| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 8 września 2003 r.

w sprawie form współdziałania organów Inspekcji Weterynaryjnej z wojskowymi organami weterynaryjnymi

Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa formy współdziałania organów Inspekcji Weterynaryjnej z wojskowymi organami weterynaryjnymi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt i ich zwalczania oraz nadzoru nad jakością zdrowotną produktów pochodzenia zwierzęcego.
§ 2.
Współdziałanie w zakresie, o którym mowa w § 1, polega w szczególności na:

1) udostępnianiu oraz wymianie informacji, w zakresie zadań wynikających z art. 35 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, między Głównym Lekarzem Weterynarii a Szefem Służby Weterynaryjnej – Inspektorem Weterynaryjnym Wojska Polskiego lub wojewódzkimi lekarzami weterynarii a właściwymi miejscowo wojskowymi organami weterynaryjnymi, w szczególności przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji;

2) ustalaniu między Głównym Lekarzem Weterynarii a Szefem Służby Weterynaryjnej – Inspektorem Weterynaryjnym Wojska Polskiego sposobu wykorzystania posiadanych sił i środków w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego;

3) przeprowadzaniu w zakładach higieny weterynaryjnej badań próbek produktów pochodzenia zwierzęcego przesłanych przez wojskowe organy weterynaryjne;

4) organizacji i prowadzeniu wspólnych szkoleń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i wojskowych organów weterynaryjnych;

5) dokonywaniu przez Głównego Lekarza Weterynarii i Szefa Służby Weterynaryjnej – Inspektora Weterynaryjnego Wojska Polskiego okresowo, nie rzadziej niż raz w roku, oceny wzajemnej współpracy;

6) dokonywaniu wspólnych kontroli zakładów wytwarzających produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych dla jednostek wojskowych oraz wojsk obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) współpracy w zakresie wykonywania weterynaryjnej kontroli granicznej, której są poddawane wojska obce przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129. poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144 i Nr 165, poz. 1590.

3)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad współdziałania organów Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej z wojskowymi organami weterynaryjnymi (Dz. U. Nr 45, poz. 283), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2002 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 129, poz. 1438 i Nr 154, poz. 1790, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

IESE Business School

Informacje o IESE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »