reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 3 listopada 2003 r.

w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu zapewnienia wyższego poziomu leczenia na jednostkach pływających2)

Na podstawie art. 20 ust. 5 pkt 3–8 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych (Dz. U. Nr 61, poz. 258, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie odnosi się do morskich statków handlowych, w tym rybackich, o polskiej przynależności, łącznie z zainstalowanymi na nich łodziami i tratwami ratunkowymi.
§ 2.
Apteczka okrętowa jest to zestaw gotowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych przeznaczonych do zaspokajania potrzeb zdrowotnych członków załogi i pasażerów w czasie trwania rejsu.
§ 3.
W zależności od kategorii jednostek pływających statki morskie wyposaża się w apteczki okrętowe następujących typów:

1) typ A – dla jednostek pełnomorskich bez ograniczenia zasięgu i czasu trwania podróży;

2) typ B – dla jednostek pełnomorskich uprawiających żeglugę w odległości: mniejszej niż 150–175 mil morskich od portu, w którym możliwe jest udzielenie pomocy medycznej, lub w zasięgu pomocy udzielanej drogą lotniczą; w ten typ apteczek okrętowych wyposażane są również duże rybackie kutry łowiące na łowiskach Morza Bałtyckiego; w przypadku statków udających się do strefy malarycznej ilość profilaktycznych leków przeciwmalarycznych uzależnia się od liczby członków załogi i pasażerów oraz od przewidywanego czasu pobytu w strefie malarycznej;

3) typ C – dla jednostek portowych, łodzi i statków pozostających w pobliżu brzegów lub nieposiadających kabiny mieszkalnej innej niż sterówka, a także łodzi i tratw ratunkowych.

§ 4.
1. Każda jednostka przewożąca ładunki niebezpieczne lub substancje niebezpieczne jest wyposażona dodatkowo w zestaw odtrutek.

2. Jednostka morska typu prom jest wyposażona dodatkowo w zestaw odtrutek. W przypadku gdy podróż trwa mniej niż dwie godziny, zestaw odtrutek może być ograniczony do niezbędnego minimum.

3. Odtrutka jest to substancja stosowana do zapobiegania lub leczenia skutków działania swoistych lub nieswoistych, jednej lub więcej substancji umieszczonych na liście substancji i materiałów, stanowiących zagrożenie, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Zestawienie wyposażenia poszczególnych typów statków w produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz odtrutki zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. W przypadku zwiększenia liczby zaokrętowanych osób lub przedłużenia czasu trwania podróży ilości produktów leczniczych i wyrobów medycznych mogą być odpowiednio zwiększone.

§ 6.
1. Apteczki okrętowe nabywa oraz je na bieżąco uzupełnia wyłącznie na swój koszt armator w aptece ogólnodostępnej na podstawie wystawionego przez siebie zapotrzebowania.

2. Treść i forma zapotrzebowania, o którym mowa w ust. 1, odpowiada wymaganiom określonym w przepisach o wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych z aptek ogólnodostępnych.

§ 7.
1. Za właściwe przechowywanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, za przestrzeganie terminów ważności produktów leczniczych, bieżące ich uzupełnianie, a także za bieżące ewidencjonowanie przychodu i rozchodu produktów leczniczych, odpowiedzialny jest kapitan statku lub wyznaczony przez niego odpowiednio przeszkolony członek załogi.

2. Wyznaczenie innego członka załogi nie powoduje wyłączenia kapitana statku z odpowiedzialności za nie wypełnianie obowiązków określonych w ust. 1.

3. Kapitan i każdy członek załogi upoważniony do prowadzenia apteczki okrętowej powinien przynajmniej raz na pięć lat odbyć przeszkolenie w tym zakresie, oparte na programie określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia.

§ 8.
1. Produkty lecznicze, wyroby medyczne i odtrutki są przechowywane w warunkach zapewniających właściwą ich jakość i uzupełniane lub wymieniane tak szybko, jak jest to możliwe, priorytetowo podczas uzupełniania prowiantu.

2. W razie niebezpieczeństwa stwierdzonego przez kapitana, jeżeli to możliwe po uzyskaniu opinii lekarskiej, wymagane produkty lecznicze, wyroby medyczne i odtrutki, których brak na pokładzie, należy uzupełnić tak szybko, jak tylko to jest możliwe.

3. Dostęp do apteczki okrętowej może mieć jedynie osoba odpowiedzialna za nią, a w czasie jej chwilowej nieobecności oficer służbowy.

4. Produkty lecznicze, wyroby medyczne i odtrutki są ewidencjonowane w specjalnie do tego przeznaczonej książce.

5. Produkty lecznicze przeterminowane lub których termin ważności jest krótszy od przewidywanego czasu trwania podróży podlegają wycofaniu.

§ 9.
1. Państwowy graniczny inspektor sanitarny, przynajmniej raz w ciągu roku, przeprowadza kontrolę apteczki okrętowej, uwzględniającą: minimalne wyposażenie w produkty lecznicze i wyroby medyczne – zgodnie z właściwym typem apteczki, a także terminy ważności leków i sposób ich przechowywania. Po przeprowadzeniu kontroli państwowy graniczny inspektor sanitarny dokonuje odpowiedniego wpisu do książki, o której mowa w § 8 ust. 4.

2. Kontrola wyposażenia medycznego łodzi ratunkowych jest przeprowadzana równocześnie z kontrolą apteczki okrętowej jednostki pływającej, a wyniki tej kontroli są wpisywane do książki, o której mowa w § 8 ust. 4.

3. Kontrola wyposażenia medycznego tratw ratunkowych jest przeprowadzana w trakcie corocznej konserwacji tych tratw.

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1–3, przeprowadzane są w odstępach 12 miesięcy, a w wyjątkowych przypadkach mogą być dokonywane w odstępie 18 miesięcy.

§ 10.
1. Lekarze właściwej jednostki służby zdrowia udzielający drogą radiową konsultacji medycznych powinni posiadać doświadczenie morskie lub być przeszkoleni w zakresie podstaw medycyny morskiej i tropikalnej.

2. Jednostka, o której mowa w ust. 1, może za zgodą zainteresowanych pracowników przechowywać ich osobowe dane medyczne, przy zastosowaniu przepisów o dokumentacji medycznej.

§ 11.
1. Każda jednostka pływająca o polskiej przynależności o tonażu rejestrowym powyżej 500 BRT z załogą liczącą 15 lub więcej osób i wypływająca w rejs dłuższy niż trzy dni jest obowiązana posiadać szpital okrętowy, w którym w odpowiednich warunkach higienicznych i przy użyciu właściwych środków może być prowadzone leczenie.

2. Każda jednostka pływająca o polskiej przynależności z załogą liczącą 100 lub więcej osób i wypływająca w międzynarodowy rejs dłuższy niż trzy dni musi posiadać na pokładzie lekarza odpowiedzialnego za opiekę medyczną nad pracownikami zatrudnionymi na statku i ewentualnymi pasażerami.

§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: L. Sikorski

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia Dyrektywy Rady Europy z dnia 31 marca 1992 r. Nr 92/29/EWG dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu poprawy opieki medycznej na statkach (Dz. Urz. WE Nr L113, 30.04.1992).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 113, poz. 547, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 2000 r. Nr 109, poz. 1156 oraz z 2002 r. Nr 240, poz. 2060.

Załącznik 1. [SUBSTANCJE l MATERIAŁY STANOWIĄCE ZAGROŻENIE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 3 listopada 2003 r.
(poz. 1904)

Załącznik nr 1

SUBSTANCJE I MATERIAŁY STANOWIĄCE ZAGROŻENIE

Substancje wymienione poniżej mogą być niebezpieczne bez względu na formę, w jakiej występują na pokładzie, również jako odpady lub pozostałości ładunku:

1) substancje i przedmioty wybuchowe;

2) gazy: sprężone, skroplone i rozpuszczone pod ciśnieniem;

3) łatwo palne ciecze;

4) łatwo palne ciała stałe;

5) substancje zdolne do spontanicznego wybuchu;

6) substancje, które w zetknięciu z wodą wydzielają łatwo palne gazy;

7) substancje palne, nadtlenki organiczne;

8) substancje toksyczne;

9) substancje radioaktywne;

10) substancje korozyjne;

11) materiały zakaźne;

12) substancje żrące;

13) inne substancje, które okazały się lub mogą okazać się na tyle niebezpieczne, że może zaistnieć potrzeba stosowania odtrutek.

Załącznik 2. [WYPOSAŻENIE W PRODUKTY LECZNICZE, WYROBY MEDYCZNE ORAZ ODTRUTKI]

Załącznik nr 2

WYPOSAŻENIE W PRODUKTY LECZNICZE, WYROBY MEDYCZNE ORAZ ODTRUTKI

CZĘŚĆ l: PRODUKTY LECZNICZE

 

 

 

TYP APTECZKI

 

 

A

BX/

C

1.

LEKI SERCOWO-NACZYNIOWE

 

 

 

1.1.

Leki stosowane w dusznicy bolesnej

 

 

 

1.1.1.

Nitroglicerynum prolongatum tabl. podjęzyk. 0,5 mg

40

20

20

1.1.2.

Pentaerythritol forte tabl. 0,03 g

40

40(20)

1.2.

Leki moczopędne

 

 

 

1.2.1.

Furosemid tabl. 0,04 g

60

40(–)

1.2.2.

Furosemid amp. 0,02 g/2 ml

10

5(–)

1.3.

Leki przeciwkrwotoczne

 

 

 

1.3.1.

Cyclonamine tabl. 0,25 g

60

30(–)

1.3.2.

Vitacon (Vitaminum „K") amp. 0,01 g/1 ml

10

10(–)

1.4.

Leki obniżające ciśnienie

 

 

 

1.4.1.

Enarenal tabl. 0,005 g

60

1.5.

Inne leki sercowo-naczyniowe

 

 

 

1.5.1.

Cardiamidum krople flakon 15 ml

2

1

1

1.5.2.

Veno-żel tuba 50 g

2

1

 

 

 

TYP APTECZKI

 

 

A

BX/

C

2.

LEKI DZIAŁAJĄCE NA UKŁAD POKARMOWY

 

 

 

2.1.

Leki stosowane w chorobach żołądka i dwunastnicy

 

 

 

2.1.1.

Alugastrin tabl. do ssania 0,34 g

120

80

40

2.1.2.

Gelacid tabletki

200

100(–)

2.1.3.

Guttae stommachicae flak. 25 g

4

2

1

2.1.4.

Ranigast tabl. 0,15 g

100

2.2.

Leki przeciwwymiotne

 

 

 

2.2.1.

Aviomarin tabl. 0,05 g

100

50(–)

2.3.

Leki przeczyszczające

 

 

 

2.3.1.

Bisacodyl tabl. powlekane 0,005 g

60

30

2.3.2.

Bisacodyl czopek 0,01 g

20

10(–)

2.3.3.

Laxitab tabl. 0,2 g

40

20

2.3.4.

Mentho-Paraffinol flak. 125 g

2

1

2.4.

Leki przeciwbiegunkowe

 

 

 

2.4.1.

Węgiel aktywowany (Carbo medicinalis) tabletki lub proszek

200

100

2.5.

Antyseptyki jelitowe

 

 

 

2.5.1.

Cholamid tabl. 0,5 g

90

60(–)

2.5.2.

Nifuroksazyd tabl. 0,1 g

120

72

2.6.

Leki przeciw hemoroidom

 

 

 

2.6.1.

Hemorectal czopek doodbytniczy

20

10(–)

2.7.

Leki stosowane w chorobach dróg żółciowych

 

 

 

2.7.1.

Raphacholin drażetki

90

60

3.

LEKI PRZECIWBÓLOWE, PRZECIWGORĄCZKOWE l PRZECIWSKURCZOWE

3.1.

Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne

 

 

 

3.1.1.

Ibuprofen tabl. 0,2 g

100

50(20)

3.1.2.

Majamil tabl. 0,05 g

80

40

3.1.3

Naproxen żel 10% tuba 40 g

3

2

3.1.4

Paracetamol tabl. 0,5 g

80

40

20

3.1.5.

Polopiryna „S" tabl. 0,3 g

80

40(20)

20

3.1.6.

Pyralginum tabl. 0,5 g

60

40(20)

20

3.1.7.

Tabletka od bólu głowy (Etopiryna)

100

50(20)

20

3.2.

Silne leki przeciwbólowe

 

 

 

3.2.1.

Tolargin czopek

20

10(–)

3.2.2.

Tramal amp. 0,1 g/2 ml

10

5

3.2.3.

Tramal czopek 0,1 g

10

5(–)

3.3.

Leki przeciwskurczowe

 

 

 

3.3.1.

Atropinum sulficum amp. 0,001 g/1 ml

20

10

3.3.2.

No-Spa tabl. 0,04 g

60

20

3.3.3.

Papaverinum hydrochloricum amp. 0,04 g/2 ml

10

10(5)

3.3.4.

Spasmophen duplex tabl. 0,01 g

40

20

4.

LEKI DZIAŁAJĄCE NA UKŁAD NERWOWY

4.1.

Leki przeciwlękowe i przeciwdepresyjne

 

 

 

4.1.1.

Amitriptylinum draż. 0,025 g

60

60(–)

 

4.1.2.

Relanium tabl. 0,005 g

60

30

4.1.3.

Relanium amp. 0,01 g/2 ml

10

5(–)

4.2.

Leki uspokajające i nasenne

 

 

 

4.2.1.

FenactiI tabl. 0,025 g

60

40(20)

4.2.2.

FenactiI amp. 0,025 g/5 ml

20

10(–)

4.3.

Leki przeciw chorobie morskiej

 

 

 

4.3.1.

Aviomarin tabl. 0,05 g

100

50(–)

20

4.4.

Leki stosowane w padaczce

 

 

 

4.4.1.

Luminalum tabl. 0,1 g

30

20(–)

4.4.2.

Luminalum amp. 0,2 g/1 ml

10

 

 

 

TYP APTECZKI

 

 

A

Bx/

C

5.

LEKI PRZECIWUCZULENIOWE l PRZECIWWSTRZĄSOWE

5.1.

Leki przeciwhistaminowe

 

 

 

5.1.1.

Adrenalinum amp. 0,001 g/2 ml

10

5(–)

5.1.2.

Calcium dobesilate tabl. 0,25 g

90

60

5.1.3.

Calcium (Calcium lactogluconas) tabletki musujące

48

24

5.1.4.

Dexapolcort aerosol flak. 40 g

4

2(1)

5.1.5.

Diphergan draż. 0,025 g

40

20

5.1.6.

Diphergan amp. 0,05 g/2 ml

10

10(–)

5.1.7.

Phenazolinum amp. 0,1 g/2 ml

20

10

5.1.8.

Zyrtec tabl. powl. 0,01 g

40

20

5.2.

Leki sterydowe

 

 

 

5.2.1.

Hydrocortisonum aceticum krem 1% tuba 15 g

4

2

5.2.2.

Hydrocotrisonum hemisuccinatum domięśniowy amp. 0,1 g/2 ml

30

20(–)

6.

LEKI DZIAŁAJĄCE NA UKŁAD ODDECHOWY

6.1.

Leki działające rozkurczowo na oskrzela

 

 

 

6.1.1.

Aminophyllinum czopek 0,36

18

12(–)

6.1.2.

Aminophyllinum prolongatum tabl. 0,35 g

60

40(20)

6.1.3.

Allergastmin tabl.

90

60

 

6.1.4.

Salbutamon aerozol 0,1 mg/dawka pojemnik 20 ml (400 dawek)

4

4(–)

6.2.

Leki wykrztuśne i przeciwkaszlowe

 

 

 

6.2.1.

Flegamina tabl. 0,8 mg

100

60

 

6.2.2.

Thiocodin tabletka

60

40

6.2.3.

Tussipect drażetka

80

40

6.3.

Leki stosowane w przeziębieniach i zapaleniu zatok

 

 

 

6.3.1.

Chlorchinaldin tabl. do ssania 0,002 g

200

100

6.3.2.

Thymazen krople do nosa 0,005 g/10 ml flakon 10 ml

10

5

6.3.3.

Xylometazolin aerozol 0,1% flak. 10 ml

10

5

7.

LEKI PRZECIWZAKAŹNE

 

 

 

7.1.

Antybiotyki

 

 

 

7.1.1.

Ampicillin kaps. 0,5 g

128

80

7.1.2.

Ampicillin fiolka 1,0 g

40

20(–)

 

7.1.3.

Davercin tabl. 0,25 g

96

48(–)

 

7.1.4.

Doxycyclinum tabl. 0,1 g

100

50

 

7.1.5.

Zinnat tabl. 0,5 g

10

 

 

7.2.

Sulfonamidy

 

 

 

7.2.1.

Biseptol 480 tabl. 0,48 g

100

60

7.3.

Leki działające antyseptycznie w stanach zapalnych dróg moczowych

 

 

 

7.3.1.

Furaginum tabl. 0,05 g

300

150(90)

7.3.2.

Urenil tabl. 0,5 g

180

100

7.3.3.

Urolin kaps. 0,2 g

100

60(–)

7.4.

Leki przeciwpasożytnicze

 

 

 

7.4.1.

Agalin 1% flakon 60 ml

4

2(1)

7.4.2.

Chinina tabl. 0,25 gXX/

40

7.4.3.

Fansidartabl. 0,5 gXX/

9

7.4.4.

Mefloquina (Lariam) tabletkaXX/

 

 

 

7.4.5.

Metronidazol tabl. 0,25 g

60

 

7.5.

Leki przeciwko robaczycom jelitowym

 

 

 

7.5.1.

Pyrantelum tabl. 0,25 g

12

 

7.6.

Szczepionki i surowice

 

 

 

7.6.1.

Anatoksyna tężcowa amp. 1 ml

5

3(–)

 

7.6.2.

Antytoksyna tężcowa liofilizowana końska amp. 3000 j.

5

3(–)

 

7.6.3.

Antytoksyna tężcowa bydlęca amp. 3000 j.

5

3(–)

 

 

 

 

TYP APTECZKI

 

 

A

Bx/

C

8.

PREPARATY NAWADNIAJĄCE. ODŻYWCZE l WITAMINY

 

 

 

8.1.

Aqua pro iniectione amp. 5 ml

40

20(–)

8.2.

Gastrolit opak. á 15 saszetek

6

2(–)

8.3.

Glucosum 5% but. 500 ml

2

8.4.

Sól fizjologiczna amp. 10 ml

20

10

8.5.

Vitaminum B1 tabl. 0,025 g

100

50(–)

8.6.

Vitaminum B6 tabl. 0,05 g

100

50(–)

8.7.

Vitaminum C tabl. 0,2 g

200

100

9.

LEKI DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO, LEKI DERMATOLOGICZNE

 

9.1.

Leki dermatologiczne

 

 

 

9.1.1.

Acudex opak. á 10 saszetek 4,0 g

2

1

1

9.1.2.

Alkohol etylowy 70% ml

500

250

9.1.3.

Altacet tabl. 1,0 g

15

10

 

9.1.4.

Argosulfan 2% tuba 40 g

4

2

1

9.1.5.

Clotrimazolum krem 1% tuba 20 g

4

2

9.1.6.

Clotrimazolum tabl. dopochwoweXXX/

6

9.1.7.

Eter etylowy flak. 100 ml

2

1(–)

9.1.8.

Ichtiol maść tuba 30 g

2

1

9.1.9.

Nadmanganian potasu kryształki g

20

10

9.1.10.

Neomycinum aerosol pojemnik 30 ml

3

1

9.1.11.

Pasta Lassara (Zincum oxydatum) opak. 20 g

1

9.1.12.

Pertlenon tabletka

10

5

9.1.13.

Povidone-lodine 10% flak. 10 ml

6

3

1

9.1.14.

Rivanolum tabl. 0,1 g

10

5

9.1.15.

Talk substancja g

200

100(–)

9.1.16.

Undofen płyn do rozpylania poj. 50 g

4

2(–)

9.1.17.

Wazelina biała opak. 30 g

2

1(–)

9.2.

Leki okulistyczne

 

 

 

9.2.1.

Alcaine 0,5% flak. 15 ml

1

1

9.2.2.

Neomycinum 0,5% maść do oka tubka 3 g

3

1

9.2.3.

Oxycort „A" maść do oka tubka 3 g

3

1(–)

9.2.4.

Pilocarpinum 2% krople do oka flakon 10 ml

1

1(–)

9.2.5.

Sulfacetamidum 10% opak. 15 poj. 0,5 ml

5

2

9.3.

Leki stosowane przy chorobach uszu

 

 

 

9.3.1.

Otinum krople do ucha 2 g/10 g flak. 10 ml

3

1

9.4.

Leki stosowane przy zakażeniu jamy ustnej

 

 

 

9.4.1.

Folium Salviae saszetki opak.

2

1(–)

9.4.2.

Sachol żel 0,781 g/10 g tuba 10 g

2

9.5.

Preparaty miejscowo znieczulające

 

 

 

9.5.1.

Lignocainum hydrochloricum 1% amp. 1 ml

20

10

9.5.2.

Lignocainum aerozol 10% flak. 75 g

1

1

9.5.3.

Lignocainum hydrochloricum 2% typ „A" tuba 30 g

1

1(–)

9.5.4.

Lignocainum hydrochloricum 2% typ „U" tuba 30 g

1

1(–)

 

UWAGA!

x/ Typ apteczki „B" – liczba w nawiasie lub znak (–) dotyczy wyposażenia apteczek przeznaczonych dla dużych kutrów bałtyckich.

xx/ Dotyczy statków udających się do strefy malarycznej. W przypadku poz. 7.4.4. Mefloquina – ilość leku jest zależna od liczby załogi i pasażerów oraz przewidywanego czasu pobytu w strefie malarycznej.

xxx/ Dotyczy statków, na których są zatrudnione kobiety.

CZĘŚĆ II: WYROBY MEDYCZNE

 

 

 

TYP APTECZKI

 

 

A

BX/

C

1.

SPRZĘT RESUSCYTACYJNY

 

 

 

1.1.

Aparat resuscytacyjny typ „AMBU" (łącznie z maską, workiem gumowym, ustnikami i respiratorem do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych)

1

1(–)

1.2.

Aparat do podawania tlenu łącznie z reduktorem i butlą z tlenem

1

1(–)

1.3.

Zapasowa butla z tlenem

1

1(–)

1.4.

Maska do prowadzenia resuscytacji metodą usta-usta

1

1

2.

MATERIAŁY OPATRUNKOWE l MATERIAŁY DO OPATRYWANIA RAN

2.1.

Agrafka

20

10

5

2.2.

Chustka trójkątna

2

1

1

2.3.

Gaza do opatrywania oparzeń jałowa opak.

8

4

2

2.4.

Gaza wyjałowiona 1/4 m x 1 m opak.

20

10

5

2.5.

Igła „motylek" do wkłuwań dożyln. 0,7 mm jednorazowego użytku

2

2.6.

Kompres jałowy gazowy 9 x 9 cm

30

15

5

2.7.

Klej opatrunkowy „Telacol" flak.

2

1

2.8.

Lignina 100 g opak.

10

5

2.9.

Opaska elastyczna 10 cm x 4 m

10

5

2

2.10.

Opaska elastyczna 15 cm x 4 m

10

5

2

2.11.

Opaska gipsowa 10 cm x 3 m

10

2.12.

Opaska gipsowa 15 cm x 3 m

10

2.13.

Opaska naoczna twarda

4

2

1

2.14.

Opaska opatrunkowa 5 cm x 4 m

40

20(10)

5

2.15.

Opaska opatrunkowa 10 cm x 4 m

40

20(10)

5

2.16.

Opaska opatrunkowa 15 cm x 4 m

30

15(10)

5

2.17.

Opatrunek absorpcyjny „Actisorb plus" 10,5 cm x 10,5 opak.

15

10

2.18.

Opatrunek brzuszny jałowy 20 cm x 20 cm

5

2(–)

2.19.

Opatrunek „Inadine" 5 cm x 5 cm

10

5

2.20.

Opatrunek „Inadine" 9,5 cm x 9,5 cm

10

5

2.21.

Opatrunek wodoszczelny typ „W"

20

10

5

2.22.

Palec gumowy

10

5

5

2.23.

Pałeczka szklana do nakładania maści

10

5(–)

 

2.24.

Igła chirurgiczna trójgraniasta, atraumatyczna, 1/2 kręgu, 25 mm z nicią jedwabną dł. 4,5 cm, rozmiar 000

10

5(2)

2.25.

Igła chirurgiczna trójgraniasta, atraumatyczna, 3/8 kręgu, 13 mm z nicią jedwabną dł. 4,5 cm, rozmiar 00

10

5(2)

2.26.

Podpaska mosznowa

5

2

 

2.27.

Poloplast 2,5 cm x 5 m

5

2

1

2.28.

Poloplast 5 cm x 5 m

5

2

1

2.29.

Prestoplast 5 cm x 5 m

5

2

1

2.30.

Prestovis 6 cm x 10 cm

5

2

1

2.31.

Przylepiec ściągający do ran opak.

5

2

1

2.32.

Rękawiczki chirurgiczne Nr 8

4

2(–)

2.33.

Rękawiczki gumowe grube Nr 8

2

1

2.34.

Viscoplast opak.

8

4

2

2.35.

Wata higroskopijna opak. 100 g

10

5

2

2.36.

Zakraplacz do oka

10

5

3.

NARZĘDZIA MEDYCZNE

 

 

 

3.1.

Igła do usuwania ciał obcych z rogówki

1

1

3.2.

Imadło do igły typ „Methieu" dł. 1 mm

1

1

3.3.

Kleszczyki naczyniowe proste typ „Kocher" dł. 130 mm

2

2

 

 

 

TYP APTECZKI

 

 

A

BX/

C

3.4.

Kleszczyki naczyniowe proste typ „Pean” dł. 130 mm

2

2(–)

3.5.

Kleszczyki naczyniowe proste typ „Pean” dł. 230 mm

2

2(–)

3.6.

Nożyczki chirurgiczne proste typ „Mayo” dł. 170 mm

2

1

1

3.7.

Nożyczki chirurgiczne odgięte typ „Mayo” dł. 170 mm

1

1(–)

3.8.

Nożyczki do opatrunków typ „Lister” dł. 180 mm

1

3.9.

Nóż chirurgiczny z wymiennym ostrzem trzonek nr 4

1

1

3.10.

Ostrza brzuszaste nr 4 do noża chirurgicznego

5

5(2)

3.11.

Opaska do tamowania krwi

1

1

1

3.12.

Pudełko ze stali nierdzewnej na narzędzia chirurgiczne

1

1(–)

3.13.

Strzykawka do płukań jednorazowego użytku 100 ml

3

1

3.14.

Szczypczyki anatomiczne dł. 150 mm

2

1

3.15.

Szczypczyki anatomiczne dł. 200 mm

1

1(–)

3.16.

Szczypczyki chirurgiczne dł. 150 mm

2

2

3.17.

Szczypczyki chirurgiczne dł. 200 mm

2

4.

SPRZĘT I MATERIAŁY PRZEZNACZONE DO BADANIA

 

 

 

4.1.

Aparat do mierzenia ciśnienia z manometrem sprężynowym

1

1

4.2.

Glukotest paskowy do badania moczu, opak.

1

4.3.

Karty gorączkowe i inne formularze
(requisition, księga przyjęć chorych, historia choroby itp.) komplet

1

1(–)

4.4.

Młotek neurologiczny

1

4.5.

Morski Poradnik Medyczny

1

1

4.6.

Poradnik pierwszej pomocy medycznej stosowany w wypadkach obejmujących ładunki niebezpieczne (MFAG)

1

1(–)

4.7.

Słuchawka lekarska

1

1

4.8.

Szkiełka do rozmazów krwi

50

4.9.

Szkiełko powiększające (lupa) x 5

1

1(–)

4.10.

Szpatułki drewniane jednorazowego użytku do badania gardła

50

50

4.11.

Termometr lekarski standardowy

2

2

5.

SPRZĘT DO INIEKCJI, PUNKCJI I CEWNIKOWANIA

 

 

 

5.1.

Cewnik typ „Nelatona” Nr 14

1

5.2.

Cewnik typ „Nelatona” Nr 16

1

5.3.

Cewnik typ „Thiemana” Nr 14

1

5.4.

Igła podskórna 5,25 jednorazowa

40

 20(10)

5.5.

Igła domięśniowa 9,40 jednorazowa

40

 20(10)

5.6.

Igła dożylna 8,40 jednorazowa

10

5.7.

Strzykawka jednorazowa 2 ml

20

10(5)

5.8.

Strzykawka jednorazowa 5 ml

20

10(5)

5.9.

Strzykawka jednorazowa 10 ml

10

5.10.

Trokar (igła drenażowa) do pęcherza moczowego

1

5.11.

Zestaw do kroplówki doodbytniczej

2

5.12.

Zestaw do kroplówki dożylnej jednorazowego użytku

3

6.

INNE WYROBY MEDYCZNE

 

 

 

6.1.

Autoklaw mały na parę wodną

1

1(–)

6.2.

Basen na stolec (emaliowany)

1

1(–)

6.3.

Cylinder szklany z miarką 100 cm3

1

1(–)

6.4.

Irygator

1

1(–)

6.5.

Kaczka na mocz (emaliowana)

1

1(–)

6.6.

Kaftan bezpieczeństwa

1

1(–)

6.7.

Kieliszek z miarką do lekarstw

1

1(–)

6.8.

Kieliszek do płukania oka

1

1

6.9.

Krąg gumowy nadmuchiwany

1

1(–)

6.10.

Kule drewniane

1

1(–)

6.11.

Lejek emaliowany o średnicy 15 cm

1

1

6.12.

Lodówka o pojemności 60 l

1

1(–)

6.13.

Miska nerkowa o dł. 220 mm

2

2(–)

 

 

 

TYP APTECZKI

 

 

A

BX/

C

6.14.

Nosze okrętowe typ „Neil-Robertsona”

1

1(–)

6.15.

Podkład gumowy 100 cm x 150 cm

1

1(–)

6.16.

Szczotka do rąk

2

2

6.17.

Termofor gumowy

1

1

6.18.

Torba sanitarna pierwszej pomocy

1

1

6.19.

Waga lekarska

1

6.20.

Wiadro pedałowe na odpadki

1

1(–)

6.21.

Worek gumowy do lodu

1

1

6.22.

Worek plastikowy na zwłoki szczelnie zamykany

1

1(–)

6.23.

Zgłębnik dwunastniczy typ „Einhorn”

1

6.24.

Zgłębnik żołądkowy z bocznym i centralnym otworem o średnicy 5 mm

1

1(–)

6.25.

Zgłębnik żołądkowy z bocznym i centralnym otworem o średnicy 12 mm

1

1

7.

SPRZĘT STOSOWANY PRZY URAZACH KOŚCI

 

 

 

7.1.

Kołnierz „Shanza” unieruchamiający kręgosłup szyjny

1

1

7.2.

Ochraniacz metalowy palca

2

2

7.3.

Szyna druciana typ „Kramera” rozmiar 600 x 50 mm

2

1

7.4.

Szyna druciana typ „Kramera” 1000 x 100 mm

1

1

7.5.

Szyny pneumatyczne komplet do palca, przedramienia i nogi

1

1

8.

ŚRODKI STOSOWANE DO DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI l DERATYZACJI

8.1.

CHLORAMINA „B” kg
ZASTOSOWANIE: służy do dezynfekcji moczu, odchodów i urządzeń sanitarnych poprzez posypywanie materiałów poddawanych dezynfekcji, również do dezynfekcji gładkich powierzchni, np. stoły, ściany, w roztworze wodnym (1,5 g na 10 l wody), oraz do dezynfekcji wody pitnej i wodociągów okrętowych w dawce 0,5–3,0 g/tonę wody. UWAGA! Pojemnik z chloraminą powinien być opatrzony napisem „ŚRODEK DEZYNFEKCYJNY”; otwierając pojemnik, należy chronić twarz i oczy.

3

1

8.2.

LYSOFORMIN 3000 butelka 2 l
ZASTOSOWANIE: preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych, lekarskich, urządzeń, sprzętu i powierzchni. Skuteczność dezynfekcji poszczególnych narzędzi zależy od stężenia preparatu i czasu ekspozycji; odpowiednie wskazówki znajdują się w instrukcji załączonej do firmowego opakowania.
UWAGA! Preparat jest toksyczny, można go stosować wyłącznie w wodnych roztworach zgodnie z instrukcją, w rękawicach ochronnych; chronić oczy i błony śluzowe nosa i gardła. Pojemnik z preparatem powinien być szczelnie zakręcony i opatrzony napisem „TRUCIZNA, ŚRODEK DEZYNFEKCYJNY”.

2

1

8.3.

Repelent przeciwko owadom, pojemnik

5

8.4.

Trutka przeciwko szczurom, opakowanie

3

1(–)

8.5.

Spirytus 70 % skażony chlorheksydyną ml
(do dezynfekcji skóry)

500

250

CZĘŚĆ III: ODTRUTKI

1.

Aminophyllinum czopek 0,360 g

32

 

 

2.

Ampicillin fiol. 1,0 g

40

 

 

3.

Atropinum sulfuricum amp. 0,001 g/ml

80

 

 

4.

Azotyn amylu amp. 0,3 g

24

 

 

5.

Cuprenil tabl. 0,25 g

20

 

 

 

 

 

TYP APTECZKI

 

 

A

BX/

C

6.

Dimercaprol /BAL/ amp. 0,2 g/2 ml

60

 

 

7.

FenactiI amp. 0,025 g/5 ml

30

 

 

8.

Furosemid amp. 0,02 g/2 ml

20

 

 

9.

Hydrocortisonum hemisuccinatum domięśniowy amp.
0,1 g/2 ml

30

 

 

10.

Magnosil tabl. 0,5 g

40

 

 

11.

Metoclopramidum amp. 0,1 g/2 ml

30

 

 

12.

Relanium amp. 0,01 g/2 ml

30

 

 

13.

Vitaminum „C” amp. 0,5 g/5 ml

20

 

 

 

UWAGA!

Polecana ilość leków, która powinna znajdować się na statku, oparta jest na ocenie narażeń. Ogólnie powinny one wystarczyć do leczenia:

– w przypadku wdychania par związków chemicznych dla całej załogi (około 20 osób), a w przypadkach groźniejszych dla kilku osób przez okres 24 godzin, po którym to czasie można spodziewać się pomocy udzielonej z zewnątrz,

– w przypadkach narażenia na mniejsze niebezpieczeństwo leki powinny wystarczyć dla kilku osób przez kilka dni potrzebnych do dopłynięcia do najbliższego portu, gdzie można by uzyskać fachową pomoc medyczną,

– w przypadku spożycia lub kontaktu niebezpiecznego związku z okiem leki powinny wystarczyć na leczenie kilku osób przez parę dni potrzebnych do dopłynięcia do portu, gdzie można by uzyskać właściwą pomoc medyczną,

– w przypadku skażenia skóry leki powinny wystarczyć dla kilku osób do czasu zawinięcia do portu lub wyleczenia.

W wyposażeniu apteczki okrętowej powinna również znajdować się instrukcja zawierająca opis wskazań do stosowania znajdujących się w niej leków.

Załącznik 3. [PROGRAM SZKOLENIA MEDYCZNEGO KAPITANA I WYZNACZONYCH CZŁONKÓW ZAŁOGI]

Załącznik nr 3

PROGRAM SZKOLENIA MEDYCZNEGO KAPITANA I WYZNACZONYCH CZŁONKÓW ZAŁOGI

1. Podstawowe wiadomości z fizjologii, symptomatologii chorób i udzielania pomocy przedlekarskiej.

2. Podstawowe elementy higieny osobistej i ogólnej oraz profilaktyki medycznej.

3. Nabycie umiejętności wykonania podstawowych zabiegów ratujących życie, ewakuacji medycznej i panowania nad niebezpieczeństwem podczas pracy na statku.

4. W przypadku osoby odpowiedzialnej za leczenie na pokładzie jednostek pływających typu A osoba ta odbywa praktykę w szpitalu, w zakresie, o którym mowa w pkt 3, jeżeli jest to możliwe.

5. Znajomość korzystania ze zdalnej konsultacji lekarskiej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Wiśniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama