| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 29 września 2003 r.

w sprawie stanowisk służbowych, stopni górniczych, wzorów mundurów górniczych i honorowej szpady górniczej

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych (Dz. U. Nr 52, poz. 449) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wykaz stanowisk służbowych oraz związanych z nimi stopni górniczych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzory mundurów górniczych i czaka wraz z wzorami odznak stopni górniczych, wzór płaszcza oraz wzór honorowej szpady górniczej, a także sposób ich noszenia, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wzór wniosku o nadanie stopnia górniczego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) wzór dyplomu nadania stopnia górniczego, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Uroczysty mundur górniczy nosi się z odznakami posiadanego stopnia górniczego.

2. Do uroczystego munduru górniczego nosi się czako z pióropuszem w kolorze odpowiadającym danemu stopniowi górniczemu.

3. Członkowie orkiestry górniczej noszą czako z pióropuszem w kolorze czerwonym, a kapelmistrz z pióropuszem biało-czerwonym.

4. Do uroczystego munduru górniczego nosi się rękawiczki w kolorze białym, a do płaszcza górniczego również szalik w kolorze białym.

5. Służbowy mundur górniczy może być noszony w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

§ 3.
Osoby wchodzące w skład pocztu sztandarowego występują w uroczystych mundurach górniczych z honorową szpadą górniczą z kwastem biało-czerwonym i paskiem biało-czerwonym. Chorąży pocztu sztandarowego ma przewieszoną przez prawe ramię szarfę biało-czerwoną, a dwaj przyboczni szarfy zielono-czarne.
§ 4.
1. Honorową szpadę górniczą nosi się wyłącznie przy uroczystym mundurze górniczym, zawieszoną pionowo przy lewym boku na krótkich jednakowych rapciach przypiętych do pasa pod kurtką mundurową.

2. W przypadku występowania w płaszczu górniczym honorową szpadę górniczą nosi się pod płaszczem.

3. Honorowe szpady górnicze dla górników mają kwasty zielono-czarne z paskiem zielono-czarnym, a dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego mają kwasty zielono-czarne z paskiem biało-czerwonym.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

Załącznik 1. [WYKAZ STANOWISK SŁUŻBOWYCH ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI STOPNI GÓRNICZYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2003 r. (poz. 1771)

Załącznik nr 1

WYKAZ STANOWISK SŁUŻBOWYCH ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI STOPNI GÓRNICZYCH

Stanowisko służbowe

Stopień górniczy

1

2

– minister, kierownik urzędu centralnego,

GENERALNY DYREKTOR

– sekretarz lub podsekretarz stanu w ministerstwie zajmujący się bezpośrednio problematyką górniczą

GÓRNICTWA

– kierownik przedsiębiorstwa górniczego,

GENERALNY DYREKTOR

– kierownik lub zastępca kierownika urzędu centralnego,

GÓRNICZY

– dyrektor generalny zajmujący się problematyką górniczą lub geologiczną w ministerstwie bądź urzędzie centralnym,

l STOPNIA

– dyrektor departamentu, zastępca dyrektora departamentu zajmujący się problematyką górniczą w ministerstwie właściwym do spraw gospodarki,

 

– dyrektor departamentu w Wyższym Urzędzie Górniczym, dyrektor okręgowego urzędu górniczego, dyrektor specjalistycznego urzędu górniczego,

 

– kierownik lub zastępca kierownika stacji ratownictwa górniczego

 

– zastępca kierownika przedsiębiorstwa górniczego,

GENERALNY DYREKTOR

– dyrektor kopalni,

GÓRNICZY

– kierownik ruchu zakładu górniczego,

II STOPNIA

– kierownik jednostki naukowo-badawczej lub dydaktycznej zajmującej się problematyką górniczą,

 

– dyrektor departamentu zajmujący się problematyką górniczą lub geologiczną w innym ministerstwie bądź urzędzie centralnym,

 

– zastępca dyrektora departamentu w Wyższym Urzędzie Górniczym, zastępca dyrektora okręgowego urzędu górniczego, zastępca dyrektora w specjalistycznym urzędzie górniczym,

 

– kierownik pionu, dyrektor okręgowej stacji ratownictwa górniczego

 

– zastępca dyrektora kopalni,

GENERALNY DYREKTOR

– naczelny inżynier kopalni,

GÓRNICZY

– kierownik przedsiębiorstwa górniczego działającego w dziedzinie górnictwa i geologii,

III STOPNIA

– dyrektor i zastępca dyrektora w przedsiębiorstwie górniczym,

 

– profesor zajmujący się problematyką górniczą lub geologiczną w jednostce naukowo-badawczej lub dydaktycznej,

 

– zastępca dyrektora departamentu zajmujący się problematyką górniczą lub geologiczną w innym ministerstwie bądź urzędzie centralnym,

 

– naczelnik wydziału, radca ministra, główny specjalista zajmujący się problematyką górniczą w ministerstwie właściwym do spraw gospodarki,

 

– dyrektor biura, radca prezesa w Wyższym Urzędzie Górniczym,

 

– kierownik działu ds. ratownictwa górniczego, konsultant medycznej służby ratownictwa górniczego

 

 

GENERALNY HONOROWY DYREKTOR GÓRNICZY

– główny inżynier w kopalni,

DYREKTOR GÓRNICZY

– zastępca kierownika przedsiębiorstwa działającego w dziedzinie górnictwa i geologii,

l STOPNIA

– dyrektor zespołu w przedsiębiorstwie górniczym,

 

– pracownik naukowy zajmujący się problematyką górniczą lub geologiczną w jednostce naukowo-badawczej lub dydaktycznej,

 

– naczelnik wydziału, radca ministra, główny specjalista zajmujący się problematyką górniczą lub geologiczną w innym ministerstwie bądź urzędzie centralnym,

 

 

1

2

– zastępca dyrektora biura, naczelnik wydziału, główny księgowy, główny specjalista, radca prawny w Wyższym Urzędzie Górniczym oraz nadinspektor zakładów górniczych w okręgowym urzędzie górniczym, specjalistycznym urzędzie górniczym,

 

– kierownik górniczego pogotowia ratowniczego, zastępca kierownika działu ratownictwa górniczego

 

– kierownik działu ruchu w zakładzie górniczym,

DYREKTOR GÓRNICZY

– naczelnik wydziału w przedsiębiorstwie górniczym,

II STOPNIA

– specjalista w ministerstwie właściwym do spraw gospodarki, starszy specjalista zajmujący się problematyką górniczą lub geologiczną w innym ministerstwie bądź urzędzie centralnym,

 

– audytor wewnętrzny, starszy specjalista w Wyższym Urzędzie Górniczym oraz radca prawny, starszy inspektor zakładów górniczych w okręgowym urzędzie górniczym i specjalistycznym urzędzie górniczym,

 

– kierownik zespołu ratownictwa górniczego

 

– główny księgowy w kopalni,

DYREKTOR GÓRNICZY

– radca prawny w kopalni,

III STOPNIA

– generalny projektant, kierownik pracowni, pionu, zakładu, laboratorium, zajmujący się problematyką górniczą,

 

– specjalista w jednostce naukowo-badawczej i projektowo-konstrukcyjnej, zajmujący się problematyką górniczą,

 

– specjalista zajmujący się problematyką górniczą lub geologiczną w innym ministerstwie bądź urzędzie centralnym,

 

– specjalista w Wyższym Urzędzie Górniczym oraz inspektor zakładów górniczych w okręgowym urzędzie górniczym i specjalistycznym urzędzie górniczym,

 

– zastępca kierownika górniczego pogotowia ratowniczego, zmianowy kierownik górniczego pogotowia ratowniczego

 

– osoby na stanowiskach wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego lub równorzędnym stanowisku pracy w kopalni albo innym przedsiębiorstwie działającym w dziedzinie górnictwa i geologii,

INŻYNIER GÓRNICZY
l STOPNIA

– kierownik działu bądź wydziału albo równorzędne stanowisko pracy w kopalni lub innym przedsiębiorstwie działającym w dziedzinie górnictwa i geologii,

 

– starszy inspektor ratownictwa górniczego

 

– inżynier na stanowisku średniego dozoru lub równorzędnym stanowisku pracy w kopalni lub innym przedsiębiorstwie działającym w dziedzinie górnictwa i geologii,

INŻYNIER GÓRNICZY
II STOPNIA

– starszy specjalista, inspektor ratownictwa górniczego

 

– inżynier na stanowisku niższego dozoru, równorzędnym stanowisku pracy w kopalni lub innym przedsiębiorstwie działającym w dziedzinie górnictwa i geologii.

INŻYNIER GÓRNICZY
III STOPNIA

– specjalista ratownictwa górniczego

 

– technik wykazujący się szczególnymi wynikami pracy w kopalni, innym przedsiębiorstwie lub jednostce naukowo-badawczej i projektowo-konstrukcyjnej zajmującej się problematyką górniczą,

TECHNIK GÓRNICZY
l STOPNIA

– technik w ratownictwie górniczym

 

– technik na stanowisku średniego dozoru w kopalni lub innym przedsiębiorstwie działającym w dziedzinie górnictwa i geologii,

TECHNIK GÓRNICZY
II STOPNIA

– technik oraz równorzędne stanowisko pracy w jednostce naukowo-badawczej i projektowo-konstrukcyjnej, zajmującej się problematyką górniczą

 

– technik na stanowisku niższego dozoru w kopalni lub innym przedsiębiorstwie działającym w dziedzinie górnictwa i geologii

TECHNIK GÓRNICZY
III STOPNIA

– wykwalifikowany pracownik w kopalni lub innym przedsiębiorstwie działającym w dziedzinie górnictwa i geologii,

GÓRNIK l STOPNIA

– pracownik ratownictwa górniczego

 

 

1

2

– wykwalifikowany górnik przodowy, strzałowy, kombajnista itp. w kopalni lub wykwalifikowany pracownik w innym przedsiębiorstwie działającym w dziedzinie górnictwa i geologii

GÓRNIK II STOPNIA

– pracownik na stanowisku młodszego górnika i pracownik na równorzędnym stanowisku pracy w kopalni lub innym przedsiębiorstwie działającym w dziedzinie górnictwa i geologii

GÓRNIK III STOPNIA

 

Użyte w załączniku pojęcia oznaczają:

1) przedsiębiorstwo górnicze – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania kopalin ze złóż na podstawie koncesji udzielonej w trybie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.) lub prowadzącą likwidację zakładu górniczego;

2) przedsiębiorstwo działające w dziedzinie górnictwa i geologii – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wykonującą powierzone czynności w ruchu zakładu górniczego oraz przy wykonywaniu prac i robót geologicznych na rzecz przedsiębiorstwa górniczego;

3) kopalnia – należy przez to rozumieć wyodrębnioną jednostkę przedsiębiorstwa górniczego prowadzącą zakład górniczy;

4) zakład górniczy – należy przez to rozumieć zakład służący wydobywaniu kopaliny ze złoża w rozumieniu art. 6 pkt 7 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze;

5) jednostka naukowo-badawcza i dydaktyczna – należy przez to rozumieć jednostki szkolnictwa i instytuty naukowo-badawcze prowadzące działalność naukową i dydaktyczną;

6) jednostka projektowo-konstrukcyjna – należy przez to rozumieć biura projektów lub inne jednostki projektowo-konstrukcyjne działające na rzecz górnictwa i geologii.

Załącznik 2. [WZORY MUNDURÓW GÓRNICZYCH l CZAKA WRAZ Z WZORAMI ODZNAK STOPNI GÓRNICZYCH, WZÓR PŁASZCZA ORAZ WZÓR HONOROWEJ SZPADY GÓRNICZEJ, A TAKŻE SPOSÓB ICH NOSZENIA]

Załącznik nr 2

WZORY MUNDURÓW GÓRNICZYCH l CZAKA WRAZ Z WZORAMI ODZNAK STOPNI GÓRNICZYCH, WZÓR PŁASZCZA ORAZ WZÓR HONOROWEJ SZPADY GÓRNICZEJ, A TAKŻE SPOSÓB ICH NOSZENIA


WZÓR UROCZYSTEGO MUNDURU GÓRNICZEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Dystynkcje stopnia górniczego na naszywce szmuklerskiej

infoRgrafika

Dystynkcje stopnia górniczego na naszywce szmuklerskiej

infoRgrafika

Dystynkcje stopnia górniczego na naszywce szmuklerskiej

infoRgrafika

Dystynkcje stopnia górniczego na naszywce szmuklerskiej

infoRgrafika

Wzory bort haftowanych na naszywkach szmuklerskich
(fragmenty)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

WZÓR SŁUŻBOWEGO MUNDURU GÓRNICZEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Wzór haftu borty na rękawie munduru służbowego

infoRgrafika

Wzór haftu odznak dystynkcyjnych na patkach munduru służbowego

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Wzory haftów bort na otoku czapek służbowych

infoRgrafika

infoRgrafika

Wzory haftowanych złotą nicią odznak stopni na beretach

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR DYPLOMU NADANIA STOPNIA GÓRNICZEGO]

Załącznik nr 4

WZÓR DYPLOMU NADANIA STOPNIA GÓRNICZEGO

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Koronczok

Sprzedaż Internetowa24

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »