| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 października 2003 r.

w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 10u ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003 r. Nr 109, poz. 1029) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb odbywania kształcenia podyplomowego przez pielęgniarki i położne;

2) warunki i tryb przeprowadzania egzaminu państwowego, o którym mowa w art.10r ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zwanej dalej „ustawą”;

3) wysokość wynagrodzenia członków państwowej komisji egzaminacyjnej, o którym mowa w art. 10r ust. 4 ustawy.

§ 2.
1. Pielęgniarka, położna zatrudniona na podstawie umowy o pracę odbywa kształcenie podyplomowe na swój wniosek, na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę do organizatora kształcenia podyplomowego, zwanego dalej „organizatorem kształcenia”.

2. Pielęgniarka, położna może odbywać kształcenie podyplomowe również bez skierowania, o którym mowa w ust.1, na podstawie umowy zawartej z organizatorem kształcenia.

3. Do pielęgniarki, położnej odbywającej kształcenie podyplomowe na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472), w zakresie dotyczącym zwrotu kosztów kształcenia i uprawnień urlopowych.

§ 3.
Do szkolenia specjalizacyjnego, zwanego dalej „specjalizacją”, może przystąpić pielęgniarka, położna, która:

1) posiada prawo wykonywania zawodu;

2) posiada co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie;

3) została dopuszczona do specjalizacji przez komisję kwalifikacyjną, o której mowa w § 5.

§ 4.
1. Pielęgniarka, położna ubiegająca się o rozpoczęcie specjalizacji składa wniosek o dopuszczenie do specjalizacji do organizatora kształcenia w terminie przez niego wyznaczonym.

2. Do wniosku dołącza się:

1) dokument potwierdzający posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy w zawodzie;

2) w przypadku ubiegania się o skrócenie okresu trwania specjalizacji – dokument potwierdzający spełnienie jednego z warunków określonych w § 6 ust. 2;

3) w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1 – także skierowanie wydane przez pracodawcę.

§ 5.
1. W celu dopuszczenia pielęgniarki, położnej do specjalizacji organizator kształcenia powołuje komisję kwalifikacyjną, która przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne.

2. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:

1) dwaj przedstawiciele organizatora kształcenia, w tym kierownik specjalizacji, o którym mowa w § 8 ust. 1, jako przewodniczący;

2) przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych, właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia podyplomowego, a w przypadku gdy organizatorem kształcenia jest okręgowa izba pielęgniarek i położnych, utworzona przez nią spółka handlowa, w której posiada ona udziały lub akcje lub inny utworzony przez nią podmiot – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;

3) przedstawiciel właściwego dla danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny pokrewnej stowarzyszenia zawodowego lub towarzystwa naukowego pielęgniarek i położnych.

3. Osoby wchodzące w skład komisji kwalifikacyjnej powinny spełnić warunki, o których mowa w § 8 ust. 2.

4. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

1) ocenę, na podstawie przedstawionej dokumentacji, czy pielęgniarka, położna ubiegająca się o dopuszczenie do specjalizacji spełnia wymogi, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2;

2) przeprowadzenie egzaminu wstępnego w przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6;

3) podjęcie decyzji o skróceniu okresu trwania specjalizacji w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 2;

4) sporządzenie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego.

5. W przypadku gdy liczba pielęgniarek, położnych ubiegających się o dopuszczenie do specjalizacji jest większa niż liczba miejsc, określona przez organizatora kształcenia, komisja kwalifikacyjna przeprowadza egzamin wstępny w formie pisemnej.

6. W przypadku gdy specjalizacja jest dofinansowana ze środków publicznych przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie art. 10w ustawy, przeprowadzenie egzaminu wstępnego w formie pisemnej jest obowiązkowe, niezależnie od liczby pielęgniarek, położnych ubiegających się o dopuszczenie do specjalizacji.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, w skład komisji kwalifikacyjnej wchodzi także właściwy konsultant wojewódzki do spraw pielęgniarstwa lub położnictwa.

§ 6.
1. Czas trwania specjalizacji obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie specjalizacji, nie może być on jednak krótszy niż 18 miesięcy i dłuższy niż 24 miesiące.

2. Czas trwania specjalizacji może zostać skrócony do 12 miesięcy, jeżeli pielęgniarka, położna spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

1) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa oraz jest zatrudniona na stanowisku zgodnym z dziedziną specjalizacji;

2) ukończyła szkołę o specjalności pielęgniarstwo psychiatryczne oraz posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie w tej specjalności i ubiega się o tytuł pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego;

3) ukończyła szkolenie, w tym za granicą, w zakresie zgodnym z dziedziną specjalizacji, trwające co najmniej 3 miesiące, i posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, w zakresie zgodnym z dziedziną specjalizacji;

4) ukończyła specjalizację w innej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

3. Organizator kształcenia może także zaliczyć moduły, wybrane jednostki modułowe i szkolenie praktyczne i zwolnić pielęgniarkę, położną z obowiązku ich odbywania, jeżeli zostały one zrealizowane w ramach:

1) kursu kwalifikacyjnego w zakresie objętym programem specjalizacji – w wymiarze nie większym niż określony w ramowym programie kształcenia dla tego rodzaju kursu;

2) kursu specjalistycznego w zakresie objętym programem specjalizacji – w wymiarze nie większym niż określony w ramowym programie kształcenia dla tego rodzaju kursu.

4. Organizator kształcenia może również zaliczyć staż cząstkowy stanowiący część szkolenia praktycznego i zwolnić pielęgniarkę, położną z obowiązku jego odbywania w przypadku, gdy posiada ona co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie i jest aktualnie zatrudniona w komórce organizacyjnej o profilu zgodnym ze stażem cząstkowym.

5. Zaliczenie, o którym mowa w ust. 3, może dotyczyć modułów, wybranych jednostek modułowych i szkolenia praktycznego zrealizowanego w ramach kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych prowadzonych począwszy od dnia 1 lipca 1999 r.

6. W celu uzyskania zaliczeń, o których mowa w ust. 3 i 4, pielęgniarka, położna składa wniosek do organizatora kształcenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

7. Pielęgniarka, położna może ubiegać się o skrócenie okresu trwania specjalizacji, o którym mowa w ust. 2, albo o zaliczenie modułów, wybranych jednostek modułowych i szkolenia praktycznego, o których mowa w ust. 3, lub zaliczenie stażu cząstkowego, o którym mowa w ust. 4.

8. Organizator kształcenia może zaliczyć pielęgniarce, położnej, która przerwała specjalizację i ponownie do niej przystąpiła, zrealizowane i zaliczone poprzednio moduły i szkolenie praktyczne na podstawie przedłożonej karty specjalizacji, jeżeli przerwa w odbywaniu specjalizacji nie była dłuższa niż 5 lat.

9. Przed podjęciem decyzji w sprawie zaliczenia pielęgniarce, położnej zajęć, o których mowa w ust. 3, 4 i 8, organizator kształcenia zasięga opinii kierownika specjalizacji, o którym mowa w § 8 ust. 1.

§ 7.
1. Pielęgniarka, położna, posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora i odpowiedni dorobek naukowy i zawodowy w dziedzinie, w której zamierza uzyskać tytuł specjalisty, może być zwolniona przez ministra właściwego do spraw zdrowia z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości.

2. Pielęgniarka, położna składa wniosek w sprawie, o której mowa w ust. 1, wraz z opinią kierownika specjalizacji do ministra właściwego do spraw zdrowia, za pośrednictwem dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, zwanego dalej „Centrum”.

3. Dyrektor Centrum dołącza do wniosku opinię powołanego przez siebie zespołu. W skład zespołu wchodzą:

1) konsultant krajowy w danej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia;

2) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;

3) trzech pracowników naukowych szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora.

4. Pielęgniarka, położna, posiadająca stopień naukowy doktora i odpowiedni dorobek naukowy i zawodowy w dziedzinie, w której zamierza uzyskać tytuł specjalisty, może także zostać zwolniona przez komisję kwalifikacyjną z egzaminu wstępnego, o którym mowa w § 5 ust. 5.

§ 8.
1. Organizator kształcenia wyznacza kierownika specjalizacji w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

2. Kierownikiem specjalizacji może być pielęgniarka, położna, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

1) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie w dziedzinie pielęgniarstwa albo dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia będącej przedmiotem specjalizacji;

2) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa będącej przedmiotem specjalizacji i co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie w dziedzinie pielęgniarstwa albo dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia będącej przedmiotem specjalizacji.

3. W dziedzinach, w których nie ma osób posiadających tytuł specjalisty, kierownika specjalizacji wyznacza organizator kształcenia po uzgodnieniu z dyrektorem Centrum.

§ 9.
1. Do obowiązków kierownika specjalizacji należy:

1) ustalenie szczegółowego planu zajęć objętych programem specjalizacji i sprawowanie nadzoru nad realizacją tego planu;

2) opracowanie wykazu aktualnego piśmiennictwa i innych pomocy niezbędnych w procesie samokształcenia;

3) sprawowanie nadzoru nad planową realizacją zajęć teoretycznych;

4) zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie specjalizacji, w ramach szkolenia praktycznego;

5) ocenianie przygotowanych przez pielęgniarkę, położną opracowań teoretycznych przewidzianych w programie specjalizacji;

6) organizowanie zaliczeń przewidzianych w programie specjalizacji;

7) wskazanie opiekunów staży cząstkowych, uprawnionych do przeprowadzenia szkolenia praktycznego;

8) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu specjalizacji.

2. Kierownik specjalizacji może upoważnić inną pielęgniarkę, położną spełniającą warunki określone w § 8 ust. 2 do zapewnienia nadzoru, o którym mowa w ust.1 pkt 4.

§ 10.
1. Pielęgniarce, położnej dopuszczonej do specjalizacji organizator kształcenia wydaje kartę specjalizacji, której wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Karta specjalizacji z wymaganymi wpisami oraz potwierdzeniami i zaliczeniami stanowi dowód odbycia specjalizacji.

§ 11.
1. Do egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 10r ust. 1 ustawy, może przystąpić pielęgniarka, położna, która:

1) odbyła specjalizację albo została zwolniona z obowiązku jej odbywania w całości lub części, na podstawie § 7;

2) złożyła do państwowej komisji egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora Centrum, wniosek o dopuszczenie do egzaminu państwowego wraz z kartą specjalizacji lub dokumentem potwierdzającym zwolnienie z obowiązku odbycia specjalizacji w całości lub części;

3) złożyła dokument potwierdzający wniesienie na rachunek bankowy wskazany przez Centrum opłaty za egzamin państwowy.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się do Centrum, do dnia 31 maja albo do dnia 31 października.

§ 12.
1. Dyrektor Centrum ustala plan egzaminów państwowych dla poszczególnych dziedzin pielęgniarstwa lub dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia przeprowadzanych w danym roku.

2. Organizator kształcenia powiadamia Centrum o terminie zakończenia specjalizacji przypadającym w roku następnym oraz liczbie uczestników tej specjalizacji, nie później niż na 12 miesięcy przed jej zakończeniem.

3. Plan egzaminów państwowych przeprowadzanych w danym roku Centrum podaje do wiadomości na stronie internetowej Centrum do dnia 31 grudnia roku poprzedniego.

4. Egzamin państwowy przeprowadzany jest w dwóch sesjach egzaminacyjnych: wiosennej i jesiennej.

5. Egzamin państwowy dla danej dziedziny jest przeprowadzany, jeżeli przystępuje do niego nie mniej niż 25 pielęgniarek, położnych.

6. Za zgodą ministra właściwego do spraw zdrowia, egzamin państwowy może być przeprowadzony dla mniejszej liczby pielęgniarek i położnych.

§ 13.
1. W skład państwowej komisji egzaminacyjnej mogą wchodzić:

1) pielęgniarki, położne, które posiadają następujące kwalifikacje:

a) tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa i co najmniej pięcioletni staż pracy w danej dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie pokrewnej albo w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia lub

b) tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa i tytuł specjalisty w danej dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie pokrewnej albo w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia albo

c) wykształcenie wyższe o profilu zgodnym z dziedziną specjalizacji i co najmniej trzyletni staż pracy w komórce organizacyjnej o profilu zgodnym z dziedziną specjalizacji będącą przedmiotem egzaminu państwowego, albo

d) tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa i stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora oraz co najmniej trzyletni staż pracy w komórce organizacyjnej o profilu zgodnym z dziedziną specjalizacji będącą przedmiotem egzaminu państwowego;

2) lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie będącej przedmiotem specjalizacji lub w dziedzinie pokrewnej albo w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, zatrudniony zgodnie z dziedziną uzyskanej specjalizacji. Lekarz powoływany jest w szczególności spośród osób wskazanych przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek dyrektora Centrum, wyznacza spośród członków państwowej komisji egzaminacyjnej przewodniczącego.

3. Członkowie państwowej komisji egzaminacyjnej wybierają spośród siebie sekretarza.

4. W skład państwowej komisji egzaminacyjnej nie mogą wchodzić:

1) osoby, które prowadziły w ramach specjalizacji zajęcia dla pielęgniarek, położnych przystępujących do egzaminu państwowego;

2) pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz pracownicy Centrum;

3) małżonek lub krewny albo powinowaty do drugiego stopnia pielęgniarki, położnej przystępującej do egzaminu państwowego;

4) osoby pozostające z pielęgniarką, położną w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

5. Przewodniczący oraz pozostali członkowie państwowej komisji egzaminacyjnej składają oświadczenie co do okoliczności, o których mowa w ust. 4.

§ 14.
Do zadań państwowej komisji egzaminacyjnej należy w szczególności:

1) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu pielęgniarki, położnej do egzaminu państwowego;

2) ustalenie listy pielęgniarek, położnych dopuszczonych do egzaminu państwowego w danym terminie;

3) wybór i zatwierdzenie zadań egzaminacyjnych;

4) przeprowadzenie i dokonanie oceny egzaminu państwowego;

5) sporządzenie protokołu z egzaminu państwowego i przekazanie go Centrum wraz z pozostałą dokumentacją związaną z przeprowadzonym egzaminem państwowym.

§ 15.
1. Egzamin państwowy przeprowadzany jest w formie pisemnej.

2. Zadania egzaminacyjne są przygotowywane, przechowywane oraz przekazywane w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie.

3. Egzamin państwowy przeprowadzany jest zgodnie z regulaminem egzaminu państwowego opracowanym przez dyrektora Centrum i zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

4. Regulamin egzaminu państwowego dyrektor Centrum podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Centrum.

§ 16.
1. Dyrektor Centrum każdorazowo ustala termin i miejsce egzaminu państwowego.

2. Centrum powiadamia pielęgniarkę, położną o terminie i miejscu egzaminu państwowego nie później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia egzaminu.

§ 17.
W razie nieprzystąpienia do egzaminu państwowego w wyznaczonym terminie pielęgniarka, położna może przystąpić do tego egzaminu w najbliższym wyznaczonym terminie, w którym będzie przeprowadzany egzamin państwowy dla danej dziedziny, nie później jednak niż w ciągu 24 miesięcy od daty zakończenia specjalizacji.
§ 18.
1. W razie niepomyślnego wyniku egzaminu państwowego pielęgniarka, położna może przystąpić do poprawkowego egzaminu państwowego w najbliższym wyznaczonym terminie, w którym będzie przeprowadzany egzamin państwowy dla danej dziedziny, nie później jednak niż w ciągu 24 miesięcy od daty zakończenia specjalizacji.

2. W razie trzykrotnego uzyskania przez pielęgniarkę, położną niepomyślnego wyniku egzaminu państwowego pielęgniarka, położna w celu uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia może ponownie ubiegać się o odbycie specjalizacji i przystąpienie do egzaminu państwowego.

§ 19.
1. Państwowa komisja egzaminacyjna może unieważnić egzamin państwowy z powodu naruszenia przepisów dotyczących jego przeprowadzania.

2. O unieważnieniu egzaminu państwowego państwowa komisja egzaminacyjna niezwłocznie zawiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia oraz dyrektora Centrum ze wskazaniem przyczyn unieważnienia.

3. Decyzję co do dalszego przeprowadzenia egzaminu podejmuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 20.
1. Pielęgniarce, która złożyła egzamin państwowy z wynikiem pomyślnym, Centrum wydaje dyplom uzyskania tytułu pielęgniarki specjalisty, którego wzór stanowią załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia, a położnej, która złożyła egzamin państwowy z wynikiem pomyślnym – dyplom uzyskania tytułu położnej specjalisty, którego wzór stanowią załączniki nr 5 i 6 do rozporządzenia.

2. Dyplom podpisują przewodniczący państwowej komisji egzaminacyjnej i dyrektor Centrum.

3. Centrum prowadzi rejestr wydanych dyplomów.

§ 21.
Członkowie państwowej komisji egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminu państwowego w wysokości:

1) przewodniczący – 20 % kwoty określonej w art. 10r ust. 4 pkt 1 ustawy;

2) sekretarz – 16,5 % kwoty określonej w art. 10r ust. 4 pkt 1 ustawy;

3) pozostali członkowie – 13,5 % kwoty określonej w art. 10r ust. 4 pkt 1 ustawy.

§ 22.
Do kształcenia w ramach kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka, położna, która:

1) posiada prawo wykonywania zawodu;

2) posiada co najmniej roczny staż pracy w zawodzie;

3) została dopuszczona do odbycia kursu kwalifikacyjnego przez komisję kwalifikacyjną, o której mowa w § 24.

§ 23.
1. Pielęgniarka, położna ubiegająca się o rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego składa wniosek o dopuszczenie do kursu kwalifikacyjnego do organizatora kształcenia w terminie przez niego wyznaczonym.

2. Do wniosku dołącza się:

1) dokument potwierdzający posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w zawodzie;

2) w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1 – także skierowanie wydane przez pracodawcę.

§ 24.
1. W celu dopuszczenia pielęgniarki, położnej do kursu kwalifikacyjnego organizator kształcenia powołuje komisję kwalifikacyjną, która przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne.

2. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:

1) dwaj przedstawiciele organizatora kształcenia, w tym kierownik kursu jako przewodniczący;

2) przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych, właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia podyplomowego, a w przypadku gdy organizatorem kształcenia jest okręgowa izba pielęgniarek i położnych, utworzona przez nią spółka handlowa, w której posiada ona udziały lub akcje lub inny utworzony przez nią podmiot – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

3. Osoby wchodzące w skład komisji kwalifikacyjnej powinny spełniać warunki określone w § 26 ust. 2.

4. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

1) ocenę, na podstawie przedstawionej dokumentacji, czy pielęgniarka, położna ubiegająca się o dopuszczenie do kursu kwalifikacyjnego spełnia wymogi, o których mowa w § 22 pkt 1 i 2;

2) przeprowadzenie egzaminu wstępnego w formie pisemnej w przypadku gdy liczba pielęgniarek, położnych ubiegających się o dopuszczenie do kursu kwalifikacyjnego jest większa niż liczba miejsc określona przez organizatora kształcenia;

3) sporządzenie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego.

§ 25.
Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego; nie może być on jednak dłuższy niż 6 miesięcy.
§ 26.
1. Organizator kształcenia wyznacza kierownika kursu kwalifikacyjnego w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

2. Kierownikiem kursu kwalifikacyjnego może być pielęgniarka, położna, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

1) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie w dziedzinie pielęgniarstwa będącej przedmiotem kursu kwalifikacyjnego;

2) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, w dziedzinie będącej przedmiotem kursu kwalifikacyjnego i jest aktualnie zatrudniona w tej dziedzinie.

§ 27.
Do obowiązków kierownika kursu kwalifikacyjnego należy:

1) ustalenie szczegółowego planu zajęć objętych programem kursu kwalifikacyjnego i sprawowanie nadzoru nad realizacją tego planu;

2) opracowanie wykazu aktualnego piśmiennictwa i innych pomocy niezbędnych w procesie samokształcenia;

3) sprawowanie nadzoru nad planową realizacją zajęć teoretycznych;

4) zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kursu kwalifikacyjnego, w ramach szkolenia praktycznego;

5) ocenianie przygotowanych przez pielęgniarkę, położną opracowań teoretycznych przewidzianych w programie kursu kwalifikacyjnego;

6) organizowanie zaliczeń przewidzianych w programie kursu kwalifikacyjnego;

7) wskazywanie opiekunów staży cząstkowych, uprawnionych do przeprowadzenia szkolenia praktycznego;

8) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu kursu kwalifikacyjnego.

§ 28.
1. Pielęgniarce, położnej dopuszczonej do kursu kwalifikacyjnego organizator kształcenia wydaje kartę kursu kwalifikacyjnego, której wzór stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.

2. Karta kursu kwalifikacyjnego z wymaganymi wpisami oraz potwierdzeniami i zaliczeniami stanowi dowód odbycia kursu kwalifikacyjnego.

§ 29.
Organizator kształcenia, na wniosek kierownika kursu kwalifikacyjnego, zalicza kurs kwalifikacyjny oraz dokonuje wpisu w karcie kursu kwalifikacyjnego o zrealizowanych w ramach kursu zajęciach teoretycznych i szkoleniu praktycznym.
§ 30.
1. Kurs kwalifikacyjny kończy się egzaminem teoretycznym, przeprowadzanym w formie pisemnej lub ustnej, albo egzaminem praktycznym.

2. Rodzaj egzaminu i formę egzaminu teoretycznego ustala organizator kształcenia, z uwzględnieniem dziedziny, w jakiej prowadzony jest kurs kwalifikacyjny.

3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie przez pielęgniarkę, położną zajęć teoretycznych i szkolenia praktycznego przewidzianych w programie kursu kwalifikacyjnego.

4. Egzamin przeprowadzany jest przez komisję egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia.

5. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

1) dwaj przedstawiciele organizatora kształcenia, w tym kierownik kursu jako przewodniczący;

2) przedstawiciel okręgowej izby pielęgniarek i położnych, właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia podyplomowego, a w przypadku gdy organizatorem kształcenia jest okręgowa izba pielęgniarek i położnych, utworzona przez nią spółka handlowa, w której posiada ona udziały lub akcje lub inny utworzony przez nią podmiot – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;

3) pielęgniarka, położna, która posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa będącej przedmiotem kursu kwalifikacyjnego, albo pielęgniarka, położna, która posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa albo dziedzinie będącej przedmiotem kursu kwalifikacyjnego oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie w tej dziedzinie.

6. Pytania i zagadnienia egzaminacyjne są przygotowywane, przechowywane i przekazywane komisji egzaminacyjnej przez organizatora kształcenia w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie.

§ 31.
1. Pielęgniarka, położna, która złożyła egzamin z wynikiem pomyślnym, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.

2. W razie niepomyślnego wyniku egzaminu pielęgniarka, położna może ponownie przystąpić do egzaminu, w terminie wyznaczonym przez organizatora kształcenia, nie później jednak niż w ciągu 18 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

3. W razie trzykrotnego uzyskania przez pielęgniarkę, położną niepomyślnego wyniku egzaminu pielęgniarka, położna, w celu ukończenia kursu kwalifikacyjnego może ponownie ubiegać się o odbycie kursu.

§ 32.
1. Do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, położna, która:

1) posiada prawo wykonywania zawodu;

2) posiada co najmniej trzymiesięczny staż pracy w zawodzie;

3) została zakwalifikowana do odbycia kursu specjalistycznego przez organizatora kształcenia.

2. Pielęgniarka, położna ubiegająca się o rozpoczęcie kursu specjalistycznego składa wniosek do organizatora kształcenia w terminie przez niego wyznaczonym.

3. Organizator kształcenia przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje:

1) ocenę, na podstawie przedstawionej dokumentacji, czy pielęgniarka, położna ubiegająca się o dopuszczenie do kursu specjalistycznego spełnia wymogi, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;

2) przeprowadzenie egzaminu wstępnego w formie pisemnej, w przypadku gdy liczba pielęgniarek, położnych, które chcą uczestniczyć w kursie specjalistycznym, jest większa niż liczba miejsc określona przez organizatora kształcenia;

3) sporządzenie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego.

§ 33.
Pielęgniarce, położnej zakwalifikowanej do odbycia kursu specjalistycznego organizator kształcenia wydaje kartę kursu specjalistycznego, której wzór stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.
§ 34.
Do kursu specjalistycznego stosuje się odpowiednio przepisy § 26, 27 i 29.
§ 35.
1. Kurs specjalistyczny kończy się egzaminem.

2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie przez pielęgniarkę, położną zajęć teoretycznych i szkolenia praktycznego przewidzianych w programie kursu specjalistycznego.

3. Do egzaminu stosuje się odpowiednio przepisy § 30 ust. 4–6.

§ 36.
Pielęgniarka, położna, która złożyła egzamin z wynikiem pomyślnym, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia.
§ 37.
1. Do kursu dokształcającego może przystąpić pielęgniarka, położna, która:

1) posiada prawo wykonywania zawodu;

2) posiada co najmniej trzymiesięczny staż pracy w zawodzie;

3) została zakwalifikowana do odbycia kursu dokształcającego przez organizatora kształcenia.

2. Do kursu dokształcającego stosuje się odpowiednio przepisy § 26 i 27.

3. Pielęgniarka, położna otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu dokształcającego, którego wzór stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§ 38.
Pielęgniarka, położna nie może rozpocząć ani kontynuować danego rodzaju kształcenia w przypadku:

1) zawieszenia prawa wykonywania zawodu;

2) ograniczenia pielęgniarki, położnej w wykonywaniu określonych czynności zawodowych.

§ 39.
Organizator kształcenia obowiązany jest aktualizować treści nauczania zawarte w programie kształcenia wynikającego z rozwoju nauk medycznych i zmian w przepisach prawa.
§ 40.
Pielęgniarce, położnej, która otrzymała dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu specjalisty wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, przysługuje tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.
§ 41.
Zaświadczenia o ukończeniu przez pielęgniarkę, położną kursu kwalifikacyjnego, kursu specjalistycznego oraz kursu dokształcającego, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują swoją ważność.
§ 42.
Egzaminy poprawkowe dla specjalizacji, dla których egzamin państwowy odbył się przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, przeprowadzane są na dotychczasowych zasadach.
§ 43.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

Minister Zdrowia: L. Sikorski

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 161, poz. 1110), które utraciło moc z dniem 12 lipca 2003 r. na podstawie art. 7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy zmieniającej ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 109, poz. 1029).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 października 2003 r. (poz. 1923)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

infoRgrafika

Załącznik 9.

Załącznik nr 9

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10.

Załącznik nr 10

infoRgrafika

Załącznik 11.

Załącznik nr 11

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »