| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 stycznia 2004 r.

w sprawie trybu powołania i pracy oraz liczby członków Komisji do Spraw Biokomponentów Stosowanych w Paliwach Ciekłych i Biopaliwach Ciekłych

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 199, poz. 1934) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Komisja do Spraw Biokomponentów Stosowanych w Paliwach Ciekłych i Biopaliwach Ciekłych, zwana dalej „Komisją”, składa się z 21 członków, powoływanych przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych, w tym:

1) 5 przedstawicieli organizacji lub podmiotów zrzeszających producentów rolnych, w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, zwanej dalej „ustawą”;

2) 4 przedstawicieli organizacji lub podmiotów zrzeszających wytwórców i pierwszych przetwórców, w rozumieniu art. 2 pkt 9 i 11 ustawy;

3) 4 przedstawicieli organizacji lub podmiotów zrzeszających producentów, w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy;

4) 4 przedstawicieli organizacji lub podmiotów zrzeszających użytkowników pojazdów;

5) 4 przedstawicieli organizacji lub podmiotów zrzeszających producentów pojazdów.

§ 2.
1. W celu wyłonienia kandydatów na członków Komisji, będących przedstawicielami organizacji, o których mowa w § 1, minister właściwy do spraw rynków rolnych zamieszcza w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Komisji w dzienniku o zasięgu krajowym oraz na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) zaproszenie do zgłaszania kandydatów;

2) informację o treści zgłoszenia;

3) termin i miejsce składania zgłoszenia.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, następuje w formie pisemnej i zawiera:

1) nazwę i siedzibę organizacji lub podmiotu zgłaszających kandydatów;

2) opis rodzaju i zakresu działalności organizacji lub podmiotu;

3) uzasadnienie proponowanych kandydatur, w szczególności przez wskazanie kwalifikacji kandydatów;

4) oświadczenie o gotowości do opłacania składki, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy.

4. Do zgłaszania dołącza się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

§ 3.
Zgłoszenia są przyjmowane w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rynków rolnych.
§ 4.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych powołuje członków Komisji w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin zgłaszania kandydatów na członków Komisji.
§ 5.
1. W przypadku gdy:

1) członek Komisji:

a) zmarł,

b) złożył rezygnację,

2) organizacja lub podmiot zgłaszające kandydaturę na członka Komisji wycofały poparcie dla reprezentującego je członka Komisji

– minister właściwy do spraw rynków rolnych przystępuje do procedury uzupełnienia składu Komisji o nowego członka, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje lub podmioty, których reprezentantem byt członek Komisji.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych zamieszcza, w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu przestanek, o których mowa w ust. 1, ogłoszenie o przystąpieniu do procedury uzupełnienia składu Komisji, na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

3. Przepisy § 2 ust. 2–4, § 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 6.
1. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia Komisji, na wniosek nie mniej niż 5 członków Komisji lub z własnej inicjatywy, lub ministra właściwego do spraw rynków rolnych, przewodniczy tym posiedzeniom, a także wykonuje zadania związane z organizacją pracy Komisji.

2. Komisja działa kolegialnie i wyraża swoje opinie w formie uchwał w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej potowy członków Komisji.

3. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

4. Protokół, o którym mowa w ust. 3, podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

§ 7.
1. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje minister właściwy do spraw rynków rolnych w terminie 14 dni od dnia powołania jej członków.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych albo osoba przez niego upoważniona przewodniczy pierwszemu posiedzeniu Komisji do czasu powołania jej przewodniczącego.

§ 8.
1. Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków przewodniczącego Komisji, jego zastępcę oraz sekretarza.

2. Wyborów, o których mowa w ust. 1, dokonuje Komisja w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »