisana w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych”.

Rozdział 2

Przenoszenie treści okładki i pierwszej strony dotychczasowej księgi wieczystej

§ 7.

Dane ujawnione na okładce i pierwszej stronie dotychczasowej księgi wieczystej przenosi się do:

1) rubryki 0.1 „informacje podstawowe” odpowiednio do pól:

0.1.0.1 „numer księgi”,

0.1.0.2 „oznaczenie wydziału” odpowiednio do podpól:

– A „nazwa sądu”,

– B „siedziba sądu”,

– C „kod wydziału”,

– D „numer wydziału”,

– E „nazwa wydziału”, 0.1.0.3 „typ księgi”;

2) rubryki 0.2 „dane o założeniu księgi wieczystej” odpowiednio do pola:

0.2.0.4 „data założenia dotychczasowej księgi wieczystej”.

§ 8.
Pole 0.2.0.2 „chwila zapisania księgi” w rubryce 0.2 „dane o założeniu księgi wieczystej” wypełniane jest automatycznie z chwilą pierwszego zapisu księgi wieczystej w urządzeniach centralnej bazy danych ksiąg wieczystych.
§ 9.
Nie wypełnia się następujących pól:

1) w rubryce 0.2 „dane o założeniu księgi wieczystej”:

0.2.0.3 „chwila ujawnienia księgi”;

2) w rubryce 0.3 „dane o zamknięciu księgi wieczystej”:

0.3.0.1 „chwila zamknięcia księgi”,

0.3.0.2 „podstawa zamknięcia księgi”;

3) w rubryce 0.4 „podstawa zmiany”:

0.4.0.1 „podstawa zmiany”.

§ 10.
Nie przenosi się danych ujawnionych na okładce lub pierwszej stronie dotychczasowej księgi wieczystej, których nie uwzględniono w strukturze księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

Rozdział 3

Przenoszenie treści działu I dotychczasowej księgi wieczystej

§ 11.

Nie wypełnia się następujących pól:

1) w rubryce 1.1 „wzmianka w księdze wieczystej”:

1.1.0.3 „chwila wykreślenia”,

1.1.0.4 „omówienie wykreślenia”;

2) w rubryce 1.4 „oznaczenie”:

a) w podrubryce 1.4.1 „działka ewidencyjna”:

1.4.1.7 „odłączenie”,

b) w podrubryce 1.4.2 „budynek”:

1.4.2.12 „odłączenie”,

c) w podrubryce 1.4.3 „urządzenie”:

1.4.3.4 „odłączenie”.

§ 12.
Numer bieżący nieruchomości przenosi się zgodnie z numeracją w dotychczasowej księdze wieczystej.
§ 13.
Dane opisujące grunt lub parcelę przenosi się do rubryki 1.9 „komentarz” pola 1.9.0.1 „komentarz do migracji”.
§ 14.
Dla ksiąg wieczystych, w których ujawniono więcej niż jedną działkę ewidencyjną lub więcej niż jeden sposób korzystania, dane dotyczące sposobu korzystania przenosi się do rubryki 1.9 „komentarz” pola 1.9.0.1 „komentarz do migracji” podpola A, chyba że z treści dotychczasowej księgi wieczystej jednoznacznie wynika sposób korzystania dla poszczególnych działek ewidencyjnych.
§ 15.
Dla ksiąg wieczystych, w których ujawniono więcej niż jeden termin użytkowania, dane dotyczące terminu użytkowania przenosi się do rubryki 1.14 „komentarz” pola 1.14.0.1 „komentarz do migracji” podpola A.
§ 16.
Obszar nieruchomości gruntowej przelicza się i przenosi do rubryki 1.5 „obszar” pola 1.5.0.1 „obszar”, z zastosowaniem jednostki określonej w § 62 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
§ 17.
Do liczby określającej piętro dodaje się „1” i tak otrzymaną wartość przenosi się do rubryki 1.4 „oznaczenie” podrubryki 1.4.4 „lokal” pola 1.4.4.8 „kondygnacja”.
§ 18.
W rubryce 1.4 „oznaczenie” w podrubryce 1.4.2 „budynek” pole 1.4.2.15 „części wspólne po wyodrębnieniu lokali” wypełnia się w przypadku, gdy w dotychczasowej księdze wieczystej były ujawnione części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
§ 19.
Jeżeli w dziale I-O w łamie 8 wskazano jako podstawy oznaczenia (sprostowania) nieruchomości dokumenty inne niż wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków (np. akty notarialne, zaświadczenia spółdzielni, decyzje administracyjne), opisy tych dokumentów przenosi się do rubryki 1.9 „komentarz” pola 1.9.0.1 „komentarz do migracji” podpola A.
§ 20.
Wpisy z łamu 1 „Wzmianka o wniosku” przenosi się do rubryki 1.1 „wzmianka w księdze wieczystej” odpowiednio do pól:

1.1.0.1 „wzmianka”,

1.1.0.2 „chwila zamieszczenia”.

§ 21.
Wpisy z łamu 2 „Numer nieruchomości” przenosi się do rubryki 1.2 „numer nieruchomości” do pola:

1.2.0.1 „numer bieżący nieruchomości”.

§ 22.
W księdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym wprowadza się numer położenia nieruchomości w rubryce 1.3 „położenie” w polu 1.3.0.1 „numer porządkowy”.
§ 23.
Wpisy z łamu 3 „Położenie” przenosi się do:

1) rubryki 1.3 „położenie” odpowiednio do pól:

1.3.0.2 „województwo”,

1.3.0.3 „powiat”,

1.3.0.4 „gmina”,

1.3.0.5 „miejscowość”,

1.3.0.6 „dzielnica”;

2) rubryki 1.4 „oznaczenie” odpowiednio:

a) dla nieruchomości gruntowej do podrubryki 1.4.1 „działka ewidencyjna” odpowiednio do pól:

1.4.1.5 „ulica”,

b) dla nieruchomości budynkowej lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej do podrubryki 1.4.2 „budynek” odpowiednio do pól:

1.4.2.4 „dane adresowe” odpowiednio do podpól:

– A „ulica (aleja, plac)”,

– B „numer budynku”,

c) dla nieruchomości lokalowej, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego do podrubryki 1.4.4 „lokal” odpowiednio do pól;

1.4.4.2 „ulica”,

1.4.4.3 „numer budynku”.

§ 24.
W księdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym wprowadza się w rubryce 1.4 „oznaczenie” w podrubryce: 1.4.1 „działka ewidencyjna”, 1.4.2 „budynek”, 1.4.3 „urządzenie” w polu 1.4.1.4, 1.4.2.3, 1.4.3.2 „położenie” – numer porządkowy położenia zapisanego w rubryce 1.3 „położenie” w polu 1.3.0.1 „numer porządkowy”.
§ 25.
Wpisy z łamu 4 „Mapa i opis” przenosi się do:

1) rubryki 1.4 „oznaczenie” odpowiednio:

a) dla nieruchomości gruntowej do podrubryki 1.4.1 „działka ewidencyjna” odpowiednio do pól:

1.4.1.1 „identyfikator działki”,

1.4.1.2 „numer działki”,

1.4.1.3 „obręb ewidencyjny” odpowiednio do podpól:

– A „numer obrębu”,

– B „nazwa obrębu”,

b) dla nieruchomości budynkowej lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej do podrubryki 1.4.2 „budynek” odpowiednio do pól:

1.4.2.1 „identyfikator budynku”,

1.4.2.2 „identyfikator działki”,

1.4.2.5 „liczba kondygnacji”,

1.4.2.6 „liczba samodzielnych lokali”,

1.4.2.7 „powierzchnia użytkowa budynku”,

1.4.2.10 „nieruchomość, na której usytuowany jest budynek”, odpowiednio do podpól:

– A „numer księgi wieczystej”,

– B „numer obrębu ewidencyjnego”,

– C „numer działki ewidencyjnej”,

1.4.2.11 „odrębność”,

c) dla nieruchomości lokalowej, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego do podrubryki 1.4.4 „lokal” odpowiednio do pól:

1.4.4.1 „identyfikator lokalu”,

1.4.4.4 „numer lokalu”,

1.4.4.6 „opis lokalu” odpowiednio do podpól:

– A „rodzaj izby”,

– B „liczba izb”,

1.4.4.7 „opis pomieszczeń przynależnych” odpowiednio do podpól:

– A „rodzaj pomieszczenia”,

– B „liczba pomieszczeń”,

1.4.4.8 „kondygnacja”,

1.4.4.10 „nieruchomość zabudowana budynkiem” odpowiednio do podpól:

– A „numer księgi wieczystej”,

– B „numer obrębu”,

– C „numer działki ewidencyjnej”,

1.4.4.11 „odrębność”;

2) rubryki 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” odpowiednio do pól:

1.7.0.1 „podstawa oznaczenia (sprostowania)”,

1.7.0.5 „numer karty akt”,

1.7.0.6 „numer księgi”.

§ 26.
1. Dla nieruchomości gruntowej wpisy z łamu 5 „Sposób korzystania” przenosi się do:

1) rubryki 1.4 „oznaczenie” odpowiednio:

a) dla działki ewidencyjnej do podrubryki 1.4.1 „działka ewidencyjna” odpowiednio do pola:

1.4.1.6 „sposób korzystania”,

b) dla budynku do podrubryki 1.4.2 „budynek” odpowiednio do pól:

1.4.2.1 „identyfikator budynku”,

1.4.2.2 „identyfikator działki”,

1.4.2.4 „dane adresowe” odpowiednio do podpól:

– A „ulica (aleja, plac)”,

– B „numer budynku”,

1.4.2.5 „liczba kondygnacji”,

1.4.2.6 „liczba samodzielnych lokali”,

1.4.2.7 „powierzchnia użytkowa budynku”,

1.4.2.8 „przeznaczenie budynku”,

1.4.2.10 „dalszy opis budynku”,

1.4.2.11 „odrębność”,

1.4.2.15 „części wspólne po wyodrębnieniu lokali”,

c) dla urządzenia do podrubryki 1.4.3 „urządzenie” odpowiednio do pól:

1.4.3.1 „identyfikator działki”,

1.4.3.3 „opis”;

2) dla budynków i urządzeń do rubryki 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” odpowiednio do pól:

1.7.0.1 „podstawa oznaczenia (sprostowania)”,

1.7.0.5 „numer karty akt”,

1.7.0.6 „numer księgi”;

3) dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste do rubryki 1.11 „spis praw” odpowiednio do podrubryki 1.11.2 „prawo użytkowania wieczystego” do pól:

1.11.2.1 „okres użytkowania”,

1.11.2.2 „sposób korzystania”.

2. Dla nieruchomości budynkowej lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej wpisy z łamu 5 „Sposób korzystania” przenosi się do rubryki 1.4 „oznaczenie” podrubryki 1.4.2 „budynek” pola 1.4.2.8 „przeznaczenie budynku”.

3. Dla nieruchomości lokalowej, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego wpisy z łamu 5 „Sposób korzystania” przenosi się do rubryki 1.4 „oznaczenie” odpowiednio do podrubryki 1.4.4 „lokal” odpowiednio do pola 1.4.4.5 „przeznaczenie lokalu”.

§ 27.
Wpisy z łamu 6 „Obszar” przenosi się do rubryki 1.5 „obszar” do pola 1.5.0.1 „obszar”.
§ 28.
Nie przenosi się wpisów z łamu 7 „Do bieżącego numeru nieruchomości”.
§ 29.
Wpisy z łamu 8 „Stan w czasie założenia księgi wieczystej, przyłączenia i odłączenia” przenosi się do:

1) rubryki 0.2 „dane o założeniu księgi wieczystej” odpowiednio do pola:

0.2.0.1 „stan w czasie założenia”;

2) rubryki 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” odpowiednio do pól:

1.7.0.1 „podstawa oznaczenia (sprostowania)”,

1.7.0.2 „data sporządzenia”,

1.7.0.3 „nazwa organu”,

1.7.0.4 „siedziba organu”,

1.7.0.5 „numer karty akt”,

1.7.0.6 „numer księgi”;

3) rubryki 1.8 „dane o wniosku i chwili wpisu” odpowiednio:

a) do podrubryki 1.8.1 „dane o wniosku” odpowiednio do pól:

1.8.1.1 „chwila wpływu”,

1.8.1.2 „rodzaj dziennika”,

1.8.1.3 „numer dziennika”,

1.8.1.4 „czy z urzędu”,

1.8.1.5 „numer karty akt”,

1.8.1.6 „numer księgi”,

b) do podrubryki 1.8.2 „chwila wpisu” do pola:

1.8.2.1 „chwila wpisu”;

4) rubryki 1.4 „oznaczenie” odpowiednio:

a) dla wpisu, który dotyczy działki ewidencyjnej przyłączonej do nieruchomości, do podrubryki 1.4.1 „działka ewidencyjna” odpowiednio do pola 1.4.1.8 „przyłączenie” odpowiednio do podpól:

– A „numer księgi wieczystej”,

– B „obszar”,

b) dla wpisu, który wskazuje księgę zaginioną, zniszczoną, dawną lub zbiór dokumentów do podrubryki 1.4.1 „działka ewidencyjna” odpowiednio do pola 1.4.1.9 „numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów” odpowiednio do podpól:

– A „numer księgi zaginionej”,

– B „numer księgi zniszczonej”,

– C „numer księgi dawnej”,

– D „oznaczenie zbioru dokumentów”,

c) dla wpisu, który dotyczy budynku przyłączonego do nieruchomości, dodatkowo do podrubryki 1.4.2 „budynek” odpowiednio do pola:

1.4.2.13 „przyłączenie”,

d) dla wpisu, który dotyczy lokalu wyodrębnionego z budynku, do podrubryki 1.4.2 „budynek” odpowiednio do pól;

1.4.2.14 „informacja o wyodrębnionych lokalach” odpowiednio do podpól:

– A „numer lokalu”,

– B „numer księgi wieczystej”,

1.4.2.15 „części wspólne po wyodrębnieniu lokali”,

e) dla wpisu, który dotyczy urządzenia przyłączonego do nieruchomości, do podrubryki 1.4.3 „urządzenie” odpowiednio do pola:

1.4.3.5 „przyłączenie”,

f) dla wpisu, który dotyczy lokalu przyłączonego do nieruchomości, dodatkowo do podrubryki 1.4.4 „lokal” odpowiednio do pola:

1.4.4.9 „przyłączenie”.

§ 30.
W rubryce 1.6 „zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków” wpisuje się:

1) w polu: 1.6.0.1 „zgodność” – znacznik weryfikacji danych wpisanych w dziale I-O księgi wieczystej z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków (Z – zgodny, N – niezgodny, B – brak możliwości sprawdzenia zgodności), według stanu na ostatni dzień minionego kwartału, dostępnych w formacie SWDE;

2) w polu 1.6.0.2 „chwila sprawdzenia” – data, godzina i minuta sprawdzenia zgodności danych zawartych w księdze wieczystej z danymi ewidencji gruntów i budynków;

3) w polu 1.6.0.3 „wersja bazy EGiB” – data ostatniej aktualizacji stanu bazy danych EGiB, z którą dokonywana jest weryfikacja danych wpisanych w dziale I-O.

§ 31.
Wpisy lub części wpisów, ujawnione w dziale I-O dotychczasowej księgi wieczystej, które zawierają treść nieobjętą strukturą księgi wieczystej, a także projekty wpisów ujawnione w tym dziale przenosi się do rubryki 1.9 „komentarz”, pola 1.9.0.1 „komentarz do migracji”, podpola A.
§ 32.
Ostatni numer bieżący nieruchomości, przeniesiony do rubryki 1.2 „numer nieruchomości”, pola 1.2.0.1 „numer bieżący nieruchomości” przenosi się dodatkowo do rubryki 1.9 „komentarz”, pola 1.9.0.1 „komentarz do migracji”, podpola B.
§ 33.
Nie wypełnia się następujących pól:

1) w rubryce 1.10 „wzmianka w księdze wieczystej”:

1.10.0.3 „chwila wykreślenia”,

1.10.0.4 „omówienie wykreślenia”;

2) w rubryce 1.11 „spis praw”:

1.11.1.7 „rodzaj zmiany”.

§ 34.
Numer bieżący wpisu przenosi się zgodnie z numeracją w dotychczasowej księdze wieczystej.
§ 35.
Pole 1.11.1.2 „napis” w rubryce 1.11 „spis praw” wypełnia się w przypadku, gdy w dziale I-O ujawniono oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, ujawniono na takim gruncie budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności lub urządzenie stanowiące odrębny przedmiot własności.
§ 36.
Wpisy z łamu 1 „Wzmianka o wniosku” przenosi się do rubryki 1.10 „wzmianka w księdze wieczystej” odpowiednio do pól:

1.10.0.1 „wzmianka”,

1.10.0.2 „chwila zamieszczenia”.

§ 37.
Wpisy z łamu 2 „Numer bieżący wpisu” przenosi się do rubryki 1.11 „spis praw” podrubryki 1.11.1 „spis praw związanych z własnością” odpowiednio do pola:

1.11.1.1 „numer prawa”.

§ 38.
Wpisy z łamu 3 „Oznaczenie prawa” i łamu 4 „Zmiany” przenosi się do:

1) rubryki 1.11 „spis praw” odpowiednio:

a) do podrubryki 1.11.1 „spis praw związanych z własnością” odpowiednio do pól:

1.11.1.2 „napis”,

1.11.1.3 „rodzaj prawa”,

1.11.1.4 „treść prawa” – dla prawa związanego z własnością nieruchomości, prawem użytkowania wieczystego lub własnościowym spółdzielczym prawem do lokalu mieszkalnego, spółdzielczym prawem do lokalu użytkowego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

1.11.1.5 „księga powiązana” – dla prawa związanego z własnością nieruchomości ujawnionej w innej księdze wieczystej odpowiednio do podpól:

– A „numer księgi wieczystej”,

– B „numer wpisu”,

1.11.1.6 „udział związany” – dla udziału właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej odpowiednio do podpól:

– A „wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali”,

– B „wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali”,

– C „numer księgi wieczystej”,

– D „numer udziału w prawie”,

b) dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej do podrubryki 1.11.3 „opisanie spółdzielni mieszkaniowej” odpowiednio do pól:

1.11.3.1 „nazwa spółdzielni mieszkaniowej”,

1.11.3.2 „siedziba spółdzielni mieszkaniowej”,

1.11.3.3 „REGON spółdzielni mieszkaniowej”;

2) rubryki 1.4 „oznaczenie” odpowiednio:

a) dla prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej dodatkowo do podrubryki 1.4.2 „budynek” odpowiednio do pola:

1.4.2.4 „dane adresowe” odpowiednio do podpola:

– B „numer budynku”,

b) dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego dodatkowo do podrubryki 1.4.4 „lokal” odpowiednio do pola:

1.4.4.4 „numer lokalu”;

3) rubryki 1.12 „podstawa wpisu” odpowiednio do podrubryk:

a) dla aktu notarialnego, który stanowi podstawę wpisu, do podrubryki 1.12.1 „akt notarialny” odpowiednio do pól:

1.12.1.1 „tytuł aktu”,

1.12.1.2 „numer rep A”,

1.12.1.3 „data sporządzenia”,

1.12.1.4 „imię pierwsze”,

1.12.1.5 „imię drugie”,

1.12.1.6 „nazwisko/pierwszy człon nazwiska złożonego”,

1.12.1.7 „drugi człon nazwiska złożonego”,

1.12.1.8 „siedziba”,

1.12.1.9 „numer karty akt”,

1.12.1.10 „numer księgi”,

b) dla decyzji administracyjnej, która stanowi podstawę wpisu, do podrubryki 1.12.2 „decyzja administracyjna” odpowiednio do pól:

1.12.2.1 „przedmiot decyzji”,

1.12.2.2 „numer decyzji”,

1.12.2.3 „data wydania decyzji”,

1.12.2.4 „oznaczenie organu”,

1.12.2.5 „siedziba organu”,

1.12.2.6 „numer karty akt”,

1.12.2.7 „numer księgi”,

c) dla orzeczenia sądu, które stanowi podstawę wpisu, do podrubryki 1.12.3 „orzeczenie sądu” odpowiednio do pól:

1.12.3.1 „rodzaj i przedmiot orzeczenia”,

1.12.3.2 „sygnatura akt”,

1.12.3.3 „data wydania orzeczenia”,

1.12.3.4 „nazwa sądu”,

1.12.3.5 „siedziba sądu”,

1.12.3.6 „numer karty akt”,

1.12.3.7 „numer księgi”,

d) dla innej podstawy wpisu do podrubryki 1.12.4 „inna podstawa” odpowiednio do pól:

1.12.4.1 „wskazanie podstawy”,

1.12.4.2 „sygnatura”,

1.12.4.3 „data wydania”,

1.12.4.4 „wystawca”,

1.12.4.5 „numer karty akt”,

1.12.4.6 „numer księgi”;

4) rubryki 1.13 „dane o wniosku i chwili wpisu” odpowiednio:

a) do podrubryki 1.13.1 „dane o wniosku” odpowiednio do pól:

1.13.1.1 „chwila wpływu”,

1.13.1.2 „rodzaj dziennika”,

1.13.1.3 „numer dziennika”,

1.13.1.4 „czy z urzędu”,

1.13.1.5 „numer karty akt”,

1.13.1.6 „numer księgi”,

b) do podrubryki 1.13.2 „chwila wpisu” odpowiednio do pól:

1.13.2.1 „chwila wpisu”.

§ 39.
Nie przenosi się wpisów z łamu 5 „Wykreślenia”.
§ 40.
Wpisy lub części wpisów, ujawnione w dziale I-Sp dotychczasowej księgi wieczystej, które zawierają treść nieobjętą strukturą księgi wieczystej, prowadzonej w systemie informatycznym, a także projekty wpisów zamieszczone w tym dziale, przenosi się do rubryki 1.14 „komentarz”, pola 1.14.0.1 „komentarz do migracji”, podpola A.
§ 41.
Ostatni numer bieżący wpisu ujawnionego w dotychczasowej księdze wieczystej przenosi się do rubryki 1.14 „komentarz”, pola 1.14.0.1 „komentarz do migracji”, podpola B również w przypadku, gdy jest to numer wykreślonego prawa.
§ 42.
Jeżeli we wpisie wskazana została księga wieczysta, której numer zawiera literę, numer tej księgi przenosi się do rubryki 1.9 „komentarz”, pola 1.9.0.1 „komentarz do migracji”, podpola A lub do rubryki 1.14 „komentarz”, pola 1.14.0.1 „komentarz do migracji”, podpola A.

Rozdział 4

Przenoszenie treści działu II dotychczasowej księgi wieczystej

§ 43.

Nie wypełnia się następujących pól w rubryce 2.1 „wzmianka w księdze wieczystej”:

2.1.0.3 „chwila wykreślenia”,

2.1.0.4 „omówienie wykreślenia”.

§ 44.
Pola: 2.3.0.2 i 2.4.1.1 „napis” odpowiednio w rubryce: 2.3 „właściciel wyodrębnionego lokalu” i 2.4 „użytkownik wieczysty” w podrubryce 2.4.1 „napis” wypełnia się tylko w przypadku, gdy w dotychczasowej księdze wieczystej, w dziale I-O, ujawniono oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, ujawniono na takim gruncie budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności lub urządzenie stanowiące odrębny przedmiot własności.
§ 45.
Wielkości udziałów we współwłasności, współużytkowaniu wieczystym lub współuprawnieniu oznaczone ułamkiem dziesiętnym przelicza się i wyraża ułamkiem zwykłym.
§ 46.
Wielkość udziałów w prawie przelicza się przez sprowadzenie do wspólnego mianownika.
§ 47.
Wpisy z łamu 1 „Wzmianka o wniosku” przenosi się do rubryki 2.1 „wzmianka w księdze wieczystej” odpowiednio do pól:

2.1.0.1 „wzmianka”,

2.1.0.2 „chwila zamieszczenia”.

§ 48.
Nie przenosi się wpisów z łamu 2 „Numer bieżący wpisu”.
§ 49.
W księdze wieczystej wprowadza się wskazanie na numer udziału w prawie w rubrykach:

1) 2.2 „właściciel”, odpowiednio w podrubryce: 2.2.2 „Skarb Państwa”, 2.2.3 „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)”, 2.2.4 „inna osoba prawna”, 2.2.5 „osoba fizyczna”, w polach: 2.2.2.1, 2.2.3.1, 2.2.4.1, 2.2.5.1 „udział w prawie”;

2) 2.4 „użytkownik wieczysty”, odpowiednio w podrubryce: 2.4.3 „Skarb Państwa”, 2.4.4 „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)”, 2.4.5 „inna osoba prawna”, 2.4.6 „osoba fizyczna”, w polu: 2.4.3.1, 2.4.4.1, 2.4.5.1, 2.4.6.1 „udział w prawie”;

3) 2.5 „uprawniony”, odpowiednio w podrubryce: 2.5.2 „Skarb Państwa”, 2.5.3 „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)”, 2.5.4 „inna osoba prawna”, 2.5.5 „osoba fizyczna”, w polu: 2.5.2.1, 2.5.3.1, 2.5.4.1, 2.5.5.1 „udział w prawie”.

§ 50.
W księdze wieczystej wprowadza się numer udziału w prawie w rubrykach:

1) 2.2 „właściciel”, 2.4 „użytkownik wieczysty”, 2.5 „uprawniony”, odpowiednio w podrubryce: 2.2.1, 2.4.2, 2.5.1 „udział”, odpowiednio w polu: 2.2.1.1, 2.4.2.1, 2.5.1.1 „numer udziału w prawie”;

2) 2.3 „właściciel wyodrębnionego lokalu”, w polu: 2.3.0.1 „numer udziału w prawie”.

§ 51.
Wpisy z łamu 3 „Właściciel” przenosi się:

1) dla prawa własności lub współwłasności do rubryki 2.2 „właściciel” odpowiednio:

a) do podrubryki 2.2.1 „udział” odpowiednio do pól:

2.2.1.2 „wielkość udziału”,

2.2.1.3 „rodzaj wspólności”,

b) dla Skarbu Państwa jako właściciela lub współwłaściciela nieruchomości gruntowej, budynkowej lub lokalowej do podrubryki 2.2.2 „Skarb Państwa” odpowiednio do pól:

2.2.2.2 „nazwa”,

2.2.2.3 „siedziba”,

2.2.2.4 „REGON”,

2.2.2.5 „rola instytucji”,

c) dla jednostki samorządu terytorialnego (związku międzygminnego) jako właściciela lub współwłaściciela nieruchomości gruntowej, budynkowej lub lokalowej do podrubryki 2.2.3 „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)” odpowiednio do pól:

2.2.3.2 „nazwa”,

2.2.3.3 „siedziba”,

2.2.3.4 „REGON”,

2.2.3.5 „nazwa uprawnionego”,

2.2.3.6 „siedziba uprawnionego”,

2.2.3.7 „REGON uprawnionego”,

d) dla innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną jako właściciela lub współwłaściciela nieruchomości gruntowej, budynkowej lub lokalowej do podrubryki 2.2.4 „inna osoba prawna” odpowiednio do pól:

2.2.4.2 „nazwa”,

2.2.4.3 „siedziba”,

2.2.4.4 „REGON”,

2.2.4.5 „stan przejściowy”,

e) dla osoby fizycznej jako właściciela lub współwłaściciela nieruchomości gruntowej, budynkowej lub lokalowej do podrubryki 2.2.5 „osoba fizyczna” odpowiednio do pól:

2.2.5.2 „imię pierwsze”,

2.2.5.3 „imię drugie”,

2.2.5.4 „nazwisko/pierwszy człon nazwiska złożonego”,

2.2.5.5 „drugi człon nazwiska złożonego”,

2.2.5.6 „imię ojca”,

2.2.5.7 „imię matki”,

2.2.5.8 „PESEL”;

2) dla prawa użytkowania wieczystego lub współużytkowania wieczystego do rubryki 2.4 „użytkownik wieczysty” odpowiednio:

a) do podrubryki 2.4.2 „udział” odpowiednio do pól:

2.4.2.2 „wielkość udziału”,

2.4.2.3 „rodzaj wspólności”,

b) do podrubryki 2.4.1 „napis” do pola:

2.4.1.1 „napis”,

c) dla Skarbu Państwa jako użytkownika wieczystego lub współużytkownika wieczystego do podrubryki 2.4.3 „Skarb Państwa” odpowiednio do pól:

2.4.3.2 „nazwa”,

2.4.3.3 „siedziba”,

2.4.3.4 „REGON”,

2.4.3.5 „rola instytucji”,

d) dla jednostki samorządu terytorialnego (związku międzygminnego) jako użytkownika wieczystego lub współużytkownika wieczystego do podrubryki 2.4.4 „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)” odpowiednio do pól:

2.4.4.2 „nazwa”,

2.4.4.3 „siedziba”,

2.4.4.4 „REGON”,

2.4.4.5 „nazwa uprawnionego”,

2.4.4.6 „siedziba uprawnionego”,

2.4.4.7 „REGON uprawnionego”,

e) dla innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną jako użytkownika wieczystego lub współużytkownika wieczystego, do podrubryki 2.4.5 „inna osoba prawna” odpowiednio do pól:

2.4.5.2 „nazwa”,

2.4.5.3 „siedziba”,

2.4.5.4 „REGON”,

2.4.5.5 „stan przejściowy”,

f) dla osoby fizycznej jako użytkownika wieczystego lub współużytkownika wieczystego do podrubryki 2.4.6 „osoba fizyczna” odpowiednio do pól:

2.4.6.2 „imię pierwsze,

2.4.6.3 „imię drugie,

2.4.6.4 „nazwisko/pierwszy człon nazwiska złożonego,

2.4.6.5 „drugi człon nazwiska złożonego,

2.4.6.6 „imię ojca,

2.4.6.7 „imię matki”,

2.4.6.8 „PESEL”;

3) dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej do rubryki 2.5 „uprawniony” odpowiednio:

a) do podrubryki 2.5.1 „udział” odpowiednio do pól:

2.5.1.2 „wielkość udziału”,

2.5.1.3 „rodzaj wspólności”,

b) dla Skarbu Państwa jako uprawnionego lub współuprawnionego z tytułu własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej do podrubryki 2.5.2 „Skarb Państwa” odpowiednio do pól:

2.5.2.2 „nazwa”,

2.5.2.3 „siedziba”,

2.5.2.4 „REGON”,

2.5.2.5 „rola instytucji”,

c) dla jednostki samorządu terytorialnego (związku międzygminnego) jako uprawnionego lub współuprawnionego z tytułu własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej do podrubryki 2.5.3 „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)” odpowiednio do pól:

2.5.3.2 „nazwa”,

2.5.3.3 „siedziba”,

2.5.3.4 „REGON”,

d) dla innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną jako uprawnionego lub współuprawnionego z tytułu własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, do podrubryki 2.5.4 „inna osoba prawna” odpowiednio do pól:

2.5.4.2 „nazwa”,

2.5.4.3 „siedziba”,

2.5.4.4 „REGON”,

2.5.4.5 „stan przejściowy”,

e) dla osoby fizycznej jako uprawnionego lub współuprawnionego z tytułu własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej do podrubryki 2.5.5 „osoba fizyczna” odpowiednio do pól:

2.5.5.2 „imię pierwsze”,

2.5.5.3 „imię drugie”,

2.5.5.4 „nazwisko/pierwszy człon nazwiska złożonego”,

2.5.5.5 „drugi człon nazwiska złożonego”,

2.5.5.6 „imię ojca”,

2.5.5.7 „imię matki”,

2.5.5.8 „PESEL”;

4) dla udziału właściciela wyodrębnionego lokalu do rubryki 2.3 „właściciel wyodrębnionego lokalu” odpowiednio do pól:

2.3.0.2 „napis”,

2.3.0.3 „wielkość udziału” odpowiednio do podpól:

– A „wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali”,

– B „wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali”,

2.3.0.4 „numer księgi”,

2.3.0.5 „numer lokalu”.

§ 52.
Nie przenosi się wpisów z łamu 4 „Numer bieżący nieruchomości”.
§ 53.
Wpisy z łamu 5 „Podstawa nabycia” przenosi się do:

1) rubryki 2.6 „podstawa nabycia” odpowiednio:

a) dla aktu notarialnego, który stanowi podstawę nabycia, do podrubryki 2.6.1 „akt notarialny” odpowiednio do pól:

2.6.1.1 „tytuł aktu”,

2.6.1.2 „numer rep A”,

2.6.1.3 „data sporządzenia”,

2.6.1.4 „imię pierwsze”,

2.6.1.5 „imię drugie”,

2.6.1.6 „nazwisko/pierwszy człon nazwiska złożonego”,

2.6.1.7 „drugi człon nazwiska złożonego”,

2.6.1.8 „siedziba”,

2.6.1.9 „numer karty akt”,

2.6.1.10 „numer księgi”,

b) dla decyzji administracyjnej, która stanowi podstawę nabycia, do podrubryki 2.6.2 „decyzja administracyjna” odpowiednio do pól:

2.6.2.1 „przedmiot decyzji”,

2.6.2.2 „numer decyzji”,

2.6.2.3 „data wydania decyzji”,

2.6.2.4 „oznaczenie organu”,

2.6.2.5 „siedziba organu”,

2.6.2.6 „numer karty akt”,

2.6.2.7 „numer księgi”,

c) dla orzeczenia sądu, które stanowi podstawę nabycia, do podrubryki 2.6.3 „orzeczenie sądu” odpowiednio do pól:

2.6.3.1 „rodzaj i przedmiot orzeczenia”,

2.6.3.2 „sygnatura akt”,

2.6.3.3 „data wydania orzeczenia”,

2.6.3.4 „nazwa sądu”,

2.6.3.5 „siedziba sądu”,

2.6.3.6 „numer karty akt”,

2.6.3.7 „numer księgi”,

d) dla innej podstawy nabycia do podrubryki 2.6.4 „inna podstawa” odpowiednio do pól:

2.6.4.1 „wskazanie podstawy”,

2.6.4.2 „sygnatura”,

2.6.4.3 „data wydania”,

2.6.4.4 „wystawca”,

2.6.4.5 „numer karty akt”,

2.6.4.6 „numer księgi”;

2) rubryki 2.7 „dane o wniosku i chwili wpisu” odpowiednio:

a) do podrubryki 2.7.1 „dane o wniosku” odpowiednio do pól:

2.7.1.1 „chwila wpływu”,

2.7.1.2 „rodzaj dziennika”,

2.7.1.3 „numer dziennika”,

2.7.1.4 „czy z urzędu”,

2.7.1.5 „numer karty akt”,

2.7.1.6 „numer księgi”,

b) do podrubryki 2.7.2 „chwila wpisu” do pola:

2.7.2.1 „chwila wpisu”.

§ 54.
Wpisy lub części wpisów, ujawnione w dziale II dotychczasowej księgi wieczystej, które zawierają treść nieobjętą strukturą księgi wieczystej, a także projekty wpisów zamieszczone w tym dziale przenosi się do rubryki 2.8 „komentarz”, pola 2.8.0.1 „komentarz do migracji”, podpola A.
§ 55.
Jeżeli we wpisie wskazana została księga wieczysta, której numer zawiera literę, numer tej księgi przenosi się do rubryki 2.8 „komentarz”, pola 2.8.0.1 „komentarz do migracji”, podpola A.

Rozdział 5

Przenoszenie treści działu III dotychczasowej księgi wieczystej

§ 56.

Nie wypełnia się następujących pól:

1) w rubryce 3.1 „wzmianka w księdze wieczystej”:

3.1.0.3 „chwila wykreślenia”,

3.1.0.4 „omówienie wykreślenia”;

2) w rubryce 3.4 „treść wpisu”:

w podrubryce 3.4.1 „treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia”:

3.4.1.7 „rodzaj zmiany”.

§ 57.
Numer bieżący wpisu przenosi się zgodnie z numeracją w dotychczasowej księdze wieczystej do pola 3.2.0.1. „numer wpisu” w rubryce 3.2 „numer wpisu”.
§ 58.
Pole 3.3.0.1 „napis” w rubryce 3.3 „napis” wypełnia się w przypadku, gdy w dotychczasowej księdze wieczystej”, w dziale I-O, ujawniono oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, ujawniono na takim gruncie budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności lub urządzenie stanowiące odrębny przedmiot własności albo w dziale III ujawniono informację o tym, że wszelkie prawa, roszczenia lub ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ujawnionej w dziale I-O ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym.
§ 59.
Jeżeli w dotychczasowej księdze wieczystej pod jednym numerem bieżącym wpisu ujawniono kilka praw, roszczeń, ograniczeń lub ostrzeżeń, każdemu z tych praw, roszczeń, ograniczeń lub ostrzeżeń nadaje się odrębny numer wpisu.
§ 60.
Wpisy z łamu 1 „Wzmianka o wniosku” przenosi się do rubryki 3.1 „wzmianka w księdze wieczystej” odpowiednio do pól:

3.1.0.1 „wzmianka”,

3.1.0.2 „chwila zamieszczenia”.

§ 61.
Wpisy z łamu 2 „Numer bieżący wpisu” przenosi się do rubryki 3.2 „numer wpisu” do pola:

3.2.0.1 „numer wpisu”.

§ 62.
Wpisy z łamu 3 „Prawa, roszczenia, ciężary i ograniczenia” i łamu 5 „Wpis” przenosi się do:

1) rubryki 3.3 „napis” odpowiednio do pola:

3.3.0.1 „napis”;

2) rubryki 3.4 „treść wpisu” odpowiednio:

a) dla prawa, roszczenia, ograniczenia lub ostrzeżenia, które nie współobciąża innej nieruchomości, do podrubryki 3.4.1 „treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia” odpowiednio do pól:

3.4.1.1 „rodzaj wpisu”,

3.4.1.2 „treść wpisu”,

3.4.1.3 „przedmiot wykonywania”,

3.4.1.4 „pierwszeństwo”,

3.4.1.5 „prawo lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa”,

b) dla prawa, roszczenia, ograniczenia lub ostrzeżenia, które nie współobciąża innej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, do podrubryki 3.4.2 „Skarb Państwa” odpowiednio do pól:

3.4.2.1 „nazwa”,

3.4.2.2 „siedziba”,

3.4.2.3 „REGON”,

3.4.2.4 „rola instytucji”,

c) dla prawa, roszczenia, ograniczenia lub ostrzeżenia, które nie współobciąża innej nieruchomości na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (związku międzygminnego), do podrubryki 3.4.3 „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)”, odpowiednio do pól:

3.4.3.1 „nazwa”,

3.4.3.2 „siedziba”,

3.4.3.3 „REGON”,

3.4.3.4 „nazwa uprawnionego”,

3.4.3.5 „siedziba uprawnionego”,

3.4.3.6 „REGON uprawnionego”,

d) dla prawa, roszczenia, ograniczenia lub ostrzeżenia, które nie współobciąża innej nieruchomości na rzecz innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, do podrubryki 3.4.4 „inna osoba prawna” odpowiednio do pól:

3.4.4.1 „nazwa”,

3.4.4.2 „siedziba”,

3.4.4.3 „REGON”,

3.4.4.4 „stan przejściowy”,

e) dla prawa, roszczenia, ograniczenia lub ostrzeżenia, które nie współobciąża innej nieruchomości na rzecz osoby fizycznej, do podrubryki 3.4.5 „osoba fizyczna” odpowiednio do pól:

3.4.5.1 „imię pierwsze”,

3.4.5.2 „imię drugie”,

3.4.5.3 „nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego”,

3.4.5.4 „drugi człon nazwiska złożonego”,

3.4.5.5 „imię ojca”,

3.4.5.6 „imię matki”,

3.4.5.7 „PESEL”,

f) dla prawa, roszczenia, ograniczenia lub ostrzeżenia, które nie współobciąża innej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela innej nieruchomości do podrubryki 3.4.6 „wskazanie innej nieruchomości” odpowiednio do pól:

3.4.6.1 „numer księgi”,

3.4.6.2 „inne informacje”,

g) dla prawa, roszczenia, ograniczenia lub ostrzeżenia, które współobciąża inną nieruchomość, dodatkowo do podrubryki 3.4.1 „treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia” odpowiednio do pól:

3.4.1.6 „nieruchomość współobciążona” odpowiednio do podpól:

– A „numer księgi wieczystej”,

– B „numer wpisu”;

3) rubryki 3.5 „podstawa wpisu” odpowiednio:

a) dla aktu notarialnego, który stanowi podstawę wpisu, do podrubryki 3.5.1 „akt notarialny” odpowiednio do pól:

3.5.1.1 „tytuł aktu”,

3.5.1.2 „numer rep A”,

3.5.1.3 „data sporządzenia”,

3.5.1.4 „imię pierwsze”,

3.5.1.5 „imię drugie”,

3.5.1.6 „nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego”,

3.5.1.7 „drugi człon nazwiska złożonego”,

3.5.1.8 „siedziba”,

3.5.1.9 „numer karty akt”,

3.5.1.10 „numer księgi”,

b) dla decyzji administracyjnej, która stanowi podstawę wpisu, do podrubryki 3.5.2 „decyzja administracyjna” odpowiednio do pól:

3.5.2.1 „przedmiot decyzji”,

3.5.2.2 „numer decyzji”,

3.5.2.3 „data wydania decyzji”,

3.5.2.4 „oznaczenie organu”,

3.5.2.5 „siedziba organu”,

3.5.2.6 „numer karty akt”,

3.5.2.7 „numer księgi”,

c) dla orzeczenia sądu, które stanowi podstawę wpisu, do podrubryki 3.5.3 „orzeczenie sądu” odpowiednio do pól:

3.5.3.1 „rodzaj i przedmiot orzeczenia”,

3.5.3.2 „sygnatura akt”,

3.5.3.3 „data wydania orzeczenia”,

3.5.3.4 „nazwa sądu”,

3.5.3.5 „siedziba sądu”,

3.5.3.6 „numer karty akt”,

3.5.3.7 „numer księgi”,

d) dla innej podstawy wpisu do podrubryki 3.5.4 „inna podstawa” odpowiednio do pól:

3.5.4.1: wskazanie podstawy,

3.5.4.2: sygnatura,

3.5.4.3: data wydania,

3.5.4.4: wystawca,

3.5.4.5: numer karty akt,

3.5.4.6: numer księgi;

4) rubryki 3.6 „dane o wniosku i chwili wpisu” odpowiednio:

a) do podrubryki 3.6.1 „dane o wniosku” odpowiednio do pól:

3.6.1.1 „chwila wpływu”,

3.6.1.2 „rodzaj dziennika”,

3.6.1.3 „numer dziennika”,

3.6.1.4 „czy z urzędu”,

3.6.1.5 „numer karty akt”,

3.6.1.6 „numer księgi”,

b) do podrubryki 3.6.2 „chwila wpisu” odpowiednio do pól:

3.6.2.1 „chwila wpisu”.

§ 63.
Nie przenosi się wpisów z łamów: 4 „Do numeru bieżącego wpisu”, 6 „Wykreślenie”, 7 „Do numeru bieżącego wpisu” i 8.
§ 64.
Wpisy lub części wpisów, ujawnione w dziale III dotychczasowej księgi wieczystej, które zawierają treść nieobjętą strukturą księgi wieczystej, a także projekty wpisów zamieszczone w tym dziale przenosi się do rubryki 3.7 „komentarz”, pola 3.7.0.1 „komentarz do migracji”, podpola A.
§ 65.
Ostatni numer bieżący wpisu ujawnionego w dotychczasowej księdze wieczystej, nawet jeśli jest to numer wykreślonego prawa, roszczenia, ograniczenia lub ostrzeżenia, przenosi się do rubryki 3.7 „komentarz”, pola 3.7.0.1 „komentarz do migracji”, podpola B.
§ 66.
Jeżeli we wpisie wskazana została księga wieczysta, której numer zawiera literę, numer tej księgi przenosi się do rubryki 3.7 „komentarz”, pola 3.7.0.1 „komentarz do migracji”, podpola A.

Rozdział 6

Przenoszenie treści działu IV dotychczasowej księgi wieczystej

§ 67.

Nie wypełnia się następujących pól:

1) w rubryce 4.1 „wzmianka w księdze wieczystej”:

4.1.0.3 „chwila wykreślenia”,

4.1.0.4 „omówienie wykreślenia”;

2) w rubryce 4.4 „treść wpisu”:

w podrubryce 4.4.1 „treść hipoteki (roszczenia)”:

4.4.1.15 „rodzaj zmiany”.

§ 68.
Numer bieżący wpisu przenosi się zgodnie z numeracją w dotychczasowej księdze wieczystej do pola 4.2.0.1 „numer hipoteki (roszczenia)” w rubryce 4.2 „numer hipoteki (roszczenia)”.
§ 69.
Jeżeli w dotychczasowej księdze wieczystej pod jednym numerem bieżącym wpisu ujawnionych jest kilka hipotek lub roszczeń o ustanowienie hipotek, każdej z hipotek (roszczeniu o ustanowienie hipoteki) nadaje się odrębny numer hipoteki (roszczenia).
§ 70.
Rodzaj pieniądza określającego sumę hipoteki wyraża się skrótem przyjętym w tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego.
§ 71.
W przypadku hipoteki zabezpieczającej wierzytelność banku, w polu 4.4.4.1 „nazwa” wpisuje się firmę banku i jego oddział, o ile został wskazany w dotychczasowej księdze wieczystej.
§ 72.
Pole 4.3.0.1 „napis” w rubryce 4.3 „napis” wypełnia się w przypadku, gdy w dotychczasowej księdze wieczystej, w dziale I-O, ujawniono oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, ujawniono na takim gruncie budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności lub urządzenie stanowiące odrębny przedmiot własności lub w dziale IV ujawniono informację o tym, iż wszelkie prawa, roszczenia lub ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ujawnionej w dziale I-O ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym.
§ 73.
Wpisy z łamu 1 „Wzmianka o wniosku” przenosi się do rubryki 4.1 „wzmianka w księdze wieczystej” odpowiednio do pól:

4.1.0.1 „wzmianka”,

4.1.0.2 „chwila zamieszczenia”.

§ 74.
Wpisy z łamu 2 „Numer bieżący wpisu” przenosi się do rubryki 4.2 „numer hipoteki (roszczenia)” odpowiednio do pól:

4.2.0.1 „numer hipoteki (roszczenia)”.

§ 75.
Wpisy z łamu 3 „Suma” i łamu 6 „Suma” przenosi się do rubryki 4.4 „treść wpisu” odpowiednio do pól:

4.4.1.2 „suma”.

§ 76.
Wpisy z łamu 4 „Hipoteka” i łamu 7 „ Wpis” przenosi się do:

1) rubryki 4.3 „napis” odpowiednio do pól:

4.3.0.1 „napis”;

2) rubryki 4.4 „treść wpisu” odpowiednio:

a) dla hipoteki (roszczenia o ustanowienie hipoteki) niewspółobciążającej innej nieruchomości do podrubryki 4.4.1 „treść hipoteki (roszczenia)” odpowiednio do pól:

4.4.1.1 „rodzaj hipoteki (roszczenia)”,

4.4.1.3 „suma słownie”,

4.4.1.4 „waluta sumy”,

4.4.1.5 „odsetki” odpowiednio do podpól:

– A „rodzaj odsetek”,

– B „wysokość odsetek”,

4.4.1.6 „udział”,

4.4.1.7 „hipoteka na wierzytelności hipotecznej”,

4.4.1.8 „rodzaj zabezpieczonej wierzytelności”,

4.4.1.9 „termin zapłaty”,

4.4.1.10 „pierwszeństwo”,

4.4.1.11 „hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa”,

4.4.1.13 „inne informacje”,

4.4.1.14 „numer hipoteki w RZHLZ”,

b) dla hipoteki (roszczenia o ustanowienie hipoteki) niewspółobciążającej innej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa do podrubryki 4.4.2 „Skarb Państwa” odpowiednio do pól:

4.4.2.1 „nazwa”,

4.4.2.2 „siedziba”,

4.4.2.3 „REGON”,

4.4.2.4 „rola instytucji”,

c) dla hipoteki (roszczenia o ustanowienie hipoteki) niewspółobciążającej innej nieruchomości na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (związku międzygminnego) do podrubryki 4.4.3 „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)” odpowiednio do pól:

4.4.3.1 „nazwa”,

4.4.3.2 „siedziba”,

4.4.3.3 „REGON”,

4.4.3.4 „nazwa uprawnionego”,

4.4.3.5 „siedziba uprawnionego”,

4.4.3.6 „REGON uprawnionego”,

d) dla hipoteki (roszczenia o ustanowienie hipoteki) niewspółobciążającej innej nieruchomości na rzecz innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, do podrubryki 4.4.4 „inna osoba prawna” odpowiednio do pól:

4.4.4.1 „nazwa”,

4.4.4.2 „siedziba”,

4.4.4.3 „REGON”,

4.4.4.4 „stan przejściowy”,

e) dla hipoteki (roszczenia o ustanowienie hipoteki) niewspółobciążającej innej nieruchomości na rzecz osoby fizycznej do podrubryki 4.4.5 „osoba fizyczna” odpowiednio do pól:

4.4.5.1 „imię pierwsze”,

4.4.5.2 „imię drugie”,

4.4.5.3 „nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego”,

4.4.5.4 „drugi człon nazwiska złożonego”,

4.4.5.5 „imię ojca”,

4.4.5.6 „imię matki”,

4.4.5.7 „PESEL”,

f) dla hipoteki łącznej do podrubryki 4.4.1 „treść hipoteki (roszczenia)” odpowiednio do pól:

4.4.1.12 „księga współobciążona” odpowiednio do podpól:

– A „numer księgi wieczystej”,

– B „numer hipoteki (roszczenia)”,

4.4.1.13 „inne informacje”;

3) rubryki 4.5 „podstawa wpisu” odpowiednio:

a) dla aktu notarialnego, który stanowi podstawę wpisu, do podrubryki 4.5.1 „akt notarialny” odpowiednio do pól:

4.5.1.1 „tytuł aktu”,

4.5.1.2 „numer rep A”,

4.5.1.3 „data sporządzenia”,

4.5.1.4 „imię pierwsze”,

4.5.1.5 „imię drugie”,

4.5.1.6 „nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego”,

4.5.1.7 „drugi człon nazwiska złożonego”,

4.5.1.8 „siedziba”,

4.5.1.9 „numer karty akt”,

4.5.1.10 „numer księgi”,

b) dla decyzji administracyjnej, która stanowi podstawę wpisu, do podrubryki 4.5.2 „decyzja administracyjna” odpowiednio do pól:

4.5.2.1 „przedmiot decyzji”,

4.5.2.2 „numer decyzji”,

4.5.2.3 „data wydania decyzji”,

4.5.2.4 „oznaczenie organu”,

4.5.2.5 „siedziba organu”,

4.5.2.6 „numer karty akt”,

4.5.2.7 „numer księgi”,

c) dla orzeczenia sądu, które stanowi podstawę wpisu, do podrubryki 4.5.3 „orzeczenie sądu” odpowiednio do pól:

4.5.3.1 „rodzaj i przedmiot orzeczenia”,

4.5.3.2 „sygnatura akt”,

4.5.3.3 „data wydania orzeczenia”,

4.5.3.4 „nazwa sądu”,

4.5.3.5 „siedziba sądu”,

4.5.3.6 „numer karty akt”,

4.5.3.7 „numer księgi”,

d) dla innej podstawy wpisu do podrubryki 4.5.4 „inna podstawa” odpowiednio do pól:

4.5.4.1 „wskazanie podstawy”,

4.5.4.2 „sygnatura”,

4.5.4.3 „data wydania”,

4.5.4.4 „wystawca”,

4.5.4.5 „numer karty akt”,

4.5.4.6 „numer księgi”;

4) rubryki 4.6 „dane o wniosku i chwili wpisu” odpowiednio:

a) do podrubryki 4.6.1 „dane o wniosku” odpowiednio do pól:

4.6.1.1 „chwila wpływu”,

4.6.1.2 „rodzaj dziennika”,

4.6.1.3 „numer dziennika”,

4.6.1.4 „czy z urzędu”,

4.6.1.5 „numer karty akt”,

4.6.1.6 „numer księgi”,

b) do podrubryki 4.6.2 „chwila wpisu” do pola:

4.6.2.1 „chwila wpisu”.

§ 77.
Nie przenosi się wpisów z łamów: 5 „Do bieżącego numeru wpisu”, 8 „Wykreślenie”, 9 „Do bieżącego numeru wpisu”, 10 „ Suma” i 11.
§ 78.
Wpisy lub części wpisów, ujawnione w dziale IV dotychczasowej księgi wieczystej, które zawierają treść nieobjętą strukturą księgi wieczystej, a także projekty wpisów zamieszczone w tym dziale przenosi się do rubryki 4.7 „komentarz”, pola 4.7.0.1 „komentarz do migracji”, podpola A.
§ 79.
Ostatni numer bieżący wpisu ujawnionego w dotychczasowej księdze wieczystej, nawet jeśli jest to numer wykreślonej hipoteki (roszczenia), przenosi się do rubryki 4.7 „komentarz”, pola 4.7.0.1 „komentarz do migracji”, podpola B.
§ 80.
Jeżeli we wpisie wskazana została księga wieczysta, której numer zawiera literę, numer tej księgi przenosi się do rubryki 4.7 „komentarz”, pola 4.7.0.1 „komentarz do migracji”, podpola A.

Rozdział 7

Postępowanie w razie przeszkód w migracji księgi wieczystej

§ 81.

1. W przypadku stwierdzenia, że dla tej samej nieruchomości albo tego samego ograniczonego prawa rzeczowego prowadzi się dwie lub więcej ksiąg wieczystych o różnych numerach, nie wstrzymuje się migracji tych ksiąg.

2. Przy zwrocie ksiąg wieczystych, o których mowa w ust. 1, sędzia lub referendarz sądowy sporządza protokół, w którym zamieszcza informację o prowadzeniu dwóch albo więcej ksiąg wieczystych dla tej samej nieruchomości albo tego samego prawa.

§ 82.
1. W przypadku stwierdzenia, że w wydziale ksiąg wieczystych prowadzone są co najmniej dwie księgi wieczyste o tym samym numerze, z których jedna już została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, pozostałe księgi zwraca się do sądu rejonowego bez zakończenia migracji.

2. Przy zwrocie ksiąg wieczystych, o których mowa w ust. 1, sędzia lub referendarz sądowy sporządza protokół, w którym zamieszcza informację, że w wydziale ksiąg wieczystych prowadzone są co najmniej dwie księgi wieczyste o tym samym numerze, oraz wskazuje datę założenia dotychczasowej księgi wieczystej, która została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

§ 83.
1. W przypadku nieczytelności treści dotychczasowej księgi wieczystej sędzia lub referendarz sądowy, w ramach czynności wyjaśniających, zwraca się do wydziału ksiąg wieczystych o nadesłanie kopii właściwego dokumentu znajdującego się w aktach księgi wieczystej.

2. Wskazanie treści dotychczasowej księgi wieczystej odczytanej w toku czynności wyjaśniających następuje w formie protokołu sporządzonego przez sędziego lub referendarza sądowego.

3. Jeżeli w ramach czynności wyjaśniających nie jest możliwe odczytanie treści dotychczasowej księgi wieczystej, sędzia lub referendarz sądowy sporządza protokół, w którym wskazuje zakres i miejsce nieczytelności. Protokół ten wraz z dotychczasową księgą wieczystą ośrodek migracyjny ksiąg wieczystych zwraca do sądu rejonowego.

§ 84.
Brak prawomocności wpisów w księdze wieczystej nie stanowi przeszkody w migracji księgi wieczystej.

Rozdział 8

Przepis końcowy

§ 85.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r.

Minister Sprawiedliwości: w z. J. Łankiewicz

Załącznik 1. [KODY WYDZIAŁÓW KSIĄG WIECZYSTYCH SĄDÓW REJONOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 20 sierpnia 2003 r. (poz. 1574)

Załącznik nr 1

KODY WYDZIAŁÓW KSIĄG WIECZYSTYCH SĄDÓW REJONOWYCH

Lp.

Sąd apelacyjny

Sąd okręgowy

Kod sądu okręgo­wego

Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego

Kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego

1.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Sąd Okręgowy w Białymstoku

BI

w Białymstoku

BI1B

2.

 

 

 

w Bielsku Podlaskim

BI1P

3.

 

 

 

w Sokółce

BI1S

4.

 

Sąd Okręgowy w Łomży

LM

w Łomży

LM1L

5.

 

 

 

w Wysokiem Mazowieckiem

LM1W

6.

 

 

 

w Zambrowie

LM1Z

7.

 

Sąd Okręgowy w Olsztynie

OL

w Bartoszycach

OL1Y

8.

 

 

 

w Bartoszycach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim

OL2Y

9.

 

 

 

w Biskupcu

OL1B

10.

 

 

 

w Biskupcu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Mrągowie

OL2B

11.

 

 

 

w Ełku

OL1E

12.

 

 

 

w Ełku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Olecku

OL2E

13.

 

 

 

w Giżycku

OL1G

14.

 

 

 

w Giżycku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Węgorzewie

OL2G

15.

 

 

 

w Kętrzynie

OL1K

16.

 

 

 

w Nidzicy

OL1N

17.

 

 

 

w Olsztynie

OL1O

18.

 

 

 

w Piszu

OL1P

19.

 

 

 

w Szczytnie

OL1S

20.

 

Sąd Okręgowy w Suwałkach

SU

w Augustowie

SU1A

21.

 

 

 

w Grajewie

SU1G

22.

 

 

 

w Suwałkach

SU1S

23.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

BY

w Bydgoszczy

BY1B

24.

 

 

 

w Inowrocławiu

BY1I

25.

 

 

 

w Mogilnie

BY1M

26.

 

 

 

w Nakle n. Notecią

BY1N

27.

 

 

 

w Szubinie

BY1U

28.

 

 

 

w Świeciu

BY1S

29.

 

 

 

w Tucholi

BY1T

30.

 

 

 

w Tucholi – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim

BY2T

31.

 

 

 

w Żninie

BY1Z

32.

 

Sąd Okręgowy w Elblągu

EL

w Braniewie

EL1B

33.

 

 

 

w Działdowie

EL1D

34.

 

 

 

w Elblągu

EL1E

35.

 

 

 

w Iławie

EL1I

36.

 

 

 

w Nowym Mieście Lubawskim

EL1N

37.

 

 

 

w Ostródzie

EL1O

38.

 

 

 

w Ostródzie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Morągu

EL2O

39.

 

Sąd Okręgowy w Gdańsku

GD

w Gdańsku

GD1G

40.

 

 

 

w Gdyni

GD1Y

41.

 

 

 

w Kartuzach

GD1R

 

Lp.

Sąd apelacyjny

Sąd okręgowy

Kod sądu okręgo­wego

Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego

Kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego

42.

 

 

 

w Kościerzynie

GD1E

43.

 

 

 

w Kwidzynie

GD1I

44.

 

 

 

w Kwidzynie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sztumie

GD2I

45.

 

 

 

w Malborku

GD1M

46.

 

 

 

w Sopocie

GD1S

47.

 

 

 

w Starogardzie Gdańskim

GD1A

48.

 

 

 

w Tczewie

GD1T

49.

 

 

 

w Wejherowie

GD1W

50.

 

 

 

w Wejherowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Pucku

GD2W

51.

 

Sąd Okręgowy w Koszalinie

KO

w Białogardzie

KO1B

52.

 

 

 

w Drawsku Pomorskim

KO1D

53.

 

 

 

w Kołobrzegu

KO1L

54.

 

 

 

w Koszalinie

KO1K

55.

 

 

 

w Sławnie

KO1E

56.

 

 

 

w Szczecinka

KO1I

57.

 

 

 

w Wałczu

KO1W

58.

 

Sąd Okręgowy w Słupsku

SL

w Bytowie

SL1B

59.

 

 

 

w Bytowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Miastku

SL2B

60.

 

 

 

w Chojnicach

SL1C

61.

 

 

 

w Człuchowie

SL1Z

62.

 

 

 

w Lęborku

SL1L

63.

 

 

 

w Słupsku

SL1S

64.

 

Sąd Okręgowy w Toruniu

TO

w Brodnicy

TO1B

65.

 

 

 

w Chełmnie

TO1C

66.

 

 

 

w Golubiu-Dobrzyniu

TO1G

67.

 

 

 

w Grudziądzu

TO1U

68.

 

 

 

w Toruniu

TO1T

69.

 

 

 

w Wąbrzeźnie

TO1W

70.

 

Sąd Okręgowy we Włocławku

WL

w Aleksandrowie Kujawskim

WL1A

71.

 

 

 

w Lipnie

WL1L

72.

 

 

 

w Radziejowie

WL1R

73.

 

 

 

w Rypinie

WL1Y

74.

 

 

 

we Włocławku

WL1W

75.

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

BB

w Bielsku-Białej

BB1B

76.

 

 

 

w Cieszynie

BB1C

77.

 

 

 

w Żywcu

BB1Z

78.

 

Sąd Okręgowy w Częstochowie

CZ

w Częstochowie

CZ1C

79.

 

 

 

w Częstochowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Kłobucku

CZ2C

80.

 

 

 

w Myszkowie

CZ1M

81.

 

 

 

w Zawierciu

CZ1Z

82.

 

 

 

w Zawierciu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Siewierzu

CZ2Z

83.

 

Sąd Okręgowy w Gliwicach

GL

w Gliwicach

GL1G

84.

 

 

 

w Jastrzębiu-Zdroju

GL1J

85.

 

 

 

w Lublińcu

GL1L

86.

 

 

 

w Raciborzu

GL1R

87.

 

 

 

w Rudzie Śląskiej

GL1S

 

Lp.

Sąd apelacyjny

Sąd okręgowy

Kod sądu okręgo­wego

Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego

Kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego

88.

 

 

 

w Rybniku

GL1Y

89.

 

 

 

w Tarnowskich Górach

GL1T

90.

 

 

 

w Wodzisławiu Śląskim

GL1W

91.

 

 

 

w Zabrzu

GL1Z

92.

 

 

 

w Żorach

GL1X

93.

 

Sąd Okręgowy w Katowicach

KA

w Będzinie

KA1B

94.

 

 

 

w Bytomiu

KA1Y

95.

 

 

 

w Chorzowie

KA1C

96.

 

 

 

w Dąbrowie Górniczej

KA1D

97.

 

 

 

w Jaworznie

KA1J

98.

 

 

 

w Katowicach

KA1K

99.

 

 

 

w Mikołowie

KA1M

100.

 

 

 

w Mysłowicach

KA1L

101.

 

 

 

w Pszczynie

KA1P

102.

 

 

 

w Pszczynie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

KA2P

103.

 

 

 

w Sosnowcu

KA1S

104.

 

 

 

w Tychach

KA1T

105.

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Sąd Okręgowy w Kielcach

KI

w Busku-Zdroju

KI1B

106.

 

 

 

w Jędrzejowie

KI1J

107.

 

 

 

w Kazimierzy Wielkiej

KI1I

108.

 

 

 

w Kielcach

KI1L

109.

 

 

 

w Końskich

KI1K

110.

 

 

 

w Opatowie

KI1T

111.

 

 

 

w Ostrowcu Świętokrzyskim

KI1O

112.

 

 

 

w Pińczowie

KI1P

113.

 

 

 

w Sandomierzu

KI1S

114.

 

 

 

w Skarżysku-Kamiennej

KI1R

115.

 

 

 

w Starachowicach

KI1H

116.

 

 

 

w Staszowie

KI1A

117.

 

 

 

we Włoszczowie

KI1W

118.

 

Sąd Okręgowy w Krakowie

KR

w Chrzanowie

KR1C

119.

 

 

 

dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Czernichowie

KR1K

120.

 

 

 

dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Krzeszowicach

KR2K

121.

 

 

 

dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Proszowicach

KR1H

122.

 

 

 

dla Krakowa-Podgórza w Krakowie – Wydział Ksiąg Wieczystych dla miasta Kraków oraz gmin: Kocmyrzów-Luborzyca, Świątniki Górne, Wielka Wieś i Zielonki

KR1P

123.

 

 

 

dla Krakowa-Podgórza w Krakowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Niepołomicach

KR2P

124.

 

 

 

dla Krakowa-Podgórza w Krakowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Skale

KR3P

125.

 

 

 

dla Krakowa-Podgórza w Krakowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Skawinie

KR4P

126.

 

 

 

dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

KR1S

127.

 

 

 

w Miechowie

KR1M

128.

 

 

 

w Myślenicach

KR1Y

129.

 

 

 

w Myślenicach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Dobczycach

KR2Y

130.

 

 

 

w Olkuszu

KR1O

 

Lp.

Sąd apelacyjny

Sąd okręgowy

Kod sądu okręgowego

Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego

Kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego

131.

 

 

 

w Oświęcimiu

KR1E

132.

 

 

 

w Oświęcimiu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Kętach

KR2E

133.

 

 

 

w Suchej Beskidzkiej

KR1B

134.

 

 

 

w Wadowicach

KR1W

135.

 

 

 

w Wieliczce

KR1I

136.

 

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

NS

w Gorlicach

NS1G

137.

 

 

 

w Limanowej

NS1L

138.

 

 

 

w Limanowej – wydział zamiejscowy z siedzibą w Mszanie Dolnej

NS2L

139.

 

 

 

w Muszynie

NS1M

140.

 

 

 

w Nowym Sączu

NS1S

141.

 

 

 

w Nowym Targu

NS1T

142.

 

 

 

w Zakopanem

NS1Z

143.

 

Sąd Okręgowy w Tarnowie

TR

w Bochni

TR1O

144.

 

 

 

w Brzesku

TR1B

145.

 

 

 

w Dąbrowie Tarnowskiej

TR1D

146.

 

 

 

w Tarnowie

TR1T

147.

 

 

 

w Tarnowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Tuchowie

TR2T

148.

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Sąd Okręgowy w Lublinie

LU

w Białej Podlaskiej

LU1B

149.

 

 

 

w Chełmie

LU1C

150.

 

 

 

w Kraśniku

LU1K

151.

 

 

 

w Lubartowie

LU1A

152.

 

 

 

w Lublinie

LU1I

153.

 

 

 

w Łukowie

LU1U

154.

 

 

 

w Opolu Lubelskim

LU1O

155.

 

 

 

w Puławach

LU1P

156.

 

 

 

w Radzyniu Podlaskim

LU1R

157.

 

 

 

we Włodawie

LU1W

158.

 

Sąd Okręgowy w Radomiu

RA

w Grójcu

RA1G

159.

 

 

 

w Grójcu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Białobrzegach

RA2G

160.

 

 

 

w Kozienicach

RA1K

161.

 

 

 

w Lipsku

RA1L

162.

 

 

 

w Przysusze

RA1P

163.

 

 

 

w Przysusze – wydział zamiejscowy z siedzibą w Szydłowcu

RA2P

164.

 

 

 

w Radomiu

RA1R

165.

 

 

 

w Zwoleniu

RA1Z

166.

 

Sąd Okręgowy w Siedlcach

SI

w Garwolinie

SI1G

167.

 

 

 

w Mińsku Mazowieckim

SI1M

168.

 

 

 

w Siedlcach

SI1S

169.

 

 

 

w Siedlcach – zamiejscowy wydział w Łosicach

SI2S

170.

 

 

 

w Sokołowie Podlaskim

SI1P

171.

 

 

 

w Węgrowie

SI1W

172.

 

Sąd Okręgowy w Zamościu

ZA

w Biłgoraju

ZA1B

173.

 

 

 

w Hrubieszowie

ZA1H

174.

 

 

 

w Janowie Lubelskim

ZA1J

175.

 

 

 

w Krasnymstawie

ZA1K

 

Lp.

Sąd apelacyjny

Sąd okręgowy

Kod sądu okręgo­wego

Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego

Kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego

176.

 

 

 

w Tomaszowie Lubelskim

ZA1T

177.

 

 

 

w Zamościu

ZA1Z

178.

Sąd Apelacyjny w

Sąd Okręgowy w

KZ

w Jarocinie

KZ1J

179.

Łodzi

Kaliszu

 

w Kaliszu

KZ1A

180.

 

 

 

w Kępnie

KZ1E

181.

 

 

 

w Krotoszynie

KZ1R

182.

 

 

 

w Ostrowie Wielkopolskim

KZ1W

183.

 

 

 

w Ostrzeszowie

KZ1O

184.

 

 

 

w Pleszewie

KZ1P

185.

 

Sąd Okręgowy w

LD

w Brzezinach

LD1B

186.

 

Łodzi

 

w Kutnie

LD1K

187.

 

 

 

w Łasku

LD1A

188.

 

 

 

w Łasku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Poddębicach

LD2A

189.

 

 

 

w Łęczycy

LD1Y

190.

 

 

 

dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

LD1M

191.

 

 

 

w Łowiczu

LD1O

192.

 

 

 

w Pabianicach

LD1P

193.

 

 

 

w Rawie Mazowieckiej

LD1R

194.

 

 

 

w Sieradzu

LD1E

195.

 

 

 

w Skierniewicach

LD1H

196.

 

 

 

w Wieluniu

LD1W

197.

 

 

 

w Wieluniu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Wieruszowie

LD2W

198.

 

 

 

w Zduńskiej Woli

LD1Z

199.

 

 

 

w Zgierzu

LD1G

200.

 

Sąd Okręgowy w

PT

w Bełchatowie

PT1B

201.

 

Piotrkowie

 

w Opocznie

PT1O

202.

 

Trybunalskim

 

w Piotrkowie Trybunalskim

PT1P

203.

 

 

 

w Radomsku

PT1R

204.

 

 

 

w Tomaszowie Mazowieckim

PT1T

205.

Sąd Apelacyjny w

Sąd Okręgowy w

GW

w Gorzowie Wielkopolskim

GW1G

206.

Poznaniu

Gorzowie

 

w Międzyrzeczu

GW1M

207.

 

Wielkopolskim

 

w Słubicach

GW1S

208.

 

 

 

w Strzelcach Krajeńskich

GW1K

209.

 

 

 

w Sulęcinie

GW1U

210.

 

Sąd Okręgowy w

PO

w Chodzieży

PO1H

211.

 

Poznaniu

 

w Chodzieży – wydział zamiejscowy z siedzibą w Wyrzysku

PO2C

212.

 

 

 

w Gnieźnie

PO1G

213.

 

 

 

w Gostyniu

PO1Y

214.

 

 

 

w Grodzisku Wielkopolskim

PO1S

215.

 

 

 

w Grodzisku Wielkopolskim – wydział zamiejscowy z siedzibą w Nowym Tomyślu

PO2S

216.

 

 

 

w Kole

PO1O

217.

 

 

 

w Koninie

PO1N

218.

 

 

 

w Kościanie

PO1K

219.

 

 

 

w Lesznie

PO1L

220.

 

 

 

w Pile

P01I

 

Lp.

Sąd apelacyjny

Sąd okręgowy

Kod sądu okręgo­wego

Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego

Kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego

221.

 

 

 

w Poznaniu dla części miasta Poznania w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Grunwald, Jeżyce i Stare Miasto oraz gmin: Czerwonak, Dopniewo, Murowana Goślina, Suchy Las i Tarnowo Podgórne

PO1P

222.

 

 

 

w Poznaniu dla części miasta Poznania w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Nowe Miasto i Wilda, miast Luboń i Puszczykowo oraz gmin Komorniki i Swarzędz

PO2P

223.

 

 

 

w Rawiczu

PO1R

224.

 

 

 

w Słupcy

PO1C

225.

 

 

 

w Szamotułach

PO1A

226.

 

 

 

w Szamotułach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Międzychodzie

PO2A

227.

 

 

 

w Szamotułach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Obornikach

PO3A

228.

 

 

 

w Śremie

PO1M

229.

 

 

 

w Środzie Wielkopolskiej

PO1D

230.

 

 

 

w Trzciance

PO1T

231.

 

 

 

w Trzciance – wydział zamiejscowy z siedzibą w Czarnkowie

PO2T

232.

 

 

 

w Turku

PO1U

233.

 

 

 

w Wągrowcu

PO1B

234.

 

 

 

w Wolsztynie

PO1E

235.

 

 

 

we Wrześni

PO1F

236.

 

 

 

w Złotowie

PO1Z

237.

 

Sąd Okręgowy w

SZ

w Choszcznie

SZ1C

238.

 

Szczecinie

 

w Goleniowie

SZ1O

239.

 

 

 

w Gryficach

SZ1G

240.

 

 

 

w Gryfinie

SZ1Y

241.

 

 

 

w Łobzie

SZ1L

242.

 

 

 

w Myśliborzu

SZ1M

243.

 

 

 

w Stargardzie Szczecińskim

SZ1T

244.

 

 

 

w Stargardzie Szczecińskim – wydział zamiejscowy z siedzibą w Pyrzycach

SZ2T

245.

 

 

 

w Szczecinie

SZ1S

246.

 

 

 

w Szczecinie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Policach

SZ2S

247.

 

 

 

w Świnoujściu

SZ1W

248.

 

Sąd Okręgowy w

ZG

w Krośnie Odrzańskim

ZG1K

249.

 

Zielonej Górze

 

w Krośnie Odrzańskim – wydział zamiejscowy w Gubinie

ZG2K

250.

 

 

 

w Nowej Soli

ZG1N

251.

 

 

 

w Świebodzinie

ZG1S

252.

 

 

 

w Świebodzinie – wydział zamiejscowy w Sulechowie

ZG2S

253.

 

 

 

w Zielonej Górze

ZG1E

254.

 

 

 

w Żaganiu

ZG1G

255.

 

 

 

w Żarach

ZG1R

256.

Sąd Apelacyjny w

Sąd Okręgowy w

KS

w Brzozowie

KS1B

257.

Rzeszowie

Krośnie

 

w Jarosławiu

KS1R

258.

 

 

 

w Jaśle

KS1S

259.

 

 

 

w Krośnie

KS1K

260.

 

 

 

w Lesku

KS1E

 

Lp.

Sąd apelacyjny

Sąd okręgowy

Kod sądu okręgo­wego

Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego

Kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego

261.

 

 

 

w Lesku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Ustrzykach Dolnych

KS2E

262.

 

 

 

w Lubaczowie

KS1U

263.

 

 

 

w Przemyślu

KS1P

264.

 

 

 

w Przeworsku

KS1W

265.

 

 

 

w Przeworsku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sieniawie

KS2W

266.

 

 

 

w Sanoku

KS1S

267.

 

Sąd Okręgowy w

RZ

w Dębicy

RZ1D

268.

 

Rzeszowie

 

w Leżajsku

RZ1E

269.

 

 

 

w Łańcucie

RZ1A

270.

 

 

 

w Ropczycach

RZ1R

271.

 

 

 

w Rzeszowie

RZ1Z

272.

 

 

 

w Rzeszowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Tyczynie

RZ2Z

273.

 

 

 

w Strzyżowie

RZ1S

274.

 

Sąd Okręgowy w

TB

w Mielcu

TB1M

275.

 

Tarnobrzegu

 

w Kolbuszowej

TB1K

276.

 

 

 

w Nisku

TB1N

277.

 

 

 

w Stalowej Woli

TB1S

278.

 

 

 

w Tarnobrzegu

TB1T

279.

Sąd Apelacyjny w

Sąd Okręgowy w

OS

w Ostrołęce

OS1O

280.

Warszawie

Ostrołęce

 

w Ostrowi Mazowieckiej

OS1M

281.

 

 

 

w Przasnyszu

OS1P

282.

 

 

 

w Pułtusku

OS1U

283.

 

 

 

w Wyszkowie

OS1W

284.

 

Sąd Okręgowy w

PL

w Ciechanowie

PL1C

285.

 

Płocku

 

w Gostyninie

PL1G

286.

 

 

 

w Mławie

PL1M

287.

 

 

 

w Płocku

PL1P

288.

 

 

 

w Płońsku

PL1L

289.

 

 

 

w Sierpcu

PL1E

290.

 

 

 

w Sochaczewie

PL1O

291.

 

 

 

w Żyrardowie

PL1Z

292.

 

Sąd Okręgowy w

WA

w Grodzisku Mazowieckim

WA1G

293.

 

Warszawie

 

w Legionowie

WA1L

294.

 

 

 

w Nowym Dworze Mazowieckim

WA1N

295.

 

 

 

w Otwocku

WA1O

296.

 

 

 

w Pruszkowie

WA1P

297.

 

 

 

dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bemowo, Bielany, Ochota, Ursus, Włochy i Żoliborz oraz gminy Izabelin

WA1M

298.

 

 

 

dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Mokotów, Ursynów i Wilanów

WA2M

299.

 

 

 

dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Białołęka, Praga-Północ, Targówek

WA3M

 

Lp.

Sąd apelacyjny

Sąd okręgowy

Kod sądu okręgo­wego

Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego

Kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego

300.

 

 

 

dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Śródmieście i Wola

WA4M

301.

 

 

 

dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla gmin: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno i Prażmów

WA5M

302.

 

 

 

dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Praga-Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła

WA6M

303.

 

 

 

w Wołominie

WA1W

304.

Sąd Apelacyjny

Sąd Okręgowy w

JG

w Bolesławcu

JG1B

305.

we Wrocławiu

Jeleniej Górze

 

w Jeleniej Górze

JG1J

306.

 

 

 

w Kamiennej Górze

JG1K

307.

 

 

 

w Lubaniu

JG1L

308.

 

 

 

w Lwówku Śląskim

JG1S

309.

 

 

 

w Zgorzelcu

JG1Z

310.

 

Sąd Okręgowy w

LE

w Głogowie

LE1G

311.

 

Legnicy

 

w Jaworze

LE1J

312.

 

 

 

w Legnicy

LE1L

313.

 

 

 

w Lubinie

LE1U

314.

 

 

 

w Złotoryi

LE1Z

315.

 

Sąd Okręgowy w

OP

w Brzegu

OP1B

316.

 

Opolu

 

w Głubczycach

OP1G

317.

 

 

 

w Kędzierzynie-Koźlu

OP1K

318.

 

 

 

w Kluczborku

OP1U

319.

 

 

 

w Nysie

OP1N

320.

 

 

 

w Oleśnie

OP1L

321.

 

 

 

w Opolu

OP1O

322.

 

 

 

w Prudniku

OP1P

323.

 

 

 

w Strzelcach Opolskich

OP1S

324.

 

Sąd Okręgowy w

SW

w Dzierżoniowie

SW1D

325.

 

Świdnicy

 

w Kłodzku

SW1K

326.

 

 

 

w Kłodzku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Nowej Rudzie

SW2K

327.

 

 

 

w Świdnicy

SW1S

328.

 

 

 

w Wałbrzychu

SW1W

329.

 

 

 

w Ząbkowicach Śląskich

SW1Z

330.

 

Sąd Okręgowy we

WR

w Oleśnicy

WR1E

331.

 

Wrocławiu

 

w Oławie

WR1O

332.

 

 

 

w Strzelinie

WR1T

333.

 

 

 

w Środzie Śląskiej

WR1S

334.

 

 

 

w Trzebnicy

WR1W

335.

 

 

 

w Trzebnicy – wydział zamiejscowy w Miliczu

WR2W

336.

 

 

 

w Wołowie

WR1L

337.

 

 

 

dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

WR1K

 


Załącznik 2. [WYKAZ DOPUSZCZALNYCH ZNAKÓW PISARSKICH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM]

Załącznik nr 2

WYKAZ DOPUSZCZALNYCH ZNAKÓW PISARSKICH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM

~

`

!

@

#

$

%

&

*

(

)

-

+

=

{

}

[

]

|

\

:

;

'

<

>

,

.

?

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Ą

 

Ć

 

Ę

 

 

§

 

 

 

Ł

 

Ń

Ó

 

 

 

Ś

 

 

 

 

 

Ź

Ż

 

Zasady wpisu danych w razie wystąpienia znaku pisarskiego niewystępującego w powyższej tablicy

W wypadku wystąpienia w danych podlegających wpisowi do systemu informatycznego znaku pisarskiego niewystępującego w powyższej tablicy stosuje się następujące zasady:

1. Pomija się wszystkie znaki diakrytyczne występujące w danym znaku, z wyjątkiem liter ze znakami diakrytycznymi wymienionymi w powyższej tabeli.

2. W przypadku dyftongów wpisujemy pierwszą literę tworzącą dyftong (np. AE = A).

3. W przypadku wystąpienia innego znaku, nienależącego do grupy znaków, o których mowa w pkt 1 i 2, w miejsce tego znaku wpisuje się znak *.

4. Apostrof w nazwiskach osób fizycznych i nazwach innych niż osoby fizyczne podmiotów piszemy zgodnie z pisownią oryginału, z zastosowaniem dostępnego znaku z tablicy zawartej w niniejszym załączniku.

5. W przypadku wystąpienia cudzysłowów:

– cudzysłów otwierający („) zamienia się na cudzysłów zamykający (”),

– cudzysłów (<) oraz (>) zastępuje się cudzysłowem zamykającym (”).

6. W przypadku wystąpienia znaku pisarskiego przesuniętego w stosunku do linii tekstu (indeks górny lub dolny) sprowadza się ten znak do linii tekstu (np. m2 = m2, x3 = x3). W przypadku równoczesnego wystąpienia obu indeksów indeks górny poprzedza indeks dolny przy wpisie danych do księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.


 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-09-17
  • Data wejścia w życie: 2003-10-01
  • Data obowiązywania: 2013-01-01
  • Dokument traci ważność: 2013-02-17
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA