| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 25 listopada 2003 r.

w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne

Na podstawie art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. Nr 113, poz. 1209, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 3, poz. 24 i Nr 64, poz. 592) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości;

2) właściwym organie – należy przez to rozumieć:

a) właściwego starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu – w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa,

b) właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę lub marszałka województwa – w odniesieniu do nieruchomości będącej własnością jednostki samorządu terytorialnego;

3) osobach uprawnionych – należy przez to rozumieć osoby fizyczne, o których mowa w art. 1 ustawy.

§ 2.
1. Przed wydaniem decyzji o nabyciu własności nieruchomości właściwy organ sporządza wykaz nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) określenie nieruchomości zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości);

2) przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego, zaś w przypadku jego braku sposób wykorzystywania nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków;

3) numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym;

4) podstawę, termin i cel ustanowienia prawa użytkowania wieczystego oraz termin, do którego zostało ustanowione użytkowanie wieczyste;

5) dane dotyczące użytkownika wieczystego, w szczególności imię, nazwisko i imiona rodziców;

6) wartość nieruchomości stanowiącą podstawę do ustalenia opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania;

7) obciążenia nieruchomości, z wyjątkiem hipotek.

3. Wykaz wykłada się do publicznego wglądu odpowiednio w urzędzie gminy, starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim na okres 30 dni.

4. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, osoby uprawnione mogą składać do właściwego organu zastrzeżenia dotyczące wykazu, w terminie 30 dni.

5. Właściwy organ rozpatruje niezwłocznie zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4, i w razie ich uwzględnienia odpowiednio zmienia dane zawarte w wykazie.

6. Nieuwzględnienie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, nie stanowi przeszkody do wydania przez właściwy organ decyzji o nabyciu prawa własności nieruchomości.

§ 3.
O wszczęciu postępowania właściwy organ zawiadamia osoby uprawnione.
§ 4.
Decyzja o nabyciu prawa własności nieruchomości powinna również zawierać określenie nieruchomości będącej przedmiotem nabycia przez podanie oznaczenia według ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) oraz numeru księgi wieczystej.
§ 5.
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w § 2 ust. 1, sporządza się w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Skarbu Państwa: P. Czyżewski

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 97, poz. 868).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »