| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 9 grudnia 2003 r.

w sprawie warunków wynagradzania i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez organ Inspekcji Weterynaryjnej

Na podstawie art. 44 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Lekarzom weterynarii oraz innym osobom wyznaczonym przez organ Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania czynności, o których mowa w art. 44 ust. 1 i art. 44b ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, zwanych dalej „czynnościami”, przysługuje wynagrodzenie w wysokości, która jest określona w załączniku do rozporządzenia.
§ 2.
1. Osobom, o których mowa w § 1, przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów:

1) dojazdu związanego z wykonywaniem czynności, według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271);

2) użytych produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych oraz produktów biobójczych.

2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie przysługuje, jeżeli:

1) organ Inspekcji Weterynaryjnej zapewnił środek transportu umożliwiający dojazd związany z wykonywaniem czynności;

2) osoby, o których mowa w § 1, wykonują stale czynności, w wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin tygodniowo, w tym samym miejscu.

3. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie przysługuje, jeżeli organ Inspekcji Weterynaryjnej zapewnił materiały do wykonania czynności.

§ 3.
Wynagrodzenie ustalone za badanie zwierząt rzeźnych, zwierząt łownych i ich mięsa wraz z wystawieniem wymaganych świadectw obejmuje także wynagrodzenie za nadzór nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych i nadzór nad ochroną zwierząt w trakcie uboju.
§ 4.
Wypłaty wynagrodzeń, o których mowa w § 1, oraz zwrotu kosztów, o których mowa w § 2, dokonuje się po uprzednim sprawdzeniu rachunków przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, z którym została zawarta umowa.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 165, poz. 1590 i Nr 208, poz. 2020.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania za wykonywanie niektórych czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez organ Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 156, poz. 1024), które na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 129, poz. 1438 i Nr 154, poz. 1790, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450) utraciło moc z dniem 1 stycznia 2003 r.

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ LEKARZY WETERYNARII I INNE OSOBY WYZNACZONE PRZEZ ORGAN INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 9 grudnia 2003 r. (poz. 2091)

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ LEKARZY WETERYNARII I INNE OSOBY WYZNACZONE PRZEZ ORGAN INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

Lp.

Rodzaj czynności

Wynagrodze­nie w zł

1

2

3

1

Badanie zwierząt hodowlanych i użytkowych (do dalszego chowu) przeznaczonych do wprowadzenia na rynek wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia:

 

 

1) konia, bydła dorosłego, jelenia i daniela utrzymywanych w warunkach fermowych:

 

 

a) do 3 sztuk zwierząt

27,90

 

b) powyżej 3 sztuk – za każde następne zwierzę

9,30

 

2) źrebięcia (wiek do 12 miesięcy), świni, owcy, kozy:

 

 

a) do 10 sztuk zwierząt

23,25

 

b) powyżej 10 sztuk – za każde następne zwierzę

2,32

 

3) cielęcia (wiek do 6 miesięcy) – od 1 zwierzęcia

4,65

 

4) jagnięcia i koźlęcia (wiek do 3 miesięcy):

 

 

a) do 50 sztuk zwierząt – od 1 zwierzęcia

2,79

 

b) powyżej 50 sztuk zwierząt za każde następne zwierzę

0,60

 

5) prosięcia (wiek do chwili odsadzenia od maciory), warchlaka (wiek od chwili odsadzenia od maciory do osiągnięcia wagi 45 kg) – od 1 zwierzęcia

1,86

 

6) psa, kota:

 

 

a) do 4 sztuk zwierząt

23,25

 

b) powyżej 4 sztuk – za każde następne zwierzę

6,04

 

7) królika – od 1 zwierzęcia

0,37

 

8) zwierzęcia futerkowego – od 1 zwierzęcia

0,60

 

9) drobiu:

 

 

a) do 1 000 sztuk

29,76

 

b) powyżej 1 000 sztuk – za każde następne rozpoczęte 1 000 sztuk zwierząt

10,23

 

10) ptaków łownych:

 

 

a) od 1 do 50 sztuk

11,16

 

b) od 51 do 100 sztuk

18,60

 

c) powyżej 100 sztuk – za każde następne rozpoczęte 100 sztuk zwierząt

9,30

 

11) zwierzęcia egzotycznego:

 

 

a) do 2 sztuk zwierząt

23,25

 

b) powyżej 2 sztuk – za każde następne zwierzę

12,09

 

12) piskląt, zwierząt drobnych, owadów użytkowych bez względu na ich liczbę i ilość pakietów, przewożonych tym samym środkiem transportu

23,25

 

13) strusia:

 

 

a) do 5 sztuk

23,25

 

b) powyżej 5 sztuk – za każde następne zwierzę

2,79

2

Badanie zwierząt rzeźnych przeznaczonych do wprowadzenia na rynek wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia:

 

 

1) konia

13,95

 

2) bydła dorosłego oraz jelenia i daniela utrzymywanych w warunkach fermowych:

 

 

a) do 5 sztuk zwierząt

9,30

 

b) powyżej 5 sztuk – za każde następne zwierzę

2,79

 

3) świni, owcy, kozy, cielęcia (wiek do 6 miesięcy), źrebięcia (wiek do 12 miesięcy):

 

 

a) do 5 sztuk zwierząt

4,65

 

b) powyżej 5 sztuk – za każde następne zwierzę

0,93

 

4) jagnięcia i koźlęcia (wiek do 3 miesięcy), prosięcia (wiek do chwili odsadzenia od maciory) , warchlaka (wiek od chwili odsadzenia od maciory do chwili osiągnięcia wagi 45 kg):

 

 

a) do 3 sztuk zwierząt

2,79

 

1

2

3

 

b) od 4 do 10 sztuk zwierząt

4,18

 

c) od 11 do 15 sztuk zwierząt

6,97

 

d) powyżej 15 sztuk – za każde następne zwierzę

0,60

 

5) zająca, ptaka łownego:

 

 

a) do 200 sztuk zwierząt

23,25

 

b) powyżej 200 sztuk – za każde następne zwierzę

0,14

 

6) drobiu:

 

 

a) do 1000 sztuk zwierząt

23,25

 

b) powyżej 1000 sztuk – od każdego następnego rozpoczętego 1 000 sztuk zwierząt

6,04

 

7) królików i nutrii:

 

 

a) do 50 sztuk zwierząt

2,79

 

b) od 51 do 100 sztuk zwierząt

4,18

 

c) od 101 do 300 sztuk zwierząt

8,37

 

d) od 301 do 1000 sztuk zwierząt

16,74

 

e) powyżej 1000 sztuk od każdego następnego rozpoczętego 1000 sztuk zwierząt

6,04

3

Badanie alergiczne (tuberkulinizacja, maleinizacja) wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia – od 1 zwierzęcia:

 

 

1) ssaka

5,02

 

2) ptaka

1,21

4

Pobieranie prób do badań laboratoryjnych od 1 zwierzęcia – bez względu na ilość kierunków badań:

 

 

1) ssaka:

 

 

a) krwi lub mleka

2,32

 

b) wymazu

1,21

 

c) wypłuczyn z worka napletkowego

12,09

 

2) ptaka:

 

 

a) krwi

1,12

 

b) wymazu

0,56

5

Pobranie krwi od ptaka wraz z badaniem metodą płytkową

0,37

6

Badanie ryb żywych przeznaczonych do wprowadzenia na rynek wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia, bez względu na ich ilość, przewożonych tym samym środkiem transportu

23,25

7

Badanie świeżych i mrożonych ryb, skorupiaków, mięczaków, rozładowywanych ze statku rybackiego lub statku przetwórni pływającego pod banderą Rzeczypospolitej Polskiej, z ewentualnym pobraniem prób do badań laboratoryjnych oraz wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia:

 

 

1) do 50 ton, za każdą rozpoczętą tonę

3,59

 

2) powyżej 50 ton za każdą następną rozpoczętą tonę

1,79

8

Badanie zwierząt rzeźnych i ich mięsa w rzeźniach, w których technologia uboju i obróbki poubojowej oparta jest o automatyczny przesuw taśmy wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia – od 1 zwierzęcia:

 

 

1) bydła:

 

 

a) w wieku do 12 miesięcy życia

2,32

 

b) w wieku od 13 do 30 miesięcy życia

7,44

 

c) w wieku powyżej 30 miesięcy życia oraz jelenia i daniela utrzymywanych w warunkach fermowych

10,23

 

2) konia

11,16

 

3) świni

3,79

 

4) prosięcia

1,86

 

5) owcy, kozy:

 

 

a) do 12 kg wagi

0,65

 

b) od 12,1 do 18 kg wagi

1,30

 

c) powyżej 18 kg wagi

1,86

 

1

2

3

 

6) drobiu, królików:

 

 

a) do 2 kg wagi

0,0374

 

b) od 2,01 do 5,0 kg wagi

0,0423

 

c) powyżej 5 kg wagi

0,082

 

7) nutrii

0,93

9

Badanie zwierząt rzeźnych i ich mięsa w rzeźniach nieposiadających technologii wymienionej w Ip. 8, wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia – od 1 zwierzęcia:

 

 

1) bydła:

 

 

a) w wieku do 12 miesięcy życia

2,79

 

b) w wieku od 13 do 30 miesięcy życia

9,30

 

c) w wieku powyżej 30 miesięcy życia oraz jelenia i daniela utrzymywanych w warunkach fermowych

13,95

 

2) konia

17,43

 

3) świni

5,11

 

4) prosięcia

2,05

 

5) owcy, kozy:

 

 

a) do 12 kg wagi

0,81

 

b) od 12,1 do 18 kg wagi

1,63

 

c) powyżej 18 kg wagi

2,32

 

6) drobiu, królików:

 

 

a) do 2 kg wagi

0,0467

 

b) od 2,01 do 5,0 kg wagi

0,0528

 

c) powyżej 5 kg wagi

0,1034

 

7) strusia

9,30

 

8) nutrii

1,12

10

Oględziny tusz zwierząt łownych w skórze wraz z ewentualnym badaniem narogów i badaniem na włośnie oraz z wystawieniem wymaganych dokumentów weterynaryjnych – od 1 zwierzęcia:

 

 

1) dzika

5,49

 

2) samy, jelenia, daniela lub innych zwierząt przeżuwających

0,74

 

3) zająca

0,059

 

4) ptaka łownego

0,059

 

5) małego dzikiego ptactwa

0,029

11

Badanie mięsa zwierząt łownych wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia – od 1 zwierzęcia:

 

 

1) dzika:

 

 

a) zaopatrzonego w dokument weterynaryjny o wyniku oględzin tuszy, badaniu narogów i badaniu na włośnie, o których mowa w Ip. 10 pkt 1

1,39

 

b) niepoddanego oględzinom i badaniom, o których mowa w pkt 1a

5,49

 

2) sarny, jelenia, daniela lub innych zwierząt przeżuwających

1,12

 

3) zająca

0,089

 

4) ptaka łownego

0,089

 

5) małego dzikiego ptactwa

0,045

12

Badanie mięsa zwierząt łownych na potrzeby własne – od 1 zwierzęcia:

 

 

1) dzika

11,16

 

2) sarny, jelenia, daniela lub innych zwierząt przeżuwających

5,58

 

3) zająca

0,30

 

4) ptaka łownego

0,30

 

5) małego dzikiego ptactwa

0,15

 

1

2

3

13

Badanie mięsa zwierząt rzeźnych w zagrodach posiadaczy wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia:

 

 

1) jelenia, daniela utrzymywanych w warunkach fermowych

15,81

 

2) strusia

13,95

 

3) drobiu:

 

 

a) do 10 sztuk

4,65

 

b) powyżej 10 sztuk – za każde następne zwierzę

0,37

 

4) królików:

 

 

a) do 10 sztuk zwierząt

4,65

 

b) powyżej 10 sztuk – za każde następne zwierzę

0,46

 

5) pozostałych gatunków zwierząt– od 1 zwierzęcia

11,72

14

Szczepienie w formie iniekcji – od 1 zwierzęcia:

 

 

1) bydła, konia

1,86

 

2) świni, owcy, kozy, cielęcia, źrebięcia

1,21

 

3) zwierzęcia futerkowego

1,21

 

4) ptaka, królika

0,09

 

5) pisklęcia jednodniowego

0,055

 

6) ryby

0,027

15

Szczepienie psa lub kota przeciwko wściekliźnie wraz z wydaniem zaświadczenia – od 1 zwierzęcia

10,00

16

Doustne albo w aerozolu podanie szczepionki dla:

 

 

1) ssaka – od 1 zwierzęcia

0,58

 

2) ptaków i królików – za każde 50 sztuk

0,12

17

Nadzór nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych i sanitarnych w punktach odbioru mleka surowego, miejscach przetwarzania mleka i przechowywania przetworów mlecznych, wraz z kontrolą wprowadzanego mleka surowego, pobieraniem próbek do badań laboratoryjnych oraz wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia przy eksporcie i w szczególnych przypadkach zagrożeń epizootycznych, za 1 godzinę pracy

40,00

18

Nadzór nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych i sanitarnych w zakładach obróbki, przetwórstwa, przechowywania ryb, skorupiaków i mięczaków lub zakładach zajmujących się jedynie przetwórstwem, schładzaniem, zamrażaniem, pakowaniem, przechowywaniem, wraz z kontrolą wprowadzanych ryb, skorupiaków i mięczaków, pobieraniem próbek do badań laboratoryjnych oraz wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia przy eksporcie i w szczególnych przypadkach zagrożeń epizootycznych, za 1 godzinę pracy

40,00

19

Nadzór nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych i sanitarnych w działach rozbioru, przetwórstwa i przechowywania mięsa, jeżeli mięso to pochodzi z innego zakładu mięsnego, wraz z kontrolą mięsa wprowadzanego, pobieraniem próbek do badań laboratoryjnych oraz wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia przy eksporcie i w szczególnych przypadkach zagrożeń epizootycznych, za 1 godzinę pracy

40,00

20

Nadzór nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych i sanitarnych w miejscach przetwarzania i przechowywania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego niewymienionych w Ip. 18, 19 i 20 oraz w trakcie produkcji i przechowywania środków żywienia zwierząt, wraz z pobieraniem próbek do badań laboratoryjnych oraz wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia przy eksporcie i w szczególnych przypadkach zagrożeń epizootycznych, za 1 godzinę pracy

40,00

21

Weterynaryjna kontrola spędów, targów zwierząt oraz wystaw zwierząt
za 1 godzinę pracy

40,00

22

Odkażanie 1 m2 powierzchni:

 

 

1) do 1000 m2

0,11

 

2) powyżej 1000 m2

0,09

 

1

2

3

23

Odkażanie środka transportu:

 

 

1) samochodu bez przyczepy

9,30

 

2) samochodu z przyczepą

13,95

 

3) wagonu

13,95

24

Przeprowadzenie sekcji zwłok zwierzęcych z ewentualnym pobraniem prób do badań laboratoryjnych (oraz wydaniem orzeczenia lekarskiego) – od 1 zwierzęcia:

 

 

1) konia, bydła i innego dużego zwierzęcia (wolno żyjącego)

74,40

 

2) świni, owcy, kozy, cielęcia, źrebięcia, psa wielkości średniej i dużej, płodów tych gatunków zwierząt oraz strusia dorosłego

37,20

 

3) prosięcia, jagnięcia, psa rasy małej, kota, mięsożernego zwierzęcia futerkowego, płodów tych gatunków zwierząt oraz strusia młodego

18,60

 

4) małego zwierzęcia futerkowego, zwierzęcia laboratoryjnego

13,95

 

5) drobiu w wieku do dwóch tygodni życia

1,86

 

6) drobiu w wieku powyżej dwóch tygodni życia

4,65

 

7) ryby:

 

 

a) o wadze jednostkowej do 100 g

1,40

 

b) o wadze ponad 100 do 250 g

1,86

 

c) o wadze jednostkowej ponad 250 g

2,79

25

Obserwacja zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę z nakazu powiatowego lekarza weterynarii – czterokrotne badanie wraz z wydaniem zaświadczeń – od
1 zwierzęcia:

 

 

1) w zakładzie leczniczym dla zwierząt wraz z pełnym utrzymaniem

120,00

 

2) doprowadzanego na badania do zakładu leczniczego dla zwierząt

33,00

 

3) poza zakładem leczniczym dla zwierząt

53,00

26

Uśmiercenie zwierzęcia z nakazu powiatowego lekarza weterynarii – za 1 zwierzę

15,00

27

Czynności pomocnicze przy wykonywaniu badań i zabiegów (poskramianie zwierząt, prowadzenie dokumentacji) – za 1 godzinę pracy

10,00

28

Pobranie próbek do badań kontrolnych (monitoringowych) na obecność substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych oraz skażeń promieniotwórczych, za jedną próbkę pobraną:

 

 

1) w zakładzie produkcyjnym

3,00

 

2) w gospodarstwie

7,00

29

Przegląd stanu zdrowia zwierząt, nadzór epizootyczny w ognisku choroby, nadzór nad kwarantanną zwierząt lub inne czynności związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, za 1 godzinę pracy

40,00

30

Przegląd rodzin pszczelich, za 1 godzinę pracy

40,00

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Marta Bławicka

Konsultant

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »