| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 18 września 2003 r.

w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji

Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718 i Nr 130, poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji, zwanego dalej „Dyrektorem Centrum”, skład komisji konkursowej oraz sposób jej powoływania i działania.
§ 2.
1. Postępowanie konkursowe na stanowisko Dyrektora Centrum obejmuje:

1) ogłoszenie o konkursie;

2) powołanie komisji konkursowej;

3) przeprowadzenie konkursu przez komisję konkursową oraz ustalenie wyniku konkursu.

2. Konkurs składa się z dwóch etapów:

1) etap pierwszy – ustalenie spełnienia przez osobę kandydującą na stanowisko Dyrektora Centrum wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie;

2) etap drugi – rozmowa kwalifikacyjna.

§ 3.
Ogłoszenie o konkursie zamieszcza minister właściwy do spraw gospodarki w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnokrajowym:

1) na co najmniej sześćdziesiąt dni przed upływem okresu, na jaki Dyrektor Centrum został powołany;

2) niezwłocznie, w przypadku odwołania Dyrektora Centrum albo jego śmierci.

§ 4.
Ogłoszenie o konkursie zawiera:

1) określenie stanowiska, którego dotyczy konkurs;

2) informacje o wymaganiach określonych w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności;

3) określenie wymaganych dokumentów dołączanych do zgłoszenia;

4) wskazanie miejsca i sposobu dokonywania zgłoszeń;

5) określenie terminu dokonywania zgłoszeń, nie krótszego jednak niż 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia;

6) określenie terminu podania do publicznej wiadomości listy osób kandydujących na stanowisko Dyrektora Centrum, nie dłuższego niż 7 dni od dnia, w którym upływa termin dokonywania zgłoszeń.

§ 5.
1. Zgłoszenie obejmuje:

1) imię i nazwisko kandydata;

2) adres do korespondencji oraz numer telefonu.

2. Do zgłoszenia dołącza się:

1) oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności;

2) kopie dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniu.

3. Zgłoszenie wraz z dołączonymi dokumentami osoba kandydująca na stanowisko Dyrektora Centrum składa w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki albo przesyła drogą pocztową na jego adres z dopiskiem „konkurs na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji”.

4. W razie złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2, drogą pocztową, za datę zgłoszenia uważa się datę stempla pocztowego.

§ 6.
1. W celu przeprowadzenia konkursu minister właściwy do spraw gospodarki powołuje komisję konkursową, w której skład wchodzi 5 członków, posiadających wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz autorytet dający rękojmię prawidłowego wyłonienia osób kandydujących na stanowisko Dyrektora Centrum.

2. Członkowie komisji konkursowej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

3. Do komisji konkursowej nie może być powołana osoba kandydująca na stanowisko Dyrektora Centrum, osoba będąca małżonkiem, krewnym lub powinowatym osoby kandydującej na stanowisko Dyrektora Centrum albo pozostająca wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

4. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 3, zostaną ujawnione po powołaniu komisji konkursowej, minister właściwy do spraw gospodarki niezwłocznie, w drodze pisemnego wskazania, odwołuje członka komisji konkursowej, którego okoliczności te dotyczą, i uzupełnia skład komisji konkursowej; przepis ust. 1 stosuje się w przypadku uzupełnienia składu komisji konkursowej.

§ 7.
1. Komisja konkursowa:

1) przeprowadza konkurs;

2) dopuszcza albo odmawia dopuszczenia osób kandydujących na stanowisko Dyrektora Centrum do udziału w drugim etapie konkursu;

3) ustala wynik konkursu.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, komisja konkursowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, w obecności wszystkich członków komisji.

§ 8.
1. Posiedzenia komisji konkursowej są niejawne.

2. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządzany jest protokół, zawierający przebieg obrad i podjęte ustalenia. Protokół podpisują członkowie komisji konkursowej obecni na posiedzeniu.

§ 9.
Komisja konkursowa na podstawie oświadczenia i dokumentów przedłożonych przez osobę kandydującą na stanowisko Dyrektora Centrum podejmuje uchwałę o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia osoby kandydującej na stanowisko Dyrektora Centrum do drugiego etapu konkursu.
§ 10.
1. W przypadku odmowy dopuszczenia osoby kandydującej na stanowisko Dyrektora Centrum do drugiego etapu konkursu, Przewodniczący komisji konkursowej, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, zawiadamia tę osobę o przyczynie odmowy.

2. Osoba kandydująca na stanowisko Dyrektora Centrum może złożyć odwołanie od uchwały komisji konkursowej, w terminie 7 dni.

3. Odwołanie rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

§ 11.
Podczas drugiego etapu konkursu komisja konkursowa ocenia posiadaną przez osobę kandydującą na stanowisko Dyrektora Centrum wiedzę w zakresie systemu oceny zgodności oraz zdolności organizatorskie, oraz predyspozycje osoby kandydującej na stanowisko Dyrektora Centrum do kierowania Polskim Centrum Akredytacji, w tym również koncepcję działania i rozwoju Polskiego Centrum Akredytacji.
§ 12.
Po zakończeniu drugiego etapu konkursu komisja konkursowa podejmuje uchwałę o wyniku konkursu, w której przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki osoby kandydujące na stanowisko Dyrektora Centrum.
§ 13.
1. Przewodniczący komisji konkursowej, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o wyniku konkursu, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki dokumentację przebiegu konkursu.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) uchwały komisji konkursowej wraz z ich uzasadnieniami;

2) protokoły z posiedzeń komisji konkursowej w poszczególnych etapach konkursu;

3) opisową ocenę każdej osoby kandydującej na stanowisko Dyrektora Centrum, wraz z jej uzasadnieniem.

§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji (Dz. U. Nr 34, poz. 312), które zostało zachowane w mocy na podstawie art. 64 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718 i Nr 130, poz. 1188).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »