| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 9 października 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 oraz w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.1)), a także w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484), art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.2)) oraz art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 33, poz. 263) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. Przepisy § 6 nie dotyczą osób wymienionych w tabeli X.A w załączniku nr 3 do rozporządzenia.”;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w X. Tabeli stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w części B tabeli:

– w Ip. 1 skreśla się wyrazy „zastępca dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu do spraw organizacyjnych,”,

– po Ip. 5 dodaje się Ip. 5a w brzmieniu:

 

1

2

3

4

5

6

„5a.

Starszy specjalista, starszy informatyk, starszy kustosz archiwalny, starszy konserwator archiwalny

XIII–XV

wyższe

6”

 

b) po X. Tabeli stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – dodaje się X.A. Tabelę stanowisk, zaszeregowań, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Studiów Strategicznych w brzmieniu:

„X.A. TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ, KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW RZĄDOWEGO CENTRUM STUDIÓW STRATEGICZNYCH

Lp.

Stanowisko

Kwota wynagrodzenia zasadniczego

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych

7500

2200

wyższe

8

2

Wiceprezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych

7000

2000

wyższe

5”

 

c) w XI. Tabeli stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników kancelarii Polskiej Akademii Nauk oraz Biura Centralnej Komisji do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych po Ip. 1 dodaje się Ip. 1a w brzmieniu:

 

1

2

3

4

5

6

„1a.

Zastępca Szefa kancelarii Polskiej Akademii Nauk

XX–XXI

10

wyższe

7”

 

§ 2.
Przepis:

1) § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2003 r.;

2) § 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 21 lipca 2003 r.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »