| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie homologacji pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów

Na podstawie art. 68 ust. 13 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb wydawania lub cofania świadectw homologacji typu pojazdu samochodowego mającego dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów mających dwa lub trzy koła, zwanych dalej „pojazdami”, oraz przedmiotów ich wyposażenia i części;

2) zakres i sposób przeprowadzania:

a) badań homologacyjnych,

b) kontroli zgodności produkcji pojazdów z warunkami homologacji;

3) wzory dokumentów związanych z homologacją typu;

4) jednostki upoważnione do:

a) przeprowadzania badań homologacyjnych,

b) kontroli zgodności produkcji z warunkami homologacji.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

2) homologacja typu – procedurę, za pomocą której stwierdza się, że typ pojazdu oraz przedmioty jego wyposażenia i części spełniają wymagania określone w art. 68 ust. 4 ustawy;

3) typ pojazdu – pojazdy jednej kategorii, w ramach danego rodzaju, które nie różnią się pod względem istotnych cech;

4) wyposażenie – układ lub zespół pojazdu, w szczególności hamulce, układ ograniczający emisję spalin, części wnętrza pojazdu lub silnik;

5) część – urządzenie, które może być homologowane niezależnie od pojazdu;

6) przepis cząstkowy – oddzielny dokument określający wymagania i metody badania dotyczące wyposażenia lub części pojazdów (regulamin EKG ONZ);

7) dokumentacja techniczna typu – dokument informacyjny pojazdu, przedmiotu jego wyposażenia lub części, wraz ze sprawozdaniami z badań lub innymi dokumentami, które jednostki upoważnione dodały do tego dokumentu.

§ 3.
Kategorie pojazdu i typu pojazdu dla potrzeb homologacji typu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 4.
1. Minister właściwy do spraw transportu, zwany dalej „ministrem”, wydaje świadectwo homologacji typu na pisemny wniosek producenta nowego typu pojazdu, przedmiotu jego wyposażenia lub części.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań zawierający wynik tych badań, potwierdzony przez kierownika jednostki, o której mowa w § 11;

2) opis techniczny do celów homologacji typu pojazdu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wykaz wydanych cząstkowych świadectw homologacji typu pojazdu, przedmiotu jego wyposażenia lub części;

4) wyniki badań określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

5) instrukcję dla użytkownika pojazdu w języku polskim – w dwóch egzemplarzach.

§ 5.
1. Minister wydaje świadectwo homologacji typu, jeżeli dla danego typu pojazdu, przedmiotu jego wyposażenia lub części został wydany protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań, potwierdzający spełnienie wymagań, które w zależności od kategorii pojazdu określa:

1) w przypadku homologacji typu pojazdu – załącznik nr 4 do rozporządzenia;

2) w przypadku homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu – załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Przed wydaniem świadectwa homologacji typu minister lub na jego wniosek jednostka, o której mowa w § 11, dokonuje sprawdzenia, czy producent podjął właściwe środki organizacyjno-techniczne zapewniające zgodność produkowanych pojazdów, przedmiotów ich wyposażenia lub części z homologowanym typem, zwanego dalej „sprawdzeniem”. Sprawdzenia dokonuje się pod względem zgodności z procedurami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

3. Minister odmawia wydania świadectwa homologacji typu, jeżeli dany typ pojazdu, przedmiot jego wyposażenia lub część nie spełnia wymagań określonych w art. 68 ust. 4 ustawy.

4. Jeżeli przedstawiony do homologacji typu przedmiot wyposażenia pojazdu lub jego część spełnia swoje zadanie tylko w połączeniu z innymi częściami pojazdu, to świadectwo homologacji typu powinno zawierać wszystkie ograniczenia dotyczące ich stosowania.

5. Decyzja zwalniająca z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu może być wydana, na wniosek producenta lub importera, w odniesieniu do pojazdów z końcowej partii produkcji, których homologacja utraciła ważność.

6. Kryteria, których spełnienie umożliwia zwolnienie z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

7. System numerowania świadectw homologacji określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 6.
1. Wzór świadectwa homologacji typu pojazdu określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

2. Wzór wyciągu ze świadectwa homologacji określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

3. Wzory świadectw homologacji przedmiotów wyposażenia i części pojazdów w zakresie przepisów cząstkowych określone są w tych przepisach.

§ 7.
1. Minister cofa świadectwo homologacji typu, jeżeli pojazd, przedmiot jego wyposażenia lub część nie odpowiada warunkom określonym w świadectwie homologacji typu lub nie zostaną dochowane z winy producenta lub importera warunki kontroli zgodności z typem homologowanym.

2. Przed cofnięciem świadectwa homologacji typu minister wzywa producenta lub importera do:

1) przedstawienia wyjaśnień lub dokumentów;

2) usunięcia niezgodności i podjęcia niezbędnych środków do zapewnienia zgodności produkcji z homologowanym typem w zakresie i terminie określonym przez ministra.

§ 8.
1. Jednostka, o której mowa w § 11, przeprowadza badania homologacyjne na pisemny wniosek producenta lub importera.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2–4;

2) katalog części zamiennych;

3) instrukcję napraw.

3. Na żądanie jednostki, o której mowa w § 11, producent lub importer przedstawia kopie wydanych świadectw homologacji typu przedmiotu wyposażenia pojazdu i jego części wraz z dokumentacją techniczną typu.

§ 9.
1. Jednostka, o której mowa w § 11, przeprowadza badania homologacyjne zgodnie z procedurami, które w zależności od stopnia kompletacji pojazdu określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

2. Po przeprowadzonym badaniu homologacyjnym jednostka, o której mowa w § 11, sporządza, co najmniej w czterech egzemplarzach, protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań, z czego:

1) jeden egzemplarz – przekazuje ministrowi;

2) jeden egzemplarz – przechowywany jest w dokumentacji prowadzonej przez tę jednostkę;

3) dwa egzemplarze – wydaje producentowi lub importerowi.

3. Jednostka, o której mowa w § 11, wydaje protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań, potwierdzający pozytywny wynik badania, jeżeli pojazd, przedmiot jego wyposażenia lub część spełniają wymagania określone w art. 68 ust. 4 ustawy oraz odpowiednie wymagania, o których mowa w § 5 ust. 1.

§ 10.
1. Kontroli zgodności produkcji pojazdu oraz przedmiotów ich wyposażenia lub części z warunkami homologacji typu, zwanej dalej „kontrolą zgodności produkcji”, dokonuje się pod względem zgodności z procedurami, o których mowa w § 5 ust. 2.

2. Z przeprowadzonej kontroli zgodności produkcji sporządza się protokół, co najmniej w trzech egzemplarzach, z czego:

1) jeden egzemplarz – przeznaczony jest dla kontrolowanego;

2) jeden egzemplarz – przekazuje się ministrowi lub jednostce, o której mowa w § 11;

3) jeden egzemplarz – przechowywany jest w dokumentacji homologacyjnej prowadzonej przez jednostkę, o której mowa w § 11.

§ 11.
Wykaz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności produkcji określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.
§ 12.
Świadectwa homologacji typu przedmiotu wyposażenia pojazdu lub jego części wydane przez właściwe władze homologacyjne państw członkowskich Unii Europejskiej są uznawane w procesie homologacji typu pojazdu, jeżeli zostały wydane zgodnie z wymaganiami odpowiadającymi wymaganiom technicznym określonym rozporządzeniem.
§ 13.
Świadectwa homologacji typu pojazdu, przedmiotu jego wyposażenia lub części wydane do dnia wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność w zakresie, na jaki zostały wydane.
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1999 r. w sprawie homologacji pojazdów (Dz. U. Nr 91, poz. 1039, z 2000 r. Nr 74, poz. 863 oraz z 2001 r. Nr 26, poz. 295), które na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1798, z 2002 r. Nr 216, poz. 1825 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1452) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(Załączniki do rozporządzenia są zawarte w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru)

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »