| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego na 2004 r.
§ 2.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Środowiska: Cz. Śleziak

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 26 listopada 2003 r. (poz. 2092)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Lp.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji zagrożeń

1

2

3

1

Niezgodny z siedliskiem skład gatunkowy drzewostanów.

Regulacja składu przez wycinanie zbędnych drzew. Hodowla sadzonek do odnowień drzewostanów. Odnowienia sztuczne powierzchni. Pielęgnacja upraw.

2

Zamieranie drzewostanów na skutek żerów owadów i występowania grzybów pasożytniczych.

Wycinanie drzew opanowanych przez owady i grzyby. Odłowy owadów w pułapki, zwalczanie owadów przez korowanie drewna.

3

Uszkodzenia drzewostanów powodowane przez silne wiatry.

Wzmocnienie odporności drzewostanów na wiatr przez doprowadzenie do optymalnego składu gatunkowego i struktury lasu.

4

Uszkodzenia odnowień i młodników przez jelenie.

Zabezpieczanie upraw leśnych środkami zapachowymi (repelentami) i mechanicznymi.

5

Wydeptywanie, zaśmiecanie terenu i niszczenie przez ludzi roślinności wzdłuż szlaków turystycznych.

Grodzenie niszczonych miejsc drewnianymi barierami, wystawianie tablic informacyjnych, utrzymanie czystości na szlakach turystycznych. Budowa nowych i bieżąca konserwacja istniejących urządzeń turystycznych, naprawa nawierzchni szlaków i dostosowanie ich szerokości do ruchu turystycznego.

6

Zagrożenie pożarowe.

Utrzymanie przejezdności dróg pożarowych przez naprawę i odbudowę zniszczonych odcinków. Utrzymanie punktów poboru wody.

7

Zanikanie niektórych gatunków roślin zielnych w następstwie zaprzestania użytkowania pasterskiego i koszenia polan górskich.

Wykaszanie tak oraz przywracanie wypasu zwierząt w celu utrzymania siedlisk roślin zielnych.

8

Zagrożenie bytowania głuszca i cietrzewia przez nadmierną populację lisa.

Odstrzał redukcyjny lisów.

9

Zagrożenie niektórych gatunków ptaków w okresie mroźnej i śnieżnej zimy oraz zagrożenie wynikające z ograniczonej ilości miejsc lęgowych.

Dokarmianie ptaków w okresie mroźnej i śnieżnej zimy, pozostawianie drzew dziuplastych, wywieszanie budek lęgowych.

 

Załącznik 2. [SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ]

Załącznik nr 2

SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

Cele

Sposoby i zakres

Lokalizacja*

1

2

3

1. Ochrona ekosystemów leśnych.

Usuwanie drzew opanowanych przez patogeniczne owady i grzyby, jeżeli zagrażają trwałości drzewostanów, (korowanie świerków zasiedlonych przez korniki).

Obszar objęty ochroną częściową i krajobrazową.

 

Odsłonięcie istniejących odnowień naturalnych oraz inicjowanie nowych odnowień naturalnych przez wycięcie gniazd, w drzewostanach świerkowych przeznaczonych do przebudowy, na powierzchni 1,63 ha.

51b, 51f.

 

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebieże wczesne), na powierzchni 23,35 ha.

45a, 51i, 55a, 76a, 95b, 97f.

 

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebieże późne), na powierzchni 1,03 ha.

1h.

 

Usunięcie drzew ze składnic drewna – 0,24 ha.

54f, 72k.

 

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w młodnikach (czyszczenia późne), na powierzchni 34,65 ha.

39c, 51g, 54c, 69f, 72l.

 

Wykaszanie niepożądanych roślin na uprawach leśnych (pielęgnacja upraw), na powierzchni 17,85 ha.

(4a, 5b, 5c, 6a, 6b, 14a)1), 41a, (45c, 48a, 51d)1), 52a, (56d, 58a)1), 66a, 66c, 69c, 69f, 76a, 76d, (77a, 78b, 78c, 79c, 80a, 81 a, 81 b, 81c)1), 94b, 98a, 99a, 100a.

 

Porządkowanie powierzchni i przygotowanie gleby pod odnowienia sztuczne jodły, buka, jawora i jesiona, na powierzchni 8,47 ha.

5b, 37a, 38a, 41a, 42b, 52a, 54c, 66a, 66c, 67d, 70f, 76a, 94b, 97a, 98a, 99a, 100a.

 

1

2

3

 

Odnowienia sztuczne powierzchni leśnej pożądanymi gatunkami drzew, na powierzchni 4,25 ha.

5b, 41a, 52a, 66a, 66c, (69c, 69f)1), 76a, 94b, 98a, 99a, 100a.

 

Poprawki i uzupełnienia w uprawach leśnych przez sadzenie gatunków domieszkowych i biocenotycznych, na powierzchni 1,13 ha.

14a, 45c, 48a, 51d, 58a, 77a, 78b, 78c, 79c, 80a, 81a, 81b, 81c.

 

Hodowla sadzonek drzew w szkółce leśnej, na powierzchni 1,11 ha.

(57f, 69d)1).

 

Zbiór szyszek świerka, w ilości 50 kg.

90h, 91a, 95c, 96d, 96g.

 

Zabezpieczenie upraw leśnych przed zwierzyną, odnowień naturalnych i sztucznych, środkami mechanicznymi oraz zapachowymi (repelenty), na powierzchni 28,29 ha.

(4a, 5b, 6a, 14a)1), 41a, (45c, 48a, 51d)1), 52a, 53c, (55b, 56d, 58a)1), 62a, (63a, 65a, 66a, 66c)1), 69c, 69f, 76a, (77a, 79c, 80a, 81a, 90d)1), 94b, (96d, 96g, 98a, 99a,100a, 101a)1).

 

Kontrolne poszukiwanie owadów w ściółce, na 20 powierzchniach próbnych.

(1i. 11a, 13b, 15a, 21a, 26h, 28i, 31b, 38a, 45b, 48a, 52a, 55b, 58a, 67d, 77a, 89a, 93c, 95c, 101a)1).

 

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na korniki świerka i brudnicę mniszkę, w ilości 100 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową1).

 

Wykładanie drzew pułapkowych (pułapki klasyczne) na korniki świerka, w ilości 81 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową1).

2. Ochrona ekosystemów nieleśnych.

Wypasanie bydła i owiec. Na powierzchniach bez wypasu mechaniczne i ręczne koszenie łąk i pastwisk, na powierzchni 14,28 ha.

1a1), 43c, 53d, 57c, 72d, 90b1), 97b, (99b, 99h, 101b)1).

3. Ochrona zwierząt.

Odstrzał redukcyjny lisów, w ilości 6 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Wykładanie karmy dla ptaków w okresie mroźnej zimy, w ilości 240 kg.

Obszar objęty ochroną częściową.

4. Ochrona terenów udostępnionych dla turystyki.

Usuwanie wiatrołomów ze szlaków turystycznych.

Obszar objęty ochroną ścisłą i częściową w miejscach przebiegu szlaków turystycznych.

 

Oczyszczenie szlaku zielonego z Diablaka do Lipnicy Wielkiej w piętrze kosodrzewiny przez przycięcie pędów kosodrzewiny.

Obszar objęty ochroną ścisłą w miejscu przebiegu szlaku turystycznego – 27, 28.

 

Budowa barier wzdłuż szlaków turystycznych, o długości 50 m.

Obszar objęty ochroną częściową i ścisłą.

 

Remont nawierzchni szlaków turystycznych, na długości 4500 m.

Obszar objęty ochroną ścisłą i częściową w miejscach przebiegu szlaków turystycznych: 23m, 23n.

 

Wymiana starych schronów (zadaszeń) turystycznych na nowe, w ilości 4 sztuk.

28i, 42c, 44a, 65a.

 

Zainstalowanie w okresie maj – październik kabin sanitarnych (WC) z własnym pojemnikiem na nieczystości, w ilości 8 sztuk.

3c, 42c, 44a, 72g, 69d.

 

Budowa zadaszenia i kręgu ogniskowego, w ilości 1 sztuki.

72b.

5. Ochrona i udostępnienie terenu parku.

Remonty dróg, naprawa istniejących i budowa nowych urządzeń odwadniających drogi (sączki, przepusty, rowy). Wykaszanie roślinności z poboczy i rowów głównych dróg leśnych, na długości 20 km.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Naprawa i odbudowa mostów – 6 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Wykonanie nawierzchni drogi z żerdzi, na długości 60 m.

79c, 79f.

 

Utwardzenie nawierzchni składnic drewna, na powierzchni 0,38 ha.

72k, 96h, 54f.

 

Remont drogi „Dolny Płaj” – naprawa i utwardzenie fragmentów nawierzchni, odbudowa infrastruktury technicznej (mury oporowe, mosty, przepusty), na długości 5 km.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Objaśnienia:

* Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą oraz obwody ochronne, podany zgodnie z mapą gospodarczą Babiogórskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie w skali 1:5000, według stanu na dzień 1.01.1999 r., arkusze nr 1–9. Podział na obszary objęte ochroną krajobrazową, częściową i ścisłą, podany zgodnie z mapą przeglądową form ochrony, sporządzoną przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie w skali 1:10 000, według stanu na dzień 1.01.1999 r.

Mapy znajdują się w siedzibie Babiogórskiego Parku Narodowego w miejscowości Zawoja.

1) Zadania kontynuowane z 2003 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych Zdanowicz i Wspólnicy Sp.K.

Profesjonalista w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »