| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Drawieńskiego Parku Narodowego na 2004 r.
§ 2.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Środowiska: Cz. Śleziak

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 26 listopada 2003 r. (poz. 2097)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Lp.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji zagrożeń

1

2

3

1

Wydeptywanie pokrywy glebowej, uszkadzanie brzegów rzek i jezior przez pieszych.

Wykonanie zabezpieczeń technicznych, polegających na naprawie kładek, poręczy i schodków oraz pomostów wędkarskich. Oznakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych, miejsc postoju i biwakowania, przystani wodnych i miejsc rekreacyjnych.

2

Masowe obumierania drzew uszkodzonych przez owady i grzyby.

Wykładanie pułapek na owady, usuwanie drzew opanowanych przez grzyby i owady oraz usuwanie drzew wywróconych i złamanych, zagrażających trwałości drzewostanów.

3

Uszkadzanie odnowień naturalnych drzewostanów, upraw leśnych i młodników powodowane nadmierną ilością jeleni, saren i dzików.

Zabezpieczenie drzewek środkami zapachowymi (repelentami), osłonkami, grodzenie powierzchni. Regulacja liczebności zwierząt łownych.

4

Nieprawidłowy skład gatunkowy drzewostanów w stosunku do siedliska oraz nieprawidłowa struktura przestrzenna i wiekowa drzewostanów.

Regulacja składu gatunkowego drzewostanów przez sadzenie gatunków drzew zgodnych z siedliskiem oraz regulacja struktury przestrzennej drzewostanów.

5

Nadmierne ocienienie odnowień naturalnych sosny przez drzewostan macierzysty.

Przerzedzenie drzewostanu macierzystego.

6

Zagrożenie pożarami.

Orka pasów przeciwpożarowych (mineralizacja), usuwanie roślin z pasów przeciwpożarowych, utrzymanie w sprawności punktów czerpania wody, przejezdności dróg pożarowych. Zabezpieczanie miejsc wyznaczonych na ogniska.

7

Zarastanie drzewami i krzewami oraz niepożądanymi gatunkami roślin zielnych lądowych ekosystemów nieleśnych, powodujące obniżenie różnorodności biologicznej.

Usuwanie drzew i krzewów (koszenie). Eliminacja niepożądanych gatunków roślin zielnych.

8

Niewłaściwy skład gatunkowy ryb w wodach Parku.

Regulacja składu gatunkowego i struktury wiekowej populacji ryb poprzez odłowy regulacyjne, zarybienia, ochronę tarlisk i zimowisk.

9

Zagrożenie ptaków w okresie zimowym.

Dokarmianie w okresie śnieżnej i mroźnej zimy.

10

Niska liczebność niektórych cennych gatunków ptaków i nietoperzy.

Wyznaczanie stref ochronnych dla gatunków zagrożonych. Wywieszanie budek lęgowych. Pozostawianie wszystkich drzew dziuplastych i niezagrażających trwałości drzewostanów drzew zamierających, martwych, wykrotów i złomów.

11

Zagrożenie zwierząt i ludzi wścieklizną.

Redukcja osobników rozprzestrzeniających chorobę.

12

Zanikanie istniejących śladów po obiektach dawnej kultury materialnej.

Odsłanianie śladów dawnej kultury materialnej, oznakowanie tablicami informacyjnymi.

 

Załącznik 2. [SPOSOBY l ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ]

Załącznik nr 2

SPOSOBY l ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

Cele

Sposoby i zakres

Lokalizacja*

1

2

3

1. Ochrona ekosystemów

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na:

Obszar objęty ochroną częściową1).

leśnych.

– strzygonię choinówkę – 70 sztuk;

 

 

– brudnicę mniszkę – 120 sztuk;

 

 

– drwalnika paskowanego – 60 sztuk;

 

 

– cetyńce –110 sztuk;

 

 

– kornika drukarza – 10 sztuk.

 

 

Kontrola rozwoju brudnicy mniszki (zbieranie różnych form rozwojowych owada).

Obwody Ochronne: (Sitno, Pustelnia, Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna)1).

 

Kontrolne poszukiwanie owadów w ściółce, w ilości 290 prób.

Obszar objęty ochroną częściową1).

 

Kontrolne poszukiwanie pędraków w glebie, zebranie pędraków i zasypanie dołów. Wykopanie 25 dołów.

134h1).

 

Wykonanie ogrodzeń z siatki w celu ochrony upraw leśnych przed zwierzętami, na długości 5 300 m.

98b,104i, d, 178b, 257a, 317f.

 

Naprawa starych ogrodzeń przez wzmacnianie żerdziami dołu siatki, na długości 1 340 m.

18w, 16h.

 

Zabezpieczenie upraw leśnych środkami zapachowymi (repelentami) przed zwierzętami, na powierzchni 212,11 ha.

(8b, c, 10d, g)1), 12c, 16f, g, m, (18r, x, 21g, j, 22a, 24c, f, j, k, 40h, 46i, 53f, g, 66b, 74g, f, 89a)1), 93d, (95h, 132j, 134j)1), 139h, d, g, (140a, i, j, 157d, g, 158m, 159g, i, p, r, s, 165c, 167b, 169d, 170c, 171k, l, 174d, 175f, 178a, 179b, c, d, f)1), 180c, 181f, (188h)1), g, (189a, b, 192f, d, 194b, d, g, i, 195a, 196g, 209a, 217g, 223h, 251c, 253d)1), 267I, (311b, 322d, 323c)1).

 

Zakładanie na drzewka osłonek zabezpieczających przed zwierzętami, w ilości 7 000 sztuk.

91b, 267I.

 

Regulacja liczebności populacji zwierząt łownych przez redukcję:
103 sztuk jeleni;
94 sztuk saren;
83 sztuk dzików.

Obwody Ochronne: (Sitno, Pustelnia, Knieja, Dębina, Ostrowiec i Kamienna)1).

 

Usuwanie drzew opanowanych przez grzyby i owady oraz drzew wywróconych i złamanych, zagrażających trwałości drzewostanów

Obszar objęty ochroną częściową1).

 

Przebudowa drzewostanów sosnowych przez wykonanie gniazd i odnowienie drzewami gatunków liściastych, na powierzchni 60,50 ha.

16g, f, m, 177h, 203d, 303c, 331h, 371b, 372g, h, 400j, 401g.

 

1

2

3

 

Przebudowa drzewostanów brzozowych przez wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz podsadzenie bukiem i dębem, na powierzchni 1,95 ha.

331i.

 

Przebudowa drzewostanów mieszanych, polegająca na odsłonięciu 2 piętra, na powierzchni 24,91 ha.

198b, 212a, 377d.

 

Odsłanianie naturalnego odnowienia sosny, na powierzchni 5,75 ha.

162a, j.

 

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież wczesna), na powierzchni 107,27 ha.

27b, c, 28a, 43b, 49i, 161c, h, i, 162h, i, 205b, 238a, 240c, d, 257b, c, h, i, k, 258a, b, g, h, i, j, 288b, 324f, 364c, d, f, 367a, d, g, 374d, 375d, h, 377c.

 

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież późna), na powierzchni 124,64 ha.

10a,16b, c, 17a, 26c, 49I, 54a, 102h, 162b, c, f, g. 164b, c, 165b, f, 177b, 205d, f, 206f, 257a, 286f, 287j, 302f, 320a, 370j, l, 401b, j.

 

Uporządkowanie terenu pod uzupełnienia (szkody po śniegołomach), na powierzchni 1,05 ha.

34b, 53l.

 

Pielęgnowanie upraw leśnych przez usuwanie drzew chorych, uszkodzonych oraz regulację zagęszczenia drzew (czyszczenia wczesne), na powierzchni 6,64 ha.

135b1.

 

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach, (czyszczenia późne), na powierzchni 124,64 ha.

1f, 5b, 15a, f, 24l, 27b, c, 43b, 44c, 66a, 67g, 71a, b, 74k, 76a, 82b, i, 83a, b, 89d, 90a, c,106c, d, 107a, 117d, 161c, d, 162k, 165g, 168b, 173i, 174a, 180a, 181a, b, d, 182a, 186k, 189g, 190g, 201d, 202d, 205b, 258c, 304c, 310a, r, 324c, d, 325c, d.

 

Hodowla sadzonek w szkółkach leśnych, na powierzchni 2,60 ha.

(134h, 219n)1).

 

Naprawa i wymiana ogrodzenia z siatki na szkółce, na długości 550 m.

219n.

 

Pielęgnacja gleby na nowej szkółce, na powierzchni 5,08 ha

148f.

 

Utrzymanie pryzm kompostowych na potrzeby szkółki (natlenianie i rozdrabnianie mechaniczne), w ilości 2 400 m przestrzennych.

148o.

 

Zbiór nasion:

(Drzewostany na obszarze Parku)1).

– dębu bezszypułkowego, w ilości 5 000 kg;

– buka w ilości 500 kg.

 

Przebudowa drzewostanu przez dosadzanie (w gniazdach) drzew gatunków liściastych, na powierzchni 12,70 ha.

12c, 69p, 71g, 82h, 91b, 104i, d, 178b, 234h, 260d, 317f.

 

1

2

3

 

Przebudowa drzewostanu przez dosadzanie drzew gatunków liściastych pod osłoną drzewostanu, na powierzchni 19,33 ha.

16f, g, m, 93d, 180c, 181f, 267I, 257a, 302f.

 

Sadzenie drzew gatunków liściastych na uprawach leśnych (poprawki i uzupełnienia), na powierzchni 5,50 ha.

8a, d, g, h, 9d, 13d, 14d, 15b, 16h, 19f, 20f, 22c, d, 24d, f, 33d, i, 42a, 47k, 51c, h, k, 52f.

 

Wykaszanie roślin zielnych na uprawach leśnych (pielęgnacja upraw), na powierzchni 210,50 ha.

(5b, j, 8a, b, d, f, g, h, 9d, 10d, g, 12a, 13d, 14b, d, 15b)1), 16f, g, (h)1), m, (18o, r, w, x, 19f, 20f, 21g)1), j, (22a, c, d, 24c, d, f, h)1), j, k, (33d, i, 42a, 46i, 47k, 51c, h, k, 52f, 53f, 69n)1), p, 71g, (74h)1), 82h, (83a, j, 89b, 91h, k, l, 96a, b)1), k, 98b, (d, 99m, 103g, 105d, f, 116a, 117f, 118c, 120a)1), 134c, (139b, 140f, 142b, 167b, 170c, 179b, c, d, 192h, 201g, 202b, c, d, 207h, 221g, 229b)1), 234h, (242f, 244c)1), 257a, 260d, (269d, 271d, 292g, 302g, h, 303f, 304b)1), 309f, 317f, 324c.

 

Oczyszczenie pasów przeciwpożarowych przez obcięcie części gałęzi drzew i wyniesienie gałęzi poza pas, na powierzchni 343,00 ha.

Obwody Ochronne: (Sitno, Pustelnia, Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna)1).

 

Utrzymanie infrastruktury technicznej (naprawa i konserwacja) nawierzchni dróg i mostów.

Obwody Ochronne: (Sitno, Pustelnia, Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna)1).

 

Utrzymanie 17 punktów czerpania wody dla celów gaśniczych. Naprawa pomostów, wycięcie krzewów oraz pochylonych drzew i zwisających gałęzi. Utrzymanie przejezdności dróg pożarowych i dojazdowych do punktów czerpania wody. Odnowienie oznakowań.

Obwody Ochronne: (Sitno, Pustelnia, Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna)1).

 

Oranie pasów przeciwpożarowych (mineralizowanie), na długości 108,2 km.

Obwody Ochronne: (Sitno, Pustelnia, Knieja, Dębina, Ostrowiec i Kamienna – drogi publiczne oraz na granicy lasu z nieużytkami)1).

2. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych.

Wykaszanie ręczne i mechaniczne roślinności zielnej na bagnach, na powierzchni 14,18 ha.

30g, 31b, 68d, 142l, 228k, 230d, (353f, 392b1, 403d)1), 404f.

 

Wykaszanie ręczne i mechaniczne roślinności zielnej na łąkach oraz usuwanie drzew i krzewów, na powierzchni 42,09 ha.

(12d, 40j, 52d, 53i3, 56c1, c2, c3, c4, d3, 121b)1), g, (126a, 143g)1), 149b, 191c, (200h, 213j)1), 226h, 384i, 392b2, (393r, x, 394d, 401d, 402s)1), n, (403g)1).

 

Wykaszanie ręczne i mechaniczne roślinności zielnej na pastwiskach oraz usuwanie drzew i krzewów, na powierzchni 13,65 ha.

(16i, 31j, 143h)1), 144b, (145b)1), 149f, 154c, f, 201j, (213i)1), 232b, 313s, 318d, g, (370g, 385o, 402t)1), 404d, (h)1).

 

Wykaszanie ręczne i mechaniczne roślinności zielnej na nieużytkowanych rolach, na powierzchni 21,55 ha.

(121a)1), i, 318f, k, (393o, w, 394g, k, 398n, 404n)1).

 

1

2

3

 

Usuwanie części drzew i krzewów na nieużytkowanych rolach, na powierzchni 13,95 ha.

118a, c.

 

Usuwanie drzew i krzewów na bagnach, na powierzchni 13,70 ha.

142l, 228k, 313y, 315d, 321 i, 351i, 352f.

 

Usuwanie zarośli wierzbowych na łąkach, na powierzchni 1,57 ha.

393x.

 

Usuwanie drzew i krzewów w celu restytucji zbiorowisk nieleśnych.

392b, 312x.

3. Ochrona źródlisk.

Odkrzaczanie powierzchni źródlisk zagrożonych zarastaniem drzewami i krzewami, na powierzchni 7,01 ha.

13a2, 294f, h, 295b, c.

 

Wykaszanie roślinności na mokradłach (mechowiskach soligenicznych), na powierzchni 8,51 ha.

13a1, a2, 19a, b.

 

Wykaszanie roślinności na olsie źródliskowym, na powierzchni 3,20 ha.

61d, 103i, 294h, 360f.

4. Ochrona ekosystemów wodnych.

Zarybienie smoltami łososia, w ilości 20 000 sztuk.**

(Rzeka Drawa)1).

 

Zarybienie narybkiem łososia, w ilości 30 000 sztuk.**

(Rzeka Płociczna)1).

 

Zarybienie narybkiem pstrąga potokowego, w ilości 50 000 sztuk.**

(Rzeka Drawa)1).

 

Zarybienie narybkiem wczesnym certy (forma stacjonarna), w ilości 30 000 sztuk.**

(Jezioro Ostrowieckie)1).

 

Zarybienie narybkiem letnim suma, w ilości 9 000 sztuk."

(Rzeka Drawa)1), jeziora: Sitno, Płociczno.

 

Zarybienie narybkiem szczupaka, w ilości 350 000 sztuk.

Jeziora: (Jamno, Ostrowieckie, Płociczno)1), Sitno.

 

Pozyskanie tarlaków certy (forma stacjonarna), w ilości 20 sztuk.

Jeziora: (Ostrowieckie)1), Płociczno, Jamno.

 

Pozyskanie tartaków sielawy, w ilości 500 sztuk.

(Jezioro Płociowe)1).

 

Pozyskanie produktów płciowych (ikra i mlecz) szczupaka, w ilości 8 kg.

Jeziora: (Ostrowieckie, Płociczno)1).

 

Pozyskanie tarlaków pstrąga potokowego w celu uzupełnienia stada tarłowego, w ilości 50 sztuk.

Rzeki: Drawa i Płociczna.

 

Pozyskanie tarlaków troci wędrownej (w ramach programu restytucji gatunku), w ilości 10 sztuk.

Rzeki: (Drawa, Płociczna)1).

 

Pozyskanie produktów płciowych siei, w ilości 1 kg.

Jezioro Czarne.

 

1

2

3

 

Zarybienie narybkiem jesiennym siei, w ilości 25 000 sztuk.

Jezioro Czarne.

 

Pozyskanie tarlaków brzany, w ilości 30 sztuk.

Rzeka Drawa.

 

Zarybienie wylęgiem sielawy, w ilości 800 000 sztuk.

Jeziora: Marta, Ostrowieckie, Płociowe.

 

Zarybienie narybkiem letnim lipienia, w ilości 17 000 sztuk.

Rzeki: Drawa i Płociczna.

 

Połowy tarlaków lipienia w celu stworzenia stada tarłowego, w ilości 50 sztuk.

Rzeki: Drawa i Płociczna.

 

Pozyskanie tarlaków troci jeziorowej w celu utworzenia stada tarłowego (w ramach wzmocnienia populacji), w ilości 8 sztuk.

Jezioro Ostrowieckie, rzeka Płociczna.

 

Połowy regulacyjne ryb:

(Jeziora: Ostrowieckie, Sitno)1).

 

– karpiowatych (płoci, leszcza, wzdręgi, krąpia, klenia), w ilości łącznej nie mniejszej niż 4 700 kg.

 

 

– węgorza, okonia, szczupaka, w ilości nie większej niż odpowiednio: 100 kg, 350 kg, 25 kg.

 

 

Odłowy kontrolne ryb, w ilości:

 

 

6 kontroli do 200 kg,

Jezioro Pecnik Duży.

 

4 kontrole do 150 kg,

Jezioro Pecnik Mały.

 

3 kontrole do 50 kg,

Jezioro Perkoz.

 

3 kontrole do 50 kg.

Jezioro Moczel.

 

Odłowy ryb w celu kontroli stanu ich populacji (kontrolne odłowy przyżyciowe):

 

 

5 kontroli,

(Rzeka Drawa)1).

 

2 kontrole,

(Rzeka Płociczna)1).

 

2 kontrole,

Jezioro Pecnik Duży.

 

2 kontrole,

Jezioro Pecnik Mały.

 

2 kontrole,

Jezioro Perkoz.

 

2 kontrole.

Jezioro Moczel.

5. Ochrona zwierząt.

Wywieszenie schronów dla nietoperzy, w ilości 410 sztuk.

(Obszar objęty ochroną częściową)1).

 

Wykładanie w czasie zimy karmy dla ptaków, w ilości 300 kg.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Redukcja lisa, w ilości 10 sztuk, i jenota, w ilości 10 sztuk.

(Obszar objęty ochroną częściową)1).

6. Ochrona wartości kulturowych.

Odnowienie miejsc historycznych przez wykoszenie roślinności lub usunięcie pojedynczych drzew i krzewów niezwiązanych z dawnymi osadami ludzkimi, w 4 obiektach.

394b (teren d. osady Suchowski Młyn – binduga Kamienna Prawa), 394n (teren d. osady Podszkle), 17g (teren d. osady Martwica), 1c (teren d. osady Nowy Młyn).

 

Utrzymanie porządku na cmentarzu i zabytkowej alei klonowej, naprawa i konserwacja ogrodzeń, konserwacja obiektów.

(Osada Ostrowiec)1).

 

1

2

3

 

Renowacja zabytkowego parku podworskiego.

wieś Barnimie.

7. Udostępnienie Parku dla turystyki.

Udostępnienie dla turystów 6 miejsc biwakowych, remont bieżący wiat, tablic informacyjnych, pomostów do cumowania kajaków w sześciu miejscach biwakowania oraz utrzymanie dwóch Punktów Informacji Turystycznej.

Miejsca biwakowania: (Drawnik, Barnimie, Bogdanka, Sitnica, Pstrąg, Kamienna, Punkt Informacji Turystycznej w Głusku, Punkt Informacji Turystycznej i Przystań Wodna w Drawnie)1).

 

Budowa szamb w miejscach biwakowania, w ilości 5 sztuk.

Miejsca biwakowania: Barnimie, Bogdanka, Sinica, Pstrąg, Kamienna.

 

Udostępnienie dla turystów dziewięciu miejsc postoju pojazdów, remont bieżący wiat, tablic informacyjnych, ogrodzeń.

(Drewniany Kamień, Sitno, Pustelnia, Międzybór, Rogoźnica, Ostrowiec, Zakręt Raka, Jezioro Ostrowieckie, Sinica)1).

 

Udostępnienie szlaków pieszych oraz odnowienie oznakowania, na odcinku 77 km.

(Szlak czerwony: Drawno – Stare Osieczno, szlak żółty: Pustelnia – Jezioro Ostrowieckie, szlak niebieski: Springe – Jezioro Ostrowieckie, szlak niebieski Głodne Jeziorka, szlak niebieski: Nowa Korytnica – Miradz, szlak niebieski: Jagoda – Stara Węgornia, szlak żółty: Człopa – Stare Osieczno, szlak czarny: Jezioro Ostrowieckie – Ostrowiec, szlak zielony: Nowa Korytnica – Zatom, szlak czerwony: Człopa – Tuczno)1).

 

Zagospodarowanie infrastruktury niezbędnej do jej prawidłowego funkcjonowania – wykonanie 4 ścieżek dydaktycznych.

Ścieżki dydaktyczne: (Barnimie – Zatom)1), Międzybór – Zatom2), Głusko, Jezioro Ostrowieckie.

 

Remont bieżący pomostów wędkarskich.

(Jezioro Ostrowieckie, Jezioro Sitno)1).

 

Udostępnienie wód do spływów kajakowych od 1 stycznia do 14 marca i od 1 lipca do 31 grudnia.

(Rzeka Drawa)1).

 

Udostępnienie wód do amatorskiego połowu ryb od 1 stycznia do 14 marca i od 1 lipca do 31 grudnia.

(Rzeka Drawa)1).

 

Udostępnienie wód do amatorskiego połowu ryb od 1 kwietnia do 30 listopada.

(Jezioro Ostrowieckie, Jezioro Sitno)1).

 

Objaśnienia:

* Ekosystemy leśne i nieleśne parku narodowego podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział ten wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego (Dz. U. Nr 55, poz. 495).

** Zarybianie powinno być dokonane w oparciu o materiał zarybieniowy o cechach właściwych dla lokalnych populacji ryb, w celu stabilizacji składów jakościowych i ilościowych populacji ryb występujących na terenie parku narodowego.

1) Zadania kontynuowane z 2003 r.

2) Zadania niewykonane w 2003 r. z braku środków finansowych i przeniesione w całości na 2004 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »