| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego na 2004 r.
§ 2.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Środowiska: Cz. Śleziak

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA l OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 26 listopada 2003 r. (poz. 2101)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA l OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

 

Lp.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji zagrożeń

1

2

3

1

Erozja wodna spowodowana ruchem pieszych oraz zrywką drewna.

Zabudowa przeciwerozyjna spowalniająca spływ powierzchniowy wód opadowych. Remonty szlaków turystycznych.

2

Wydeptywanie roślinności przez pieszych.

Przycinanie kosówki wrastającej na szlaki turystyczne.

3

Zubożenie puli genowej rodzimych populacji roślin.

Zbiór i przechowywanie nasion rodzimych populacji drzew i krzewów. Produkcja sadzonek gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych wyhodowanych z nasion rodzimego pochodzenia.

4

Niezgodna z siedliskiem struktura gatunkowa i przestrzenna drzewostanów.

Przebudowa drzewostanów.

5

Zamieranie drzew i drzewostanów na skutek żerów owadów.

Stała obserwacja zagrożeń ze strony owadów. Usuwanie drzew opanowanych przez owady oraz drzew połamanych i przewróconych, zagrażających trwałości drzewostanów.

6

Nadmierna liczebność jeleni i saren.

Ochrona odnowień przed zwierzętami przez grodzenie upraw leśnych, zabezpieczanie sadzonek środkami zapachowymi (repelentami). Odstrzał redukcyjny jeleni i saren.

 

1

2

3

7

Zarastanie łąk przez drzewa i krzewy, zmiany składu gatunkowego roślinności zielnej na skutek zaniechania wypasu bydła.

Wykaszanie łąk oraz usuwanie drzew i krzewów.

8

Synantropizacja szaty roślinnej.

Usuwanie roślinności synantropijnej przy szlakach turystycznych.

9

Spowalnianie procesu obiegu materii w nierozłożonej ściółce pod jednogatunkowymi drzewostanami świerkowymi.

Wykładanie liści bukowych na powierzchniach związanych z procesami przebudowy drzewostanów.

10

Zagrożenie wyginięciem populacji cietrzewia, na skutek zagrożenia ze strony lisów.

Odstrzał redukcyjny lisów.

 

Załącznik 2. [SPOSOBY l ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ]

Załącznik nr 2

SPOSOBY l ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

 

Cele

Sposoby i zakres

Lokalizacja

1

2

3

1. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb

Zabudowa przeciwerozyjna przez budowę zapór z drewna i kamienia, wypełnianie rowów erozyjnych leżaniną (drewnem), na długości 2 010 m.

38, 41, 59, 66, 71,99,1461, 150, 151, 210.

2. Zagospodarowanie turystyczne.

Remonty szlaków turystycznych, na długości 14 069 m.

472, 542, 562, 592, 602, 642, 692, 722, 882, 902, 912, 93, 94, 952, 102, 1722, 213,

Przycinanie kosodrzewiny wrastającej na szlaki turystyczne, na długości 5 230 m.

69, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 102, 164, 166, 171, 172, 208, 210, 211.

3. Ochrona ekosystemów leśnych.

Zbiór szyszek, nasion i pędów do szczepień lokalnych ekotypów drzew i krzewów.

Wydzielone drzewostany rodzimego pochodzenia.

 

Hodowla sadzonek z zakrytym i odkrytym systemem korzeniowym.

Szkółki leśne 104h,104f, 108h, 113g, 118d, 213p.

 

Zebranie ściółki dla zaszczepienia grzybów korzeniowych (mikoryz) na produkowanych sadzonkach, w ilości 200 m przestrzennych.

Drzewostany objęte ochroną częściową.

 

Sadzenie drzewek z zakrytym systemem korzeniowym rodzimych ekotypów świerka, brzozy karpackiej i jarzębu pospolitego w reglu górnym, na powierzchni 6,00 ha.

8a, 57h, 64b, 65b, 73c, 148j, 161c, 163a, 166b1, 166f.

 

Sadzenie pożądanych gatunków drzew w reglu górnym i dolnym (poprawki i uzupełnienia), na powierzchni 13,01 ha.

13a, 36h, 34c, 41b1, 42f1, 43c, 44a, 45a, 49i, 49k, 51c1, 52f, 52j, 55k1, 57b, 57f, 58n, 59a, 59g, 69c, 71f1, 77f, 110d, 110c, 111c, 111d1, 121d, 126d, 131c, 134b, 135b, 135i, 145b, 167b, 179a, 181a, 182b, 183a,185c, 188d.

 

1

2

3

 

Rozmnażanie wegetatywne drzew z niskopołożonych gałęzi, uzyskanie 5 000 sztuk sadzonek.

23f, 81g, 81s, 81r, 157d1, 158d1, 159a1, 161f, 161g1, 162k1, 196b,197b.

 

Podsadzanie buka, jodły, jawora pod drzewostanem świerkowym, na wcześniej przygotowanych powierzchniach (przebudowa drzewostanów), na powierzchni 42,00 ha

29b1, 29g, 33d, 33f, 33k, 37b, 37c, 37d, 37h, 41c, 42c, 44d, 44g, 45a1, 46a, 47c, 47d, 50c, 54o, 54p, 55g, 55h, 57c, 59f, 60f, 108j, 112c, 121g, 120g, 120f, 121f, 126c, 126f, 127a, 128f, 129i, 131b, 134c, 141c, 141g,181a.

 

Sadzenie rodzimych ekotypów jodły pospolitej, jawora górskiego, sosny zwyczajnej, wierzby śląskiej, wierzby lapońskiej, porzeczki skalnej i dębu w przerzedzonych drzewostanach (jako archiwa genetyczne), w ilości 5 000 sztuk.

231, 281, 311, 371, 531, 541, 551, 661, 701, 711, 721, 1111, 1121, 1141, 1191, 1201, 1211, 122, 1501, 1511, 1591, 1761, 1821,1861, 1901, 2121, 2131, 2141, 2151.

 

 

 

 

 

 

Kontrolne poszukiwania owadów (zasnui świerkowej), w ilości 59 prób.

3c, 4f, 12g, 16d, 20a, 33f, 33h, 35d, 36j, 38g, 41b, 42b, 43c, 46a, 47c, 50a, 52h, 55j, 54c, 56c, 57f, 60g, 61g, 62f, 63a, 64c, 65f, 66c, 78b, 104b, 107f, 113h, 118k, 121g,122b, 126b, 128f, 129a,131b, 132b, 132c, 135b, 140c, 142c, 143b, 144a, 145a, 147a, 150a, 176c, 176d, 177b, 179b, 183a, 184a, 185b, 186a, 189g,190f.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykładanie oraz korowanie drzew pułapkowych, w ilości 219 sztuk.

6d, 12d, 13c, 13i, 16d, 16j, 26i, 27b, 33h, 33f, 34f, 35c, 35h, 38m, 47m, 50a, 50g, 52h, 54j, 54m, 55j, 57a, 57f, 60g, 62f, 64c, 64h, 66c, 71a, 72l, 110c, 121g, 124a, 126d, 127f, 128f, 128g, 129a, 133k, 134d, 140c, 141f, 142c, 144a, 145a, 147a, 150b, 151a, 176c, 177b, 179b,184a, 185b,188f, 189g, 190d.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na kornika drukarza, drwalnika paskowanego, rytownika pospolitego, brudnicę mniszkę oraz wskaźnicę modrzewianeczkę, w ilości 1 121 sztuk.

Obwody Ochronne: Śnieżka, Stanica, Wang, Przełęcz, Śnieżne Kotły, Szrenica.

 

 

 

 

 

Usuwanie powalonych, złamanych drzew, zasiedlonych przez owady (cięcia sanitarne), z pozostawieniem części drzew niezagrażających zdrowotności drzewostanów, na powierzchni 1 300,00 ha.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

 

 

 

 

Korowanie drewna zasiedlonego przez owady, zebranie i zniszczenie korowiny w drzewostanach starszych klas wieku, zagrożonych masowym występowaniem kornika drukarza, na powierzchni 1 300,00 ha.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

 

 

 

 

 

Zabezpieczenie zakładanych upraw leśnych przed uszkodzeniem przez jelenie i sarny, przez grodzenie siatką, na długości 1 500 m oraz za pomocą indywidualnych zabezpieczeń drzew z siatki, w ilości 5 000 sztuk.

37c, 37d, 41c, 38g, 38c, 41a, 37b, 37c, 37d, 37h, 49k, 29b, 42c, 43c, 57b, 57c, 50b, 55k, 59f, 52f, 44a, 55g, 55h, 60c, 47g, 47c, 33d, 34h, 36d, 141c, 126c, 128f, 141b, 125f, 129i, 141c, 126c, 141h, 141d, 112a, 128f, 118f, 122b, 122l, 135b, 118l, 133b, 133c, 133d, 144c, 146a, 181a, 184a, 187c.

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

Odstrzał redukcyjny:
jeleni, w ilości 40 sztuk,
saren, w ilości 10 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Indywidualne zabezpieczenia sadzonek drzew przed jeleniami i sarnami przez stosowanie środków zapachowych (repelentów) na pędy szczytowe, w ilości 590 000 sztuk.

Uprawy i odnowienia naturalne narażone na uszkodzenia od sarny i jelenia w obwodach ochronnych: Śnieżka, Stanica, Wang, Przełęcz, Śnieżne Kotły, Szrenica.

 

Wykaszanie traw wokół sadzonek drzew w celu zapobieżenia wystąpieniu pleśni śniegowej (pielęgnacja upraw), na powierzchni 120 ha.

Uprawy i podsadzenia podokapowe założone na zadarnionych powierzchniach, w obwodach ochronnych: Śnieżka, Stanica, Wang, Przełęcz, Śnieżne Kotły, Szrenica.

 

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia wczesne), na powierzchni 17,98 ha.

30g, 33j, 35b, 35c, 41c, 47b, 47c, 50f, 64f, 64d, 109f, 110f, 115b, 118k, 122i, 168b.

 

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia późne), na powierzchni 44,67 ha.

30g, 30d, 44b, 46b, 46g, 49f, 50b, 51k, 59a, 59i, 59j, 59k, 59h, 139j, 152a, 152b, 154a, 154c, 168a.

 

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież późna i wczesna), na powierzchni 49,59 ha.

29d, 30c, 37a, 49j, 55d1, 55f1,105c, 105d, 105f, 105g, 105i, 119b, 119c, 136a, 136b, 136c, 136d1, 181a1, 186a1, 186b1, 186d1, 189a1.

 

Usunięcie części drzew w celu odsłonięcia naturalnych odnowień i dodatkowego sadzenia sadzonek drzew, na powierzchni 42,93 ha.

32g, 33n, 42b, 47c1, 105h, 108a1, 112d, 113h, 117c1, 119b, 119c, 125a1, 126a1, 126b1), 128b1, 214b1.

4. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych.

Wykaszanie łąk, wycinanie roślinności drzewiastej, na powierzchni 11,00 ha.

31m, 65, 65h, 108o, 108p, 108n, 113k, 114i, 212cx, 212r, 212s, 212t, 212w, 212x, 212y, 212z, 212dx, 212fx, 212gx, 212hx, 212ix, 213ax, 212fx, 212jx, 212kx, 212ix, 213fx.

 

Usuwanie roślin synantropijnych przy szlaku turystycznym, na długości 200 m.

25.

 

Porządkowanie terenu wzdłuż Drogi Przyjaźni Polsko-Czeskiej i granicy państwowej (usunięcie niepotrzebnych słupów, tablic, kabli).

4, 5, 12, 13, 15, 17–19, 24, 25, 81–86, 90–103, 169–173, 200–211.

5. Ochrona zwierząt.

Zebranie liści bukowych i rozłożenie ich w drzewostanach świerkowych przewidzianych do przebudowy dla wzbogacenia fauny glebowej, na powierzchni 6,00 ha.

31i, 33d, 41c, 46a, 136a, 136b, 144c, 181a

 

Odstrzał redukcyjny lisów, w ilości 20 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Objaśnienia:

* Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą przeglądową drzewostanów Karkonoskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu w skali 1:25 000, według stanu na dzień 1.01.2002 r.

Podział na obwody ochronne podano zgodnie ze Statutem Karkonoskiego Parku Narodowego.

Podział na obszary objęte ochroną częściową podano zgodnie z mapą przeglądową obszarów ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu w skali 1:25 000, według stanu na dzień 1.01.2002 r.

Mapy znajdują się w siedzibie Karkonoskiego Parku Narodowego w Jeleniej Górze.

1)Zadania kontynuowane z 2003 r.

2)Zadania niewykonane w 2003 r. z braku środków finansowych i przeniesione w całości na 2004 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »