| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 18 grudnia 2003 r.

w sprawie informacji zawartych w programie operacyjnym oraz sposobu jego sporządzania

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o organizacji rynku rybnego oraz o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 181, poz. 1514) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) informacje, jakie ma zawierać program operacyjny organizacji producentów rybnych zrzeszającej podmioty prowadzące chów lub hodowlę organizmów wodnych w wodach śródlądowych lub w wodach morskich lub zrzeszającej armatorów statków rybackich albo podmioty prowadzące połowy w wodach śródlądowych;

2) sposób sporządzania programu operacyjnego organizacji producentów rybnych.

§ 2.
1. Program operacyjny organizacji producentów rybnych sporządza się w formie pisemnej i w formie elektronicznej.

2. Zapisu na elektronicznym nośniku informacji dokonuje się w sposób chroniący dane na nim zawarte przed zatarciem, zniekształceniem lub usunięciem pierwotnej treści zapisu.

3. Program operacyjny składa się z dwóch części:

1) ogólnej;

2) szczegółowej.

4. Program operacyjny przygotowuje się na podstawie dokumentacji prowadzonej przez organizację producentów rybnych lub jej członków oraz postanowień kodeksu dobrej praktyki rybackiej, jeżeli organizacja taki kodeks przyjęła, a także biorąc pod uwagę przewidywaną wielkość środków finansowych niezbędną do realizacji przyjętych celów.

§ 3.
1. Część ogólna programu operacyjnego organizacji producentów rybnych zrzeszającej podmioty prowadzące chów lub hodowlę organizmów wodnych w wodach śródlądowych lub w wodach morskich zawiera informacje dotyczące:

1) liczby członków danej organizacji w pierwszym dniu roku kalendarzowego, na który program jest przygotowywany;

2) wielkości produkcji produktów rybactwa lub rybołówstwa, osiągniętej przez członków danej organizacji, z podziałem na rodzaje produktów oraz ze wskazaniem zmian wielkości produkcji w ciągu roku;

3) średniej ceny sprzedaży netto uzyskanej przez członków danej organizacji za produkty rybactwa lub rybołówstwa, z podziałem na rodzaje produktów;

4) wysokości łącznego obrotu danej organizacji;

5) stosowanych przez członków danej organizacji metod chowu i hodowli;

6) okresów w roku kalendarzowym, w których członkowie danej organizacji dysponują gotowymi do wprowadzenia na rynek produktami rybactwa lub rybołówstwa, wraz z podaniem ilości tych produktów.

2. Podając informację dotyczącą średniej ceny sprzedaży netto, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wskazuje się sposób jej obliczenia. W cenie tej nie uwzględnia się udzielonych rabatów, skont i upustów.

§ 4.
Część szczegółowa programu operacyjnego organizacji producentów rybnych zrzeszającej podmioty prowadzące chów lub hodowlę organizmów wodnych w wodach śródlądowych lub w wodach morskich zawiera:

1) plany produkcji, w których wskazuje się:

a) przewidywaną wielkość produkcji i jej zmiany w ciągu roku kalendarzowego, z podziałem na rodzaje produktów rybactwa lub rybołówstwa,

b) przewidywaną ilość produktów rybactwa lub rybołówstwa wprowadzanych na rynek przez poszczególnych członków danej organizacji, z podziałem na rodzaje tych produktów,

c) przewidywane przeciętne koszty produkcji w ciągu roku kalendarzowego;

2) plany wprowadzania na rynek produktów rybactwa lub rybołówstwa, w których wskazuje się:

a) przewidywaną wielkość sprzedaży produktów rybactwa lub rybołówstwa, z podziałem na rodzaje produktów oraz ze wskazaniem przewidywanej dynamiki sprzedaży w ciągu roku kalendarzowego,

b) potencjalne rynki zbytu produktów rybactwa lub rybołówstwa lub możliwości handlowe w zakresie poprawy zbytu tych produktów,

c) planowany harmonogram sprzedaży produktów rybactwa lub rybołówstwa,

d) planowaną działalność promocyjną lub sposoby dobrowolnego etykietowania produktów rybactwa lub rybołówstwa,

e) planowane działania zapobiegawcze, podejmowane w przypadku wystąpienia w ciągu roku kalendarzowego trudności przy wprowadzaniu na rynek określonych rodzajów produktów rybactwa lub rybołówstwa;

3) plany mające na celu podniesienie jakości produktów rybactwa lub rybołówstwa, w których wskazuje się:

a) minimalne standardy rynkowe dla poszczególnych rodzajów produktów rybactwa lub rybołówstwa, ustalone przez członków organizacji producentów rybnych, jeżeli zostały przyjęte,

b) działania zmierzające do osiągnięcia lub utrzymania wymogów jakości zdrowotnej produktów rybactwa lub rybołówstwa,

c) minimalne wymogi dotyczące warunków przechowywania, transportu i wprowadzania na rynek produktów rybactwa lub rybołówstwa, jeżeli zostały przez daną organizację przyjęte.

§ 5.
Rodzaje produktów rybactwa lub rybołówstwa, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4, podaje się zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia.
§ 6.
Przepisy § 3–5 stosuje się odpowiednio do programu operacyjnego sporządzanego przez organizację producentów rybnych zrzeszającą podmioty prowadzące połowy w wodach śródlądowych, z tym że w miejsce wielkości i planów produkcji podaje się wielkość i plany połowów.
§ 7.
Część ogólna programu operacyjnego organizacji producentów rybnych zrzeszającej armatorów statków rybackich zawiera informacje dotyczące:

1) liczby członków danej organizacji w pierwszym dniu roku kalendarzowego, na który program jest przygotowywany;

2) liczby i rodzajów statków rybackich, które należą do poszczególnych członków danej organizacji, według stanu na pierwszy dzień roku kalendarzowego, na który program jest przygotowywany;

3) wielkości połowów dokonanych przez członków danej organizacji oraz działań interwencyjnych podjętych przez tę organizację, z podziałem na rodzaje produktów rybołówstwa;

4) wysokości łącznego obrotu danej organizacji;

5) kwot połowowych przyznanych poszczególnym członkom danej organizacji na dany rok kalendarzowy, jeżeli są przyznawane, z podziałem na rodzaje produktów rybołówstwa;

6) wielkości sprzedaży produktów rybołówstwa, z wyodrębnieniem wielkości sprzedaży na aukcjach.

§ 8.
Część szczegółowa programu operacyjnego organizacji producentów rybnych zrzeszającej armatorów statków rybackich zawiera:

1) plany połowów, w których wskazuje się planowany harmonogram dostaw produktów rybołówstwa, z uwzględnieniem dynamiki popytu w ciągu roku kalendarzowego;

2) plany wprowadzania na rynek produktów rybołówstwa, w których wskazuje się:

a) potencjalne rynki zbytu produktów rybołówstwa lub możliwości handlowe w zakresie poprawy zbytu tych produktów,

b) planowaną działalność promocyjną lub sposoby dobrowolnego etykietowania produktów rybołówstwa lub ich partii dostarczanych przez członków danej organizacji,

c) planowane działania zapobiegawcze, podejmowane w przypadku wystąpienia w ciągu roku kalendarzowego trudności przy wprowadzaniu na rynek określonych rodzajów produktów rybołówstwa;

3) plany mające na celu podniesienie jakości produktów rybołówstwa, w których wskazuje się:

a) działania zmierzające do osiągnięcia lub utrzymania wymogów jakości zdrowotnej produktów rybołówstwa,

b) minimalne wymogi dotyczące warunków przechowywania, transportu i wprowadzania na rynek produktów rybołówstwa.

§ 9.
Rodzaje produktów rybołówstwa, o których mowa w § 7 i 8, podaje się zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.
§ 10.
Informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2–4 oraz w § 7 pkt 3, 4 i 6, podaje się za rok kalendarzowy poprzedzający rok, na który program operacyjny jest przygotowywany.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Załącznik 1. [RODZAJE PRODUKTÓW RYBACTWA LUB RYBOŁÓWSTWA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 18 grudnia 2003 r. (poz. 24)

Załącznik nr 1

RODZAJE PRODUKTÓW RYBACTWA LUB RYBOŁÓWSTWA

1. Ryby:

1) dorada (Sparus aurata)

2) karp (Cyprinus carpio);

3) łosoś atlantycki (Salmo salar);

4) labraks (Dicentrarchus labrax);

5) skarp (Psetta maxima);

6) troć (Salmo trutta);

7) węgorz (Anguilla anguilla).

2. Mięczaki:

1) małże z rodziny Veneridae (Ruditapes decussatus, Ruditapes philippinarum, Tapes spp., Mercenaria mercenaria);

2) omułek jadalny (Mytilus edulis);

3) ostryga jadalna (Ostrea edulis);

4) ostryga pacyficzna (Crassostrea gigas).

Załącznik 2. [RODZAJE PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA]

Załącznik nr 2

RODZAJE PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA

1. Ryby:

1) barbata (Mullus barbatus);

2) barwena (Mullus surmuletus);

3) bielmik (Trisopterus luscus);

4) błękitek (Micromesistius poutassou);

5) bops (Boops boops);

6) brama (Brama brama);

7) cefal (Mugil cephal);

8) czarniak (Pollachius virens);

9) dorsz (Gadus morhua);

10) gładzica (Pleuronectes platessa);

11) kantar (Spondyliosoma cantharus);

12) karlik (Trisopterus minutus);

13) karmazyn (Sebastes sp.);

14) koleń (Spualus acanthias);

15) onger (Conger conger);

16) kurek czerwony (Trigla lucerna);

17) makrela atlantycka (Scomber scombrus);

18) makrela kolias (Scomber japonicus);

19) molwa (Molva molva);

20) morszczuk (Merluccius sp.);

21) ostrobok (Trachurus trachurus);

22) pałasz czarny (Aphanopus carbo);

23) pałasz ogoniasty (Lepidopus caudatus);

24) pikarel (Spicara maena);

25) plamiak (Melanogrammus aeglefinus);

26) raja gładka (Raja batis);

27) rekinek psi (Scyliorhinus caniculus);

28) sardela (Engraulis sp.);

29) sardynka europejska (Sardina pilchardus);

30) smuklica (Lepidhorombus whiffiagonis);

31) solą zwyczajna (Solea solea);

32) stornia (Platichthys flesus);

33) śledź (Clupea harengus);

34) tuńczyk biały (Thunnus alalunga);

35) tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus);

36) witlinek (Merlangius merlangus);

37) zimnica (Limanda limanda);

38) złocica (Microstomus kitt);

39) żabnica (Lophius sp.).

2. Głowonogi – mątwy (Sepia officinalis i Rossia macrosoma).

3. Skorupiaki:

1) garnela (Crangon crangon);

2) homarzec (Nephrops norvegicus);

3) krab kieszeniec (Cancer pagurus);

4) krewetka z gatunku (Pandalus borealis).

4. Małże:

1) przegrzebek zwyczajny (Pecten maximus);

2) trąbik zwyczajny (Buccinum undatum).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Gabriela Borek

Księgowa z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »