| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 30 października 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego

Na podstawie art. 6 ust. 10, art. 32 ust. 5, art. 36 ust. 5, art. 37 ust. 2, ust. 3 pkt 1 lit. a–c i e oraz pkt 2, art. 38 ust. 2 oraz art. 47 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z późn. zm 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 27, poz. 269, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „w poz. 1 pkt 4” zastępuje się wyrazami „w poz. 12 lit. a)”;

2) w § 11:

a) w pkt 1 dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) towarów wymienionych w poz. 14a załącznika nr 3 do rozporządzenia, w przypadku gdy przeznaczone są:

– na inne cele niż do użycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, lub

– do odprzedaży na inne cele niż do użycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych,”,

b) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a) sprzedaż towarów wymienionych w poz. 11a załącznika nr 1 do rozporządzenia, gdy przeznaczone są:

a) na inne cele niż do użycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, lub

b) do odprzedaży na inne cele niż do użycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych,”;

3) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. 1. Zwolnienie z podatku akcyzowego, o którym mowa w § 11 pkt 1 lit. c) oraz w pkt 12a, ma zastosowanie w przypadku, gdy:

1) importer przy dokonaniu zgłoszenia celnego złoży oświadczenie, że towary te nie będą przeznaczone do użycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub nie będą odprzedane w celu ich zużycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych,

2) nabywca złoży oświadczenie, że nabywane towary nie będą przeznaczone do użycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub nie będą odprzedane w celu ich zużycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych,

3) podmioty korzystające ze zwolnienia z podatku akcyzowego, o którym mowa w § 11 pkt 1 lit. c) oraz w pkt 12a, przekażą, do właściwego urzędu celnego, w terminie do dnia 25 miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, miesięczne zestawienia otrzymanych oświadczeń zawierających informacje, o których mowa w ust. 2.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, powinno zawierać co najmniej:

1) NIP, nazwę oraz adres podmiotu składającego oświadczenie,

2) ilość zakupionego w kraju lub pochodzącego z importu towaru, symbol PKWiU lub kod PCN,

3) cel, na który zostanie przeznaczony towar zakupiony w kraju lub pochodzący z importu,

4) datę i miejsce wystawienia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.

3. W przypadku sprzedaży towarów, o których mowa w § 11 pkt 12a, oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, może być złożone w fakturze lub zamówieniu, jeżeli ściśle określa ono ilość zamawianego towaru, zawiera datę i numer, a podmiot prowadzi ewidencję zamówień. Jeżeli jest składane odrębnie, powinno być dołączone do kopii faktury, a w przypadku oświadczenia złożonego w zamówieniu – na fakturze powinien być wpisany numer i data zamówienia.”;

4) § 12:

a) w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) towary wymienione w poz. 11a załącznika nr 1 i poz. 14a załącznika nr 3 do rozporządzenia, wykorzystywane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych,”,

b) w ust. 2 w pkt 1 dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) towary wymienione w poz. 11a załącznika nr 1 i poz. 14a załącznika nr 3 do rozporządzenia, wykorzystywane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych,”;

5) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku sprzedaży paliw silnikowych, olejów opałowych i olejów smarowych wytwarzanych z komponentów wymienionych w poz. 11, 11a i 13 załącznika nr 1 oraz poz. 14, 14a i 14b załącznika nr 3 do rozporządzenia, obciążonych podatkiem akcyzowym, a także wytwarzanych w drodze mieszania, przeklasyfikowania produktów naftowych, etylizacji lub potasacji benzyn oraz depresacji olejów napędowych, należny podatek akcyzowy obniża się o podatek akcyzowy zapłacony przy nabyciu lub imporcie komponentów przeznaczonych do wytworzenia tych wyrobów lub o podatek akcyzowy zapłacony w wyniku ich przemieszczenia poza teren zakładu, w którym zostały wyprodukowane.”;

6) w § 16 ust. 5a otrzymuje brzmienie:

„5a. Podatnicy nabywający wyroby, o których mowa w poz. 11, 11a i 13 załącznika nr 1 oraz poz. 14, 14a i 14b załącznika nr 3 do rozporządzenia, obciążone podatkiem akcyzowym – z wyłączeniem paliw silnikowych, olejów opałowych oraz towarów przeznaczonych do użycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych – mogą zwiększyć podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwotę podatku akcyzowego zawartego w cenach zakupu lub o kwotę podatku akcyzowego zapłaconego od importu tych towarów. Zwiększenie podatku naliczonego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się, jeżeli nabyte wyroby są przeznaczone do wytworzenia przez podatnika innych towarów – z wyjątkiem wytworzenia paliw silnikowych, olejów opałowych oraz towarów przeznaczonych do użycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. Kwota zwiększenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, nie obejmuje kwoty podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu lub zapłaconego od importu towarów, podlegającego odliczeniu od należnego podatku akcyzowego lub zwrotowi.”;

7) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w poz. 11 w kolumnie 3 we wstępie do wyliczenia po wyrazach „z wyłączeniem grupowania PKWiU” dodaje się wyrazy „23.20.18,”,

b) poz. 11a otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

4

„11a

bez względu na symbol PKWiU

Towary przeznaczone do użycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, inne niż wymienione w poz. 11, z wyjątkiem spirytusu odwodnionego PKWiU 15.92.11-00.3 i alkoholu etylowego 15.92.12-00.10, przeznaczonych do wytwarzania benzyn silnikowych i eteru etylo-tert-butylowego stosowanego do wytwarzania benzyn silnikowych, komponentów uzyskiwanych w wyniku katalitycznego przerobu odpadów z tworzyw sztucznych PKWiU 24.66.32-90.00 oraz estrów wyższych kwasów tłuszczowych PKWiU 24.66.48-90.30

1.800,00 zł/1000 l”

 

c) poz. 13 otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

4

„13

23.20.18

Oleje smarowe5) z wyłączeniem olejów odpadowych-przepracowanych klasyfikowanych do grupowania PKWiU 23.20.18-09.1

1.129,00 zł/1000 l”

 

d) w objaśnieniach pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5) Dla celów podatkowych przyjmuje się objętość olejów smarowych w temperaturze 15 °C; w przypadku wyznaczania objętości olejów smarowych poprzez ważenie i pomiar gęstości, jako podstawę do obliczeń należy przyjąć masę oleju smarowego.”;

8) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w poz. 14 w pkt 3 uchyla się lit. d,

b) poz. 14a otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

4

„14a

bez względu na kod PC N

Towary przeznaczone do użycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych inne niż wymienione w poz. 14

1.800,00 zł/1000 l”

 

c) po poz. 14a dodaje się poz. 14b w brzmieniu:

 

1

2

3

4

„14b

od 2710 19 71 0 do 2710 19 99 0

Oleje smarowe4), z wyłączeniem 2710 19 85 0 – oleje białe, parafina ciekła, ex 2710 19 99 0 – smary plastyczne

1.1 29,00 zł/1000 l”

 

d) w objaśnieniach pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) Dla celów podatkowych przyjmuje się objętość olejów smarowych w temperaturze 15 °C; w przypadku wyznaczania objętości olejów smarowych poprzez ważenie i pomiar gęstości, jako podstawę do obliczeń należy przyjąć masę oleju smarowego.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 7 i 8, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2003 r.

Minister Finansów: w z. E. Mucha

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780 Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107 z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459 Nr 56 poz. 580, Nr 63, poz. 639 Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324, z 2002 r. Nr 19, poz. 185 Nr 41, poz. 365 Nr 86 poz. 794, Nr 153 poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 84, poz. 774, Nr 96, poz. 874, Nr 130, poz. 1188 i Nr 137, poz. 1302.

2)Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 98, poz. 885, Nr 125, poz. 1065 i Nr 216, poz. 1829 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 780, Nr 137, poz. 13051 Nr 145, poz. 1407.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »