| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 12 sierpnia 2003 r.

w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Audycje referendalne są rozpowszechniane w programach ogólnokrajowych i w każdym programie regionalnym „Telewizji Polskiej – Spółka Akcyjna”, zwanej dalej „Telewizją Polską”, oraz w każdym programie regionalnym rozpowszechnianym przez spółki publicznej radiofonii regionalnej, zwane dalej „spółkami radiofonii regionalnej”, a także w programach ogólnokrajowych „Polskiego Radia – Spółka Akcyjna”, zwanego dalej „Polskim Radiem”.

2. Audycje referendalne rozpowszechniane są w następujących terminach:

1) w przypadku referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa i referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 16. dnia przed dniem referendum do zakończenia kampanii referendalnej;

2) w przypadku referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej w terminie od 21. dnia przed dniem referendum do zakończenia kampanii referendalnej.

§ 2.
1. Podmiotami uprawnionymi do rozpowszechniania audycji referendalnych są podmioty określone w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, które otrzymały zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej – zwane dalej „podmiotami uprawnionymi”.

2. Podmioty uprawnione, o których mowa w ust. 1, reprezentowane są przed Telewizją Polską, Polskim Radiem i spółkami radiofonii regionalnej przez przedstawiciela, którego wskazuje organ uprawniony do reprezentowania podmiotu uprawnionego na zewnątrz.

3. Państwowa Komisja Wyborcza najpóźniej w 21. dniu przed dniem referendum, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, lub najpóźniej w 26. dniu przed dniem referendum, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, przekaże Telewizji Polskiej, Polskiemu Radiu i spółkom radiofonii regionalnej informację o podmiotach uprawnionych do rozpowszechniania audycji referendalnych.

§ 3.
1. Przydział czasu antenowego następuje na podstawie wniosku złożonego przez przedstawiciela, o którym mowa w § 2 ust. 2.

2. W przypadku niezłożenia przez przedstawicieli podmiotów uprawnionych wniosku w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2, zarządy Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, właściwi dyrektorzy oddziałów Telewizji Polskiej i prezesi zarządów spółek radiofonii regionalnej – zwani dalej „organami spółek” – dzielą równo czas przeznaczony na rozpowszechnianie audycji referendalnych pomiędzy podmioty uprawnione, które złożyły wniosek.

§ 4.
1. W przypadku:

1) referendum określonego w § 1 ust. 2 pkt 1 przedstawiciele podmiotów uprawnionych przedstawiają organom spółek, najpóźniej w 21. dniu przed dniem referendum, wnioski o przydział czasu antenowego;

2) referendum określonego w § 1 ust. 2 pkt 2 przedstawiciele podmiotów uprawnionych przedstawią organom spółek, najpóźniej w 26. dniu przed dniem referendum, wnioski o przydział czasu antenowego.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, zawierają:

1) nazwę podmiotu uprawnionego do rozpowszechniania audycji referendalnych;

2) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres przedstawiciela podmiotu uprawnionego wraz ze stosownym pełnomocnictwem wystawionym przez podmiot uprawniony;

3) kopię zaświadczenia wydanego przez Państwową Komisję Wyborczą o przysługującym podmiotowi uprawnieniu do rozpowszechniania audycji referendalnych w Telewizji Polskiej, Polskim Radiu oraz spółkach radiofonii regionalnej.

§ 5.
Przed dokonaniem podziału czasu antenowego organy spółek zwołują zebrania przedstawicieli w celu poinformowania ich o proponowanym ramowym układzie czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, warunkach rejestracji i rozpowszechniania audycji referendalnych oraz przeprowadzenia losowania kolejności rozpowszechniania audycji referendalnych.
§ 6.
Po rozpatrzeniu wniosków przedstawicieli, najpóźniej w 19. dniu przed dniem referendum, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, i najpóźniej w 24. dniu przed dniem referendum, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, organy spółek dokonują ustaleń i informują na piśmie przedstawicieli o:

1) czasie antenowym przyznanym podmiotowi uprawnionemu;

2) terminach emisji audycji referendalnych podmiotu uprawnionego;

3) terminach i czasie rejestracji audycji referendalnych;

4) warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać materiały audycji referendalnych przygotowanych samodzielnie przez podmioty uprawnione.

§ 7.
Jeżeli materiały audycji referendalnych przygotowanych samodzielnie przez podmioty uprawnione nie odpowiadają warunkom technicznym podanym do wiadomości przedstawicieli. Telewizja Polska i Polskie Radio oraz spółki radiofonii regionalnej wzywają przedstawicieli do usunięcia wskazanych usterek i dostarczenia poprawionego materiału audycji referendalnej, najpóźniej na 8 godzin przed ustalonym czasem rozpowszechnienia audycji.
§ 8.
1. Audycje referendalne są rozpowszechniane w blokach, w ramach których kolejność rozpowszechniania audycji referendalnych poszczególnych podmiotów uprawnionych jest ustalana w drodze losowania odbywającego się z udziałem przedstawicieli, o których mowa w § 2 ust. 2.

2. Losowanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się:

1) w przypadku referendum, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, najpóźniej w 18. dniu przed dniem referendum;

2) w przypadku referendum, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, najpóźniej w 23. dniu przed dniem referendum.

§ 9.
Telewizja Polska, Polskie Radio i spółki radiofonii regionalnej zobowiązane do rozpowszechniania audycji referendalnych ogłaszają, co najmniej dwukrotnie, w swoich audycjach informacyjnych, harmonogram rozpowszechniania bloków audycji referendalnych i codziennie informują o rozpowszechnianiu audycji referendalnych w zapowiedziach programowych, a także za pośrednictwem prasy, w trybie przyjętym dla informowania o treści programu.
§ 10.
1. Rejestracja i rozpowszechnienie audycji referendalnych jest dokonywana na koszt Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i spółek radiofonii regionalnej.

2. Rejestracja telewizyjnej audycji referendalnej i przygotowanie jej do rozpowszechnienia obejmuje:

1) przegranie audycji referendalnej dostarczonej przez podmiot uprawniony na kasecie magnetycznej w formie BETACAM SP. na dostosowane do emisji nośniki;

2) udostępnienie studia, o wyposażeniu i standardach technicznych nagrania określonych przez Telewizję Polską i podanych do wiadomości podmiotu uprawnionego zgodnie z § 6 pkt 3, wraz z realizatorem, w celu nagrania audycji referendalnej, na czas nie dłuższy niż pięciokrotność czasu trwania danej audycji referendalnej, nie krótszy jednak niż 15 minut.

3. Rejestracja radiowej audycji referendalnej i przygotowanie jej do rozpowszechnienia obejmuje:

1) przegranie na antenową taśmę radiową audycji referendalnej dostarczonej przez podmiot uprawniony na płycie CD, kasecie DAT lub kasecie analogowej;

2) udostępnienie studia, o wyposażeniu i standardach technicznych nagrania określonych przez Polskie Radio i spółki radiofonii regionalnej i podanych do wiadomości podmiotów uprawnionych zgodnie z § 6 pkt 3, wraz z realizatorem, w celu nagrania audycji referendalnej, na czas nie dłuższy niż trzykrotność czasu trwania danej audycji referendalnej, nie krótszy jednak niż 10 minut.

§ 11.
1. Telewizja Polska, Polskie Radio i spółki radiofonii regionalnej udostępniają studia i urządzenia techniczne w celu przygotowania audycji referendalnych przez podmioty uprawnione.

2. Wniosek o udostępnienie studia i urządzeń technicznych składa przedstawiciel do dyrektora właściwego programu nie później niż na 24 godziny przed rejestracją audycji referendalnej.

§ 12.
1. Spółkami radiofonii regionalnej, które rozpowszechniają programy regionalne, są spółki z siedzibami w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Warszawie, Rzeszowie, Szczecinie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze.

2. Telewizja Polska rozpowszechnia programy regionalne w następujących oddziałach w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu.

§ 13.
Traci moc rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych w referendum zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 75, poz. 680).
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: D. Waniek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »